T 221 90 (2004) thí nghiệm tấm ép với tải trọng tĩnh và lặp cho đất nền và các lớp áo đường mềm

6 65 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 21:47

...TCVN xxxx:xx AASHTO T2 21-90 AASHTO T2 21-90 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Thí nghiệm ép với t i trọng t nh lặp cho đ t lớp áo đường mềm để dùng đánh giá, thi t kế m t đường đường sân... lặp t i ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ 7.1 Độ xác độ lệch thí nghiệm ép với t i trọng t nh lặp cho đ t lớp áo đường mềm chưa xác định Đ t lớp áo đường mềm vị trí thể quan hệ t i trọng - độ võng khác... 5.1.5 B t b t thường so với trình t thí nghiệm thông thường; 5.1.6 B t kỳ điều kiện b t thường quan s t trường; 5.1.7 B t kỳ b t thường trình thí nghiệm T NH TOÁN VÀ VẼ CÁC MỐI QUAN HỆ T I TRỌNG
- Xem thêm -

Xem thêm: T 221 90 (2004) thí nghiệm tấm ép với tải trọng tĩnh và lặp cho đất nền và các lớp áo đường mềm , T 221 90 (2004) thí nghiệm tấm ép với tải trọng tĩnh và lặp cho đất nền và các lớp áo đường mềm , T 221 90 (2004) thí nghiệm tấm ép với tải trọng tĩnh và lặp cho đất nền và các lớp áo đường mềm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay