giao an cong nghe 8 hoc ki 1

134 66 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 00:51

Giỏo ỏn Cụng ngh Tun :1 Tit:1 Ngy son :10/09/2016 Ngy dy : BI 1: VAI TRề CA BN V K THUT TRONG I SNG V SN XUT I/ Mc tiờu: Kin thc: Bit c vai trũ ca BVKT i vi sn xut v i sng K nng: Rốn k nng quan sỏt hỡnh nh , bn v, s , t ú liờn h vo thc t cuc sng Thỏi : Cú thỏi ỳng n hc mụn hc II/ Chun b: 1.Thy:Mt bn v nh Mt mch in gm (dõy ni ,2 pin, cụng tc,uiốn v búng ốn) 2.Trũ: c trc bi SGK III/ HOT NG DY V HC: 1.n nh: s s Vng Kim tra bi c: Khụng Bi mi: *Gii thiu bi:Trong quỏ trỡnh sn xut truyn t thụng tin t v sn phm no ú.Ngi ta dựng n bn v k thut.Vy bn v k thut l gỡ?Chỳng ta cung tỡm hiu bi hc hụm *Cỏc hot ng dy v hc HOT NG CA THY V TRề NI DUNG CN T Hot ng 1:Tỡm hiu khỏi nim Bn v k I.Khỏi nim bn v k thut: Thut: Bn v k thut l ti liu k thut ch GV:Nhỡn vo hỡnh v H1.1.Cho bit ngi ang yu ca sn phm.Trỡnh by cỏc thụng lm gi? tin ch yu ca sn phm di dng kớ HS:Truyn t thụng tin hiu,hỡnh v,theo mt quy tc thng GV:H s dng nhng phng tin thụng tin gi? nht v thng v theo t l HS:-Ting núi -ch vit -C ch,hnh ng -Hỡnh v GV:H s dng nhng phng tin thụng tin ú lm gỡ? Hs: truyn t thụng tin n ngi khỏc.Giỳp h hiu c thụng tin mỡnh mun truyn t GV:Bn v k thut l gỡ? HS:Nghiờm cu tr li GV:Kt lun Hot ng 2: Tỡm hiu BVKT i vi sn xut: GV: Yờu cu HS c ND SGK phn I ( GV treo II BVKT i vi sn xut: bng 1.1 SGK ) BVKT l ngụn ng chung ca cỏc nh GV: a cỏc tranh minh ho: ngụi nh , mụ hỡnh k thut, vỡ nú c v theo quy tt vt tht (inh vớt, trc xe p, )? nhng cụng trỡnh thng nht BVKT dựng cỏc nh k v sn phm ú c lm nh th no? mun thut trao i thụng tin vi Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh cụng trỡnh hay sn phm lm ỳng nh ý mun ca ngi ngh nú, ngi thit k phi th hin qua ngụn ng no? HS d oỏn vai trũ ca BVKT GV: Quan sỏt H1.2 SGK, tr li cõu hi: quỏ trỡnh SX, ngi cụng nhõn cn da vo õu trao i thụng tin v sn phm, cụng trỡnh.? GV: Vy; theo em BVKT cú vai trũ gỡ sn xut? GV: Tng hp ghi bng Hot ng 2: Tỡm hiu BVKT i vi i sng GV: Cho hs quan sỏt H 1.3 SGK ( treo tranh s phũng ) v tr li: S hỡnh v ú cú ý ngha gỡ chỳng ta s dng nú? HS: ngi CN cn BVKT lm c s sn xut hay thi cụng cụng trỡnh GV: Gi ý: Mun s dng cú hiu qu, an ton cỏc dựng, thit b, cn h ta cn phi rừ iu gỡ? HS: Bit s in lp mch in cho ỳng nguyờn lý ca dũng in, trỏnh lp tu tin gõy chỏy hay hng thit b Túm li BVKT cú vai trũ nh th no i sng? - GV chút li ghi Hot ng 3: Tỡm hiu BVKT cỏc lnh vc k thut GV Treo tranh hỡnh 1.4 YC hóy quan sỏt s v cho bit BV c dựng cỏc lnh vc k thut no? HS: tr li GV: Nờu cỏc vớ d v trang thit b c s h tng ca mi ngnh khỏc nhau? Chỳng cú cn BV hay khụng? HS: + C khớ gm cỏc mỏy cụng c, nh xng +Xõy dng: mỏy xõy dng, phng tin chuyn, + Giao thụng: phng tin giao thụng , ng i,cu cng + Nụng nghip: mỏy nụng nghip, cụng trỡnh thu li, c s ch bin GV cht li v nhn mnh: c trng mi ngnh KT l khỏc nờn cú BVKT c thự riờng II BVKT i vi i sng Trong i sng cỏc sn phm, cụng trỡnh nh thng i kốm theo s hỡnh v hay BVKT giỳp ngi s dng an ton, hiu qu v khoa hc III BVKT cỏc lnh vc k thut BVKT liờn quan n nhiu ngnh k thut khỏc nhau; mi lnh vc li cú mt loi BV riờng Cỏc BVKT c v th cụng hoc bng tr giỳp ca mỏy tớnh Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh GV: Theo em ,hin , cỏc BVKT c v bng nhng cỏch no? GV: Hc BV lm gỡ? HS: tr li Cng c-ỏnh giỏ -Nờu vai trũ ca BVKT i sng v sn xut -Trong mi ngnh ngh cú s dng chung mt bn v k thut khụng?Vỡ sao? Dn dũ: a Bi va hc: Hc ghi nh SGK b Bi sp hc: Hỡnh chiu IV/ Rỳt kinh nghim: Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh Tun Tit Ngy son : 10/09/2016 Ngy dy : Bi 2: HèNH CHIU I/ Mc tiờu: Kin thc: Bit c vai trũ ca BVKT i vi sn xut v i sng K nng: Cú k nng nhn cỏc hỡnh chiu, mt phng chiu ThỏI : Cú thỏi ỳng n hc mụn hc II/ Chun b: Thy: Mt hỡnh hp v hp cú m rac(vd: bao diờm); mt hỡnh hp m c sỏu mt(b dựng CN8).Mt ốn pin hoc ốn chiu khỏc.Bỡa mu (cng) ct thnh MP hỡnh chiu 2.Trũ:c trc bi SGK III/ HOT NG DY V HC: 1n nh lp: s s Vng Kim tra bi c: Cõu 1: Trỡnh by khỏi nim v BVKT? (6 im) TL: BVKT l ti liu k thut ch yu ca sn phm Nú trỡnh by cỏc thụng tin di dng cỏc hỡnh v v cỏc kớ hiu thng nht v thng v theo t l Cõu 2: Nờu cỏc lnh vc s dng BVKT? (4 im) TL: Cỏc lnh vc s dng BVKT: C khớ, Nụng nghip, Xõy dng, Giao thụng, in lc Bi mi: *Gii thiu bi:Hỡnh chiu l hỡnh biu hin mt mt nhỡn thy ca vt th,i vi ngi quan sỏt ng trc vt th.Vy cú cỏc phộp chiu no?tờn gi hỡnh chiu trờn bn v nh th no?Chỳng ta cựng tỡm hiu bi hc hụm *Cỏc hot ng dy v hc: HOT NG CA THY V TRề NI DUNG CN T Hot ng 1: Tỡm hiu khỏi nim v hỡnh chiu: GV dựng ốn pin chiu vt th cho hỡnh chiu ca nú in trờn bng Hóy quan sỏt v xem hỡnh 2.1 SGK tỡm hiu th no l hỡnh chiu ca vt th? Mt phng chiu l mt no? cỏc ng nh th no tia chiu? I Khỏi nim v hỡnh chiu -Vt th c chiu lờn mt phng,hỡnh nhn c trờn mt phng ú gi l hỡnh chiu ca vt th Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh Hot ng 2: Tỡm hiu cỏc phộp chiu Quan sỏt hỡnh 2.2 SGK v nhn xột v c im cỏc tia chiu trụng cỏc hỡnh a,b,c? GV Ngi ta dựng phộp chiu no v cỏc hỡnh chiu BVKT? -Phộp chiờỳ song2 v phộp chiu xuyờn tõm dựng lm gỡ? Gii thiu hỡnh phi cnh ba chiu ca mt ngụi nh minh cho BV thit k ngụi nh ú Hot ng 3:Tỡm hiu cỏc hỡnh chiu vuụng gúc GV dựng trc quan gii thiu cỏc MP chiu: II Cỏc phộp chiu: -Phộp chiu xuyờn tõm -Phộp chiu song song -Phộp chiu vuụng gúc III Cỏc hỡnh chiu vuụng gúc 1.Cỏc MP chiu +Mt chớnh din l MP chiu ng +Mt nm ngang l MP chiu bng +Mt bờn phi l MP chiu cnh A, B, GV: ming bỡa cng thnh 3MP chiu, gii thiu õy l hỡnh chiu ng, bng, cnh GV: Th no l MP chiu ng? Chiu bng? chiu cnh? HS: tr li GV: t vt trc mp chiu nh th no l ỳng? GV t th sai sau ú ch rừ t cỏch t ỳng l nh th no HS: tr li GV: Hỡnh chiu ng cú hng chiu nh th no? GV: Gi ý cỏch quan sỏt vt th t trc MP chiu: GV: Nhỡn vt trc ti ta quan sỏt thy mt no ca vt th? Nú cú hỡnh dng ntn? .tng t cho cỏc hỡnh chiu khỏc HS: tr li Hot ng 4:Tỡm hiu v trớ cỏc hỡnh chiu GV: nhỡn vo hỡnh 2.5 SGK em hóy cho bit cỏc hỡnh chiu ng, bng, 2.Cỏc hỡnh chiu: Hỡnh chiu s tng ng vi hng chiu - Hỡnh chiu ng cú hng chiu t trc ti - Hỡnh chiu bng cú hng chiu t trờn xung - Hỡnh chiu cnh cú hng chiu t trỏi sang IV.V trớ cỏc hỡnh chiu: -Hỡnh chiu bng di hỡnh chiu Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh cnh ca vt th va xỏc nh c phn trờn c sp xp nh th no BVKT? -HS:HN tr li cõu hi trờn -Tng hp cỏc bỏo cỏo v chnh sa ng; -Hỡnh chiu cnh bờn phi hỡnh chiu ng GV nhn mnh quy c sp xp v trớ Cỏc hỡnh chiu v chỳ ý SGK(10) HS ghi v -Cnh thy v bng nột lin m; -Cnh khut v bng nột t; ng bao cỏc mp chiu quy c khụng v Cng c-ỏnh giỏ: GV: Nờu v trớ ca cỏc hỡnh chiu trờn bn v Dn dũ: a Bi va hc: Hc ghi nh SGK b Bi sp hc: Bn v cỏc a din IV/ Rỳt kinh nghim: Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh Tun Tit Ngy son :13/09/2016 Ngy dy : BI 4: BN V CC KHI A DIN I/ Mc tiờu: Kin thc: Nhn dng v c bn v ụn gin ca cỏc a din co bn nhe hỡnh hp ch nhn, hỡnh lng tr u, hỡnh chúp u K nng: Bit cỏch quan sỏt, c hỡnh chiu, v hỡnh chiu,sp xp v trớ cỏc hỡnh chiu ca vt th Phõn bit cỏc hỡnh chiu mt bn v ThỏI : Cú thỏi ỳng n hc mụn hc II/ Chun b: Thy: Tranh v cỏc hỡnh chiu ca cỏc vt th SGK Mu cỏc hỡnh : hcn, chúp u, lng tr u, chúp ct Trũ: c trc bi SGK III.HOT NG DY V HC: 1:n nh lp: s s vng Kim tra bi c: Cõu 1:Th no l hỡnh chiu ca mt vt th?(5im) Khi chiu mt vt th lờn mt phng, hỡnh nhn c trờn mt phng ú gi l hỡnh chiu ca vt th Cõu 2:Tờn gi ca cỏc hỡnh chiu v hng chiu?(5 im) -HC ng cú hng chiu t trc ti -HC bng cú hng chiu t trờn xung -HC cnh cú hng chiu t trỏi qua Bi mi: *Gii thiu bi:Khi a din l c bao bc bi cỏc hỡnh a giỏc phng.vy nhng a din ny c th hin trờn mt phng nh th no?Hụm nay,chỳng ta s tỡm hiu v hỡnh chiu ca cỏc a din ny *Cỏc hot ng dy v hc HOT NG CA THY V TRề NI DUNG CN T Hot ng Tỡm hiu v nhn dng cỏc a I.Khi a din: din; 1.nh ngha: Khi a din l cỏc GV a tng a din v hi cỏc khụi hỡnh hc hỡnh c bao bi cỏc hỡnh a giỏc ny cú tờn l gỡ? chỳng c bao bi cỏc mt phng cú phng.(HCN,tam giỏc, hỡnh thang, dng hỡnh gỡ? Cú bao nhiờu cnh ? nh? hỡnh vuụng, ) Hot ng Nhn dng c im hỡnh ch 2.VD: hỡnh hp ch nht, nht v v hỡnh chiu : lng tr, hỡnh chúp , chúp ct, GV t hỡnh ch nht v t cõu hi :Khi hp ch nht c bao bi nhng hỡnh no? c im cỏc mt II Hỡnh hp ch nht: i nhau? 1.Th no l hỡnh hp ch nht? GV: C hp cú bao nhiờu cnh ?nh? bao nhiờu -Hỡnh hp ch nht c bao bi sỏu cnh bng nhau? hỡnh ch nht HS: tr li GV tng hp kt qu tho lun: 2.Hỡnh chiu ca hỡnh hp ch nht Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh Hỡnh Hỡnh dng kớch thc chiu ng Hỡnh ch nht a,h Bng Hỡnh ch nht a,b Cnh Hỡnh ch nht b, - Yờu cu HS v hỡnh chiu v bng 4.1 vo v V ỳng v trớ cỏc hỡnh chiu theo quy c Hot ng Hỡnh lng tr u : GV t hỡnh lng tr u theo chiu ng nh SGK GV: Em hóy cho bit a din ny cú tờn l gỡ? nú c bao bi cỏc hỡnh gỡ? HS: tr li - Cht li khỏi nim hỡnh lng tr u GV hng dn hng nhỡn quan sỏt vt v trớ ó t Yờu cu H nhúm cỏc cõu hi phn SGK (17): - Cỏc hỡnh chiu 1,2,3 H4.5 l cỏc hỡnh chiu gỡ? - Chỳng cú hỡnh dng ntn? - Chỳng th hin nhng kớch thc no ca hỡnh lng tr tam giỏc u? - GV t nm ngang hiũnh lng tr v gi ý hs c cỏc hỡnh chiu ca nú Hỡnh Hỡnh Hỡnh chiu ng Bng Cnh Hỡnh dng Hỡnh ch nht Tam giỏc u Hỡnh ch nht -Hỡnh chiu ng cú dng hỡnh ch nht th hin chiu di v chiu cao hỡnh ch nht -Hỡnh chiu bng th hin chiu di v chiu rng ca hỡnh ch nht -Hỡnh chiu cnh th hin chiu rng v chiu cao ca hỡnh ch nht III Hỡnh lng tr u: 1.Th no l hỡnh lng tr u? Hỡnh lng tr u c bao bi mt ỏy l a giỏc u bng v cỏc mt bờn l cỏc hỡnh ch nht bng 2.Hỡnh chiu ca hỡnh lng tr u: SGK trang 17 kớch thc a,h a,b b,h Hot ng 4: Hỡnh chúp u: Gv tin hnh nh cỏc hot ng phn H4 Em cú nhn xột gỡ v hai hỡnh chiu ng v cnh? Trong bn v nu cú hai hỡnh chiu ging ta cú th b qua mt hỡnh chiu (hoc cnh hoc bng) Hỡnh Hỡnh chiu ng Bng Cnh Hỡnh dng Tam giỏc cõn Hỡnh vuụng Tam giỏc cõn kớch thc a,h a a,h IV Hỡnh chúp u: 1.Th no l hỡnh chúp u? Hỡnh chúp u c bao bi mt ỏy l hỡnh vuụng v cỏc mt bờn l cỏc tam giỏc cõn bng cú chung nh 2.Hỡnh chiu ca hỡnh chúp u -SGK trang 18 Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh Cng c -ỏnh giỏ: GV: Nờu khỏi nim hỡnh hp ch nht, hỡnh lng tr u v hỡnh chúp u Dn dũ: a Bi va hc: Hc ghi nh SGK b Bi sp hc: Thc hnh bi IV/ Rỳt kinh nghim: Tun Tit Ngy son :13/09/2016 Ngy dy : Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh BI + : BI TP THC HNH HèNH CHIU CA VT TH C BN V CC KHI A DIN I/ Mc tiờu: 1.Kin thc: Luyn c c cỏc hỡnh chu ca vt th l cỏc a din ( theo mu c bng 5.1 SGK(20) -.Phỏt trin úc tng tng ca HS K nng: Rốn k nng v hỡnh chiu ca cỏc hỡnh n gin, v hỡnh phi cnh ca vt th hỡnh trờn -Rốn k nng c bn v,c kớch thc vt th trờn mi hỡnh chiu -Bit phi hp nhúm hon thnh cụng vic Thỏi : Cú thỏi ỳng n hc mụn hc Gi v sinh ni thc hnh gúp phn bo v mụi trng II/ Chun b: Thy: Chun b mt s hỡnh ó hc v in phiu hc theo mu sgk 2.Trũ: c trc bi SGK III/ Tin trỡnh lờn lp: 1.n nh lp: S s Vng Kim tra bi c: Cõu 1:Th no l hỡnh lng tr u?(5im) Hỡnh lng tr u c bao bi mt ỏy l a giỏc u bng v cỏc mt bờn l cỏc hỡnh ch nht bng Cõu 2:Ni dung hỡnh chiu hỡnh hp ch nht?(5 im) - Hỡnh chiu ng cú dng hỡnh ch nht th hin chiu di v chiu cao hỡnh ch nht -Hỡnh chiu bng th hin chiu di v chiu rng ca hỡnh ch nht -Hỡnh chiu cnh th hin chiu rng v chiu cao ca hỡnh ch nht Bi mi: *Gii thiu bi: cng c li nhng kin thc ó hc nhng tun qua. phỏt huy trớ tng tng khụng gian.Hụm nay,chỳng ta s thc hnh cỏc bi v hỡnh chiu *Cỏc hot ng dy v hc HOT NG CA THY V TRề NI DUNG CN T Hot ng 1:Chun b: I.Chun b Hot ng 2: Hng dn ni dung phn thc II Ni dung hnh: GV hng dn HS cỏch trỡnh by cỏc ni dung c bn SGK ca mt bi thc hnh v hỡnh chiu trờn kh giy A4 GV: Yờu cu HS c phn ni dung thc hnh SGK (20) HS c ni dung v phn cỏc bc tin hnh TH nh SGK trang13 GV: Xem cỏc hỡnh chiu 1,2,3 l hỡnh chiu no? nú cú c tng ng vi hng chiu no? A hay B hay C? hon thnh bng 3.1 SGK (14) 10 Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh nhit cao,ỏp sut ln y lm quay tua bin hi kộo mỏy phỏt in quay to in nng Nh mỏy thy in Thy nng ca dũng nc -> làm quay tua bin nc -> quay mỏy phỏt in -> máy phát in tạo điện Cõu 2:in nng cú vai trũ gỡ in nng l ngun ng lc,ngun nng sn xut v i sng?Cho lng cho cỏc mỏy,thit b sn xut im v i sng vớ d -Nh cú in nng quỏ trỡnh sn xut c t ng húa,cuc sng ca ngi cú y cỏc tin nghi,vn minh,hin i hn 3.Bi mi *Gii thiu bi:in nng rt cú ớch cho cuc sng, nh cú in m cuc sng cu chỳng ta tr nờn minh, hin i Ngy nay, in tr thnh mt phn khụng th thiu ca cuc sng Tuy nhiờn cú nhng tai nn in gõy thm gõy cht ngi Vy nhng nguyờn nhõn no gõy nờn tai nn in v chỳng ta cn phi lm gỡ phũng trỏnh nhng tai nn ú, ú l ni dung ca bi hc hụm nay: An ton in *Cỏc hot ng dy v hc HOT NG CA THY V TRề NI DUNG CN T Hot ng 1:Tỡm hiu nguyờn nhõn xy tai nn in GV:Cho HS c ni dung SGK HS:c bi GV:Nờu nhng nguyờn nhõn gõy tai nn in? HS:Tr li + Do khụng hiu bit v khụng cú ý thc thc hin an ton in s dng dựng in + Do khụng kim tra an ton cỏc thit b, dựng in trc s dng + Do khụng tuõn th cỏc nguyờn tc an ton in sa cha + Do vi phm khong cỏch an ton ng dõy cao ỏp + Do n gn dõy in t ri xung t GV:Nhn xột, kt lun nguyờn nhõn gõy tai nn in nguyờn nhõn chớnh sau + Do chm trc tip vo vt mang in + Do vi phm khong cỏch an ton i vi li in cao ỏp v trm bin ỏp + Do n gn dõy dn cú in b dt ri xung t GV:Cho HS quan sỏt hỡnh 33.1.Tho lun nhúm tỡm 120 I.Vỡ xy tai nn in? -Do chm trc tip vo vt mang in +Trm trc tip vo dõy dn in trn khụng bc cỏch in hoc dõy dn h cỏch in +S dng cỏc dựng in b rũ in v +Sa cha in khụng ngt ngun in,khụng s dng dng c bo v an ton in Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh cỏc nguyờn nhõn gõy tai nn in,in t thớch hp vo ch trng HS:Chia nhúm tho lun Sau thi gian tho lun GV:Gi i din nhúm tr li, cỏc nhúm khỏc lng nghe, b sung GV:Nhn xột,kt lun -Chm trc tip vo dõy dn in trn khụng bc cỏch in hoc dõy dn h cỏch in hỡnh 33.1 c -S dng cỏc dựng in b rũ in v hỡnh 33.1 b -Sa cha in khụng ngt ngun in,khụng s dng dng c bo v an ton in hỡnh 33.1 a GV:cho hs quan sỏt hỡnh 33.2.Em thy trờn hỡnh v th hin nhng gỡ?Ti li nh vy? HS:Hỡnh nh nh b thỏo d vi phm hnh lang an ton in GV:Vy nghi nh ca chớnh ph s 54 /1999/N-CP v khong cỏch bo v an ton li in cao ỏp ntn? HS:Tr li -Da theo bng 33.1 khong cỏch bo v an ton li in cao ỏp GV:Quan sỏt hỡnh 33.3 v cho bit nhng nguyờn nhõn lm dõy in b t ri xung t? HS:Tr li -Do ma,bóo,giú to GV :Vy dũng in gõy nguy him cho c th ngi ntn? HS:Tr li theo s hiu bit ca bn thõn GV:Kt lun,nờu mt s tỏc hi ca dũng in i vi c th ngi -Gõy nguy him n sc khe,tớnh mng ngi.Cỏc tỏc ng ny xy rt nhanh v tựy theo tng mc -Gõy bng cỏc mc khỏc trờn c th ngi -Phỏ hy cỏc thnh phn lý,húa ca cỏc c quan c th GV:Vic dõy dn b t cú gõy nh hng gỡ i vi mch in v cỏc thit b in khụng? HS:Tr li Tớch hp tit kim nng lng: -Do dõy dn in b t ri xung t, lm st ỏp gõy tn tht nng lng in trờn mch in v lm gim cụng sut ca thit b in i nhiu ln GV:Nu dựng quỏ ti vi li in thỡ cỏc thit b in ( ốn, ti vi, t lnh) cú m bo c hiu 121 -Do vi phm khong cỏch an ton i vi li in cao ỏp v trm bin ỏp ( Bng 33.1 SGK) -Do n gn dõy dn cú in b t ri xung t Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh sut khụng? Ti sao? HS:Tr li GV nhn xột, b sung: Nu dựng quỏ ti vi li in s lm in ỏp b gim, khụng m bo c hiu sut ca cỏc thit b ( ốn ti, cụng sut mỏy in gim ), lóng phớ in nng Hot ng 2: Mt s bin phỏp an ton in GV:cho hs c ni dung SGK HS:c bi GV:Cho hc sinh quan sỏt hỡnh 33.4 v in vo ch trng tỡm mt s bin phỏp an ton s dng in HS:Quan sỏt v lm bi GV:Gi hs ng lờn tr li HS:Tr li GV:Nhn xột ,kt lun -Thc hin tt cỏch in dõy dn in h 33.4 a -Kim tra cỏch in ca dựng in h 33.4 c -Thc hin ni t cỏc thit b, dựng in h 33.4 b -Khụng vi phm khong cỏch an ton h 33.4 d GV:Trc sa cha in ta phi lm gỡ? HS:Tr li + Rỳt phớch cm in + Rỳt np cu chỡ + Ct cu dao ( hoc aptomat tng ) GV:Khi sa cha cn phi cú nhng dng c gỡ bo v an ton trỏnh b in git? HS:Tr li + S dng cỏc vt lút cỏch in + S dng cỏc dng c lao ng cỏch in + S dng cỏc dng c kim tra GV:Gii thiu mt s dng c an ton in v hỡnh 33.5 SGK HS:Quan sỏt GV: Nu chỳng ta bit ỏp dng cỏc bin phỏp an ton in thỡ s cú ý ngha gỡ i vi mch in v thit b in khụng? HS:Tr li Tớch hp tit kim nng lng -Nu chỳng ta bit ỏp dng cỏc bin phỏp an ton in s trỏnh c tn hao nng lng in trờn mch in v cỏc thit b in GV:Khi sa s dng, cha in chỳng ta cn chỳ ý iu gỡ gúp phn bo v mụi trng? HS:Tr li 122 II.Mt s bin phỏp an ton in 1.Mt s nguyờn tc an ton s dng in -Thc hin tt cỏch in dõy dn in -Kim tra cỏch in ca dựng in -Thc hin ni t cỏc thit b, dựng in -Khụng vi phm khong cỏch an ton i vi li in cao ỏp v trmbin ỏp 2.Mt s nguyờn tc an ton sa cha in -Trc sa cha in, phi ct ngun in -S dng ỳng cỏc dng c bo v an ton in Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh Tớch hp giỏo dc bo v mụi trng gúp phn bo v mụi trng , chỳng ta cn: + Gi v sinh mụi trng ni sa cha + S dng tit kim nguyờn, vt liu sa cha + X lớ rỏc thi ( dõy in ct b, cỏc thit b h hng: cu chỡ, cụng tc) trc a vo mụi trng 4.Cng c - ỏnh giỏ - Tai nn in thng xy nhng nguyờn nhõn no? - Khi s dng v sa cha in cn thc hin nhng nguyờn tc an ton in gỡ? - Gi HS c phn ghi nh SGK - Gi ý HS tr li cõu hi SGK 5.Dn dũ - c trc bi 34 SGK chun b dng c thc hnh:( theo nhúm ) + Chun b dng c, vt liu bo v an ton in( kỡm in, tua vớt,) + Bỳt th in + Mu bỏo cỏo thc hnh mc III/ SGK IV.RUT KINH NGHIM K DUYT CA GVHD K DUYT CA T TRNG Biờn hũa,ngy thỏng Biờn hũa,ngy thỏng 123 nm 2016 nm 2016 K DUYT CA BGH Biờn hũa,ngy thỏng Nm hc : 2016 - 2017 nm 2016 Giỏo ỏn Cụng ngh Tun 17 Tit 33 Ngy son:27/11/2016 Ngy dy:05-10/12/2016 CH ấ:AN TON IN Bi 34:THC HNH DNG C BO V AN TON IN I.MC TIấU 1.Kin thc -Hiu c cụng dng, cu to ca mt s dng c bo v an ton in 2.K nng -S dng c mt s dng c bo v an ton in 3.Thỏi : -Cú ý thc thc hin cỏc nguyờn tc an ton in s dng v sa cha in II.CHUN B 1.Thy -Nghiờn cu SGK, ti liu liờn quan -Chun b vt liu, dng c bo v an ton in: Thm cao su, giỏ cỏch in bng g khụ, gng tay cao su; bỳt th in, kỡm in, tua vớt cú chuụi bc vt liu cỏch in 2.Trũ -c SGK -Chun b: Bỳt th in, kỡm in, tua vớt cú chuụi bc vt liu cỏch in -Mu bỏo cỏo thc hnh mc III/ SGK III.CC HOT NG DY V HC 1.n nh lp Lp 8/9 8/10 8/11 S s/Vng S s: 44HS,Vng: S s: 40HS ,Vng: S s:36HS ,Vng: 2.Kim tra bi c Cõu hi ỏp ỏn Biu im 124 Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh Cõu 1: Nờu nhng nguyờn nhõn -Do chm trc tip vo vt mang in xy tai nn in? +Trm trc tip vo dõy dn in trn khụng bc cỏch in hoc dõy dn h cỏch in +S dng cỏc dựng in b rũ in v +Sa cha in khụng ngt ngun in,khụng s dng dng c bo v an ton in -Do vi phm khong cỏch an ton i vi li in cao ỏp v trm bin ỏp ( Bng 33.1 SGK) -Do n gn dõy dn cú in b t ri xung t im Cõu 2:Khi s dng v sa cha Mt s nguyờn tc an ton s dng in cn thc hin nhng in nguyờn tc an ton in gỡ? -Thc hin tt cỏch in dõy dn in -Kim tra cỏch in ca dựng in -Thc hin ni t cỏc thit b, dựng in -Khụng vi phm khong cỏch an ton i vi im li in cao ỏp v trmbin ỏp Mt s nguyờn tc an ton sa cha in -Trc sa cha in, phi ct ngun in -S dng ỳng cỏc dng c bo v an ton in 3.Bi mi *Gii thiu bi. tit trc chỳng ta ó tỡm hiu nhng nguyờn nhõn gõy tai nn in v mt s bin phỏp an ton in s dng v sa cha Vy nhng dng c ú cú cu to v cỏch s dng nh th no, chỳng ta cựng tỡm hiu qua bi hc hụm nay: Thc hnh: Dng c bo v an ton in *Cỏc hot ng dy v hc HOT NG CA THY V TRề Hot ng 1:Kim tra s chun b GV:Chia lp thnh nhiu nhúm.Cho nhúm trng kim tra s chun b ca cỏc thnh viờn nhúm,kim tra mu bỏo cỏo thc hnh HS:Kim tra s chun b ca cỏc thnh viờn -Bỏo cỏo li cho giỏo viờn GV:Nờu mc tiờu cn t c bi thc hnh HS:Lng nghe Hot ng 2:Ni dung v trỡnh t thc hnh *Tỡm hiu cỏc dng c bo v an ton in GV:Em hóy cho bit cỏc dng c bo v an ton in: HS:Thm cỏch in,gng tay cao su,ng cao su,kỡm 125 NI DUNG CN T I Chun b -Vt liu -Dng c -Mu bỏo cỏo thc hnh II Ni dung v trỡnh t thc hnh 1.Tỡm hiu cỏc dng c bo v an ton in -Mt s dng c bo v an ton in: Thm cỏch in, gng tay cao su, ng Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh in GV:Cho cỏc nhúm tho lun v ghi li kt qu vo mu bỏo cỏo thc hnh -Nờu c im v cu to cỏc dng c ú? -Phn cỏch in c ch to bng nhng vt liu gỡ? HS:Tho lun, tr li vo mu bỏo cỏo thc hnh GV:Gi ý HS tr li v ghi li vo mc bỏo cỏo thc hnh + Vt liu cỏch in: nha, s, mica, thy tinh, cao su + Cỏc s liu k thut cỏc dng c bo v an ton in cho bit in ỏp an ton s dng cỏc dng c ú + Cụng dng ca nhng c bo v an ton in: Cỏch ly dũng in vi ngi s dng dng c HS:Ghi vo mu bỏo cỏo *Tỡm hiu bỳt th in GV:Ti mi gia ỡnh cn cú mt cõy bỳt th in? HS: kim tra mch in cú in hoc dựng in cú b rũ in v hay khụng GV:Bỳt th in dựng kim tra mch in ntn? HS:Tr li -Bỳt th in kim tra mch in cú in ỏp di 1000V GV:Cho HS quan sỏt bỳt th in cha thỏo ri tng b phn HS:Quan sỏt GV:Bỳt th in gm cú my b phn? L nhng b phn no? HS:Gm u bỳt th in, in tr, ốn bỏo, thõn bỳt, lũ xo, np bỳt, kp kim loi GV b sung: u bỳt th in gn vi thõn bỳt, in tr (lm gim dũng in), ốn bỏo, lũ xo (tng tip xỳc gia in tr, ốn v cỏc b phn KL), np bỳt, kp kim loi GV:Hng dn HS quy trỡnh thỏo v lp bỳt th in -Khi thỏo hng dn hc sinh th t tng b phn lp vo nhanh chúng v b thiu GV:Nguyờn lý lm vic ca bỳt th in nh th no? HS:Tr li -Khi tay vo kp kim loi v chm u bỳt th in vo vt mang in, dũng in t vt mang in 126 cao su, kỡm in, 2.Tỡm hiu bỳt th in a Cu to bỳt th in -u bỳt th in, ốn bỏo, in tr, thõn bỳt, lũ xo, np bỳt, kp kim loi b Nguyờn lý lm vic -Khi tay vo kp KL, chm u bỳt th in vo vt mang in, dũng in t vt mang in qua c th xung t to Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh qua ốn bỏo v c th ngi ri i xung t to mch in kớn thnh mch kớn, ốn bỏo sỏng - sỏng ca ốn bỏo ph thuc vo GV:Ti dũng in qua bỳt th in li khụng gõy in ỏp th nguy hi cho ngi s dng? HS:tr li GV b sung:Trong bỳt th in, búng bỏo nờ-on mc ni tip vi mt in tr cú tr s khong 1- triu ụm, nờn dựng bỳt th in kim tra hiu in th di 500V, dũng in qua ngi nh, khụng gõy nguy him cho ngi s dng GV:Ngi ta thng s dng bỳt th in nh th no? c S dng bỳt th in HS:Tr li -Tay cm bỳt chm vo kp kim loi GV:Kim tra li bỳt th in np bỳt Chm u bỳt vo ch cn th GV cho hs thc hnh in, nu búng ốn bỏo sỏng l im ú GV ln ln dựng in b rũ in v khụng b rũ cú in in, yờu cu hs dựng bỳt th in tỡm dựng in b rũ in HS thc hnh theo s hng dn ca gv GV cú th cho hs tỡm mt vi im dõy dn b h cỏch in GV lu ý hs thc hnh phi m bo an ton in HS:Thc hnh v ghi vo bỏo cỏo thc hnh =>Hng dn hc sinh thu dn dng c,thit b thc hnh,lm v sinh ni thc hnh HS:Np bi bỏo cỏo thc hnh GV:Thu bi 4.Cng c - ỏnh giỏ -Nờu cỏc dng c bo v an ton in -Gi ý HS tr li cõu hi SGK -Nhn xột v tinh thn,thỏi v kt qu bi thc hnh Dn dũ - c trc bi 35 SGK chun b dng c thc hnh + Chun b dng c, vt liu: So tre, gy g khụ, vỏn g khụ, vi khụ, chiu hoc nilon tri thc hnh cp cu hụ hp nhõn to + Chun b mu bỏo cỏo thc hnh mc III/ SGK IV.RUT KINH NGHIM 127 Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh Tun 17 Tit 34 Ngy son:27/11/2016 Ngy dy:05-10/12/2016 Bi 35:THC HNH CU NGI B TAI NN IN I.MC TIấU 1.Kin Thc - Bit tỏch nn nhõn ngun in 2.K nng - S cu c nn nhõn 3.Thỏi - Cú ý thc thc hin nghiờm cỏc quy nh v an ton in II.CHUN B 1.Thy - Nghiờn cu SGK, ti liu liờn quan - Tranh nh v cỏc nguyờn nhõn gõy tai nn in - Dng c: So tre, gy g khụ, vỏn g khụ, vi khụ 2.Trũ - Chun b dng c, vt liu: So tre, gy g khụ, vỏn g khụ, vi khụ; chiu hoc ni lon tri thc hnh cp cu hụ hp nhõn to - Chun b mu bỏo cỏo thc hnh mc III/ SGK - c SGK III.CC HOT NG DY V HC 1.n nh lp Lp 8/9 8/10 8/11 S s/Vng S s: 44HS,Vng: S s: 40HS ,Vng: S s:36HS ,Vng: 2.Kim tra bi c: Khụng 3.Bi mi *Gii thiu bi: Khi cú ngi b tai nn in, chỳng ta phi nhanh chúng cu cha S thnh cụng ca vic s cu ph thuc vo s nhanh nhn, thỏo vỏt v cu cha ỳng cỏch ca ngi cu Vy lm c nhng iu ny, chỳng ta cựng tỡm hiu qua bi hc hụm nay: Thc hnh: Cu ngi b tai nn in *Cỏc hot ng dy v hc HOT NG CA THY V TRề NI DUNG CN T 128 Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh Hot ng 1.Kim tra s chun b GV:Chia lp thnh nhiu nhúm.Cho nhúm trng kim tra s chun b ca cỏc thnh viờn nhúm,kim tra mu bỏo cỏo thc hnh HS:Kim tra s chun b ca cỏc thnh viờn -Bỏo cỏo li cho giỏo viờn GV:Nờu mc tiờu cn t c bi thc hnh HS:Lng nghe Hot ng 2:Tỡm hiu ni dung thc hnh tỏch nn nhõn ngun in GV:Cho hs quan sỏt tỡnh hỡnh 35.1 sgk HS:Quan sỏt I.Chun b -Vt liu v dng c:So tre,gy g khụ,vỏn g khụ,vi khụ -Bỏo cỏo thc hnh theo mu mc III/SGK II.Trỡnh t v ni dung thc hnh 1.Tỏch nn nhõn ngun in -Tỡnh 1:Rỳt phớch cm in(np cu chỡ)hoc ngt aptomat GV:Cho HS tho lun -Chn cỏch x lớ ỳng nht cho tỡnh trờn? HS:Chia nhúm tho lun,bỏo cao lai kt qu GV:Cho nhúm khỏc nhn xột GV: Nhn xột v kt lun ỳng: Rỳt phớch cm in ( np cu chỡ ) hoc ngt aptomat GV:Tip tc cho HS quan sỏt tỡnh hỡnh 35.2 SGK HS:Quan sỏt -Tỡnh 2:ng trờn vỏn g khụ,dựng so tre (g) khụ ht dõy in nn nhõn GV:Em hóy chn cỏch x lớ ỳng nht cho tỡnh ny? HS:Tho lun nhúm v tr li GV:Gi i din nhúm tr li, cỏc nhúm khỏc lng nghe, b sung HS:Tr li GV nhn xột v kt lun ỳng: ng trờn vỏn g khụ, 129 Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh dựng so tre ( g ) khụ ht dõy in nn nhõn Hot ng 3: Thc hnh s cu nn nhõn *Trng hp nn nhõn tnh GV:Trng hp nn nhõn tnh thỡ chỳng ta cn lm gỡ? HS: Tr li GV:Nhn xột,kt lun - nn nhõn nm ngh ch thoỏng,bỏo cho nhõn viờn y t.Tuyt i khụng cho nn nhõn n,ung gỡ *Trng hp nn nhõn ngt,khụng th,th khụng u,co git,run GV:Trng hp nn nhõn ngt, khụng th c hoc th khụng u, co git v run, chỳng ta cn lm gỡ? HS:Tr li -Phi lm hụ hp nhõn to cho ti nn nhõn th c,tnh li thỡ mi nhõn viờn y t GV:Cú nhng phng phỏp s cu no giỳp nn nhõn cú th tnh li c HS:Tr li GV:Cho hs quan sỏt hỡnh 35.3 hoc xem on clip v phng phỏp nm sp HS:Quan sỏt GV:Vi phng phỏp ny ta phi thc hin nh th no? HS:Da vo ni dung SGK hoc on clip tr li GV:Nhn xột,kt lun GV:Tng t GV cho HS quan sỏt hỡnh 35.4 hoc xem on clip v phng phỏp h hi thi ngt HS:Quan sỏt GV:Vi phng phỏp ny ta phi thc hin nh th no? HS: Da vo ni dung SGK hoc on clip tr li GV:Nhn xột,kt lun GV:Vi phng phỏp trờn thỡ phuong phỏp no d thc hin v t hiu qu cao hn? HS:Tr li -Phng phỏp h hi thi ngt n gin v u im hn,vỡ ngi cu d thc hin v kim tra c ng th ca nn nhõn GV:Nhn xột,kt lun GV:Khi s dng dng c, vt liu thc hnh chỳng ta cn chỳ ý iu gỡ gúp phn bo v mụi trng? HS:Tr li 130 2.S cu nn nhõn *Trng hp nn nhõn tnh: nn nhõn nm ngh ch thoỏng, sau ú bỏo cho nhõn viờn y t *Trng hp nn nhõn ngt, khụng th hoc th khụng u, co git v run: cn lm hụ hp nhõn to cho ti nn nhõn th c, tnh li thỡ mi nhõn viờn y t -Phng phỏp nm sp +y hi +Hỳt khớ vo -Phng phỏp h hi thi ngt +Chun b +Thi vo mi +Thi vo mm +Xoa búp tim ngoi lng ngc Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh GV:Nhn xột,kt lun Tớch hp giỏo dc bo v mụi trng - gúp phn bo v mụi trng , chỳng ta cn: + Gi v sinh mụi trng ni thc hnh + S dng tit kim nguyờn, vt liu thc hnh + X lớ rỏc thi ( cỏc dng c, vt liu thc hnh) trc a vo mụi trng 4.Cng c - ỏnh giỏ -Nờu nhng phng phỏp s cu nn nhõn b tai nn in? -Yờu cu hc sinh thu dn,lm v sinh ni thc hnh -Nhn xột chung v tinh thn,thỏi ,kt qu thc hnh ca lp v cỏ nhõn 5.Dn dũ -Son cng ụn chun b thi hc kỡ IV.RUT KINH NGHIM K DUYT CA GVHD Biờn hũa,ngy 28 thỏng 11 nm 2016 131 Nm hc : 2016 - 2017 Giỏo ỏn Cụng ngh Tun18 Tit 35 Ngay son:06/12/2016 Ngy dy: 12 -17/12/2016 ễN TP CUI HC Kè I I.MC TIấU 1.Kin thc: - H thng c cỏc kin thc ó hc 2.K nng: - Bit túm tt kin thc ó hc - Vn dng c kin thc ó hc tr li cỏc cõu hi tng hp chun b cho thi HKI 3.Thỏi : - Cú thỏi nghiờm tỳc ụn II.CHUN B 1.Thy - Nghiờn cu SGK, ti liu liờn quan - Phiu hc 2.Trũ - c SGK coi li cỏc phn kin thc ó hc III.CC HOT NG DY V HC 1.n nh lp Lp 8/9 8/10 8/11 S s/Vng S s: 44HS,Vng: S s: 40HS ,Vng: S s:36HS ,Vng: 2.Kim tra bi c Khụng 3.Bi mi *Gii thiu bi: Chỳng ta ó hc xong hai phn gm chng, 32 bi Bi hc hụm chỳng ta s h thng li nhng kin thc ó hc , nhng ni dung cn t c mi bi chun b tt kin thc cho kỡ thi HKI sp ti *Cỏc hot ng dy v hc 132 Nm hc : 2016 - 2017 HOT NG CA THY V TRề GV:Nờu mc ớch yờu cu ca bi tng kt -H thng li kin thc cỏc phn ó hc HS:Lng nghe Hot ng 1: Hng dn ụn lớ thuyt GV:Phỏt phiu hc cỏc cõu hi ụn cho hc sinh HS:Nhn phiu hc v tr li cỏc cõu hi theo s hng dn ca giỏo viờn *Cõu hi ỏnh trc nghim - Hỡnh chiu ng thuc mt phng chiu no? V cú hng chiu nh th no? - Hỡnh chiu cnh l hỡnh chiu cú hng chiu t ? - Vớ trớ ca cỏc hỡnh chiu trờn bn v nh th no? - Nu t mt ỏy ca hỡnh chúp u song song vi mt phng chiu ng thỡ hỡnh chiu ng v hỡnh chiu cnh cú hỡnh dng l ? - Cnh nhỡn thy ca vt th c v bng nột gỡ? - Khi quay mt vũng quanh mt cnh c nh ta c hỡnh tr ? - Trong cỏc mi ghộp sau, mi ghộp no l mi ghộp thỏo c? - Trong cỏc mi ghộp sau, mi ghộp no l mi ghộp khụng thỏo c ? *in vo ch trng cỏc t cho phự hp -C cu tay quay trt lm vic theo nguyờn lớ: Khi quay quanh trc A, u B ca chuyn ng trũn, lm cho chuyn ng tnh tin trờn -C cu tay quay - lc lm vic theo nguyờn lớ: Khi quay u quanh trc A, thụng qua , lm lc qua lc li quanh trc D mt gúc no ú Tay quay c gi l NI DUNG CN T Giỏo ỏn Cụng ngh I.Lớ Thuyt -Mt phng chiu ng, t trc ti - T trỏi sang - Hỡnh chiu cnh nm bờn phi hỡnh chiu ng Hỡnh chiu bng nm di hỡnh chiu ng - Hỡnh tam giỏc cõn -Nột lin m -Hỡnh ch nht -Mi ghộp bng ren,bng then -Mi ghộp bng hn,inh tỏn -Tay quay, truyn, trt, giỏ -Tay quay, truyn, lc, khõu dn * Cõu hi lớ thuyt Cõu 1: Th 133 Cõu 1: Hỡnh nhn c trờn mt phng chiu c gi l hỡnh chiu ca vt th -Hỡnh chiu ng -Hỡnh chiu cnh.Nm bờn phi hỡnh chiu ng -Hỡnh chiu bng.Nm bờn di hỡnh Nm hc : 2016 - 2017 chiu ng Cõu 2: Hỡnh ct l hỡnh biu din phn vt th phớa sau mt phng ct Giỏo ỏn Cụng ngh 4.Cng c - ỏnh giỏ - Nờu li cụng thc tớnh t s truyn ca b truyn ng ai, truyn ng xớch, bỏnh rng ? - Nhn xột v thỏi ,tinh thn hc ca hc sinh gi ụn Dn dũ - Nhc nh hc sinh ụn chun b cho kỡ thi HKI IV.RUT KINH NGHIM 134 Nm hc : 2016 - 2017 ... DUNG CẦN ĐẠT H 1. Tìm hiểu chi tiết có ren I Chi tiết có ren GV: Cho học sinh quan sát tranh hình 11 .1 đặt câu - Tranh hình 11 .1 (SGK) hỏi GV: Em nêu công dụng chi tiết ren hình 11 .1 HS: Trả lời... ……………………… 29 Năm học : 2 016 - 2 017 Giáo án Công nghệ Tuần Tiết 11 Ngày soạn :13 /09/2 016 Ngày dạy :19 -24/09/2 016 Bài 12 : THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT CÓ REN I/Mục tiêu : 1 .Ki n thức : Sau học xong... bị : 1Thầy : Tranh vẽ phóng lớn hình 8. 1 , hình 8. 2 , Mô hình cắt ống lót Tranh vẽ phóng lớn hình 9 .1 , Bảng 9 .1 2.Trò : Xem trước SGK IV/HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: sỉ số Vắng Ki m
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an cong nghe 8 hoc ki 1, giao an cong nghe 8 hoc ki 1, giao an cong nghe 8 hoc ki 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay