luận văn thạc sĩ toán giải tích

77 40 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2017, 23:08

rình tích phân kiểu Gronwall tính bị chặn, tính hội tụ không Trên sở áp dụng vào nghiên cứu tính chất tương ứng nghiệm phương trình tích phân Volterra 71 Tài liệu tham khảo Tài liệu tiếng Việt [1] Hoàng Tụy (2003), Hàm thực giải tích hàm, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Tài liệu tiếng Anh [2] [R P Agarwal and E Thandapani (1981), Remarks on generalisations of Gronwall’s inequality, Chinese J Math., 9, 1-22 [3] R Bellman, Stability theory of differential equations McGraw Hill, New York, 1953 [4] P R Beesack, Gronwall inequalities Carleton Univ Math Notes, 11, 1975 [5] S S Dragomir, Some Gronwall type inequalities and applications Nova Science Publishers, 2002 [6] T H Gronwall (1919), Note on the derivatives with respect to a parameter of the solutions of a system of differential equations, Ann Math, 20 (2), 293-296 [7] V Volterra, Theory of functionals and of integral and integrodifferential equations, New York, 1959 72 73 [8] Yuming Quin, Integral and discrete inequalities and their applications, Vol I: Linear inequalities, Birkhauser, 2016 [9] Yuming Quin, Integral and discrete inequalities and their applications, Vol II: Nonlinear inequalities, Birkhauser, 2016 ...Tài liệu tham khảo Tài liệu tiếng Việt [1] Hoàng Tụy (2003), Hàm thực giải tích hàm, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Tài liệu tiếng Anh [2] [R P Agarwal and E Thandapani (1981),
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ toán giải tích, luận văn thạc sĩ toán giải tích, luận văn thạc sĩ toán giải tích

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay