Bai giang gioi thieu cac tac pham kinh dien triet hoc

187 59 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2017, 10:29

TRỈÅÌNG ÂẢI HC KHOA HC HÚ KHOA MẠC-LÃNIN    TH.S HONG NGC VÉNH GIẠO TRÇNH GIÅÏI THIÃÛU TẠC PHÁØM KINH ÂIÃØN TRIÃÚT HC HÚ - 10/2007 MỤC LỤC LÅÌI NỌI ÂÁƯU GIÅÏI THIÃÛU TẠC PHÁØM “HÃÛ TỈ TỈÅÍNG ÂỈÏC” CA C.MẠC V F.ENGHEN I Hon cnh âåìi v nghéa ca tạc pháøm II Bäú củc ca tạc pháøm (Tại bn 10/1986) III NHỈỴNG NÄÜI DUNG QUAN TRNG CA TẠC PHÁØM .8 1.Phã phạn triãút hc Âỉïc sau Heghen Hãû thäúng quan niãûm váût vãư lëch sỉí tỉång âäúi hon chènh ca C.Mac v F.Enghen tạc pháøm 13 IV KÃÚT LÛN: 28 GIÅÏI THIÃÛU TẠC PHÁØM “TUN NGÄN CA ÂNG CÄÜNG SN” CA CẠC MẠC V PHRI-ÂRÊCH ÀNG-GHEN 29 I HON CNH RA ÂÅÌI V NHỈỴNG NGHÉA CÅ BN CA TẠC PHÁØM .30 1.Hon cnh âåìi: 30 2. nghéa ca tạc pháøm 31 3.Nhỉỵng tỉ tỉåíng cå bn ca tạc pháøm 33 II BÄÚ CỦC CA TẠC PHÁØM (cún bn nàm 1976) 34 III NÄÜI DUNG CÅ BN TRONG CẠC CHỈÅNG, MỦC CA TẠC PHÁØM 35 1.Cạc låìi tỉûa 35 2.Måí âáưu 39 3.Chỉång 1: Tỉ sn v Vä sn 40 4.Chỉång 2: Nhỉỵng ngỉåìi vä sn v nhỉỵng ngỉåìi cäüng sn .42 5.Chỉång 3: Vàn hc x häüi ch nghéa v cäüng sn ch nghéa 46 6.Chỉång 4: Thại âäü ca nhỉỵng ngỉåìi cäüng sn âäúi våïi cạc âng âäúi láûp 49 IV KÃÚT LÛN 50 GIÅÏI THIÃÛU TẠC PHÁØM “LUDWIG FEUER BACH - SỈÛ CẠO CHUNG CA TRIÃÚT HC CÄØ ÂIÃØN ÂỈÏC” CA F.ENGHEN 53 I Hon cnh âåìi v nghéa ca tạc pháøm 53 II Bäú củc ca tạc pháøm 53 III Nhỉỵng näüi dung cå bn ca tạc pháøm .54 1.Låìi tỉûa viãút nàm 1888 54 2.Pháưn I 56 3.Pháưn II 62 4.Pháưn III 67 5.Pháưn IV 71 IV KÃÚT LÛN: 78 GIÅÏI THIÃÛU TẠC PHÁØM “CHÄÚNG ÂUY RINH (ÂIIH RING)” CA F.ENGHEN .80 Hon cnh âåìi v nghéa ca tạc pháøm 80 II Bäú củc ca tạc pháøm 82 III Näüi dung cå bn vãư triãút hc ca cạc chỉång tạc pháøm .86 1.Låìi måí âáưu gäưm hai chỉång: 89 2.Pháưn 1: Triãút hc 93 3.Pháưn 2: Kinh tãú chênh trë hc (Tr 207 - 360; 243 - 422) 106 4.Pháưn 3: Ch nghéa x häüi (Tr 361 - 462; 423 - 556) 109 IV KÃÚT LÛN: 110 GIÅÏI THIÃÛU TẠC PHÁØM “CH NGHÉA DUY VÁÛT V CH NGHÉA KINH NGHIÃÛM PHà PHẠN” CA V I LÃNIN 112 I Hon cnh âåìi v nghéa ca tạc pháøm 112 II Bäú củc ca tạc pháøm (Tạc pháøm in riãng 1960) .113 III Näüi dung cå bn vãư triãút hc ca cạc chỉång tạc pháøm .114 1.Låìi tỉûa cho hai láưn xút bn 114 2.Thay låìi dáùn “Mäüt säú ngỉåìi “mạc-xêt” 1908 v mäüt säú nh tám 1710 â bi xêch ch nghéa váût thãú no?” 115 3.Chỉång 1: L lûn vãư nháûn thỉïc ca ch nghéa kinh nghiãûm phã phạn v ca ch nghéa váût biãûn chỉïng (I) Tr 35 - 120 116 4.Chỉång 2: L lûn vãư nháûn thỉïc ca ch nghéa kinh nghiãûm phã phạn v ca ch nghéa váût biãûn chỉïng (II) Tr 121-187 120 5.Chỉång 3: L lûn vãư nháûn thỉïc ca ch nghéa kinh nghiãûm phã phạn v ca ch nghéa váût biãûn chỉïng(III) Tr 188-262 123 6.Chỉång 4: Cạc nh tám, chiãún âáúu v kãú thỉìa ca nhỉỵng ngỉåìi kinh nghiãûm phã phạn Tr 263 - 346 126 7.Chỉång 5: Cüc cạch mảng cáûn âải khoa hc tỉû nhiãn v ch nghéa tám triãút hc Tr 347 - 436 127 8.Chỉång 6: Ch nghéa kinh nghiãûm phã phạn v ch nghéa váût lëch sỉí Tr 437 - 500 .130 9.Kãút lûn Tr 501 - 502 135 10 Bäø sung mủc chỉång IV: Tsecnỉsepxky phã phạn ch nghéa Cant tỉì phêa no Tr 503 - 506 136 IV KÃÚT LÛN: 137 GIÅÏI THIÃÛU TẠC PHÁØM “BIÃÛN CHỈÏNG CA TỈÛ NHIÃN” CA F.ENGHEN .139 I Hon cnh âåìi v nghéa ca tạc pháøm .140 II Bäú củc ca tạc pháøm (Tạc pháøm in riãng nàm 1964 ca Nh xút bn Sỉû Tháût) 141 III Näüi dung cå bn vãư triãút hc ca cạc chỉång tạc pháøm .142 1.Nhỉỵng så tho âãư cỉång [31-36] 142 2.Låìi nọi âáưu [37- 69] 144 3.Bi tỉûa c ca cún “Chäúng Âuy Rinh” vãư biãûn chỉïng (Tr 70-84) 144 4.Khoa hc tỉû nhiãn thãú giåïi tháưn linh (Tr 85 - 103) 145 5.Phẹp biãûn chỉïng (Tr 104 - 114) 145 6.Nhỉỵng hçnh thại váûn âäüng cå bn (Tr 115 - 142) .146 7.Sỉû âo lỉåìng váûn âäüng - Cäng (Tr 143 - 165) 146 8.Sỉû ma sạt ca nỉåïc thu triãưu Cant v Tämxånte Sỉû quay ca qu âáút v sỉïc hụt ca màût tràng (Tr 166 - 174) Nhiãût (Tr 175 - 182) Âiãûn (Tr 183 - 265) .147 9.Tạc dủng ca lao âäüng sỉû chuøn biãún tỉì vỉåün thnh ngỉåìi (Tr 266 - 289) 147 10.Trêch úu lëch sỉí khoa hc (Tr 290 - 316) 147 11.Khoa hc tỉû nhiãn v triãút hc (Tr 317 - 332) 149 12.Phẹp biãûn chỉïng (Tr 333 - 388) 150 13.Nhỉỵng hçnh thại váûn âäüng ca váût cháút Phán loải cạc ngnh khoa hc (Tr 389 - 414) .153 14.Toạn hc (Tr 415 - 442) Cå hc v thiãn vàn hc (Tr 443 - 452) Váût l hc (Tr 453 - 478) Hoạ hc (Tr 479 - 481) Sinh váût hc (Tr 482 - 512) 154 IV KÃÚT LÛN: NHỈỴNG NÄÜI DUNG CÅ BN CA TẠC PHÁØM 155 Lëch sỉí phạt triãøn ca khoa hc tỉû nhiãn .155 2.Mäúi quan hãû giỉỵa triãút hc v khoa hc tỉû nhiãn 157 3.Váût cháút v váûn âäüng 159 4. thỉïc 160 5.Phẹp biãûn chỉïng 161 6.Mäüt säú váún âãư vãư l lûn nháûn thỉïc v lägêc hc 163 GIÅÏI THIÃÛU TẠC PHÁØM “BỤT K TRIÃÚT HC” CA V.I.LÃNIN (V.I LÃNIN TON TÁÛP - TÁÛP 29 - NXB TIÃÚN BÄÜ - MẠTXCÅVA 1981) 165 I Hon cnh âåìi v nghéa ca tạc pháøm .165 II Bäú củc ca tạc pháøm 166 III Cạc näüi dung cå bn vãư triãút hc ca cạc chỉång tạc pháøm 168 1.Pháưn I Cạc bn tọm tàõt v cạc âoản trêch (03 - 400) 168 2.Pháưn II Nhỉỵng ghi chụ vãư cạc sạch, cạc bi bạo v cạc bi phã bçnh (401 - 436) 176 3.Pháưn III Nhỉỵng kiãún v bụt têch ghi cạc (437-503) 177 IV KÃÚT LÛN: 182 TI LIÃÛU THAM KHO: 186 LÅÌI NỌI ÂÁƯU -***- Trong chåì âåüi giạo trçnh cọ táưm cåỵ qúc gia, chụng täi biãn soản cún “Giåïi thiãûu cạc tạc pháøm kinh âiãøn triãút hc” nhàòm phủc vủ cho viãûc hc táûp ca sinh viãn chun ngnh Triãút hc ca Âải hc Khoa hc Hú, sinh viãn ngnh Giạo dủc Chênh trë ca Âải hc Sỉ phảm Hú v Trung tám Âo tảo Tỉì xa Âải hc Hú cng nhỉỵng âc quan tám âãún näüi dung cún Näüi dung cún âỉåüc hon thnh dỉûa trãn näüi dung cún “Bi ging cạc tạc pháøm kinh âiãøn triãút hc” m chụng täi â biãn soản phủc vủ cho viãûc hc táûp v nghiãn cỉïu ca sinh viãn Âải hc Khoa hc Hú theo sỉû phán cäng ca Bäü män Triãút hc - Khoa Mạc-Lãnin - Trỉåìng Âải hc Khoa hc Hú thạng 02 nàm 2000 v cún “Giåïi thiãûu cạc tạc pháøm kinh âiãøn triãút hc” chụng täi â biãn soản cho Trung tám Giạo dủc Tỉì xa Âải hc Hú nàm 2002, â âỉåüc Nh xút bn Thûn Họa-Hú cho màõt âc nàm 2002 v âỉåüc Nh xút bn  Nàơng bn nàm 2005, âäưng thåìi cọ sỉí dủng mäüt säú tỉ liãûu ca cún “Giåïi thiãûu v hỉåïng dáùn nghiãn cỉïu cạc tạc pháøm v chun âãư Triãút hc Mạc-Lãnin - Bäü män Triãút âải hc kinh tãú qúc dán 1991” Màûc d â cọ nhiãưu cäú gàõng biãn soản theo quút âënh säú 3244/ GD - ÂT ngy 12/ 09/ 1995 ca Bäü trỉåíng Bäü Giạo Dủc v Âo Tảo, song cún cng khäng trạnh nhỉỵng thiãúu sọt Tạc gi ráút mong nháûn âỉåüc sỉû gọp ca cạc âäưng nghiãûp, âc gi xa gáưn âãø cún ngy cng hon thiãûn hån Chán thnh cm ån! Hú, thạng nàm 2007 Th.s Hong Ngc Vénh GIÅÏI THIÃÛU TẠC PHÁØM “HÃÛ TỈ TỈÅÍNG ÂỈÏC” CA C.MẠC V F.ENGHEN I Hon cnh âåìi v nghéa ca tạc pháøm Vo nhỉỵng nàm 1845-1846, Táy Áu âang tiãún nhanh âãún mäüt cüc cạch mảng måïi Phong tro cäng nhán phạt triãøn mảnh v räüng ri khàõp cháu Áu nhỉng chëu nhiãưu nh hỉåíng ca ch nghéa x häüi khäng tỉåíng Lục ny C.Mac v F.Enghen â âi sáu vo hoảt âäüng chênh trë, hai äng nháûn tháúy cáưn phi xáy dỉûng mäüt l lûn ch nghéa x häüi khoa hc âãø phán ranh giåïi r rng giỉỵa hãû tỉ tỉåíng ca giai cáúp vä sn våïi hãû tỉ tỉåíng ca giai cáúp tỉ sn, tiãøu tỉ sn, vảch âỉåìng âi âãún ch nghéa cäüng sn mäüt cạch hiãûn thỉûc m giai cáúp vä sn âang âi vo mäüt cạch tỉû phạt Theo F.Enghen, lục ny (ma xn 1845) quan niãûm váût åí C.Mac â hçnh thnh âáưy â Hai äng nháút trê láúy quan niãûm âọ âãø phã phạn ton bäü nãưn mọng triãút hc cäø âiãøn Âỉïc sau Heghen Phã phạn “Hãû tỉ tỉåíng Âỉïc” l mủc âêch ca tạc pháøm: ”Mún âạnh giạ âụng cại bëp båüm triãút hc âọ, tháûm chê lm thỉïc tènh lng ngỉåìi thë dán Âỉïc trung thỉûc mäüt tçnh cm dán täüc dãù chëu, mún hiãøu r nh nhen, thiãøn cáûn âëa phỉång ca ton bäü phong tro ca phại Hãghen tr âọ, v âàûc biãût mún hiãøu r sỉû trại ngỉåüc vỉìa bi âạt vỉìa bưn cỉåìi giỉỵa nhỉỵng chiãún cäng hiãûn thỉûc ca cạc vë anh hng âọ, våïi nhỉỵng o tỉåíng ca h vãư chênh nhỉỵng chiãún cäng áúy thç cáưn phi xem xẹt táút c sỉû áưm é âọ theo mäüt quan âiãøm åí bãn ngoi nỉåïc Âỉïc” “Hãû tỉ tỉåíng Âỉïc” l tạc pháøm viãút chung ca C.Mac v F.Enghen vo cúi giai âoản hçnh thnh ch nghéa Mạc: Lục m hai äng â khàõc phủc ch nghéa tám lénh vỉûc x häüi v xáy dỉûng nhỉỵng ngun l ca ch nghéa váût, âàût nãưn mọng triãút hc cho l lûn ch nghéa x häüi khoa hc Tạc pháøm ny viãút tỉì thạng 08/1845 âãún thạng 05/1846 Nọ gäưm hai táûp, nhỉng näüi dung quan trng nháút ca tạc pháøm l åí chỉång ca táûp I - Trong tạc pháøm, hai äng trçnh by quan niãûm váût lëch sỉí ca mçnh v âáúu tranh våïi triãút hc tám vãư lëch sỉí ca Ludwig Feuerbach, Bauer, Xtiãc-nå v nhỉỵng nh X häüi ch nghéa “chán chênh” - Näüi dung ca tạc pháøm “Hãû tỉ tỉåíng Âỉïc” ráút phong phụ Trong âọ, C.Mac v F.Enghen â trçnh by mäüt cạch r rng, hon chènh nhỉỵng ngun l cå bn ca ch nghéa váût vãư lëch sỉí “Hãû tỉ tỉåíng Âỉïc” thỉûc sỉû l tạc pháøm låïn nháút ca thåìi k hçnh thnh ch nghéa Mạc (1842-1848) - Thåìi C.Mạc, tạc pháøm ny khäng âỉåüc xút bn vç bë kiãøm duût nghiãm ngàût Nọ âỉåüc xút bn láưn âáưu tiãn tải Matxcåva nàm 1932 Tải Viãût Nam â âỉåüc bn bäún láưn: Láưn cọ tỉûa âãư “Hãû tỉ tỉåíng Âỉïc - Pháưn thỉï nháút: Phå bạch Láưn thỉï hai v ba cọ tỉûa âãư “Ludwig Feuerbach Sỉû âäúi láûp giỉỵa quan âiãøm váût ch nghéa v C.Mạc - F.Enghen -Hãû tỉ tỉåíng Âỉïc - Nh xút bn Sỉû Tháût - H Näüi 1987 Trang quan âiãøm tám ch nghéa” (Chỉång Hãû tỉ tỉåíng Âỉïc) Láưn thỉï tỉ, trỉåïc bỉåïc vo thåìi k âäøi måïi, tạc pháøm âỉåüc xút bn vo thạng 10/1986, Nh xút bn Sỉû Tháût - H Näüi áún hnh - cọ tỉûa âãư “Hãû tỉ tỉåíng Âỉïc - Chỉång Ludwig Feuerbach sỉû âäúi láûp giỉỵa quan âiãøm váût v quan âiãøm tám”, âụng C.Mac v F.Enghen tuøn táûp - Nh xút bn Sỉû Tháût - H Näüi 1980 - Táûp - Trang 259 âãún 369 - Táút c cạc láưn xút bn thnh tạc pháøm riãng bàòng tiãúng Viãût v c C.Mac v F.Enghen tuøn táûp - Táûp nọi trãn, âãưu chè l Chỉång táûp I ca tạc pháøm “Hãû tỉ tỉåíng Âỉïc” ca C.Mạc v F.Enghen II Bäú củc ca tạc pháøm (Tại bn 10/1986) - I Phå bạch Sỉû âäúi láûp giỉỵa quan âiãøm váût v tám Trang 7-9 (261-263 C.Mac v F.Enghen tuøn táûp - Nh xút bn Sỉû Tháût - H Näüi 1980 Táûp 1) - Phå bạch A Hãû tỉ tỉåíng nọi chung, hãû tỉ tỉåíng Âỉïc nọi riãng Trang 10-13 (264-267 C.Mac v F.Enghen tuøn táûp - Nh xút bn Sỉû Tháût - H Näüi 1980 - Táûp 1) - [1] Hãû tỉ tỉåíng Âỉïc nọi chung, triãút hc Âỉïc nọi riãng Trang 13-26 (267-279 C.Mac v F.Enghen tuøn táûp - Nh xút bn Sỉû Tháût - H Näüi 1980 Táûp 1) - [2] Trang 26-64 (279-314 C.Mac v F.Enghen tuøn táûp - Nh xút bn Sỉû Tháût - H Näüi 1980 Táûp 1) - [3] Trang 64-70 (314-321 C.Mac v F.Enghen tuøn táûp - Nh xút bn Sỉû Tháût - H Näüi 1980 Táûp 1) - [4] Trang 71 - 114 (321 - 362) - Quan hãû ca nh nỉåïc v phạp quưn våïi såí hỉỵu Trang 114-120 (363-369 C.Mac v F.Enghen tuøn táûp - Nh xút bn Sỉû Tháût - H Näüi 1980 Táûp 1) III NHỈỴNG NÄÜI DUNG QUAN TRNG CA TẠC PHÁØM Tạc pháøm cọ hai näüi dung chênh: Phã phạn triãút hc Âỉïc sau Hãghen v Hãû thäúng quan niãûm váût vãư lëch sỉí tỉång âäúi hon chènh ca C.Mac v F.Enghen Phã phạn triãút hc Âỉïc sau Heghen - Trong tạc pháøm hai äng â chè r: Phại Heghen tr om sm tỉû xỉng l cạch mảng, nhỉng trãn thỉûc tãú h khäng vỉåüt qua ch nghéa tám ca Heghen H “tin ràòng, tän giạo, khại niãûm, cại phäø biãún thäúng trë thãú giåïi hiãûn tải” H phã phạn thỉïc hiãûn - cại m h cho l sai láưm - âi thay thãú bàòng thỉïc phã phạn - nhỉỵng quan niãûm ca chênh h nhỉng trãn thỉûc tãú h l nhỉỵng k bo th, chè cạch mảng bàòng låìi l m thäi: “Màûc d h â dng nhỉỵng låìi l khoa trỉång dỉåìng lm âo läün thãú giåïi, cạc nh tỉ tỉåíng ca phại Hãghen tr váùn l nhỉỵng k âải bo th Nhỉỵng ngỉåìi tr nháút bn h â tçm âỉåüc nhỉỵng tỉì ngỉỵ chênh xạc âãø chè hoảt âäüng ca h, h tun bäú ràòng h chè âáúu tranh chäúng lải “nhỉỵng cáu nọi” Khäng mäüt ngỉåìi no nhỉỵng nh triãút hc âọ cọ nghé tỉû hi xem mäúi liãn hãû giỉỵa triãút hc Âỉïc våïi hiãûn thỉûc Âỉïc l thãú no, mäúi liãn hãû giỉỵa sỉû phã phạn ca h våïi hon cnh váût cháút ca chênh bn thán h l thãú no”2 Sạch â dáùn - Trang 13 Trong lénh vỉûc lëch sỉí, hai äng chè r phại Heghen tr cng ch nghéa tám khäng biãút âãún cå såí hiãûn thỉûc ca lëch sỉí Theo hai äng, h chè coi mäùi thåìi âải lëch sỉí l thãø hiãûn ca mäüt tỉ tỉåíng, mäüt quan niãûm no âọ Chênh thãú, phán têch mäüt thåìi âải lëch sỉí no âọ åí h suy cho cng chè l sỉû “tạn âäưng o tỉåíng ca thåìi âải âọ” Hai äng hon thnh viãûc phã phạn phại Heghen tr bàòng cạch phán têch v chè ngưn gäúc x häüi ca h Theo hai äng, h thüc giai cáúp thë dán Âỉïc, mäüt giai cáúp trung gian ca mäüt nỉåïc Âỉïc chỉa tỉìng thỉûc hiãûn mäüt cüc cạch mảng tỉ sn triãût âãø “Triãút hc Âỉïc l háûu qu ca nhỉỵng quan hãû tiãøu tỉ sn” Tênh ngho nn, báút lỉûc ca tỉ tỉåíng Âỉïc phn ạnh chênh ngho nn, thm hải ca hiãûn thỉûc Âỉïc Mäüt nỉåïc Âỉïc phong kiãún bo th täưn tải bãn cảnh mäüt nỉåïc Phạp tỉ sn triãût âãø ca mäüt x häüi phỉång Táy sủc säi cạch mảng tỉ sn - Nhỉ nhan âãư ca chỉång â chè r, hai äng dnh pháưn quan trng âãø phã phạn Ludwig Feuerbach, vảch r tám vãư x häüi ca triãút hc áúy Hai äng viãút “Feuerbach khäng bao giåì hiãøu âỉåüc ràòng thãú giåïi cm giạc âỉåüc l täøng säú nhỉỵng hoảt âäüng säúng v cm giạc âỉåüc ca nhỉỵng cạ nhán håüp thnh thãú giåïi áúy, vç váûy äng khäng nhçn tháúy chàóng hản mäüt âạm ngỉåìi âọi, ci cc, kiãût qû vç lao âäüng v ho lao, chỉï khäng phi nhỉỵng ngỉåìi kho mảnh thç äng büc phi láøn träún vo “quan niãûm cao hån” v “sỉû b trỉì” l tỉåíng “trong loi” nghéa l äng lải råi vo ch nghéa tám, âụng åí chäù m ngỉåìi váût cäüng sn ch nghéa nhçn tháúy c sỉû táút úu láùn âiãưu kiãûn ca mäüt sỉû ci tảo c nãưn cäng nghiãûp láùn cå cáúu x häüi Khi Ludwig Feuerbach l nh váût thç äng khäng bao giåì váûn dủng âãún lëch sỉí, cn äng âãún lëch sỉí thç äng khäng phi l nh váût ÅÍ Feuerbach, lëch sỉí v ch nghéa váût hon ton tạch råìi nhau, âiãưu ny â âỉåüc nọi r åí bãn trãn”3 + Hai äng chè r, Ludwig Feuerbach tám åí chäù äng ta thỉìa nháûn ngỉåìi l âäúi tỉåüng cm tênh, mäüt thỉûc thãø cọ cm giạc v tçnh cm (åí âiãøm ny äng hån cạc nh triãút hc váût mạy mọc), nhỉng äng ta khäng tháúy giỉỵa ngỉåìi våïi ngỉåìi mäüt mäúi quan hãû no khạc ngoi tçnh bản, tçnh u Tháûm chê äng ta coi tçnh bản, tçnh u l âäüng lỉûc quan trng nháút ca lëch sỉí Cại nåi cáưn giỉỵ láûp trỉåìng váût nháút thç äng ta lải tám sa láưy cại trỉìu tỉåüng vãư ngỉåìi v khäng bao giåì âi tåïi âỉåüc ngỉåìi hiãûn thỉûc, ngỉåìi x häüi: “Ânh ràòng so våïi nhỉỵng nh váût thưn tu thç Feuerbach cọ ỉu âiãøm låïn l äng tháúy ràòng ngỉåìi cng l mäüt “âäúi tỉåüng ca cm giạc”; nhỉng hy gảt b viãûc äng coi ngỉåìi chè l “âäúi tỉåüng ca cm giạc” chỉï khäng phi l “hoảt âäüng cm giạc âỉåüc”, vç c åí âáy nỉỵa, äng váùn cn bạm vo l lûn v khäng xem xẹt ngỉåìi mäúi quan hãû x häüi nháút âënh ca h, nhỉỵng âiãưu kiãûn sinh hoảt nháút âënh ca h, nhỉỵng âiãưu kiãûn lm cho h tråí thnh nhỉỵng ngỉåìi âụng h âang täưn tải, thç Feuerbach cng khäng bao giåì âi tåïi âỉåüc nhỉỵng ngỉåìi âang täưn tải v hnh âäüng thỉûc sỉû, m äng váùn cỉï dỉìng lải mäüt sỉû trỉìu tỉåüng: “Con ngỉåìi” v cọ thãø nháûn ngỉåìi ”hiãûn thỉûc, cạ thãø, bàòng xỉång bàòng thët” chè tçnh cm thäi, nghéa l äng khäng biãút âãún nhỉỵng “quan hãû ngỉåìi”, “giỉỵa ngỉåìi våïi ngỉåìi” no khạc, ngoi tçnh u v tçnh bản, hån nỉỵa l tçnh u v tçnh âỉåüc l tỉåíng hoạ Äng khäng phã phạn nhỉỵng âiãưu kiãûn hiãûn tải”4 + Hai äng cng chè r, thại âäü ténh quan ca Ludwig Feuerbach â dáùn äng ta âãún tỉû nhiãn ch nghéa vãư Sâd - Trang 33 Sâd - Trang 32-33 10 håüp l triãút hc Hãghen chênh l phẹp biãûn chỉïng Cọ thãø nọi, d tám v thiãúu triãût âãø nhỉng nhỉỵng váún âãư cå bn cäút li nháút ca phẹp biãûn chỉïng hiãûn âải â âỉåüc âãư cáûp âãún mäüt cạch bao quạt v cọ nhiãưu âiãøm sáu sàõc - ÅÍ âáy Lãnin phã phạn ch nghéa tám v hản chãú vãư lëch sỉí ca triãút hc Heghen l “sỉû nhỉåüng bäü ca ch nghéa tháưn bê”, l “tr chåi nhỉỵng loải suy träúng räùng”, l “sỉû phn bäüi lải sỉû phạt triãøn” v chè “cại hảt nhán håüp l sáu sàõc cại v tháưn bê ca ch nghéa Heghen” (Tr 164) Lãnin loải b thỉåüng âãú, niãûm tuût âäúi, niãûm thưn tu v ch nghéa váût läün ngỉåüc ca Heghen, phạt hiãûn nghéa chán chênh ca lägêc ca Heghen, nhçn tháúy “súi lỉía” chy tỉì ch nghéa tám khạch quan sang ch nghéa váût (Tr 177), vảch nhỉỵng phäi thai ca quan niãûm váût ca Heghen khäng chè vãư giåïi tỉû nhiãn m c vãư lëch sỉí nỉỵa - Lãnin âạnh giạ: “Khoa hc lägêc” Heghen tiãún gáưn hån c âãún ch nghéa váût biãûn chỉïng, cn triãút hc lëch sỉí äng âỉïng cạch xa nháút våïi ch nghéa váût biãûn chỉïng Trong triãút hc lëch sỉí, C.Mac v F.Enghen â tiãún mäüt bỉåïc låïn nháút, cn Heghen l gi cäùi v tråí thnh mäüt thỉï âäư cäø (Tr 344 - 345) - ÅÍ pháưn ny, Lãnin hiãøu r v phạt triãøn theo quan âiãøm váût nhỉỵng quy lût v nhỉỵng phảm tr cå bn ca phẹp biãûn chỉïng, vảch mäúi liãn hãû láùn giỉỵa chụng, xạc âënh tỉång quan giỉỵa phẹp biãûn chỉïng, lägêc hc v l lûn nháûn thỉïc: + “Sỉû kãú tủc sỉû nghiãûp ca Heghen v ca C.Mac phi l sỉû xáy dỉûng mäüt cạch biãûn chỉïng lëch sỉí ca tỉ tỉåíng loi ngỉåìi, ca khoa hc v k thût” (Tr 156) 173 + Phẹp biãûn chỉïng l hc thuút vảch ràòng, nhỉỵng màût âäúi láûp lm thãú no m tråí thnh âäưng nháút (Tr 116) + Phẹp biãûn chỉïng l sỉû phn ạnh chênh xạc sỉû phạt triãøn vénh viãùn ca thãú giåïi (Tr 118) + Biãûn chỉïng ca sỉû váût, hiãûn tỉåüng sn sinh biãûn chỉïng ca niãûm chỉï khäng phi ngỉåüc lải (Tr209) + Phẹp biãûn chỉïng l hc thuút vãư sỉû thäúng nháút ca cạc màût âäúi láûp (tr 240) + Phẹp biãûn chỉïng l khoa hc vãư mäúi liãn hãû phäø biãún v vãư sỉû phạt triãøn + Phẹp biãûn chỉïng l sỉû nghiãn cỉïu máu thùn bn cháút ca cạc âäúi tỉåüng (Tr 268) e) Trong bn tọm tàõt ca Gioọc giå Noen “Lägêc hc ca Heghen” (Tr 347 - 354), Lãnin nãu r tạc gi l ngỉåìi tám ch nghéa khäng cọ ti: “Khäng mäüt låìi vãư phẹp biãûn chỉïng váût, chàõc chàõn l tạc gi khäng cọ mäüt khại niãûm gç vãư phẹp biãûn chỉïng váût c” (Tr347) Sỉû phã phạn ca Noen l sỉû phã phạn ca nh tám nh â táưm thỉåìng hoạ phẹp biãûn chỉïng ca Heghen f) Trong bn tọm tàõt ca Lạtxan “Triãút hc ca Hãraclêt - bê áøn åí Ephexå” viãút 1858 (Tr 361 - 377) Phẹc-âi-nàng Latxan (1825 - 1864) l nh hoảt âäüng phong tro cäng nhán Âỉïc Trong tỉ tỉåíng ca mçnh, äng mún láûp mäüt ch nghéa cå häüi måïi, tỉì b âáúu tranh giai cáúp, coi nh nỉåïc l täø chỉïc siãu giai cáúp, tho hiãûp våïi giai cáúp phong kiãún Âỉïc Äng gii thêch mäüt cạch kinh viãûn âäúi våïi triãút hc Hãghn âãø biãûn häü cho âỉåìng läúi chênh trë cå häüi ca mçnh Äng theo ch nghéa Man-tut ( Man-tut 1766 - 1834 l mäüt linh mủc Anh, láư ngỉåìi nãu quy lût dán säú siãu lëch sỉí Theo âọ äng quan niãûm dán säú tàng theo cáúp säú nhán, 174 tỉ liãûu sn xút tàng theo cáúp säú cäüng räưi tỉì âọ rụt nhỉỵng máu thùn ca x häüi, v äng cho ràòng chè cọ thãø khàõc phủc nhỉỵng máu thùn âọ bàòng ngàn ngỉìa tàng dán säú, bàòng thãø chãú hoạ hän nhán, âiãưu chènh sin â) coi mi cüc âáúu tranh ca giai cáúp cäng nhán âi náng cao tiãưn lỉång âãưu l vä nghéa Latxan bë C.Mac v F.Enghen këch liãût phã phạn tạc pháøm “Phã phạn cỉång lénh Gotha” Lãnin chè r tải C.Mac gi tạc pháøm ny l “bi lm ca hc sinh”: Latxan chè nhàõc lải, cọp lải Heghen vãư Hãracålêt “Nhäưi nhẹt vo tạc pháøm ca mçnh c cại âäúng hc váún cỉûc k thäng thại råím khäng thãø tỉåíng tỉåüng âỉåüc” (Tr 363) Lãnin cng chè ra, C.Mac â âi tỉì Heghen âãún Ludwig Feuerbach v âi qua Ludwig Feuerbach âãún ch nghéa váût biãûn chỉïng tiãúp cáûn triãút hc ca Hãracålêt (Tr363 - 364) Âäưng thåìi Lãnin trạch Latxan â âãø bọng täúi ch nghéa váût hồûc nhỉỵng khuynh hỉåïng váût ca triãút hc Hãracålêt (Tr 376) g) Kãút thục pháưn ny l bn tọm tàõt tạc pháøm “Phẹp siãu hçnh” ca Arixtäút gäưm hai táûp in nàm 1847 (Tr 387 - 397) ÅÍ âáy Lãnin nháûn xẹt, Arixtäút â “âãư cáûp âãún táút c, táút c cạc phảm tr” (Tr 389), äng ta â cäú gàõng tçm ti v tiãún gáưn âãún phẹp biãûn chỉïng khạch quan thäng qua sỉû phã phạn ca äng ta âäúi våïi ch nghéa tám khạch quan ca Platän Arixtät l ngỉåìi âàût nãưn mọng âáưu tiãn cho män lägic hçnh thỉïc ÅÍ âáy nhỉỵng quy lût cå bn ca tỉ hçnh thỉïc â âỉåüc äng nãu lãn v cọ giạ trë âãún ngy nay: quy lût âäưng nháút, quy lût khäng máu thùn, quy lût bi trung Lãnin cng chè phỉïc tảp ca quạ trçnh nháûn thỉïc, sỉû phán âäi ca nháûn thỉïc, kh nàng ca ch nghéa tám tän giạo cọ cại trỉìu tỉåüng âáưu tiãn, v chè låüi êch ca tỉåíng tỉåüng, ca ỉåïc må khoa hc chênh xạc (Tr 394 - 395) 175 h) Ngoi cạc näüi dung trãn, pháưn I Lãnin cn trçnh by hai âoản trêch “Dn mủc phẹp biãûn chỉïng (Lägêc) ca Heghen” v “Vãư váún âãư phẹp biãûn chỉïng” (Tr 355 - 360) ÅÍ âáy, Lãnin â chè âàûc trỉng ca quạ trçnh nháûn thỉïc, vảch mäúi tỉång quan giỉỵa lägêc hc, phẹp biãûn chỉïng v l lûn nháûn thỉïc Ngỉåìi chè r sỉû âäúi láûp ca quan niãûm biãûn chỉïng v quan niãûm siãu hçnh vãư sỉû phạt triãøn; phán têch cạc quy lût v cạc càûp phảm tr cå bn ca phẹp biãûn chỉïng; cạc quy lût phạt triãøn lëch sỉí; v lägêc ca nháûn thỉïc, chè r vãư ngưn gäúc giai cáúp (x häüi) v ngưn gäúc nháûn thỉïc ca ch nghéa tám ÅÍ âoản trêch “vãư váún âãư phẹp biãûn chỉïng” (Tr 359 - 360) khäng låïn, nhỉng l sỉû khại quạt cọ mäüt khäng hai vãư chiãưu sáu v sỉû phong phụ ca tỉ tỉåíng âäúi våïi ton bäü cại ch úu v cại cå bn tảo nãn näüi dung ca phẹp biãûn chỉïng váût: Lägêc, Phẹp biãûn chỉïng v l lûn nháûn thỉïc l thäúng nháút åí C.Mac ch nghéa váût khoa hc nháút Ch nghéa váût biãûn chỉïng â láúy åí Heghen táút c nhỉỵng gç cọ giạ trë v phạt triãøn thãm lãn Pháưn II Nhỉỵng ghi chụ vãư cạc sạch, cạc bi bạo v cạc bi phã bçnh (401 - 436) Trong pháưn ny, Lãnin coi khoa hc tỉû nhiãn l lénh vỉûc quan trng nháút nháûn thỉïc ca loi ngỉåìi, sỉû phạt triãøn ca nháûn thỉïc phủ thüc vo thỉûc tiãùn v k thût Lãnin cng chè cháút biãûn chỉïng ca sỉû phạt triãøn nháûn thỉïc (Tr 381 - 382) Lãnin cng gii thêch quạ trçnh phỉïc tảp ca sỉû nháûn thỉïc cạc quy lût tỉû nhiãn chỉïa âỉûng nhỉỵng ngưn gäúc ca viãûc gii thêch chụng mäüt cạch tám; Lãnin cng âãư cáûp âãún mäüt säú nh khoa hc tỉû nhiãn â tỉì b ch nghéa váût Vãư ngưn gäúc, ngun nhán ca ch nghéa tám hiãûn âải váût l v khoa hc tỉû nhiãn (Tr 423), 176 Lãnin cho ràòng vç cạc nh khoa hc tỉû nhiãn khäng nàõm, khäng hiãøu biãút ch nghéa váût biãûn chỉïng hiãûn âải, khäng hiãøu biãút phẹp biãûn chỉïng váût ÅÍ âáy, Lãnin cng nghiãn cỉïu nhỉỵng váún âãư riãng l ca sỉû phạt triãøn ca nháûn thỉïc khoa hc tỉû nhiãn: Tênh vä hản ca váût cháút; bn cháút ca khäng gian, thåìi gian; nghéa ca nhỉỵng trỉìu tỉåüng toạn hc; Vai tr ca cạc k hiãûu toạn hc Pháưn III Nhỉỵng kiãún v bụt têch ghi cạc (437-503) Pháưn ny gäưm nhỉỵng âoản trêch tỉì cạc ca Âêtxåghen, Plãkhanäúp, Suliaticäúp, Aráy, Xtãcläúp v Âãbärin våïi nhỉỵng kiãún ca Lãnin - Thäng qua viãûc âạnh giạ cạc tạc gi trãn, Lãnin âãư cáûp âãún nhiãưu váún âãư ca phẹp biãûn chỉïng vãư x häüi, lëch sỉí triãút hc, triãút hc ca khoa hc tỉû nhiãn v ch nghéa vä tháưn khoa hc - Trong “Táûp vàn ngàõn vãư triãút hc” (Tr 437 - 546), Lãnin âạnh giạ cao âng ca nh triãút hc tỉû hc Âitxåghen âäüc láûp âi âãún ch nghéa váût biãûn chỉïng Lãnin âạnh giạ cao quan niãûm ca äng vãư âäúi tỉåüng nghiãn cỉïu ca triãút hc, l lûn phn ạnh, cüc âáúu tranh chäúng tän giạo v ch nghéa tám ca äng Âitxåghen (1828 - 1888) l mäüt thåü thüc da v l mäüt nhỉỵng nh trỉåïc tạc triãút hc dán ch x häüi läùi lảc ca Âỉïc (Xem Lãnin ton táûp - táûp 23 trang 148) Bàòng âỉåìng tỉû hc, äng â tråí thnh mäüt nh triãút hc Tỉ tỉåíng ca äng chëu nh hỉåíng nhiãưu ca ch nghéa váût ca Ludwig Feuerbach v tỉû phạt âi âãún biãûn chỉïng váût Äng â tỉìng säúng åí Âỉïc, Nga, M Äng ch úu bn vãư nháûn thỉïc lûn nhỉng khäng âáưy â m chè dỉìng åí nháûn thỉïc cm tênh, nháûn thỉïc trỉìu tỉåüng Äng tun truưn hàng say cho hc thuút Mạc-Àngghen nhỉng khäng phạt hiãûn hãút phẹp biãûn chỉïng váût våïi tỉ cạch 177 l phỉång phạp nháûn thỉïc nãn â âi âãún nhỉåüng bäü ch nghéa tỉång âäúi, ch nghéa váût táưm thỉåìng Lãnin cng chè nhỉỵng sai láưm ca äng l chỉa cọ mäüt hc váún triãút hc âáưy â nãn cọ sỉû láưm láùn giỉỵa cạc khại niãûm triãút hc; sỉí dủng thût ngỉỵ ca cạc âäúi th triãút hc ca mçnh m khäng phã phạn Tuy nhiãn, Lãnin ráút qu Âitxåghen, sỉí dủng cạc tạc pháøm ca äng vo chäúng ch nghéa Makhå - Lãnin phã phạn këch liãût âäúi våïi ch nghéa váût táưm thỉåìng thä så ca Suliaticäúp Suliaticäúp (1872 - 1912) l mäüt nh dán ch - x häüi, nh phã bçnh vàn hc Nga Cạc tạc pháøm ca äng â âån gin hoạ, táưm thỉåìng hoạ mäüt cạch thä bảo âäúi våïi ch nghéa Mạc Äng ta â quy cạc quạ trçnh phạt triãøn ca triãút hc, nghãû thût, vàn hc v khoa hc tỉû nhiãn x häüi cọ giai cáúp thnh sỉû biãøu thë âån gin “låüi êch giai cáúp”, coi mi hãû thäúng triãút hc chè l sỉû biãûn häü vãư l lûn cho cạc låüi êch ca giai cáúp tỉ sn Tỉì âọ coi ch nghéa Mạc khäng liãn quan gç âãún h, ph nháûn nhỉỵng tỉ tỉåíng triãút hc trỉåïc Mạc khäng cọ úu täú no l chán l khạch quan, ph nháûn âäüc láûp tỉång âäúi ca cạc khoa hc våïi triãút hc Lãnin phn âäúi këch liãût âäúi våïi ch nghéa Suliaticäúp Lãnin cho ràòng, tạc gi l mäüt ngỉåìi xun tảc sỉû phạt triãøn lëch sỉí ca triãút hc Táy Áu, tạc gi â ho cạc tro lỉu triãút hc vo nhau, quy ton bäü triãút hc tỉ sn l biãûn häü cho ch nghéa tỉ bn m khäng phã phạn (Tr 566) [Sỉû biãûn häü cho ch nghéa tỉ bn triãút hc Táy Áu Tr 551 - 569] - Âäúi våïi tạc pháøm “Triãút hc hiãûn âải” ca Aráy (Tr 579 - 632), Lãnin phã phạn tạc gi theo ch nghéa thỉûc chỉïng v â âỉïng trãn láûp trỉåìng ca ch nghéa váût xáúu häø âãø xem xẹt mäüt säú váún âãư củ thãø ca khoa hc tỉû nhiãn (tr 622, 623, 624, 627, 628, 630) 178 - Khi nháûn xẹt cạc ca Plãkhanäúp v Xtãcläúp viãút vãư Tsecnỉsepxky, Lãnin ráút chụ âãún lëch sỉí tỉ tỉåíng, lëch sỉí triãút hc Nga + Ghãoọcgi Valentinävêch Plãkhanäúp (1856 - 1918) l nh cạch mảng v nh tỉ tỉåíng Nga, sạng láûp phong tro dán ch x häüi Nga Thãú giåïi quan ca äng ráút phỉïc tảp: Ban âáưu l lnh âảo ca täø chỉïc dán tu, sau âọ thnh ngỉåìi trung thnh bo vãû v tun truưn cho ch nghéa Mạc, âáúu tranh chäúng lải ch nghéa dán tu åí Nga v åí Thu S Trong thåìi gian chiãún tranh thãú giåïi thỉï I äng âỉïng vãư bn sä vanh-x häüi khäng tạn thnh cạch mảng Thạng Mỉåìi Trong cạc tạc pháøm ca mçnh äng âạnh giạ cao triãút hc Mạc, coi ch nghéa Mạc l bỉåïc phạt triãøn måïi vãư cháút so våïi cạc triãút thuút vãư x häüi trỉåïc âọ, nhỉng äng phảm phi sai láưm l âạnh giạ tháúp nhán täú ch quan sỉû phạt triãøn lëch sỉí, â nhỉåüng bäü våïi thuút vàn tỉû tỉåüng hçnh Tuy cọ sai láưm nhỉng cạc tạc pháøm ca äng ngy váùn âỉåüc coi l nhỉỵng cún giạo khoa cọ giạ trë nghiãn cỉïu triãút hc Mạc + Nicälai Gavrilivich Tsecnỉsẹpxky (1828 - 1889) l nh dán ch cạch mảng, nh triãút hc váût, nh phã bçnh v nh ch nghéa x häüi khäng tỉåíng Nga Äng l lnh tủ ca phong tro dán ch cạch mảng Nga nhỉỵng nàm 60 ca thãú k XIX, l tiãưn bäúi xút sàõc ca p-hại dán ch x häüi Nga Äng chëu nh hỉåíng nhỉỵng tỉ tỉåíng ca Ghestxen, Belinxky v Ludwig Feuerbach nhỉng äng âi xa hån Feuerbach quan niãûm vai tr x häüi ca triãút hc Äng bàõt nhỉỵng quan niãûm l lûn ca mçnh phi hon ton phủc tng sỉû nghiãûp âáúu tranh gii phọng nhỉỵng ngỉåìi lao âäüng chãú âäü näng nä v chãú âäü nä lãû tỉ sn Äng këch liãût phã phạn ch nghéa báút kh tri ca Cant Äng coi thỉûc tiãùn l củc âạ thỉí vng ca mi l lûn, cäú gàõng xáy dỉûng phẹp biãûn chỉïng ca Hãghen theo hỉåïng váût Hản chãú ca äng l chỉa nháûn thỉïc 179 âáưy â vãư thỉûc tiãùn, vãư quạ trçnh nháûn thỉïc v váùn l ch nghéa váût nhán bn, nhỉng cạc tạc pháøm ca äng nhiãưu váún âãư â âi gáưn âãún quan niãûm váût gii thêch âåìi säúng x häüi Thåìi ci cạch näng dán, äng må ỉåïc tiãún lãn ch nghéa x häüi thäng qua cäng x näng dán, äng l mäüt nhỉỵng cha â ca ch nghéa dán tu nhỉng l ngỉåìi tiãún gáưn âãún ch nghéa x häüi khoa hc nháút vç äng âàût niãưm tin v hy vng ca mçnh vo cạch mảng Äng cho ràòng ch nghéa x häüi chè cọ thãø thiãút láûp trãn cå såí ca kinh tãú phạt triãøn v chè cọ qưn chụng nhán dán måïi cọ thãø sạng tảo ch nghéa x häüi + Alãúch-xan-âåì-rå I-va-nä-vêch Ghenxten (1812 -1870) l nh dán ch cạch mảng Nga, nh vàn v nh triãút hc váût Nga Äng cng l mäüt nhỉỵng ngỉåìi sạng láûp ch nghéa dán tu Nga Äng hai láưn bë Sa Hong âỉa âi ây Tỉì 1847 säúng lỉu vong åí Phạp, , Anh Äng máút tải Pari Theo Lãnin thç äng â tiãún gáưn âãún ch nghéa váût biãûn chỉïng äng tçm v chỉïng minh sỉû thäúng nháút ca täưn tải v tỉ duy, ca thỉûc tiãùn v l lûn, ca x häüi v cạ nhán Trong lénh vỉûc triãút hc ca lëch sỉí äng â quan niãûm xẹt âãún cng quy lût x häüi l sỉû kãút håüp ca tiãún trçnh tỉû phạt triãøn ca lëch sỉí (siãu hçnh khäng cọ thỉïc ca cạc dán täüc) v hoảt âäüng cọ thỉïc ca cạ nhán Cạch mang 1848 - 1849 åí Phạp v tháút bải äng sin chạn nn, bi quan, hoi nghi våïi nhỉỵng triãøn vng cạch mảng x häüi cọ thãø cọ åí phỉång Táy m trỉåïc âọ äng â âáúu tranh nhàòm giạo dủc cạch mảng cho qưn chung nhán dán, chøn bë cho h âãún cạch mảng x häüi ch nghéa Sau cng äng l ngỉåìi sạng láûp ch nghéa dán tu Nga + Vitxariän Grigäriãvich Bãlinsky (1811 - 1848) l nh dán ch cạch mảng Nga, nh phã phạn vàn hc, ngỉåìi sạng láûp m hc hiãûn thỉûc Nga Ban âáưu äng theo phại Hãghen tr, tỉì nhỉỵng nàm 40 äng chuøn sang láûp 180 trỉåìng váût tiçm tháúy biãûn chỉïng tám ca Hãghen nhỉỵng ngun tàõc cå bn ca phỉång phạp nghiãn cỉïu khoa hc v hnh âäüng cạch mảng Ong tin vo mäüt x häüi måïi âåìi nhåì nhỉỵng cüc cạch mảng bảo lỉûc nhỉng lải khäng l gii âỉåüc táút úu ca cạch mảng x häüi Äng cng l ngỉåìi âáúu tranh chäúng tän giạo têch cỉûc ca Nga Sau cng äng l ngỉåìi sạng láûp ch nghéa dán ch cạch mảng Nga bàòng nhỉỵng tỉ tỉåíng cå bn vãư m hc hiãûn thỉûc ca mçnh Äng coi bn cháút v âàûc âiãøm ca nghãû thût l hiãûn hiãûn thỉûc bàòng hçnh tỉåüng våïi nhỉỵng nẹt âiãøn hçnh ca Äng chäúng ch nghéa lng mản phn âäüng v tun truưn nhỉỵng ngun l ca ch nghéa hiãûn thỉûc nghãû thût Äng coi trng sỉû phủ thüc ca nghéa x häüi ca vàn hc vo viãûc khàõc phủc mäüt häú sáu ngàn cạch giỉỵa giåïi cọ hc váún våïi qưn chụng nhán dán Äng nháún mảnh âäưng cm hiãûn âải “tỉïc l sỉû tiãún bäü - mäüt pháøm cháút khäng thãø khäng cọ åí ngỉåìi nghãû s chán chênh” - Lãnin âạnh giạ cao truưn thäúng váût, tiãn tiãún ca tỉ tỉåíng x häüi Nga Ngỉåìi nháún mảnh ch nghéa váût cạch mảng v ch nghéa váût ca Tsecnỉsẹpxky v cüc âáúu tranh kiãn quút ca äng chäúng ch nghéa tỉû vç cạch mảng näng dán Ngỉåìi cng chè quan âiãøm mensãvêch ca Plãkhanäúp, äng ta âạnh giạ sai láưm näüi dung giai cáúp hoảt âäüng ca Tsecnỉsẹpxky Plãkhanäúp â khäng tháúy âỉåüc sỉû khạc giỉỵa l lûn tám v váût vãư lëch sỉí nãn khäng tháúy âỉåüc sỉû khạc vãư chênh trë - thỉûc tiãùn v vãư giai cáúp giỉỵa ngỉåìi tỉû v ngỉåìi dán ch (Tr 675) - Lãnin ph nháûn khuynh hỉåïng âỉa Tsecnỉsẹpxky âãún gáưn ch nghéa tỉû lm lu måì nhỉỵng tỉ tỉåíng dán ch cạch mảng ca äng åí Plãkhanäúp, âäưng thåìi ph nháûn khuynh hỉåïng xoạ måì ranh giåïi giỉỵa ch 181 nghéa Mạc våïi quan âiãøm ca Tsẹcnỉsẹpxky ca Xtãcläúp (Tr 643 - 749) Lãnin cng khàóng âënh: “Nhỉỵng váún âãư cå bn ca ch nghéa Mạc” Plãkhanäúp l nh triãút hc váût (Tr 547 - 550) IV KÃÚT LÛN: Trong “Bụt k triãút hc” phẹp biãûn chỉïng v l lûn nháûn thỉïc âỉåüc Lãnin âàûc biãût chụ trng: - Lãnin coi phẹp biãûn chỉïng váût l l lûn nháút âụng vãư sỉû phạt triãøn; l chça khoạ ca sỉû tỉû váûn âäüng ca táút thy mi sỉû váût, hiãûn tỉåüng; lm r nhỉỵng úu täú phäø biãún ca táút thy mi sỉû váût, hiãûn tỉåüng, quạ trçnh tỉû nhiãn - x häüi - tỉ duy; nãu nhỉỵng quy lût chung ca váûn âäüng ca thãú giåïi (Tr 184, 379) + Khi xem xẹt cạc quy lût cå bn ca phẹp biãûn chỉïng, Lãnin âàûc biãût chụ trng âãún quy lût máu thùn Ngỉåìi chè r “sỉû phán âäi ca cại thäúng nháút v sỉû nháûn thỉïc cạc bäü pháûn máu thùn ca âọ l thỉûc cháút ca phẹp biãûn chỉïng” (Tr 378) Ngỉåìi â dng cạc vê dủ toạn, l, hoạ, khoa hc x häüi minh hoả cho näüi dung quy lût v chè tỉång âäúi ca “thäúng nháút” chè l hçnh thỉïc liãn hãû bãn trong, hçnh thỉïc liãn hãû tảm thåìi; Tênh tuût âäúi ca “âáúu tranh” l ngưn gäúc ca tỉû váûn âäüng, tỉû phạt triãøn ca hãút thy mi sỉû váût, hiãûn tỉåüng + Theo Lãnin, quy lût máu thùn l quy lût cå bn nháút ca phẹp biãûn chỉïng Chè xút phạt tỉì quy lût ny måïi hiãøu cạc quy lût, phảm tr khạc (Tr 240) + Hai quy lût Lỉåüng - Cháút v Ph âënh biãûn chỉïng ca ph âënh biãûn chỉïng âỉåüc Lãnin xem xẹt êt hån, tháûm chê Lãnin cn coi sỉû chuøn hoạ lỉåüng thnh cháút v ngỉåüc lải l vê dủ ca sỉû chuøn 182 hoạ cạc màût âäúi láûp (Xem bn tọm tàõt “Khoa hc lägêc” ca Heghen trang 93 - 258) Lãnin coi âàûc trỉng cå bn ca quạ trçnh phạt triãøn l sỉû làûp lải åí giai âoản cao mäüt säú cạc âàûc trỉng, âàûc ca giai âoản tháúp v quay tråí lải dỉåìng cại c (Tr 245) + Lãnin chè quy lût máu thùn chè ngưn gäúc bãn ca sỉû váûn âäüng, phạt triãøn; quy lût Lỉåüng - Cháút l näüi dung ca sỉû váûn âäüng, phạt triãøn; quy lût ph âënh bao quạt ton bäü quạ trçnh váûn âäüng, phạt triãøn Lãnin chè bn cháút ca phẹp biãûn chỉïng ph âënh l kãú thỉìa, chn lc, khäng ph âënh sảch trån, khäng dỉû, khäng chiãút trung (Tr 245) - Lãnin xem viãûc ạp dủng phẹp biãûn chỉïng váût vo quạ trçnh nháûn thỉïc l viãûc lm thiãn ti Viãûc ny Heghen l tám, C.Mac l váût Ngỉåìi nháûn xẹt: lägêc, phẹp biãûn chỉïng v l lûn nháûn thỉïc cng mäüt cại nháút (Tr 360) - Vỉìa tiãún hnh phã phạn quan niãûm tám ca Heghen vãư lëch sỉí triãút hc, Lãnin âäưng thåìi chè giạ trë ca viãûc nghiãn cỉïu ca Heghen vãư lëch sỉí phẹp biãûn chỉïng Lãnin âàût cho lëch sỉí triãút hc nhiãûm vủ tạch nhỉỵng máưm mäúng ca tỉ khoa hc sỉû tỉåíng tỉåüng, tän giạo v huưn thoải Ngỉåìi chụ thäúng nháút ch nghéa váût våïi phẹp biãûn chỉïng, vảch kh nàng, cäüi rãù, ngưn gäúc vãư nháûn thỉïc lûn ca ch nghéa tám âỉåüc låüi êch ca giai cáúp thäúng trë cng cäú (Tr 385) Ngỉåìi nháún mảnh, lëch sỉí triãút hc l v khê âáúu tranh ca hai tro lỉu triãút hc cå bn váût v tám, v chè r sỉû phạt triãøn ca triãút hc v khoa hc tỉû nhiãn â chỉïng minh chán l ca ch nghéa váût biãûn chỉïng vãư tỉû nhiãn v ch nghéa váût biãûn chỉïng vãư x häüi ca C.Mac v F.Enghen 183 - Lãnin lm näøi báût nhỉỵng úu täú cå bn ca quạ trçnh nháûn thỉïc l: Giåïi tỉû nhiãn; Nháûn thỉïc ca ngỉåìi - bäü ọc ngỉåìi; Nhỉỵng khại niãûm, nhỉỵng quy lût, nhỉỵng càûp phảm tr l hçnh thỉïc ca sỉû phn ạnh giåïi tỉû nhiãn vo nháûn thỉïc ca ngỉåìi (Tr 193) + Ngỉåìi chụ xem xẹt âỉåìng phỉïc tảp ca nháûn thỉïc: Tỉ âi tỉì nhỉỵng sỉû váût riãng l âỉåüc phn ạnh cạc cm giạc, biãøu tỉåüng âãún cạc khại niãûm trỉìu tỉåüng, âãún phn ạnh giạn tiãúp bn cháút ca âäúi tỉåüng sáu sàõc, âáưy â v âụng hån Bn cháút ca nháûn thỉïc biãûn chỉïng l sỉû triãøn khai ton bäü nhỉỵng vng kháu ca hiãûn thỉûc (Tr167) Lãnin chè r: Cại chung cọ máu thùn, l chãút cỉïng, l khäng thưn khiãút, l khäng hon ton khäng biãún âäøi (ete), l mäüt giai âoản trãn âỉåìng âãún nháûn thỉïc cại củ thãø, båíi ta khäng bao giåì nháûn thỉïc cại củ thãø mäüt cạch hon ton Täøng vä hản cạc khại niãûm chung âem lải cại củ thãø hiãûn thỉûc ca (Tr 298) + Ngỉåìi nháún mảnh: nháûn thỉïc l lûn khäng bao quạt âỉåüc chán l khạch quan nãúu tạch thỉûc tiãùn Chè xạc âënh âụng vai tr ca thỉûc tiãùn quạ trçnh nháûn thỉïc måïi hiãøu âỉåüc c sỉû phạt triãøn lëch sỉí ca tri thỉïc vãư hiãûn thỉûc khạch quan láùn sỉû tiãún hoạ ca nhỉỵng hçnh thỉïc lägêc (khại niãûm, phạn âoạn, suy l, phảm tr, quy lût) m nhåì tri thỉïc áúy âỉåüc phn ạnh vo tỉ (Tr 102, 234) Ngỉåìi vỉìa gii thêch mäüt cạch váût ngưn gäúc ca cạc phảm tr, vỉìa phán têch näüi dung ca chụng, vai tr ca chụng quạ trçnh nháûn thỉïc Ngỉåìi â xem xẹt cạc phảm tr cå bn, quan trng nháút ca phẹp biãûn chỉïng: Riãng - Chung, Ngun nhán Kãút qu, Näüi dung - Hçnh thỉïc, Bn cháút - Hiãûn tỉåüng, Kh nàng - Hiãûn thỉûc, Táút nhiãn - Ngáùu nhiãn, Táút úu - Quy lût 184 + Lãnin âãư cáûp ráút nhiãưu láưn váún âãư lägêc våïi cạch l l lûn nháûn thỉïc, âem lải khäng chè l sỉû mä t cọ cháút lëch sỉí tỉû nhiãn vãư nhỉỵng hiãûn tỉåüng ca tỉ duy, m cn l sỉû ph håüp våïi chán l (Tr 183) Nãúu Heghen chè âoạn sỉû tỉû váûn âäüng ca thãú giåïi biãûn chỉïng ca cạc khại niãûm, thç Lãnin gii thêch sỉû chuøn hoạ láùn giỉỵa cạc khại niãûm mäüt cạch váût (Tr216) Ngỉåìi chè âỉåìng biãûn chỉïng ca nháûn thỉïc qua ba giai âoản: Cm tênh, l tênh, thỉûc tiãùn + Trong chè sỉû thäúng nháút mäúi tỉång quan Lägêc hc - Phẹp biãûn chỉïng - L lûn nháûn thỉïc, Lãnin cng chè nhỉỵng lénh vỉûc tri thỉïc m l lûn nháûn thỉïc phi dỉûa vo âọ âãø khai thạc ti liãûu l lëch sỉí ca triãút hc; cạc khoa hc riãng r; lëch sỉí phạt triãøn ca ọc tr em, ca âäüng váût; lëch sỉí ngän ngỉỵ; tám l hc; sinh l hc cạc giạc quan + ÅÍ bn tọm tàõt ca Heghen “Nhỉỵng bi ging vãư lëch sỉí triãút hc” (Tr 259 - 331), Lãnin chụ nhiãưu âãún mäúi liãn hãû l lûn v lëch sỉí nháûn thỉïc; cạc quy lût tỉ v quạ trçnh hçnh thnh cạc quy lût áúy Ngỉåìi cng chụ âãún lëch sỉí tỉ xẹt vãư màût phạt triãøn v ạp dủng cạc khại niãûm chung, cạc phảm tr ca lägêc hc hiãûn âải; sỉû phạt triãøn ca triãút hc lëch sỉí phi ph håüp våïi sỉû phạt triãøn ca triãút hc lägêc (Tr281) - Tọm lải, nhỉỵng näüi dung triãút hc âỉåüc Lãnin quan tám nhiãưu nháút tạc pháøm ny l âënh nghéa phẹp biãûn chỉïng, vë trê v mäúi tỉång quan giỉỵa hai ngun l, ba quy lût, sạu càûp phảm tr, phẹp biãûn chỉïng våïi cạch l l lûn nháûn thỉïc (bn cháút ca nháûn thỉïc, chán l, âỉåìng biãûn chỉïng ca nháûn thỉïc, nàng âäüng ca thỉïc, mäúi quan hãû giỉỵa mủc âêch v hoảt âäüng cọ mủc âêch ca ngỉåìi, ngưn gäúc nháûn thỉïc lûn ca ch nghéa 185 tám), Lägêc biãûn chỉïng (âënh nghéa, âäúi tỉåüng, kãút cáúu, sỉû thäúng nháút giỉỵa phẹp biãûn chỉïng, logêc hc v l lûn nháûn thỉïc) Cáu hi än táûp: 1Hon cnh âåìi v nghéa ca tạc pháøm “Bụt k triãút hc“ ca Lãnin? 2Nhỉỵng âënh nghi khạc ca Lãnin vãư phẹp biãûn chỉïng tạc pháøm “Bụt k triãút hc“? 3Trong tạc pháøm “Bụt k triãút hc“ Lãnin â lm sáu sàõc thãm näüi dung ca quy lût máu thùn thãú no? 4Trong tạc pháøm “Bụt k triãút hc“ Lãnin â phã phạn nhỉỵng sai láưm ca Hãghen vãư hai quy lût Lỉåüng - cháút v Ph âënh ca ph âënh thãú no, âäưng thåìi Lãnin â lm r näüi dung v vai tr ca hai quy lût ny trãn nhỉỵng phỉång diãûn no? 5Khi bn vãư cạc phảm tr củ thãø Bn cháút hiãûn tỉåüng; quy lt; Näüi dung - hçnh thỉïc; Cại riãng cại chung; thç nhỉỵng tỉ tỉåíng cọ ngun tàõc ca Lãnin vãư tỉû nghiãn cỉïu l lûn vãư phảm tr tạc pháøm “Bụt k triãút hc“ l gç? 6Hy trçnh by quan niãûm ca Lãnin vãư phẹp biãûn chỉïng våïi cạch l l lûn nháûn thỉïc â âỉåüc äng trçnh by tạc pháøm “Bụt k triãút hc“? TI LIÃÛU THAM KHO: 186 1) Hãû tỉ tỉåíng Âỉïc - C.Mac v F.Enghen - Nh xút bn Sỉû Tháût - Hn Näüi 1987 2) Ludwig Feuerbach - Sỉû cạo chung ca triãút hc cäø âiãøn Âỉïc - F.Enghen - Nh xút bn Sỉû Tháût 1969 v Tạc pháøm ny hiãûn âỉåüc âàng Tuøn táûp C.Mac v F.Enghen - Táûp VI - Nh xút bn Sỉû Tháût - H Näüi 1984 - Trang 353 - 422 v âỉåüc âàng C.Mac v F.Enghen ton táûp - Táûp 21 - Trang 259 - 307 3) Biãûn chỉïng ca tỉû nhiãn - F.Enghen - Nh xút bn Sỉû Tháût 1976 4) Chäúng Âuy Rinh - F.Enghen - Nh xút bn Sỉû Tháût - H Näüi 1976 5) Tun ngän ca Âng Cäüng sn - C.Mac v F.Enghen - Nh xút bn Sỉû Tháût 1976 6) Vãư tạc pháøm “Tun ngän ca Âng cäüng sn” ca C.Mac v F.Enghen - Nh xút bn Tiãún Bäü Matxcåva 1987 7) Ch nghéa váût v ch nghéa kinh nghiãûm phã phạn - Lãnin - Nh xút bn Tiãún Bäü, Matxcåva 1976 Âỉåüc in lải åí Táûp 18 Lãnin ton táûp 8) Bụt k triãút hc - Lãnin - Nh xút bn Tiãún Bäü, Matxcåva 1979 9) Giåïi thiãûu v hỉåïng dáùn nghiãn cỉïu cạc tạc pháøm v chun âãư Triãút hc Mạc-Lãnin - Bäü män Triãút âải hc kinh tãú qúc dán 1991 10) Bi ging cạc tạc pháøm kinh âiãøn triãút hc Th.s Hong Ngc Vénh - Bäü män Triãút hc trỉåìng Âải hc Khoa hc Hú 1999 - 2000 187 ... lûn vãư nháûn thỉïc ca ch nghéa kinh nghiãûm phã phạn v ca ch nghéa váût biãûn chỉïng (I) Tr 35 - 120 116 4.Chỉång 2: L lûn vãư nháûn thỉïc ca ch nghéa kinh nghiãûm phã phạn v ca ch... nháûn thỉïc ca ch nghéa kinh nghiãûm phã phạn v ca ch nghéa váût biãûn chỉïng(III) Tr 188-262 123 6.Chỉång 4: Cạc nh tám, chiãún âáúu v kãú thỉìa ca nhỉỵng ngỉåìi kinh nghiãûm phã phạn... âäüng lỉûc kinh tãú - ca nhỉỵng biãún âäøi lëch sỉí, l ngưn gäúc cå bn ca lëch sỉí (sỉû phạt triãøn ca lỉûc lỉåüng sn xút l ngun nhán dáùn âãún sỉû thay âäøi quan hãû sn xút, l âäüng lỉûc kinh tãú,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang gioi thieu cac tac pham kinh dien triet hoc, Bai giang gioi thieu cac tac pham kinh dien triet hoc, Bai giang gioi thieu cac tac pham kinh dien triet hoc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay