Giáo án Ngữ văn 12: Qúa trình văn học và phong cách văn học

3 205 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 00:32

TRÆÅÌNG THPT ÄNG ÊCH KHIÃM GIAÏO AÏN NGÆÎ VÀN LÅÏP 12 GIAÏO VIÃN: NGÄ MAÛNH HUÌNG Trang 1 KHAÏI QUAÏT VÀN HOÜC VIÃÛT NAM TÆÌ CAÏCH MAÛNG THAÏNG TAÏM NÀM 1945 ÂÃÚN HÃÚT THÃÚ KYÍ XX. -------------- --------------- A. MỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp học sinh: - Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu những đặc điểm cơ bản của VHVN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết 1975 . - Thấy được những đổi mới bước đầu của văn học Việt Nam giai đoạn từ 1975, nhất là từ 1986 đến hết thế kỷ XX. - Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hóa các kiến thức đã học về văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX. B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN - SGK, SGV - Thiết kế bài học,những tài liệu liên quan C. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các phương pháp gợi tìm; với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. - Hướng dẫn học sinh đọc kĩ SGK trả lờ các câu hỏi trong phần đọc bài . - Cho học sinh thảo luận một số câu hỏi, sau đó nhấn mạnh những điểm quan trọng. D. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: (Sự chuẩn bị bài mới của HS) III. Giới thiệu bài mới: Tuần: 1 - Tiết: 1 & 2 Ngày soạn:22/08/2008 Ngày dạy: 25/08/2008 Lớp dạy: 12A6 Tuần:1 - Tiết PPCT:1 & 2 Ngày soạn:22/08/2008 Ngày dạy: 25/08/2008 Lớp dạy: 12A6 TRÆÅÌNG THPT ÄNG ÊCH KHIÃM GIAÏO AÏN NGÆÎ VÀN LÅÏP 12 GIAÏO VIÃN: NGÄ MAÛNH HUÌNG Trang 2 Hoạt động của GV SH Nội dung cần đạt *Hoạt động 1: Hướng.dẫn hs nắm vài nét về hoàn cảnh . -.Nêu những nét chính về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 ảnh hưởng đến sự hình thành phát triển của VHVN thời kì này? - HS làm việc cá nhân, trả lời. - GV nhận xét, bổ sung để tái hiện được không khí ác liệt của lịch sử, xã hội bấy giờ. *Hoạt động 2: H.dẫn hs tìm hiểu quá trình phát triển những thành tựu chủ yếu theo các câu hỏi sau: - VHVN từ năm 1945 đến năm 1975 phát triển qua mấy chặng?. -. Nêu thành tựu của mỗi chặng? GV chia lớp học thành 4 nhóm để thảo luận : -Nêu thành tựu của chặng đường văn học từ năm 1945 đến năm 1954? - HS thảo luận theo nhóm, cử đại diện trả lời. (Nhóm 1 thảo luận). I.Khái quát VHVN từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 . 1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa. - Đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản, sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần tạo nên một nền văn học thống nhất trên đất nước ta. - Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mĩ kéo dài suốt 30 năm đã tác động sâu sắc đến đời sống vật chất, tinh thần của dân tộc, trong đó có văn học nghệ thuật, tạo nên ở văn học giai đoạn này những đặc điểm tính chất riêng của một nền văn học hình thành , phát triển trong hoàn cảnh chiến tranh lâu dài vô cùng ác liệt. - Nền kinh tế nghèo nàn chậm phát triển. - Về văn hóa, từ năm 1945 đến 1975, điều kiện giao lưu bị hạn chế( chủ yếu tiếp xúc chịu ảnh hưởng của các nước XHCN như Liên Xô, Trung Quốc). 2. Qúa trình phát triển những thành tựu chủ yếu. a. Chặng đường từ năm 1945 đến 1954. - Một số tác phẩm trong những năm 1945-1946 đã phản ánh được không khí hồ hởi, vưi sướng đặc biệt của nhân dân ta khi đất nước vừa giành được độc lập( Ngọn Quốc kì, Hội nghị non sông .). - Từ cuối năm 1946, văn học tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Văn học gắn bó sâu sắc với đời sống cách mạng kháng chiến ; tập trung khám phá sức mạnh những phẩm chất tốt đẹp của quần chúng nhân dân; thể hiện niềm tự hào dân tộc niềm tin vào tương lai tất thắng của cuộc kháng chiến. - Truyện ngắn kí: là những thể loại mở đầu cho văn xuôi chặng đường kháng chiến chống Pháp . Những tác phẩm tiêu biểu: Một lần tới Thủ đô Trận phố Ràng của Trần Đăng, Đôi mắt rừng nhật kí Ở rừng của Nam Cao, Làng của Kim Lân .Từ 1950, đã xuất hiện những tập truyện kí khá dày Tiết 42,43: Đọc văn Ngày dạy: ./ /10 Ngày soạn: / /10 QUÁ TRÌNH VĂN HỌC PHONG CÁCH VĂN HỌC Mục tiêu: Giúp HS: - Nắm khái niệm trình văn học bước đầu có ý niệm trào lưu văn học - Hiểu khái niệm phong cách văn học, bước đầu nhận diện biểu phong cách văn học Phương pháp - phương tiện: Phương pháp: Nêu vấn đề, thảo luận, diễn giảng Phương tiện: GV: Giáo án HS: Phần chuẩn bị bài, sgk B Tiến trình dạy: Bài cũ: - Phát biểu ngắn gọn vẻ đẹp bi tráng hình tượng Lor – ca? - Nhận xét đặc sắc nghệ thuật thơ? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS NỘI DUNG BÀI HỌC GHI CHÚ HĐ1: Hd tìm hiểu chung trình văn học TT1 i A ĩ HĐ2: Hd tìm hiểu chung phong cách văn học TT1: GV đưa vd để gợi dẫn HS đến khái niệm TT2: GV hỏi: Theo em t hdnà o phong cá chv nhrc? HS dựa vào hiểu biết, sgk, trả lời GV nhận xét, định hướng lại: TT3: GV yêu cầu: D ya o sg k, t rình bà y nhwng bihu hiln cãt hh coapcvh?, l- y vdm inhhra? HS trao đổi nhóm nhỏ, phát biểu GV nhận xét chung, chốt: HĐ3: Củng cố TT1: GV yêu cầu HS làm bt để củng cố học: - So sá nh sy c biltvI đ I t ài hình t hqc ng hlt hu5tg iwa hai t rà o læuv nhrc lãng m ) nvà v n hrc hilnt hyc phê phá ng V N g iai Ch nhiều khuynh hướng trường phái khác nhau) TT4: GV giới thiệu qua số - Các trào lưu văn học lớn: trào lưu văn học lớn giới + Văn học phục hưng châu Âu kỉ Giới thiệu thêm trào lưu XV – XVI văn học VN giai đoạn + ủ nghĩa cổ điển Pháp kỉ XVII 1930 – 1945 + Chủ nghĩa l GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) Tn 1( tõ tiÕt 1 ®Õn tiÕt 3). Ngµy so¹n: Ngày dạy: TiÕt 1, 2: Kh¸i qu¸t v¨n häc ViƯt Nam tõ c¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn hÕt thÕ kû XX A. Mơc tiªu bµi häc: - N¾m ®ỵc mét sè nÐt tỉng qu¸t vỊ c¸c giai ®o¹n ph¸t triĨn, nh÷ng thµnh tùu chđ u vµ nh÷ng ®Ỉc ®iĨm c¬ b¶n cđa v¨n häc ViƯt Nam tõ c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945 ®Õn hÕt thÕ kû XX. HiĨu ®ỵc mèi quan hƯ gi÷a v¨n häc víi thêi ®¹i, víi hiƯn thùc ®êi sèng vµ sù ph¸t triĨn lÞch sư cđa v¨n häc. - Cã n¨ng lùc tỉng hỵp, kh¸i qu¸t hƯ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc ®· häc vỊ v¨n häc ViƯt Nam tõ 1945 ®Õn hÕt thÕ kØ XX. B. Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn: SGK, SGV, GA. C. C¸ch thøc tiÕn hµnh: gv nªu c©u hái, th¶o ln. D. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. KiĨm tra bµi cò: 2. Giíi thiƯu bµi míi: TiÕt 1: Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t I. Kh¸i qu¸t v¨n häc ViƯt Nam tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn 1975. 1. Vµi nÐt vỊ hoµn c¶nh lÞch sư, x· héi, v¨n ho¸: Ho¹t ®éng1: - Häc sinh ®äc SGK Ho¹t ®éng 2: chia 4 nhãm th¶o ln: Nhãm1: Tõ 1945 ®Õn 1975 V¨n häc ViƯt Nam ra ®êi trong hoµn c¶nh ntn? Nhãm 2: Con ngêi ViƯt Nam ®ỵc ph¶n ¸nh Gåm 3 néi dung: 1.Vµi nÐt vỊ hoµn c¶nh lÞch sư, v¨n ho¸. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triĨn vµ thµnh tùu chđ u. 3. §Ỉc ®iĨm c¬ b¶n cđa v¨n häc ViƯt Nam tõ 1945 ®Õn 1975. *V¨n häc ViƯt Nam ra ®êi trong hoµn c¶nh: cc chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc ngµy cµng ¸c liƯt: - ChÝn n¨m kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. - X©y dùng chđ nghÜa x· héi ë miỊn B¾c. - Mêi n¨m (1954-1964) cc sèng, con ngêi cã nhiỊu thay ®ỉi. - NỊn kinh tÕ nghÌo nµn chËm ph¸t triĨn. - Giao lu v¨n ho¸ víi níc ngoµi kh«ng thn lỵi . + Sèng gian khỉ, l¹c quan, tin vµo chiÕn th¾ng vµ chđ nghÜa x· héi. 1 GIAO AN NGệế VAấN 12 (CHệễNG TRèNH CHUAN) trong văn học ntn? Nhóm 3: Yêu cầu của cuộc sống đặt ra với văn nghệ (ở thời kỳ này)? 2. Quá trình phát triển những thành tựu chủ yếu. a. Từ 1945 đến 1954: Hoạt động 3:- Học sinh đọc sgk. Hoạt động 4:gv dẫn dắt hs trả lời các câu hỏi: Nhận định khái quát về thành tựu của văn học giai đoạn 1945- 1954? Em có kết luận gì về thành tựu văn học giai đoạn này? b. Từ 1954-1964: Hoạt động 6: - hs đọc sgk - hs trả lời câu hỏi. Nêu giá trị khái quát của văn học? c. Từ 1965- 1975: Hoạt động 7: - hs đọc sgk - Thảo luận nhóm. Nhóm 1: Nêu khái quát thành tựu văn học giai đoạn này? + Yêu nớc, căm thù giặc, hy sinh cho Tổ quốc. + Đờng ra trận là con đờng đẹp nhất. - Văn chơng không đợc nói nhiều chuyện buồn, chuyện đau, tiêu cực, phản ánh tổn thất . - Văn chơng không đợc nói chuyện hởng thụ, hạnh phúc cá nhân . - Văn chơng phải phản ánh nhận thức con ngời, phân biệt ta- địch, bạn thù .Văn học thiên về hớng ngoại hơn hớng nội . - Văn chơng thể hiện sự kết hợp giữa khuynh hớng sử thi cảm hứng lãng mạn . - Nhân vật trung tâm của văn học là công nông binh. - Văn học gắn bó sâu sắc với đời sống cách mạng kháng chiến, hớng tới đại chúng, phản ánh sức mạnh của quần chúng . - Tác phẩm tiêu biểu: Một lần tới thủ đô, Trận phố Ràng (Trần Đăng), Đôi mắt, Nhật kí ở rừng (Nam Cao), Việt Bắc (Tố Hữu) . - ở tất cả các thể loại đều nổi bật hình ảnh quê hơng, đất nớc, con ngời kháng chiến .rất chân thực gợi cảm. - Văn học có hai nhiệm vụ, phản ánh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đấu tranh thống nhất nớc nhà. Văn học ca ngợi cuộc sống mới, con ngời mới <bằng xu hớng lãng mạn, tràn đầy lạc quan> . - Thành tựu: cả ở văn xuôi, thơ ca kịch. *Văn học tập trung vào cuộc chiến đấu, khai thác đề tài chống Mỹ. Chủ đề bao trùm là ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chủ đề lớn thứ hai là Tổ quốc chủ nghĩa xã hội là một. -Truyện kí: Ngời mẹ cầm súng, Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi); Rừng xà nu Tiết 4:quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sự tan rã của hệ thống thuộc địa. A) Phần chuẩn bị : 1) Mục tiêu bài dạy: 1) Kiến thức: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở châu á, mĩ, la tinh. - Những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn , những khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước. 2) Tư tưởng: Thấy rõ cuộc đấu tranh anh dũng gian khổ của nhân dân các nước á, phi. mĩ la tinh. - Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các dân tộc á , phi, mĩ la tinh . Tinh thần dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau cùng chống kẻ thù chung . - Nâng cao lòng tự hào dân tộc vì nhân dân ta giành thắng lợi to lớn. 3) Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy khái quát , tổng hợp , phân tích sự kiện . - Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ . 2) Chuẩn bị : Thầy : Tham khảo tài liệu, soạn giáo án , chuẩn bị một số tranh ảnh về các nước á , phi, mĩ la tinh sau chiến tranh đến nay, bản đồ treo tường Châu á, Châu mỉ ,Mĩ la tinh Trò : Học bài cũ - đọc trước SGKbài mới B) Phần thể hện trên lớp 1) Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Công cuộc cải tổ ở Liên Xô dẫ diễn ra như thế nào, kết quả cuối cùng ra sao? Trả lời : Cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra - Năm 1973 thế giới diễn ra cuộc khủng hoảng . - Tháng 3- 1985 Goóc- ba –chốp lên nắm quyền lãnh đạo đề ra cải tổ . - Cuộc cải tổ không thành II) dạy bài mới Vào bài : Sau chiến tranh thế giời thứ hai Liên Xô các nườc Đông Âu bắt tay vầo khôi phục phát triển kinh tế đã đạt được nhiều thành tựu còn các nước á phi mĩ la tinh từ năm 1945 đến nay như thế nào GV Gợi cho học sinh nhớ lại những tác động của chiến tranh thhế giới thứ 2 tác động đến phong trào giải phóng đân tộc ở các nước Châu á, Châu Phi, Mĩ- La tinh. I) Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX. GV Sử dụng bản đồ giới thiệu cho HS cuộc đấu tranh GPDT nhằm đập tan hệ thống thuộc địa của CNĐQ Tại đông nam á : ngay sau khi phát xít nhật đầu hàng , nhiều nước đã nổi dậy tiến hành đấu tranh vũ trang lật đổ ách thống trị của chủ nghiõa phát xít , thành lập CQ CM , tiêu biểu là In- Đô Nê –Xi - A , Việt Nam , Lào Tại In- Đô Nê –Xi - A , ngay sau khi nhật đầu hàng , ngày 17-8-1945 đại diẹn các dảng phái đoàn thể yêu nước đã soạn thảo kký vào bản TNĐL … Bác sĩ Xu Các Nô đã đọc bản tuyên ngôn trướccuộc mít tinh của đông đảo quần chúng thủ đô Gia –Các Ta tuyên bố độc lập . Tại Việt Nam : Ngày 14-8 Nhật tuyên bố đầu hàng thì ngày 16 – 18 / 8 Việt minh hiệu triệu nhân dân toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền , ngày 19-8 cả Hà - Đông nam á : ? ? ? ? Nội vùng lên cùngcác tỉnh thành khởi nghĩa giành chính quyền , ngày 2-9-1945 chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập . Tại lào : sau khi nhật đầu hàng ngày 23-8- 1945 nhân dân lào nổi dậy thành lập chính quyền cách mạng : ngày 12-10-1945 nhân dân thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa giành chính quyền Phong trào đấu tranh GPDT khởi đầu ở đâu ? Ngay sau khi PXN đầu hàng nhân dân nhiều nước Đông Nam á đã làm gì ? - Nổi dậy đấu tranh tiến hành khởi nghĩa vũ trang lật đổ ách thống trị của PX thành lập chính quyền Tại sao khi nhật đầu hàng lại có tác động mạnh mẽ đến PTGPDT ở ĐNA ? - Trước năm 1945 hầu hết các nước ĐNA là thuộc địa của Nhật Em hãy kể tên những nước tiêu biểu giành -Năm 1945 ba nước tuyên bố độc lập + In đô nê xi a 17-8-1945 + Việt Nam 2-9-1945 +Lào 12-10-1945 - Các nước Nam á Bắc phi đã giành độc lập + ấn Độ 1946-1950 + Ai Cập 1952 + An giê ri 1954-1962 GV ? GV Giáo án Ngữ văn lớp 12 Tiết 1- 2 KHÁI QUÁT NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM Từ Cánh mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Người duyệt: A. Mục tiêu bài học - Hs nắm được một số nét tổng quát về các giai đoạn phát triển, các thành tựu chủ yếu của, đặc điểm cơ bản của văn học VN từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỷ XX. Thấy được những đổi mới bước đầu của VHVN sau 1975, đặc biệt là sau năm 1986. - Có năng lực tổng hợp, khái quát kiến thức, hệ thống hoá kiến thức về văn học sử. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: bài soạn, SGK. SGV - Học sinh: soạn bài, làm bài tập C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học * Hoạt động 1:Ổn định tổ chức *Hoạt dộng 2: Kiểm tra bài cũ ( linh hoạt) * Hoạt động 3: Giới thiệu bài mới ( linh hoạt) * Hoạt động 4: tổ chức dạy - học bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung cần đạt Phần I SGK trình bày mấy nội dung cơ bản Từ sau cách mạng tháng Tám văn học VN phát triển trong hoàn cảnh lịch sử ntn? Về mặt xã hội có gì tác động đến nền v.học Điều kiện giao lựơc văn hoá thời kỳ này diễn ra ntn? (Câu hỏi nâng cao) Qua các tác phẩm đã học đọc trong thời kỳ này em hãy nhận xét về hình ảnh con người Việt nam được thể hiện trong hai cuộc kc. H/s trả lời dựa vào SGK. Hs dựa vào kiến thức lịch sử đã học trả lời hs trả lời hs trả lời Bằng hiểu biết của cá nhân trả lời Hs tư duy điền I. Khái quát nền VHVN từ Cách mạng tháng Tám 1945 đén 1975. 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá: - Lịch sử: + Kháng chiến chống Pháp 9 năm - từ 1945 đến 1954. + Kháng chiến chống Mỹ 21 năm - từ 1964 đến 1975. - Xã hội: + Đất nước có chiến tranh nên chậm phát triển về nhiều mặt, giặc đói, giặc dốt hoàn hành - Văn hoá: + Giao lưu văn hoá không thuận lợi, hạn chế với một số nước: tuy vậy vhọc vẫn đạt được những thanh tựu to lớn - Con người VN trong văn học thời kỳ này hiện lên: + sống gian khổ -> + Yêu nước, sẵn sàng + hướng về quần chúng CM + Đề cập đến những sự kiện trọng đại của dân tộc 2. Quá trình phát triển thành tựu: Dạy cũng là học!  Năm học 2008 - 2009  1 Giáo án Ngữ văn lớp 12 Điền các mốc thời gian để hoàn thiện sơ đồ 1 2. Từ 2 sơ đồ đã hoàn thiện em hãy cho biết VHVN phát triển qua mấy thời kỳ, nhận xét sự phát triển của vh ở thời kỳ này? Chặng đường chịu sự tác động của yếu tố lịch sử nào? Nội dung phản ánh cảm hứng chủ đạo của văn học giai đoạn nay? Tìm những thành tựu cơ bản của vưn học thời kỳ này về mặt thể loại? Từ những thành tựu trên em có nx gì về vh chặng đường đầu tiên của VHVN Chặng đường chịu sự tác động của yếu tố lịch sử nào? Nội dung phản ánh cảm hứng chủ đạo của văn học giai đoạn nay? Tìm những thành tựu cơ bản của vưn học thời kỳ này về mặt thể loại? Chặng đường chịu sự tác động của yếu tố lịch sử nào? Nội dung phản ánh cảm hứng chủ đạo của văn học giai đoạn nay? Tìm những thành tựu cơ các mốc thời gian Hs nhận xét Hs nhăc lại dựa vào phần trên. hs dựa vào sgk tìm kể tên các tác phẩm tác giả tiêu biểu Hs nhăc lại dựa vào phần trên. hs dựa vào sgk tìm kể tên các tác phẩm tác giả tiêu biểu Hs nhăc lại dựa vào phần trên. hs dựa vào sgk tìm a) Quá trình phát triển: X - Sơ đồ 1: các thời kỳ phát triển VHVN 1945 1975 - Sơ đồ 2: các chặng đường phát triển VHVN thời kỳ này b) Các thành tựu chủ yếu : * Chặng đường từ năm 1945 đến 1975: - Lịch sử: - Nội dung phản ánh: + Trong những ngày đầu giành thắng lợi, nước nhà được độc lập. + Sau năm 1946 - Các thành tựu về mặt thể loại: + Truyện ký: ( tác phẩm tác giả tiêu biểu) + Thơ ca ( tác phẩm tác giả tiêu biểu) + Kịch ( tác phẩm tác giả tiêu biểu) + Lý luận phê bình: => Tương đối phát triển nhất là truyện ký phù hợp với điều kiện đất nước có chiến tranh * Chặng đường 1955 đến năm 1964 - Lịch sử: - Nội dung phản ánh: - Thành tựu + Văn xuôi + Thơ ca SGK + Kịch + Lý luận * Chặng đường Giáo án ngữ văn 12 chương trình nâng cao - Tiết 28 , Tiếng Việt LUẬT THƠ I/ Mục tiu bi học: Gip Hs - Hiểu luật thơ của một số thể thơ truyền thống: Lục bát, song tất lục bát, ngũ ngôn thất ngôn Đường luật. - Qua các bài tập hiểu thêm một số đổi mới trong các thể thơ hiện đại: năm tiếng, bảy tiếng II/ Phương tiện : SGK, SGV, Thiết kế dạy học III/ Phương pháp: Nu ngữ liệu, phát vấn, đối thoại IV/ Tiến trình bi dạy: - Ổn định lớp. - Kiểm tra bi cũ. - Bi mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung kiến thức Hoạtđộng 1:Hư ớng dẫn HS tìm hi ểu ki ến thức khi qut v ề luật thơ: -Gọi HS đọc m ục I SGK , ch ý tìm hi ểu -HS đọc SGK - Nu ngắn gọn lí thuyết dựa theo SGK I/ Khái quát về luật thơ: 1.Khi niệm: Luật thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, số tiếng, cách hiệp vần, phép hài thanh, ngắt nhịp trong các thể thơ được khái quát theo khi ni ệm, phn loại, vai trị c ủa tiếng trong vi ệc hình thnh lu ật thơ ( Thế no l luật thơ? Theo em tiếng trong ti ếng Việt cĩ vai trị như th ế no? ) - Đưa ví d ụ một đoạn th ơ cho HS quan st , nh ận xt về vai tr ị của Ti ếng trong thơ (“ Đưa ngư ời ta không đưa qua sơng mắt trong”) - GV lưu ý tính chất đơn lập của tiếng -Hs quan sát đoạn thơ của Thâm Tâm, nhận xét : Thanh điệu, vần, ngắt nhịp HS theo di v ghi vở nội dung những kiểu mẫu nhất định. Ví dụ: Luật thơ lục bát, thơ song thất lục bát 1. Phân nhóm các thể thơ Việt Nam: - Nhóm 1: Các thể thơ dân tộc gồmThể thơ lục bát, song thất lục bát, thơ hát nói. - Nhĩm2 : Cc thể thơ Đường luật: Ngũ ngơn, thất ngơn tứ tuyệt, thất ngơn bt c - Nhĩm 3: Cc thể thơ hiện đại: Thơ 5 tiếng, bảy tiếng, tm tiếng, thơ tự do, hỗn hợp, thơ văn xuơi 3. Vai trị của Tiếng trong việc hình thnh luật thơ: + Tiếng trong Tiếng Vit: - Xt về ngữ m: Mỗi tiếng l một m tiết. - Xt về ngữ nghĩa: Việt, nhấn mạnh vai trị của tiếng trong tiếng Việt, từ đó hi ểu vai trị của tiếng trong việc hình thnh luật thơ Hoạt động 2: Hư ớng dẫn HS tìm hi ểu một số thể th ơ truyền thống. - Đưa ng ữ HS quan st ngữ liệu : “ Cậy em, em cĩ chịu lời, Xĩt tình mu mủ thay lời nước non ” ( Truyện Kiều- ND) - HS lm việc c nhn v trả lời kết quả. - - Lớp trao đổi, Nhìn chung tiếng l đơn vị nhỏ nhất cĩ nghĩa. - Xt về ngữ php: Tiếng thường l một từ. + Tiếng trong hình thnh luật thơ:: - Tiếng l căn cứ để xc định cc thể thơ. ( Thơ lục bt, thất ngơn, ngũ ngơn ) - Tiếng l căn cứ đẻ xc định cch hiệp vần của bi thơ ( Vần chn, vần lưng, vần ơm, gin cch vần bằng vần trắc ) - Thanh của tiếng tạo nn nhạc điệu thơ, nhịp thơ ( Phối thanh, ngắt nhịp) => Như vậy số tiếng v đặc điểm của tiếng l những nhn tố cấu thnh luật thơ. II/ Một số thể thơ li ệu: Một bi(đoạn thơ) l ục bt, yu cầu HS quan st v nh ận xt cc phương di ện: S ố tiếng, vần, ngắt nhịp, hi thanh căn cứ vo tiếng - Theo di Hs tr ả lời, nhận xt, h ồn thiện n ội dung v lưu ý thm m ột số trư ờng hợp đặc biệt về ng ắt nhịp, hi ệp vần trong thơ l ục bt - Hư ớng dẫn HS tìm hi ểu luật th ơ song thất lục bát. - Yu c ầu HS quan st ng ữ li ệu SGK, đối gĩp ý hồn thiện - Hs quan st ngữ liệu SGK, nhận ra cc đặc điểm của thể thơ qua phần nhận xt. - Vận dụng hiểu biết từ ví dụ trong SGK, phn tích ngữ liệu do GV nu: “Trong cung quế m thầm chiếc bĩng, Đêm năm canh trơng truyền thống: 1. Thơ lục bát: - Số tiếng: Mỗi cặp lục bt cĩ 2 dịng : Dịng lục(6 tiếng) v dịng bt( 8 tiếng) - Hiệp vần: Vần chn v vần lưng. - Ngắt nhịp: Nhịp chẵn 2/2/2 - Hi thanh:Cĩ sự đối xứng lun phin B-T-B ở cc tiếng thư 2,4,6 trong dịng thơ; đối lập m vực trầm bỗng ở tiếng thư 6 v thư 8 dịng bt ... TT4: GV giới thiệu qua số - Các trào lưu văn học lớn: trào lưu văn học lớn giới + Văn học phục hưng châu Âu kỉ Giới thiệu thêm trào lưu XV – XVI văn học VN giai đoạn + ủ nghĩa cổ điển Pháp kỉ...ĩ HĐ2: Hd tìm hiểu chung phong cách văn học TT1: GV đưa vd để gợi dẫn HS đến khái niệm TT2: GV hỏi: Theo em t hdnà o phong cá chv nhrc? HS dựa vào hiểu biết, sgk, trả lời GV nhận xét,... HĐ3: Củng cố TT1: GV yêu cầu HS làm bt để củng cố học: - So sá nh sy c biltvI đ I t ài hình t hqc ng hlt hu5tg iwa hai t rà o læuv nhrc lãng m ) nvà v n hrc hilnt hyc phê phá ng V N g iai Ch nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12: Qúa trình văn học và phong cách văn học, Giáo án Ngữ văn 12: Qúa trình văn học và phong cách văn học, Giáo án Ngữ văn 12: Qúa trình văn học và phong cách văn học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn