TÀI LIỆU CHUYÊN đề SÓNG ÁNH SÁNG

61 56 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:48

GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng Chương VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG Phần 1: Tán sắc ánh sáng Định nghĩa tán sắc ánh sáng : - Hiện tượng tán sắc ánh sáng phân tích chùm sáng phức tạp thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác - Khi chiếu chùm ánh sang trắng qua lăng kính chùm ánh sang bị tách thành chùm sáng có màu khác nhau, tia tím bị lệch nhiều tia đỏ lệch Nguyên nhân tượng tán sắc ánh sáng - Do chiết suất môi trường suốt thay đổi so với ánh sáng đơn sắc khác (Chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc tăng dần theo thứ tự ánh sáng đỏ đến ánh sáng tím) Ứng dụng : Dùng máy quang phổ lăng kính Ví Dụ (ĐH Khối A,A1 – 2014) : Hiện tượng chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm sáng đơn sắc tượng A phản xạ toàn phần B phản xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D giao thoa ánh sáng Phần 2: Ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng + Ánh sáng đơn sắc - Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có màu sắc xác định Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính - Một chùm sáng đơn sắc truyền qua hai môi trường khác thì: tốc độ, chu kì, bước sóng thay đổi, riêng có tần số (f) ánh sáng không đổi + Ánh sáng trắng -Là tập hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím + Chiết suất – vận tốc bước sóng - Vận tốc ánh sáng phụ thuộc vào chất môi trường truyền sóng - Trong chân không hay không khí tốc độ ánh sáng c = 3.108m/s - Trong môi trường có chiết suất n ánh sáng tốc độ truyền sóng là: - Bước sóng ánh sáng đơn sắc môi trường tính công thức: Trong không khí hay chân không: Chú ý Trong môi trường có chiết suất n: Màu sắc Bước sóng chân không (µm) Đỏ 0,640 – 0,760 Cam 0,590 – 0,650 Vàng 0,570 – 0,600 Lục 0,500 – 0,575 Lam 0,450 – 0,510 Chàm 0,430 – 0,460 Tím 0,380 – 0,440 Đt : 0914449230 (zalo – facebook) Bước sóng chân không (nm) 640 – 760 590 – 650 570 – 600 500 – 575 450 – 510 430 – 460 380 – 440 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng Ví Dụ (Trích đề CĐ – 2013) : Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0.38 µ m đến 0,76 µ m Tần số ánh sáng nhìn thấy có giá trị A từ 3,95.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz B từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz 14 14 C từ 4,20.10 Hz đến 7,89.10 Hz D từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz Ví Dụ : Một ánh sáng có f = 4.1014 Hz Bước sóng ánh sáng chân không là: A 0,75m B 0,75mm C 0,75μm D 0,75nm Ví Dụ : Một sóng điện từ đơn sắc có tần số 60 GHz có bước sóng chân không A 5mm B 5cm C 500 µm D 50 µm Ví Dụ : Bước sóng ánh sáng đơn sắc môi trường vật chất chiết suất n = 1,6 600nm Bước sóng nước chiết suất n’ = 4/3 A 459nm B 500nm C 720nm D 760nm Ví Dụ : Một ánh sáng đơn sắc có tần số dao động 5.1013 Hz , truyền môi trường có bước sóng 600nm Tốc độ ánh sáng môi trường B 3.107 m A 3.108 m s s m 5m C 3.10 D 3.10 s s Ví Dụ : Bước sóng ánh sáng đỏ không khí 0,75 µm Bước sóng nước bao nhiêu? Biết chiết suất nước ánh sáng đỏ 4/3 B 0,546 µm A 0,632 µm C 0,445 µm D 0,5625 µm Ví Dụ : Một xạ đơn sắc có tần số f = 4, 4.1014 Hz truyền không khí có bước sóng là: A λ = 0,6818m B λ = 0,6818µm C λ = 13,2µm D λ = 0,6818 10-7m Ví Dụ : Chiết suất môi trường 1,65 ánh sáng chiếu vào có bước sóng 0,5µm Vận tốc truyền tần số sóng ánh sáng là: A v = 1,82.108m/s f = 3,64.1014Hz B v = 1,82.106m/s f = 3,64.1012Hz 14 C v = 1,28.10 m/s f = 3,46.10 Hz D v = 1,28.106m/s f = 3,46.1012Hz Ví Dụ : Một xạ đơn sắc có tần số f = 4, 4.1014 Hz truyền nước có bước sóng 0,5µm chiết suất nước xạ là: A n = 0,733 B n = 1,32 C n = 1,43 D n = 1,37 TRẮC NGHIỆM Câu : Tìm phát biểu sai tượng tán sắc: A Tán sắc tượng chùm ánh sáng trắng hẹp bị tách thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác B Hiện tượng tán sắc chứng tỏ ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác C Thí nghiệm Newton tán sắc ánh sáng chứng tỏ lăng kính nguyên nhân tượng tán sắc D Nguyên nhân tượng tán sắc chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc khác khác Câu : Tìm phát biểu ánh sáng đơn sắc: A Đối với môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc có bước sóng B Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch tia sáng lăng kính khác có giá trị C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị lệch đường truyền qua lăng kính D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tách màu qua lăng kính Câu (CĐ – 2009) : Phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Đt : 0914449230 (zalo – facebook) BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng C Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính D Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng Câu : Tán sắc ánh sáng tượng A chùm sáng trắng bị phân tích thành màu qua lăng kính B chùm tia sáng trắng bị lệch phía đáy lăng kính truyền qua lăng kính C tia sáng đơn sắc bị đổi màu qua lăng kính D chùm sáng phức tạp bị phân tích thành nhiều màu đơn sắc qua lăng kính : Câu : A Câu (ĐH – 2009) : Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ không khí tới mặt nước A chùm sáng bị phản xạ toàn phần B so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam C tia khúc xạ ánh sáng vàng, tia sáng lam bị phản xạ toàn phần D so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch tia khúc xạ vàng Câu : Chiếu xiên chùm sáng hẹp từ không khí vào nước chum tia khúc xạ bị tán sắc, góc khúc xạ tia đỏ rđ tia tím rt Trường hợp sau ? A rđ > rt B rđ < rt C rđ = rt D rđ ≥ rt Câu : Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính Tia sáng có góc lệch lớn : A Tia đỏ B Tia lục C Tia da cam D Tia tím Câu : Chiếu chùm ánh sáng trắng vuông góc vào mặt nước bể nước Quan sát duới đáy bể nước có A Một dải màu sắc cầu vồng B Vệt sáng màu trắng C Vệt sáng màu đỏ D Các vạch sáng trắng xen kẻ vạch tối Câu 10 (CĐ – 2007) : Tìm phát biểu sai A Ánh sáng trắng tổng hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Hiện tượng chùm ánh sáng trắng, qua lăng kính, bị tách thành nhiều chum sáng có màu sắc khác tượng tán sắc ánh sáng D Ánh sáng mặt trời phát ánh sáng đơn sắc có màu trắng Câu 11 : Ứng dụng tượng tán sắc ánh sáng : A để phân tích chum sáng đa sắc vật sáng phát thành thành phần đơn sắc B để nghiên cứu đường ánh sáng đơn sắc C chụp điện, chiếu điện để chuẩn đoán bệnh y học D sấy khô, sưởi sản phẩm nông nghiệp Câu 12 : chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí vào môi trường nước tần số bước sóng thay đổi : A Tần số giảm, bước sóng giảm B Tần số không thay đổi, bước sóng giảm C Tần số không thay đổi, bước sóng tăng D Tần số bước sóng tăng Câu 13 : Vận tốc truyền ánh sáng môi trường A loại ánh sáng B khác với loại ánh sáng khác C khác với loại ánh sáng khác nhau, vận tốc ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím nhỏ nh D khác với loại ánh sáng khác nhau, vận tốc ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng tím lớn Câu 14 : Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp kính cửa sổ không quan sát thấy tượng tán sắc ánh sáng A kính cửa sổ loại thủy tinh có chiết suất ánh sáng đơn sắc B kính cửa sổ lăng kính C tia sáng qua cửa sổ bị tán sắc tia ló chồng chập lên tổng hợp lại thành ánh sáng trắ D ánh sáng trắng trời sóng không kết hợp nên chúng không bị tán sắc Câu 15 : Một tia sáng qua lăng kính ló có màu kết luận : A Ánh sáng qua lăng kính ánh sáng đa sắc Đt : 0914449230 (zalo – facebook) BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng B Ánh sáng qua lăng kính ánh sáng đơn sắc C Ánh sáng qua lăng kính ánh sáng bị tán sắc D Lăng kính khả tán sắc ánh sáng Câu 16 : Chiếu chum sáng đỏ qua lăng kính Đặt M phía sau lăng kính thu A Hệ thống vạch đỏ xen kẻ vạch tối B Dải sáng đỏ C Các vạch đỏ tím xen kẽ D Dải sáng trắng Câu 17 (ĐH – 2012) : Chiếu xiên từ không khí vào nước chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rđ, r , rt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia màu tím Hệ thức A r = rt = rđ B rt < r < rđ C rđ < r < rt D rt < rđ < r Câu 18 (ĐH – 2012) : Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f truyền từ chân không vào chất lỏng có chiết suất 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có A màu tím tần số f B màu cam tần số 1,5f C màu cam tần số f D màu tím tần số 1,5f Câu 19 : Tại qua lớp kính cửa sổ, ánh sáng trắng không bị tán sắc thành màu bản: A Vì kính cửa sổ loại thuỷ tinh không tán sắc ánh sáng B Vì kính cửa sổ lăng kính nên không tán sắc ánh sáng C Vì kết tán sắc, tia màu qua lớp kính ló dạng chùm tia chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại ánh sáng trắn D Vì ánh sáng trắng trời sóng không kết hợp nên chúng không bị tán sắc Câu 20 : Một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ không khí vào nước xảy tượng: A tán sắc B giao thoa C khúc xạ D A, B, C sai Câu 21 : Chọn phát biểu đúng: A Nguyên nhân tượng tán sắc ánh sáng ánh sáng truyền qua lăng kính bị tách thành nhiều ánh sáng có màu sắc khác B Chỉ ánh sáng trắng truyền qua lăng kính xảy tượng tán sắc ánh sáng C Hiện tượng tán sắc ánh sáng trắng cho thấy ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc có màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D A, B, C Câu 22 : Chọn phát biểu chưa A Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu xác định gọi màu đơn sắc B Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính C Vận tốc truyền ánh sáng đơn sắc môi trường suốt khác D Vận tốc truyền ánh sáng đơn sắc môi trường suốt khác khác Câu 23 : Trong tượng tán sắc ánh sáng trắng qua lăng kính: A Tia màu vàng bị lệch nhiều tia màu lục B Tia màu cam bị lệch nhiều tia màu vàng C Tia tím có góc lệch nhỏ D Tia màu tím bị lệch nhiều tia màu chàm Câu 24 : Chọn câu trả lời sai: A Chỉ ánh sáng trắng truyền qua lăng kính xảy tượng tán sắc ánh sáng B Trong tượng tán sắc ánh sáng ánh sáng trắng qua lăng kính, tia đỏ có góc lệch nhỏ C Trong tượng tán sắc ánh sáng ánh sáng trắng qua lăng kính, tia tím có góc lệch lớn D Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính Câu 25 : Chiết suất môi trường đại lượng: A đo tỉ số vận tốc ánh sáng đơn sắc truyền chân không so với vận tốc truyền môi trường B đo tỉ số vận tốc ánh sáng đơn sắc truyền môi trường so với vận tốc truyền chân không C có giá trị ánh sáng đơn sắc khác D không phụ thuộc vào vận tốc truyền ánh sáng môi trường Đt : 0914449230 (zalo – facebook) BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng Phần 3: Nhiễu xạ ánh sáng – Giao thoa ánh sáng Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng: + Là tượng tia sáng quành phía sau vật cản (không tuân theo định luật truyền thẳng ánh sáng) + Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng giải thích thừa nhận ánh sáng có tính chất sóng O S D D’ Hiện tượng giao thoa ánh sáng (Thí nghiệm Y-âng(Young)) A - Trường hợp ánh sáng đơn sắc + Ánh sáng từ đèn Đ phát cho qua kính lọc sắc Tạo ánh sáng đơn sắc + Chùm sáng sau qua F chiếu vào F1 F2 tạo thành M F1 A Đ O B F F2 L K + Đặt mắt sau M quan sát tượng “có vạch sáng vạch tối xen kẽ đặn với Màu sáng màu ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm H F1 a F2 A d1 I d2 D x O B M B - Trường hợp với ánh sáng trắng: Bước sóng ánh sáng trắng: 0,4 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm Thì vạch sáng màu trắng, hai bên dãi màu cầu vồng biến thiên theo thứ tự “tím đỏ ngoài” Đt : 0914449230 (zalo – facebook) BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng Công thức giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ - Hiệu đường hai sóng (hiệu quang lộ) d = d − d1 = - Điều kiện M vân sáng: Vị trí VÂN SÁNG: ax D d = d − d1 = kλ với k ∈ Z x sk= k λD = k.i a ; k= 0; ±1 + Khi k = vân sáng trung tâm + Khi k = ±1 vân sáng bậc 1… - Điều kiện để M vân tối: d = d − d1 = (2k + 1) Vị trí VÂN TỐI λ với k ∈ Z  λD  1  x kt = = 0; ±1 k +   k +  i; k = a     + Khi k = vân tối thứ + Khi k = ±1 vân tối thứ 2… - Khoảng vân: khoảng cách hai vân sáng hay hai vân tối liên tiếp i= λD a Ví dụ : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, tìm bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe, biết hai khe cách khoảng a = 0,3mm; khoảng vân đo i = 3mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D = 1,5m A 0,45µm B 0,50µm C 0,60µm D 0,55µm Ví dụ : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết khoảng cách hai khe S1S2 = a = 0,35mm, khoảng cách D = 1,5m bước sóng λ = 0,7µm Tìm khoảng cách hai vân sáng liên tiếp A 2mm B 1,5mm C 3mm D 4mm Ví dụ : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết D = 1m, a = 1mm khoảng cách từ vân sáng thứ đến vân sáng thứ 10 bên với vân trung tâm 3,6mm Tính bước sóng ánh sáng A 0,44µm B 0,52µm C 0,60µm D 0,58µm Ví dụ : Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, biết D = 2m; a = 1mm; λ = 0,6µm Vân tối thứ tư cách vân trung tâm khoảng: A 4,8mm B 4,2mm C 6,6mm D 3,6mm Đt : 0914449230 (zalo – facebook) BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng Vị trí vân giao thoa Tối thứ 5, k = → → Sáng bậc 4, k =4, bậc Tối thứ 4, k = → i i → Sáng bậc 3, k =3, bậc Tối thứ 3, k = → → Sáng bậc 2, k = 2, bậc Tối thứ 2, k = → → Sáng bậc 1, k = 1, bậc Tối thứ 1, k = → → Vân sáng Trung tâm, k = Tối thứ 1, k = -1 → → Sáng bậc 1, k = -1, bậc Tối thứ 2, k = -2 → i i → Sáng bậc 2, k = -2, bậc Tối thứ 3, k = -3 → → Sáng bậc 3, k = -3, bậc Tối thứ 4, k = -4 → → Sáng bậc 4, k= -4, bậc Tối thứ 5, k = -5 → Ví Dụ (Trích đề thi ĐH – 2013) : Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc 600 nm, khoảng cách hai khe hẹp mm Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Khoảng vân quan sát có giá trị A 1,2 mm B 1,5 mm C 0,9 mm D 0,3 mm …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… M Ví Dụ : Vân sáng tập hợp điểm có (hình vẽ): d A hiệu đường đến hai nguồn số nguyên lần bước sóng x F B hiệu đường đến hai nguồn số lẻ nửa bước sóng d2 C hiệu khoảng cách đến hai nguồn số nguyên lần bước sóng a O D D A, B, C F2 Ví Dụ : Trong thí nghiệm I - âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn A.1,5λ B λ C 2,5 λ D λ Đt : 0914449230 (zalo – facebook) BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng ax λD λD λD ; xt = (k + 0,5) ; xM = (k + ) =1,5 D a a a ax a λD = 1,5 = 1,5λ Chọn đáp án A Do d1 – d2 = D D a Giải Nếu OM = x d1 – d2 = Dạng : Xác định số vân sáng, vân tối vùng giao thoa (trường giao thoa) có bề rộng L (đối xứng qua vân trung tâm) Số vân sáng Số vân tối Ví Dụ : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,5µm, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1m Bề rộng vùng giao thoa quan sát L =13mm Tính số vân sáng tối quan sát λD 0,5.10−6.1 Hướng dẫn: i = m 1mm ; = = 10−= −3 a 0,5.10 L 13 Số vân nửa trường giao thoa: = = 6,5 = + 0,5 ( phần lẻ ≥ 0,5) 2i ⇒ số vân sáng quan sát là: Ns = 2.6+1 = 13 vân sáng ⇒ số vân tối quan sát là: Nt = 2.(6+1) = 14 vân tối Ví Dụ : Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µ m Khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2,5 m, bề rộng miền giao thoa 1,25 cm Tổng số vân sáng vân tối có miền giao thoa ? Tóm tắt: λ = 0,6 µ m = 0,6.10-3 mm , a= 1mm ; D = 2,5 m = 2,5.103 mm, L = 1,25 cm= 12,5 mm nt + ns = ? λD Cách 1: * Vì vân sáng : xs= k = 1,5k (mm) a Ta có: − L L ≤ xs ≤ ⇔ − 12,5 ≤ 1,5k ≤ 12,5 ⇔ −4, ≤ k ≤ 4, ⇒ k = -4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4 2 2 Có giá trị k nên có vân sáng Đt : 0914449230 (zalo – facebook) BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng λD * Vì vân tối :xT = (k + ) = 1,5.(k+0,5) (mm) a L L 12,5 12,5 Ta có: − ≤ xT ≤ ⇔ − ≤ 1,5(k + 0,5) ≤ ⇔ −4, ≤ k ≤ 3, ⇒ k = -4,-3,-2,-1,0,1,2,3 2 2 Có giá trị k nên có vân tối Vậy tổng số vân sáng vân tối có miền giao thoa : 17 λD 0, 6.10−3.2,5.103 Cách 2: i = = = 1,5mm a L 12,5 = n= = 4,16= + 0,16 ( phần lẻ 0,16 < 0,5) 2.i Vậy số vân tối 2k = ; Số vân sáng : 2k +1 = Vậy tổng số vân sáng vân tối có miền giao thoa : 17 Dạng : Xác định số vân sáng, vân tối hai điểm M, N có toạ độ x1, x2 (giả sử x1 < x2) Xác định số vân sáng, vân tối hai điểm M, N có toạ độ x1, x2 (giả sử x1 < x2) + Vân sáng: x1 < ki < x2 + Vân tối: x1 < (k + 0,5)i < x2 Số giá trị k ∈ Z số vân sáng (vân tối) cần tìm Lưu ý: M N phía với vân trung tâm x1 x2 dấu M N khác phía với vân trung tâm x1 x2 khác dấu + Nếu thí nghiệm tiến hành môi trường suốt có chiết suất n bước sóng khoảng vân: λn  λ D i λ  in  n  n a n Ví Dụ : Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng thí nghiệm giao thoa qua khe Yâng Kết đo khoảng cách hai khe a = (0,15 ± 0,01) mm, khoảng cách từ hai khe tới D = (0,418 ± 0,0124) m khoảng vân i = (1,5203 ± 0,0111) mm Bước sóng dùng thí nghiệm A λ = 0,55 ± 0,06 µm B λ = 0,65 ± 0,06 µm C λ = 0,55 ± 0,02 µm D λ = 0,65 ± 0,02 µm …………………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….…… ……… ……………………………………………………………………………………………… Câu : Trong thí nghiệm Iâng vân tối thứ xuất vị trí mà hiệu đường ánh sáng từ hai nguồn đến vị trí bằng: A λ/4 B λ/2 C λ D 2λ Câu : Trong thí nghiệm Iâng, vân tối bậc hai xuất vị trí mà hiệu đường ánh sáng từ hai nguồn đến vị trí bằng: A λ/4 B λ/2 C λ D 3λ/2 Câu : Nói giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai A Hiện tượng giao thoa ánh sáng giải thích giao thoa hai sóng kết hợp Đt : 0914449230 (zalo – facebook) BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng B Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng C Trong miền giao thoa, vạch sáng ứng với chỗ hai sóng gặp tăng cường lẫn D Trong miền giao thoa, vạch tối ứng với chỗ hai sóng tới không gặp Câu : Tìm kết luận tượng giao thoa ánh sáng: A Giao thoa ánh sáng tổng hợp hai chùm sáng chiếu vào chỗ B Giao thoa hai chùm sáng từ hai bóng đèn xảy chúng qua kính lọc sắc C Giao thoa ánh sáng xảy ánh sáng đơn sắc D Giao thoa ánh sáng xảy hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào Câu : Tìm phát biểu sai hai nguồn sóng ánh sáng kết hợp: A Hai nguồn sóng ánh sáng có tần số có độ lệch pha không đổi gọi hai nguồn kết hợp B Hai chùm sáng kết hợp thường tạo từ nguồn tách theo hai đường khác C Hai chùm sáng kết hợp thường tựa từ hai ảnh nguồn qua quang cụ như: lưỡng lăng kính, hệ gương Fresnel… D Ánh sáng từ hai bóng đèn hai sóng ánh sáng kết hợp chúng loại thắp sáng hiệu điện Câu : Thí nghiệm dùng để đo bước sóng ánh sáng : A Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Niutơn B Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng C Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y -âng D Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Câu (TN – 2011) : Hiện tượng nhiễu xạ giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng A có tính chất hạt B sóng dọc C có tính chất sóng D truyền thẳng Câu (TN – 2011) : Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt không khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A không bị lệch phương truyền B bị thay đổi tần số C không bị tán sắc D bị đổi màu Câu (ĐH – 2008) : Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất môi trường ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Trong môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ D Trong chân không, ánh sáng đơn sắc khác truyền với vận tốc Câu 10 : Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, vân sáng … A tập hợp điểm có hiệu khoảng cách đến hai nguồn số nguyên lần bước sóng B tập hợp điểm có hiệu khoảng cách đến hai nguồn số lẻ lần nửa bước sóng C tập hợp điểm có hiệu quang trình đến hai nguồn số nguyên lần bước sóng D tập hợp điểm có hiệu quang trình đến hai nguồn số lẻ lần nửa bước sóng Câu 11 : Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, vân tối … A tập hợp điểm có hiệu khoảng cách đến hai nguồn số nguyên lần bước sóng B tập hợp điểm có hiệu khoảng cách đến hai nguồn số lẻ lần nửa bước sóng C tập hợp điểm có hiệu quang trình đến hai nguồn số nguyên lần bước sóng D tập hợp điểm có hiệu quang trình đến hai nguồn số lẻ lần nửa bước sóng Câu 12 : Tìm công thức để tính khoảng vân i tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc: i.D a λ.a λD A λ = B λ = C i = D i = a i.D D a Câu 13 : Công thức liên hệ hiệu quang trình δ, khoảng cách hai khe S1S2=a, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D vị trí điểm quan sát so với vân trung tâm x = OM thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng là: ax λ.a λx aD A δ = B δ = C δ = D δ = D D D x Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 10 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng B Nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải nhỏ nhiệt độ nguồn sáng trắng C Nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải nhiệt độ nguồn sáng trắng D áp suất đám khí hấp thụ phải lớn Câu 47 : Phép phân tích quang phổ A Phép phân tích chùm sáng nhờ tượng tán sắc B Phép phân tích thành phần cấu tạo chất dựa việc nghiên cứu quang phổ phát C Phép đo nhiệt độ vật dựa quang phổ vật phát D Phép đo vận tốc bước sóng ánh sáng từ quang phổ thu Câu 48 : Phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại xạ đơn sắc có màu hồng B Tia hồng ngoại sóng điện từ có bước sóng nhỏ 0,4 µm C Tia hồng ngoại vật có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trường xung quanh phát D Tia hồng ngoại bị lệch điện trường từ trường Câu 49 : Phát biểu sau không đúng? A Tia hồng ngoại vật bị nung nóng phát B Tia hồng ngoại sóng điện từ có bước sóng lớn 0,76 µm C Tia hồng ngoại có tác dụng lên kính ảnh D Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh Câu 50 : Phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại có khả đâm xuyên mạnh B Tia hồng ngoại kích thích cho số chất phát quang C Tia hồng ngoại phát từ vật bị nung nóng có nhiệt độ 5000C D Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy Câu 51 : Thân thể người bình thường phát xạ đây? A Tia X B Ánh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 52 : Phát biểu sau không đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ tia tử ngoại C Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ không nhìn thấy D Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng nhiệt Câu 53 : Phát biểu sau không đúng? A Tia X tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia X tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh C Tia X tia tử ngoại kích thích số chất phát quang D Tia X tia tử ngoại bị lệch qua điện trường mạnh Câu 54 : Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại có tác dụng diệt khuẩn, khử trùng B Tia hồng ngoại phát từ vật bị nung nóng C Tia hồng ngoại xạ điện từ có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ D Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt Câu 55: Nếu chùm sáng đưa vào ống chuẩn trực máy quang phổ bóng đèn dây tóc nóng sáng phát quang phổ thu buồng ảnh thuộc loại nào? A Quang phổ vạch B Quang phổ hấp thụ C Quang phổ liên tục D Một loại quang phổ khác Câu 56: Trong loại tia: tia Rơnghen, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia đơn sắc màu lục tia có tần số nhỏ A tia hồng ngoại B tia đơn sắc màu lục C tia tử ngoại D tia Rơnghen Câu 57: Khi nói tia Rơnghen (tia X), phát biểu sau sai? A Tia Rơnghen xạ điện từ có bước sóng khoảng 10 11m đến 10 8m B Tia Rơnghen có khả đâm xuyên mạnh C Tia Rơnghen có bước sóng dài đâm xuyên mạnh Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 47 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng D Tia Rơnghen dùng để chiếu điện, trị số ung thư nông Câu 58 : Quang phổ vạch thu chất phát sáng trạng thái A rắn B lỏng C khí hay nóng sáng áp suất thấp D khí hay nóng sáng áp suất cao Câu 59 : Tính chất giống tia Rơnghen tia tử ngoại A bị hấp thụ thủy tinh nước B làm phát quang số chất C có tính đâm xuyên mạnh D tăng tốc điện trường mạnh Câu 60 : Tia hồng ngoại sóng điện từ có bước sóng A λ < 0,4 µm B 0,4 µm < λ < 0,75 µm C λ > 0,75 µm D λ > 0,4 µm Câu 61 : Chọn phát biểu Đúng Tác dụng bật tia hồng ngoại là: A quang điện B Tác dụng quang học C Tác dụng nhiệt D Tác dụng hoá học (làm đen phim ảnh) Câu 62 : Tia tử ngoại phát mạnh từ nguồn sau đây? A Lò sưởi điện B Hồ quang điện C Lò vi sóng D Màn hình vô tuyến Câu 63 : Tia tử ngoại tác dụng sau đây? A Quang điện B Chiếu sáng C Kích thích phát quang D Sinh lí Câu 64 : Điều sau sai so sánh tia hồng ngoại với tia tử ngoại? A Cùng chất sóng điện từ; B Tia hồng ngoại bước sóng nhỏ tia tử ngoại; C Tia hồng ngoại tia tử ngoại tác dụng lên kính ảnh; D Tia hồng ngoại tia tử ngoại không nhìn thấy mắt thường Câu 65 : Phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại là xạ đơn sắc có màu hồng B Tia hồng ngoại sóng điện từ có bước sóng nhỏ 0,4 µm C Tia hồng ngoại vật có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trường xung quanh phát D Tia hồng ngoại bị lệch điện trường từ trường Câu 66 : Phát biểu sau không đúng? A Tia hồng ngoại vật bị nung nóng phát B Tia hồng ngoại sóng điện từ có bước sóng lớn 0,76 µm C Tia hồng ngoại có tác dụng lên kính ảnh D Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh Câu 67 : Phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại có khả đâm xuyên mạnh B Tia hồng ngoại kích thích cho số chất phát quang C Tia hồng ngoại phát từ vật bị nung nóng có nhiệt độ 5000C D Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy Câu 68 : Phát biểu sau không đúng? A Vật có nhiệt độ 30000C phát tia tử ngoại mạnh B Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ C Tia tử ngoại sóng điện từ có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ D Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt Câu 69 : Phát biểu sau không đúng? A Tia tử ngoại có tác dụng sinh lý B Tia tử ngoại kích thích cho số chất phát quang C Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh D Tia tử ngoại có không khả đâm xuyên Câu 70 : Phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại có tần số cao tần số tia sáng vàng Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 48 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng B Tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng tia sáng đỏ C Bức xạ tử ngoại có tần số cao tần số xạ hồng ngoại D Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn chu kỳ xạ hồng ngoại Câu 71 : Thân thể người bình thường phát xạ đây? A Tia X B ánh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 72 : Phát biểu sau không đúng? Sóng ánh sáng sóng âm A có tần số không đổi lan truyền từ môi trường sang môi trường khác B mang lượng chúng chất sóng điện từ C gây tượng giao thoa, nhiễu xạ D có tốc độ thay đổi truyền từ môi trường sang môi trường khác Câu 73 : Tia hồng ngoại tử ngoại A gây số phản ứng hoá học B có tác dụng nhiệt giống C gây tượng quang điện chất D bị nước thuỷ tinh hấp thụ mạnh Câu 74 : Chọn đáp án tia hồng ngoại: A Bị lệch điện trường từ trường B Các vật có nhiệt độ lớn 0OK phát tia hồng ngoại C Chỉ vật có nhiệt độ cao 37oC phát tia hồng ngoại D Tia hồng ngoại tính chất giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ Câu 75 : Phát biểu sau sai? A.Tia tử ngoại giúp xác định thành phần hóa học vật B Tia tử ngoại có tác dụng làm phát quang số chất C Tia tử ngoại có tác dụng chữa bệnh còi xương D Tia tử ngoại có khả làm ion hóa chất khí Câu 76 : Phát biểu sau không đúng? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố khác khác số lượng vạch màu, màu sắc vạch, vị trí độ sáng tỉ đối vạch quang phổ B Mỗi nguyên tố hoá học trạng thái khí hay áp suất thấp kích thích phát sáng có quang phổ vạch phát xạ đặc trưng C Quang phổ vạch phát xạ dải màu biến đổi liên tục nằm tối D Quang phổ vạch phát xạ hệ thống vạch sáng màu nằm rieng rẽ tối Câu 77 : Đặc điểm quang trọng quang phổ liên tục A không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng B phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng C phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng, không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng, không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 78 : Điều kiện phát sinh quang phổ vạch phát xạ A chất khí áp suất thấp, bị kích thích phát B vật bị nung nóng nhiệt độ 30000C C chất rắn, lỏng khí có áp suất lớn bị nung nóng D chiếu ánh sáng trắng qua đám khí hay phát sáng Câu 79 : Ở nhiệt độ định, đám có khả phát hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 λ (với λ1 < λ ) có khả hấp thụ A ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ λ1 B ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn λ C ánh sáng đơn sắc có bước sóng khoảng từ λ1 đến λ D hai ánh sáng đơn sắc Câu 80 : Khẳng định sau tia hồng ngoại không đúng? Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 49 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng A Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ vật bị nung nóng phát B Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng C Tia hồng ngoại xạ không nhìn thấy, có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 81 : Một xạ hồng ngoại có bước sóng 6.10-3mm, so với xạ tử ngoại có bước sóng 125nm có tần số nhỏ A 50 lần B 48 lần C 44 lần D 40 lần Câu 82 : Tia tử ngoại phát mạnh từ nguồn sau đây? A Lò sưởi điện B Lò vi sóng C Màn hình vô tuyến D Hồ quang điện Câu 83 : Nhận xét tia tử ngoại không đúng? A Tia tử ngoại xạ không nhìn thấy, có tần số nhỏ tần số sóng ánh sáng tím B Tia tử ngoại bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh C Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh D Tia tử ngoại kích thích nhiều phản ứng hóa học Câu 84 : Điều sau sai so sánh tia hồng ngoại tia tử ngoại? A Cùng chất sóng điện từ B Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ tia tử ngoại C Tia hồng ngoại tia tử ngoại tác dụng lên kính ảnh D Tia hồng ngoại tia tử ngoại không nhìn thấy mắt thường Câu 85 : Chọn câu A Quang phổ liên tục vật phụ thuộc vào chất vật nóng sáng B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng C Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật nóng sáng D Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ chất vật nóng sáng Phần : TIA RƠNGHEN – THANG SÓNG ĐIỆN TỪ mv 2max = eUmax = hfmax = hc λmin Sóng Radio Năng lượng làm nóng đối catod tổng động quang electron đến đập vào đối Catod Q = W = N.W= N.e.U d Tia hồng ngoại Án sáng đỏ λ = 0, 76 µ m Ánh sáng tím λ = 0, 40 µ m N : tổng số quang electron đến đối catod Và sử sụng : Q = mc(t2 – t1) Tia tử ngoại Câu : Tia sau không vật bị nung nóng phát A Ánh sáng nhìn thấy B tia hồng ngọai Tia X C tia tử ngọai D tia Rơn –ghen Câu : Tia Rơn –ghen có bước sóng λ Tia γ A ngắn tia hồng ngọai B dài sóng vô tuyến C dài tia tử ngọai D tia Gamma Thang sóng điện từ Câu (ĐH Khối A, A1 – 2014) : Tia X A mang điện tích âm nên bị lệch điện trường B chất với sóng âm C có tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại D chất với tia tử ngoại Câu Trong xạ có bước sóng λ sau ,tia có tính đâm xuyên mạnh Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 50 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng A xạ có bước sóng λ = 2.10 μm B xạ có bước sóng λ = 3.10-3 mm C xạ có bước sóng λ = 1,2 pm D xạ có bước sóng λ = 1,5nm Câu : Tác dụng bật tia Rơn –ghen A Tác dụng lên kính ảnh B Làm phát quang số chất C Làm iôn hóa không khí D Khả đâm xuyên Câu : Tia sau dùng tác nhân bên ngòai tạo A tia hồng ngọai B tia tử ngọai C tia Rơn –ghen D tia gamma Câu : Tia sau khó quan sát tượng giao thoa A tia hồng ngọai B tia tử ngọai C tia Rơn –ghen D.ánh sáng nhìn thấy Câu : Tia sau có tính đâm xuyên mạnh A Tia hồng ngọai B Tia tử ngọai C Tia Rơn –ghen D Tia Gamma Câu : Tia X có bước sóng λ A lớn bước sóng λ tia tử ngọai B lớn bước sóng λ tia hồng ngọai C lớn bước sóng λ tia gamma D lớn bước sóng λ ánh sáng nhìn thấy Đề chung cho câu 10, 11, 12: Trong chùm tia Rơnghen phát từ ống Rơnghen, người ta thấy có tia có tần số lớn fmax = 5.1018Hz Coi động đầu e rời katod không đáng kể Cho biết : h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s ; e= -1,6.10-19 C Câu 10 : Động cực đại electron đập vào đối catốt : B 4.10-15J C 6,25.10-15J D 8,25.10-15J A 3,3125.10-15J Câu 11 : Hiệu điện hai cực ống : A 3,17.104V B 4,07.104V C 5.104V D 2,07.104V 18 Câu 12 : Trong 20 giây người ta xác định có 10 electron đập vào đối catốt Tính cường độ dòng điện qua ống: A 6mA B 16mA C 8mA D 18mA ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… -6 ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Đề chung cho câu 13, 14 : Bước sóng ngắn xạ Rơnghen phát từ ống Rơnghen 2.10-11m Cho biết : h = 6,625.10-34J.s ; c = 3.108m/s ; e= -1,6.10-19 C Câu 13 : Tính hiệu điện anốt catốt A 6,21.104V B 6,625.104V C 4,21.104V D 8,2.104V Câu 14 : Nếu hiệu điện hai cực 10 V bước sóng ngắn xạ Rơnghen ? Coi động đầu e rời katod không đáng kể A 120,2pm B 148pm C 126pm D 124,2pm Câu 15 : Một ống Rơnghen phát tia X có bước sóng ngắn 1,875.10-10 m để tăng độ cứng tia X nghĩa để giảm bước sóng nó, ta cho hiệu điện hai cực ống tăng thêm U = 3300V Tính bước sóng ngắn tia X ống phát A 1,25.10-10 m B 1,625.10-10 m C 2,25.10-10 m D 6,25.10-10 m ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Đề chung cho câu 16,17,18 : Ống Rơnghen có hiệu điện anod catod 12000V cường độ dòng điện qua ống 0,2A Bỏ qua động e bứt khỏi catốt Cho biết : h = 6,625.10-34J.s ; ; c = 3.108m/s ; e= -1,6.10-19 C Câu 16 : Tìm số electron đến đối catod 4s A n = 2,5.1019 electron B n = 5.1019 electron 19 C n = 2.10 electron D n = 25.1019 electron Câu 17 : bước sóng ngắn tiaX A λmin = 2,225.10-10m B λmin = 10-10m -10 C λmin = 1,35.10 m D λmin = 1,035.10-10m Câu 18 : Để có tia X cứng hơn, có bước sóng ngắn nhỏ bước sóng ngắn 1,5 lần hiệu điện anod catod ? A U = 18000Vôn B U = 16000Vôn Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 51 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng C U = 21000Vôn D U = 12000Vôn ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Câu 19 : Bức xạ điện từ có bước sóng 638nm, mắt ta nhìn thấy có màu ? A Lục B Vàng C Cam D Đỏ ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Câu 20 : Chọn câu sai Dùng phương pháp ion hoá phát xạ … A tia tử ngoại B tia X mềm C tia X cứng D Tia gamma Câu 21 (CĐ – 2011) : Giữa anôt catôt ống phát tia X có hiệu điện không đổi 25 kV Bỏ qua động electron bứt từ catôt Bước sóng ngắn tia X mà ống phát A 31,57 pm B 39,73 pm C 49,69 pm D 35,15 pm ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Câu 22 (ĐH – 2010) : Chùm tia X phát từ ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn 6,4.1018 Hz Bỏ qua động electron bứt khỏi catôt Hiệu điện cực đại anôt catôt ống tia X A 13,25 kV B 5,30 kV C 2,65 kV D 26,50 kV ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Câu 23 (CĐ – 2010) : Bước sóng ngắn tia X phát từ ống Cu-lít-giơ λ = 2.10-11 m Hiệu điện anôt catôt ống - -giơ A 4,21.104 V B 6,21.104 V C 6,625.104 V D 8,21.104 V ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Câu 24 (CĐ – 2009) : A 4,83.1021 Hz AK B 4,83.1019 Hz Đt : 0914449230 (zalo – facebook) C 4,83.1017 Hz 52 = 2.104 D 4,83.1018 Hz BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Câu 25 : Một chùm xạ điện từ có tần số 24.1014 Hz Trong không khí (chiết suất lấy 1), chùm xạ có bước sóng thuộc vùng thang sóng điện từ? Cho vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s A λ = 0,48 µm; vùng ánh sáng nhìn thấy B λ = 48 pm; vùng tia X C λ = 1,25 µm; vùng hồng ngoại D λ = 125 nm; vùng tử ngoại ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… ) Chùm xạ có tần số thuộc vùng thang sóng điện từ? Cho vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s B f = 3.1018 Hz; vùng tia X A f = 6.1014 Hz; vùng ánh sáng nhìn thấy 14 C f = 3.10 Hz; vùng hồng ngoại D f = 6.1015Hz; vùng tử ngoại Câu 27 : Một xạ truyền không khí với chu kỳ 8,25.10-16 s Cho vận tốc ánh sáng chân không 3.108 m/s Xác định bước sóng chùm xạ chu biết chùm xạ thuộc vùng thang sóng điện từ? B 24,75.10-8 m; thuộc vùng tử ngoại A 24,75.10-6 m; thuộc vùng hồng ngoại -10 C 36,36.10 m; thuộc vùng tia X D 2,75.10-24 m; thuộc vùng tia gamma ……………………………………………………………………………………………………………………… Câu 26 : Một chùm xạ điện từ có bước sóng 0,75 µm môi trường nước (chiết suất n = ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Câu 28 : Hiệu điện anôt catôt ống Cu-lit-giơ 12 kV Bỏ qua tốc độ ban đầu electron bật khỏi catôt Tính tốc độ electron đập vào anôt Cho khối lượng điện tích electron me = 9,1.10-31 kg; qe = -1,6.10-19 kg B 65.107 m/s C 56.106 m/s D 56.107 m/s A 65.106 m/s ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Câu 29 : Tốc độ electron đập vào anôt ống Cu-lit-giơ 45.106 m/s Để tăng tốc độ thêm 5.106 m/s phải tăng hiệu điện đặt vào ống thêm bao nhiêu? Cho khối lượng điện tích electron me = 9,1.10-31 kg; qe = -1,6.10-19 kg A 7100 V B 3555 V C 2702 V D 1351 V ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 53 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Câu 30 : Nếu hiệu điện hai cực ống Cu-lit-giơ bị giảm 2.103 V tốc độ electron tới anôt giảm 52.105 m/s Tính tốc độ electron tới anôt chưa giảm hiệu điện Cho khối lượng điện tích electron me = 9,1.10-31 kg; qe = -1,6.10-19 kg A 702.106 m/s B 702.105 m/s C 602.105 m/s D 602.107 m/s ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Câu 31 : Khi tăng hiệu điện ống tia X lên n lần (n >1) bước sóng cực tiểu tia X mà ống phát giảm lượng Δλ Hiệu điện ban đầu ống hc ( n − 1) hc ( n − 1) hc hc B C D A e ( n − 1) Δλ enΔλ eΔλ enΔλ ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………….…… ……………………………………………………………………………………………………… …….……… Câu 32 : Tính chất sau đặc điểm tia X? A Huỷ tế bào B Gây tượng quang điện C làm ion hoá không khí D Xuyên qua chì dày hàng cm Câu 33 : Để tạo chùm tia X, cần phóng chùm êléctron có vận tốc lớn, cho đập vào: A Một vật rắn B Một vật rắn có nguyên tử lượng lớn C Một vật rắn, lỏng, khí D Một vật rắn lỏng Câu 34 : Phát biểu sau đúng? Tính chất quan trọng tia X, phân biệt với sóng điện từ khác là: A tác dụng lên kính ảnh B khả ion hoá chất khí C Tác dụng làm phát quang nhiều chất D Khả đâm xuyên qua vải, gỗ, giấy Câu 35 : Tia X hay tia Rơnghen sóng điện từ có bước sóng: A ngắn bước sóng tia tử ngoại B dài tia tử ngoại C không đo không gây tượng giao thoa D nhỏ không đo Câu 36 : Tia X tạo cách sau đây? A Cho chùm electron nhanh bắn vào kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn B Cho chùm electron chậm bắn vào kim loại C Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn D Chiếu tia hồng ngoại vào kim loại Câu 37 : Chọn câu A Tia X sóng điện từ có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại B Tia X vật bị nung nóng nhiệt độ cao phát C Tia X phát từ đèn điện D Tia X xuyên qua tất vật Câu 38 : Chọn câu sai A Tia X có khả xuyên qua nhôm mỏng B Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 54 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng C Tia X xạ trông thấy làm cho số chất phát quang D Tia X xạ có hại sức khỏe người Câu 39 : Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m thuộc loại loại sóng đây? A Tia X.; B ánh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại.; D Tia tử ngoại Câu 40 : Phát biểu sau không đúng? A Tia X tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia X tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh C Tia X tia tử ngoại kích thích số chất phát quang D Tia X tia tử ngoại bị lệch qua điện trường mạnh Câu 41 : Điều sau sai so sánh tia X tia tử ngoại? A Cùng chất sóng điện từ B Tia X có bước sóng dài so với tia tử ngoại C Đều có tác dụng lên kính ảnh D Có khả gây phát quang số chất Câu 42 : Tính chất quan trọng tia X, phân biệt với xạ điện từ khác (không kể tia gamma) A tác dụng mạnh lên kính ảnh B khả ion hóa chất khí C làm phát quang nhiều chất D khả xuyên qua vải, gỗ, giấy, Câu 43 : Tia hồng ngoại tia Rơnghen có bước sóng dài ngắn khác nên chúng A có chất khác ứng dụng khoa học kỹ thuật khác B bị lệch khác từ trường C bị lệch khác điện trường D chúng có chất giống tính chất khác Câu 44 : Tia X tạo cách sau đây? A Cho chùm êlectron nhanh bắn vào kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn B Cho chùm êlectron chậm bắn vào kim loại C Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn D Chiếu tia hồng ngoại vào kim loại Câu 45 : Chọn câu A Tia X sóng điện từ có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại B Tia X phát từ đèn điện C Tia X vật bị nung nóng nhiệt độ cao phát D Tia X xuyên qua tất vật Câu 46 : Chọn câu không đúng? A Tia X có khả xuyên qua nhôm mỏng B Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh C Tia X xạ trông thấy làm cho số chất phát quang D Tia X xạ cĩ hại sức khoẻ người Câu 47 : Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10 – 11 m đến 10 – m thuộc loại loại sóng đây? A Tia X B Ánh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 48 : Tia Rơnghen phát từ ống Rơnghen có bước sóng ngắn 8.10 11m Hiệu điện UAK ống A 15527V B 1553V C 155273V D 155V Câu 49 : Bức xạ hãm (tia Rơnghen) phát từ ống Rơnghen A chùm electron tăng tốc điện trường mạnh B chùm photon phát từ catot bị đốt nóng C sóng điện từ có bước sóng dài D sóng điện từ có tần số lớn Ví Dụ : Một ống Rơnghen phát xạ có bước sóng nhỏ 6.10-10m Dòng điện ống I = 4mA Biết vận tốc electron khỏi catốt 2.105m/s Coi có 10% số e đập vào đối Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 55 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng catốt tạo tia X., cho khối lượng đối catốt m = 150g nhiệt dung riêng 1200J/kgđộ Sau phút hoạt động đối catốt nóng thêm: A 2,480C B 3,260C C 4,730C D 5,490C Hướng dẫn giải: Theo định luật bảo toàn lượng: W hc hc hc = 3,3125.10 – 16J = + Q ⇒ λ ≥ đ ⇒ λ = ⇒W = W đ  đ λ λ hc Wđ Áp dụng định lý động năng: Wđ – Wđ 0=  e.U AK ⇒ U AK = Wđ – mv02 = 2070,2V e Vì có 10% số e đập vào đối Catốt tạo tia X nên 90% động biến thành nhiệt làm nóng ca tốt 0,9.N.Wđ Q = 0,9N.Wđ = m.C ∆t ⇒ ∆t = = 2,480C m.C - CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH (Có Hướng Dẫn) Ánh sáng có tần số lớn ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím ánh sáng A đỏ B chàm C tím D Lam Tia hồng ngoại A ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng B ứng dụng để sưởi ấm C không truyền chân không D sóng điện từ Phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại sóng điện từ B Sóng ánh sáng sóng ngang C Tia X tia gamma không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy D Các chất rắn, lỏng chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ không khí tới mặt nước A chùm sáng bị phản xạ toàn phần B so với tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam C tia khúc xạ tia sáng vàng, tia sáng lam phản xạ toàn phần D so với tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch tia khúc xạ vàng Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại C ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X D tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Nguồn sáng sau phân tích không cho quang phổ vạch phát xạ? A Đèn hyđrô B Đèn thủy ngân C Đèn natri D Đèn dây tóc Quang phổ liên tục A phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát B phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát C không phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát D phụ thuộc vào chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát Hiện tượng nhiễu xạ giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng A có tính chất hạt B sóng dọc C có tính chất sóng D truyền thẳng Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ B Chỉ có vật có nhiệt độ 2000 0C phát tia hồng ngoại C Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt 10 Phát biểu sau đúng? Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 56 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím C Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính D Tổng hợp số ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng 11 Khi nói quang phổ, phát biểu sau đúng? A Các chất rắn bị nung nóng phát quang phổ vạch B Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ vạch đặc trưng nguyên tố C Các chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch D Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố 12 Tia tử ngoại dùng A để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại B để chụp điện, chiếu điện y tế C để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh D để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại 13 Quang phổ vạch phát xạ A nguyên tố khác nhau, nhiệt độ độ sáng tỉ đối vạch B hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C chất rắn, chất lỏng chất khí có áp suất lớn phát bị nung nóng D dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục 14 Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sai? A Tia hồng ngoại biến điệu sóng điện từ cao tần B Tia hồng ngoại có khả gây số phản ứng hóa học C Tia hồng ngoại có tần số lớn tần số ánh sáng màu đỏ D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt 15 Trong loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ A tia tử ngoại B tia hồng ngoại C tia đơn sắc màu lục D tia Rơn-ghen 16 Chiếu ánh sáng trắng nguồn nóng sáng phát vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính kính ảnh (hoặc kính mờ) buồng ảnh thu A ánh sáng trắng B dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục C vạch màu sáng, tối xen kẽ D bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách khoảng tối 17 Trong nguồn xạ hoạt động: hồ quang điện, hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát tia tử ngoại mạnh A hình máy vô tuyến B lò vi sóng C lò sưởi điện D hồ quang điện 18 Khi nghiên cứu quang phổ chất, chất bị nung nóng đến nhiệt độ cao không phát quang phổ liên tục? A Chất khí áp suất lớn B Chất khí áp suất thấp C Chất lỏng D Chất rắn + 19 Tia X có chất với A tia β B tia α C tia hồng ngoại D Tia β− 20 Có bốn loại xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X tia γ Các xạ xếp theo thức tự bước sóng tăng dần A tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia γ , tia hồng ngoại B tia γ ,tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy C tia γ , tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại D tia γ , ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại 21 Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt không khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A không bị lệch phương truyền B bị thay đổi tần số C không bị tán sắc D bị đổi màu Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 57 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng 22 Khi nói tia γ, phát biểu sau sai? A Tia γ sóng điện từ B Tia γ có khả đâm xuyên mạnh tia X C Tia γ không mang điện D Tia γ có tần số lớn tần số tia X 23 Chiếu từ nước không khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia ló không khí tia đơn sắc màu A tím, lam, đỏ B đỏ, vàng, lam C đỏ, vàng D lam, tím 24 Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát hệ vân giao thoa Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng với điều kiện khác thí nghiệm giữ nguyên A khoảng vân tăng lên B khoảng vân giảm xuống C vị trí vân trung tâm thay đổi D khoảng vân không thay đổi 25 Tia Rơn-ghen (tia X) có A chất với tia tử ngoại B tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại C điện tích âm nên bị lệch điện trường từ trường D chất với sóng âm 26 Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính B Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng C Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước không khí D Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ 27 Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại sóng điện từ có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím B Trong y học, tia tử ngoại dùng để chữa bệnh còi xương C Trong công nghiệp, tia tử ngoại dùng để phát vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại D Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên phim ảnh 28 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, chiếu ánh sáng trắng vào hai khe Trên màn, quan sát thấy A dải sáng có màu cầu vồng B hệ vân gồm vạch màu tím xen kẽ với vạch đỏ C hệ vân gồm vạch sáng trắng xen kẽ với vạch tối D vân trung tâm vân sáng trắng, hai bên có dải màu cầu vồng, tím trong, đỏ 29 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, ánh sáng chiếu vào hai khe ánh sáng hỗn hợp gồm màu đơn sắc đỏ, vàng, chàm, lam Vân sáng đơn sắc gần vân trung tâm vân màu A đỏ B vàng C chàm D lam 30 Chọn phát biểu A Đặc điểm quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hóa học nguồn sáng B Tia tử ngoại luôn kích thích phát quang chất mà chiếu vào C Ứng dụng tia hồng ngoại dùng tác dụng nhiệt để tiệt trùng nông sản thực phẩm D Trong tia sáng đơn sắc; đỏ, vàng lam truyền thủy tinh tia đỏ có vận tốc lớn 31 Khi nói tính chất tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại làm iôn hóa không khí B Tia tử ngoại kích thích phát quang nhiều chất C Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh D Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 58 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng 32 Chiếu xiên từ không khí vào nước chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rđ, rl, rt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia màu tím Hệ thức A rl = rt = rđ B rt < rl < rđ C rđ < rl < rt D rt < rđ < rl 33 Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f truyền từ chân không vào chất lỏng có chiết suất 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có A màu tím tần số f B màu cam tần số 1,5f C màu cam tần số f D màu tím tần số 1,5f 34 Khi nói ánh sáng, phát biểu sau sai? A Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính C Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác nhau D Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác 35 Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh B Tia tử ngoại dễ dàng xuyên qua chì dày vài xentimét C Tia tử ngoại làm ion hóa không khí D Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da 36 Bức xạ có tần số nhỏ số xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen, gamma A gamma B hồng ngoại C Rơn-ghen D tử ngoại 37 Khi nói tia Rơn-ghen tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia Rơn-ghen tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tần số tia Rơn-ghen nhỏ tần số tia tử ngoại C Tần số tia Rơn-ghen lớn tần số tia tử ngoại D Tia Rơn-ghen tia tử ngoại có khả gây phát quang số chất 38 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc Khoảng vân giao thoa quan sát i Khoảng cách hai vân sáng bậc nằm hai bên vân sáng trung tâm A 5i B 3i C 4i D 6i 39 Ba ánh sáng đơn sắc tím, vàng, đỏ truyền nước với tốc độ vt, vv, vđ Hệ thức B vt < vv < vđ C vt = vv = vđ D vđ < vt < vv A vt > vv > vđ 40 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ A λ B λ Đt : 0914449230 (zalo – facebook) C λ D 2λ GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH Ánh sáng nhìn thấy xếp theo thứ tự tần số tăng dần màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Đáp án C Tia hồng ngoại sóng điện từ truyền chân không, thuộc vùng không nhìn thấy, có bước sóng lớn ánh sáng màu đỏ, sử dụng để sấy khô, sưởi ấm Đáp án B Các chất rắn, lỏng chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ liên tục Đáp án D Khi chiếu tia sáng xiên góc từ không vào nước góc khúc xạ lớn chiết suất lớn mà chiết suất nước tăng dần theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nên tia màu lam lệch nhiều tia màu vàng Đáp án B 59 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng Bước sóng xạ điện từ chân không xếp theo thứ tự giản dần là: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím), tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma Đáp án A Đèn dây tóc phát sáng cho quang phổ liên tục Đáp án D Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát Đáp án A Hiện tượng nhiễu xạ giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng Đáp án C Các vật có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trường phát tia hồng ngoại Đáp án B 10 Ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Đáp án B 11 Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ vạch đặc trưng nguyên tố Đáp án B 12 Khả làm phát quang số chất tia tử ngoại dùng để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại Đáp án A 13 Quang phổ vạch phát xạ hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối Đáp án B 14 Tia hồng ngoại sóng điện từ có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng màu đỏ (có tần số nhỏ tần số ánh sáng màu đỏ) Đáp án C 15 Các xạ điện từ xếp theo thứ tự tần số tăng dần là: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím), tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma Đáp án B 16 Ánh sáng trắng chiếu qua khe hẹp F máy quang phổ lăng kính bị tán sắc thành dải màu liên tục từ đỏ đến tím Đáp án B 17 Nguồn phát tia tử ngoại phổ biến đèn thủy ngân hồ quang điện Đáp án D 18 Các chất khí áp suất thấp bị kích thích nhiệt điện phát quang phổ vạch Đáp án B 19 Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím), tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma có chất sóng điện từ Đáp án C 20 Thang sóng điện từ xếp theo bước sóng giảm dần là: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma (γ) Đáp án C 21 Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính Đáp án C 22 Tia γ sóng điện từ (không mang điện) có tần số lớn tần số tia X Đáp án A 23 Chiết suất nước tăng dần với ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) nên tia màu lục bắt đầu bị phản xạ toàn phần tia màu đỏ, cam, vàng chưa bị phản xạ toàn phần Đáp án C λD 24 i = ; ánh sáng màu vàng có bước sóng lớn ánh sáng màu lam nên có khoảng vân lớn Đáp a án A 25 Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím), tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma có chất sóng điện từ Đáp án A 26 Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính Đáp án A 27 Tia tử ngoại sóng điện từ có tần số lớn tần số ánh sáng nhìn thấy Đáp án A Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 60 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Sóng Ánh Sáng 28 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng chiếu ánh sáng trắng vào hai khe Trên màn, quan sát thấy: vân trung tâm vân sáng trắng, hai bên có dải màu cầu vồng, tím trong, đỏ Đáp án D 29 Vân trung tâm vân sáng màu, vân sáng bậc xếp gần vân trung tâm theo thứ tự: chàm, lam, vàng, đỏ Đáp án C 30 Chiết suất thủy tinh tăng dần ánh sáng theo thứ tự: c đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím; v = Đáp án D n 31 Tia tử ngoại bị nước, thủy tinh hấp thụ mạnh Đáp án D 32 Chiết suất thủy tinh tăng dần ánh sáng đơn sắc theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nên tia đỏ bị lệch nhất, tia tím bị lệch nhiều Đáp án B 33 Khi truyền từ môi trường sang môi trường khác tần số màu sắc sóng ánh sáng không thay đổi Đáp án C 34 Chiết suất chất làm lăng kính tăng dần ánh sáng đơn sắc theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Đáp án C 35 Tia X xuyên qua chì vài cm Đáp án B 36 Thang sóng điện từ xếp theo tần số tăng dần là: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma Đáp án B 37 Thang sóng điện từ xếp theo tần số tăng dần là: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma Đáp án B 38 Khoảng cách vân sáng liên tiếp 6i Đáp án D 39 Chiết suất nước tăng dần ánh sáng đơn sắc theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, c tím; v = Đáp án B n 40 Khi d2 – d1 = (2k + 1) λ có vân tối Đáp án C Đt : 0914449230 (zalo – facebook) 61 BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI ... nói sóng ánh sáng sóng âm? A Cả sóng ánh sáng sóng âm truyền chân không B Cả sóng ánh sáng sóng âm truyền không khí sóng ngang C Sóng âm truyền không khí sóng dọc sóng ánh sáng sóng ngang D Cả sóng. .. Giao thoa ánh sáng xảy ánh sáng đơn sắc D Giao thoa ánh sáng xảy hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào Câu : Tìm phát biểu sai hai nguồn sóng ánh sáng kết hợp: A Hai nguồn sóng ánh sáng có... D Tần số bước sóng tăng Câu 13 : Vận tốc truyền ánh sáng môi trường A loại ánh sáng B khác với loại ánh sáng khác C khác với loại ánh sáng khác nhau, vận tốc ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím nhỏ nh
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU CHUYÊN đề SÓNG ÁNH SÁNG, TÀI LIỆU CHUYÊN đề SÓNG ÁNH SÁNG, TÀI LIỆU CHUYÊN đề SÓNG ÁNH SÁNG, D. Nhiệt độ của vật cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay