Cac cau hoi ve quang hop va ho hap

6 43 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:37

Group :Tình Yêu Sinh Học Link : https://www.facebook.com/groups/TinhYeuSinhHoc1996/ CHUYÊN ĐỀ QUANG HỢP HẤP III Quang hợp hấp: Những phận thường có cường độ hấp cao? Thực vật có hấp kị khí không? Khi nào? Ví dụ? - Cường độ hấp cao: hạt giống nảy mầm, hoa quả, chóp thân, chóp rễ, non, hệ mạch dẫn libe… - Thực vật củng có hấp kị khí: rễ bị ngập úng, hạt giống ngâm vào nước Phân tích khác chu trình cố định CO2 nhóm thực vật (ôn đới, nhiệt đới, mọng nước samạc) : chất nhận CO2, sản phẩm cố định CO2, enzim xúc tác phản ứng cacboxil hóa, thời gian xảy cố định CO2, không gian xảy cố định CO2 Đặc điểm C3 C4 CAM Chất nhận CO2 Photpho enol piruvat Ribulozơ 1,5 điphotphat Photpho enol piruvat Ribulozơ 1,5 điphotphat Sản phẩm cố định CO2 APG: Axit Photpho Glixeric Oxaloaxetat APG Oxaloaxetat APG Các enzim xúc tác phản ứng cacboxil hóa Ribulozơ 1,5 điphotphat cacboxilaza (Rubisco) Photpho enol piruvat cacboxilaza Ribulozơ 1,5 điphotphat cacboxilaza Photpho enol piruvat cacboxilaza Ribulozơ 1,5 điphotphat cacboxilaza Thời gian xảy cố định CO2 Ban ngày Ban ngày Ban đêm Không gian xảy cố định CO2 Lục lạp tế bào mô giậu Lục lạp tế bào mô giậu lục lạp tế bào bao bó mạch Lục lạp tế bào mô giậu Nêu khác hấp hiếu khí lên men thực vật? hấp hiếu khí Lên men - Cần oxy - Giai đoạn phân giải hiếu khí xảy ti thể - Có chuổi truyền electron - Sản phẩm cuối: hợp chất vô CO2 H2O - Tạo nhiều lượng (36ATP) - Ko cần - xảy tế bào chất - - Hợp chất hữu cơ: axit lactic, rượu - Ít lượng hơn(2ATP) Tại biện pháp bảo quản nông sản, thực phẩm, rau nhằm mục đích giảm thiểu cường đọ hấp Có nên giảm cường độ hấp đến không? Vì sao? - HH làm tiêu hao chất hữu Group :Tình Yêu Sinh Học Link : https://www.facebook.com/groups/TinhYeuSinhHoc1996/ - làm tăng nhiệt độ môi trường bảo quản -> tăng cường độ hấp đối tượng đựơc bảo quản - Làm tăng độ ẩm -> tăng cường độ hh, tạo điều kiện cho vi sinh vật gây hại phá hỏng sản phẩm - Làm thay đổi thành phần không khí môi trường bảo quản -> O2 giảm nhiều -> mt kị khí > sản phẩm bị phân hủy nhanh chóng - Không nên, đối tượng bảo quản chết, hạt giống, củ giống RQ có ý nghĩa gì? Xác định RQ glucoz (C6H12O6) Glyxerin (C3H8O3)? Trả lời: - RQ kiếu hiệu hệ số ho hấp: tỉ lệ số phân tử CO2 thải số phân tử O2 hút vào hấp - RQ cho biết nguyên liệu hấp nhóm chất tên sở đánh giá tình trạng hấp tình trạng - Xác định RQ: + Glucoz : C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O => RQ = 6/6=1 + Glixerin: 2C3H8O3 + 7O2 -> 6CO2 + 8H2O => RQ = 6/7 =0,86 axit amin -> protein Axit piruvic + NH3 -> Alanin Axit glutamic Glutamic Axit fumaric + NH3 -> Aspactic Diệp lục sắc tố phụ xanh có vai trò quang hợp? Diệp lục: clorophyl a: C55H72O¬5N4Mg, clorophyl b:C55H70O¬6N4Mg Caroten: C40H56, Xanthophyl: C40H56On (m:1-6) - Nhóm clorophyl: + Hấp thụ chủ yếu as vùng đỏ, xanh tím( mạnh tia đỏ) + Chuyển hóa lượng thu từ photon as->Quang phân li nước giải phóng oxy phản ứng quang hóa -> ATP, tạo lực khử NADPH cho pha tối - Nhóm carotenoit: + Sau hấp thụ ánh sáng chuyển lượng cho clorophyl (tia có bước sóng ngắn 440-480 nm) Group :Tình Yêu Sinh Học Link : https://www.facebook.com/groups/TinhYeuSinhHoc1996/ + Tham gia quang phân li nước giải phóng oxy + Bảo vệ diệp lục khỏi bị phân hủy lúc cường độ as mạnh 8.a) Ánh sáng tán khác ánh sáng nơi quang đãng cường độ hay thành phần quang phổ? Hai loại as nói thích hợp với nhóm thực vật nào? Tại sao? b) hấp sáng có ảnh hưởng hay không? Tại sao? c) Những màu đỏ có quang hợp không? Tại sao? Trả lời: a) - Cả cường độ lẫn thành phần quang phổ + As phía tán thích hợp ưa bóng + As phía tán thích hợp ưa sáng b) - hấp sáng (quang hấp) diễn đồng thời với quang hởp nhóm C3, gây lãng phí sản phẩm quang hợp - Xảy lục lạp, peroxixom ti thể c) Có Vì có màu đỏ có nhóm săc tố màu lục, bị che khuất màu đỏ nhóm săc tố dịch bào antôxianin carotenoit Vì vậy, tiến hành qunag hợp bình thường, nhiên cường độ quang hợp thường không cao Sự chuyển hóa lượng thể thực vật số giai đoạn biểu diễn sau: EATP Ehợpchất hữu EATP a) Viết pt pư cho giai đoạn b) Giai đoạn (1) diễn từ đường khác nhau? Cho biết điều kiện dẫn đến đường đó? a) * Giai đoạn 1: pha tối quang hợp 6CO2+12NADPH2+18ATP -> C6H12O6 +6H2O+18ADP+12NADP * Giai đoạn 2: trình hấp C6H12O6 +6O2 -> 6H2O+6CO2+38ATP b) * Giai đoạn (1) diễn đường khác nhau: * Điều kiện dẫn đến đường: - Con đường cố định cacbon nhóm thực vật C3¬: xảy phần lớn thực vật sống điều kiện ôn đới, nhiệt đới, khí hậu ôn hòa; CO2, O2, as, nhiệt độ bình thường - Con đường cố định cácbon nhóm thực vật C4: xảy phần lớn thực vật nhiệt đới họ hòa thảo, khí hậu nóng ẩm, CO2 giảm, O2 tăng, as cao, nhiệt độ cao - Con đường cố định cacbon thực vật CAM: xảy nhóm mọng nước điều kiện khắc nghiệt, khô hạn kéo dài sa mạc 10 So sánh quang hợp xanh vi khuẩn? Group :Tình Yêu Sinh Học Link : https://www.facebook.com/groups/TinhYeuSinhHoc1996/ * Giống nhau: - Đều sử dụng lượng as - Tổng hợp chất hữu từ chất vô để xây dựng thể tạo lượng * Khác nhau: Đặc điểm Quang hợp xanh Quang hợp vi khuẩn Nguyên liệu CO2, H2O CO2, H2S… Sản phẩm Có O2 Không có O2 Điều kiện Hiếu khí Yếm khí Sắc tố quang hợp Diệp lục Các hợp chất poocphyrin PTTQ 6CO2 + 6H2O + 674kcal->C6H12O6 + 6O2 CO2 + 2RH2 + quang ->(CH2O) + H2O + 2R 11 Nêu khác biệt trình hấp sáng hấp ti thể? - hấp sáng tiến hành mô có quang hợp làm giảm sút cường độ quang hợp, xảy thực vật có điểm bù CO2 cao - hấp sáng phân giải sản phẩm sơ cấp làm tiêu hao 20-50%sản phẩm quang hợp - Cường độ hấp cao nhiều so với hấp ti thể không tạp ATP - hấp sáng không nhạy cảm với chất kiềm hảm hấp ti thể 12 Chứng minh đồng hóa cacbon quang hợp xanh trình sinh lí thể thích nghi chúng với môi trường sống? - Quá trình đồng hóa cacbon thực vật xảy pha tối quang hợp - Quá trình xảy chất ti thể - Là trình bao gồm phản ứng hóa học tham gia trực tiếp as sử dụng sản phẩm pha sáng ATP, NADPH2 để khử CO2 tạo thành hợp chất hữu - Quá trình phù hợp với môi trường sống thực vật thể đặc điểm sau: a) nhóm C3 b) nhóm C4 c) nhóm thực vật mọng nước - Ta thấy: sống vùng nhiệt đới có cường độ as lớn nhóm thực vật C4 cố định CO2 thịt làm kho dự trữ, CO2 chuyển vào lục lạp tế bào bao quanh bó mạch vào chu trình Canvin nhằm khắc phục tượng hấp sáng làm tiêu hao lượng vô ích - Nhóm thực vật C3 thường phân bố vùng ôn đới nên đặc điểm - Đối với thực vật mọng nước: sống nơi khô hạn nên có phân chia cố định CO¬2¬, ban đêm hấp thụ CO2, ban ngày khử thành chất hữu cơ, thể đặc điểm thích nghi mặt sinh thái nhờ đảm bảo đủ lượng CO2 thiếu nước hay lỗ khí đóng vào ban ngày 13 Hoàn thành bảng sau: Tilacôic Ti thể Group :Tình Yêu Sinh Học Link : https://www.facebook.com/groups/TinhYeuSinhHoc1996/ Electron từ đâu tới Electron thu lượng từ Chất nhận điện tử cuối dây chuyền Năng lượng dòng điện từ trao cho dùng Tilacôic Ti thể Electron từ đâu tới Diệp lục Chất hữu Electron thu lượng từ as Liên kết hóa học phân tử hữu Chất nhận điện tử cuối dây chuyền NADP O2 Năng lượng dòng điện từ trao cho dùng Vận chuyển H+ qua khoảng gian màng… tổng hợp ATP 14 a) Thay chữ số hình vẽ sau thích hợp lí: (3) (5) (7) (4) (6) (8) Sơ đồ hai pha trình quang hợp b) Tại nói trình chung quang hợp phản ứng oxy hóa khử? a)1: pha sáng, 2: pha tối, 3: H2O, 4: O2, 5: ATP, 6: NADPH, 7: CO2, 8: CH2O b) Quang hợp có hai pha: - Pha sáng: pha oxy hóa nước - Pha tối: pha khử CO2 15 a) Phân nhóm thực vật C3, C4 cho loài sau đây: lúa, mía, khoai, đậu, cỏ gâu, rau dền ngô, sắn b) Lập bảng so sánh điểm khác biệt quang hợp nhóm thực vật C3 C4 a) C3: lúa, khoai, đậu, sắn; C4: mía, cỏ gấu, ngô, rau dền b) Chỉ số so sánh C3 C4 Quang hấp Mạnh Yếu Con đường cố định CO2 Canvin-Bensơn Hatch- Slack Chất nhận CO2đầu tiên Ribulozơ 1,5 photphat Photpho enol piruvic Enzim cố định CO2 Ribulozơ 1,5 photphat (Rubisco) Photpho enol piruvic cacboxilaza, Rubisco Sản phẩm pha tối Axit photpho glixeric (C3) Axit oxaloaxetic (C4) Ái lực cacboxilaza với CO2 Vừa phải Cao Tế bào quang hợp Nhu mô Nhu mô, bao bó mạch Số loại lục lạp Group :Tình Yêu Sinh Học Link : https://www.facebook.com/groups/TinhYeuSinhHoc1996/ 16 a) Nêu mối quan hệ hấp quang hợp b) Hãy nêu khác quang hợp thực vật vk lưu huỳnh? a) Quang hợp hấp thực vật mặt đối lập trình đồng xanh: Quang hợp hấp - Là trình tổng hợp chất hữu - Lấy lượng từ as để tổng hợp chất hữu cơ, lượng tích lũy chất tổng hợp - Cần nguyên liệu CO2 H2O - Xảy lục lạp xanh - Là trình khử - Là trình phân giải chất hữu tổng hợp - Giải phóng lượng tích lũy hợp chất tổng hợp, cung cấp cho hoạt động sống tổng hợp chất - Sản phẩm cuối CO2 H2O - Xảy liên tục ti thể tế bào - Là trình oxy hóa b) Quang hợp thực vật thải O¬2 chất cung cấp H điện tử để khử CO2 H2O lượng sử dụng as Còn quang hợp vk không thải O2 chất cung cấp H điện tử để khử CO2 H2S cung cấp lượng sử dụng để lấy từ sản phẩm hóa học tạo PTTQ: Thực vật :6CO2 + 6H2O + 674kcal->C6H12O6 + 6O2 VK lưu huỳnh: 6CO2 + 12H2S + hóa -> C6H12O6 + 6H2O + 12S 17 Đặc điểm cấu trúc lục lạp thích ứng với việc thực hai pha trình quang hợp? - Ngoài màng kép, chất (thể nền) có nhiều hạt grana Hạt grana nơi diễn pha sáng, thể nơi diễn pha tối - Hạt grana chứa hệ sắc tố quang hợp (hấp thụ tia as) chứa trung tâm pư chất truyền điện tử giúp pha sáng thực - Thể có cấu trúc dạng keo, suốt, chứa nhiều enzim cacboxil hóa phù hợp với việc thực phản ứng khử CO2 pha tối ... CO2đầu tiên Ribulozơ 1,5 photphat Photpho enol piruvic Enzim cố định CO2 Ribulozơ 1,5 photphat (Rubisco) Photpho enol piruvic cacboxilaza, Rubisco Sản phẩm pha tối Axit photpho glixeric (C3) Axit... hóa lượng thu từ photon as- >Quang phân li nước giải phóng oxy phản ứng quang hóa -> ATP, tạo lực khử NADPH cho pha tối - Nhóm carotenoit: + Sau hấp thụ ánh sáng chuyển lượng cho clorophyl (tia... https://www.facebook.com/groups/TinhYeuSinhHoc1996/ + Tham gia quang phân li nước giải phóng oxy + Bảo vệ diệp lục khỏi bị phân hủy lúc cường độ as mạnh 8.a) Ánh sáng tán khác ánh sáng nơi quang đãng cường độ hay thành phần quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac cau hoi ve quang hop va ho hap , Cac cau hoi ve quang hop va ho hap , Cac cau hoi ve quang hop va ho hap

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay