Trắc nghiệm lịch sử 12 theo bài 07

4 46 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:29

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 BÀI 7: TÂY ÂU CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu Từ năm 1945 đến 1950, dựa vào đâu để nước tư Tây Âu đạt phục hồi mặt? A Hợp tác thành công với Nhật B Mở rộng quan hệ với Liên Xô C Viện trợ Mĩ qua kế hoạch Macsan D Đẩy mạnh xuất hàng hóa đến nước thứ Câu Đến đầu thập kỉ 70, nước Tây Âu trở thành A ba trung tâm kinh tế - tài lớn giới B khối kinh tế tư bản, đứng thứ hai giới C tổ chức liên kết kinh tế - trị lớn hành tinh D trung tâm công nghiệp – quốc phòng lớn giới Câu Về đối ngoại từ năm 1950 đến 1973, bên cạnh việc cố gắng đa dạng hóa, đa phương hóa, nước tư Tây Âu tiếp tục chủ trương A liên minh chặt chẽ với Mĩ B mở rộng hợp tác với nước Đông Bắc Á C hợp tác với Liên Xô D liên minh với CHLB Đức Câu Nguyên nhân giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh giới thứ A nguồn viện trợ Mỹ thông qua kế hoạch Macsan B tài nguyên thiên nhiên giàu có, nhân lực lao động dồi C tận dụng tốt hội bên áp dụng thành công khoa học kỹ thuật D trình tập trung tư tập trung lao động cao Câu Chính sách đối ngoại chủ yếu Tây Âu từ 1950 đến 1973 gì? A Cố gắng quan hệ với Nhật Bản B Đa phương hóa quan hệ C Liên minh hoàn toàn với Mỹ D Rút khỏi NATO Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang CÂU HỎI THÔNG HIỂU Câu Mục đích nước Tây Âu nhận viện trợ Mĩ sau chiến tranh giới thứ hai? A Để hồi phục, phát triển kinh tế B Tây Âu muốn trở thành Đồng minh Mĩ C Để xâm lược quốc gia khác D Tây Âu muốn cạnh tranh với Liên Xô Câu Tại kinh tế Tây Âu phát triển nhanh chóng vào năm 50 (thế kỉ XX)? A Tây Âu mua thành tựu khoa học nước B Tây Âu hạ giá thành sản phẩm để tiêu thụ nhanh hàng hóa C Vai trò nhà nước việc quản lý nguồn vốn D Nhờ hợp tác có hiệu với Cộng đồng châu Âu Câu Tại nước Tây Âu tham gia định ước Henxinki? A Vì kinh tế Tây Âu khủng hoảng B Vì tường Béc lin sụp đổ C Do Tác động chiến tranh lạnh kết thúc D Do tác động hòa hoãn Liên Xô Mỹ Câu Sở dĩ nói Tây Âu trở thành ba trung tâm kinh tế- tài giới giai đoạn 1950 đến 1970 vì? A Trình độ kinh tế, kĩ thuật đứng đầu giới B Quan hệ hợp tác kinh tế rông rãi C Có trình độ khoa học-kĩ thuật phát triển cao, đại D Là nơi tập trung trung tâm tài khu vực toàn cầu Câu 10 Sau Chiến tranh giới thứ hai, điểm chung sách đối ngoại nước Tây Âu A mở rộng quan hệ hợp tác với nước Đông Nam Á B tiến hành chiến tranh tái chiếm thuộc địa C liên minh chặt chẽ với Mĩ D liên minh chặt chẽ với Nhật Bản CÂU HỎI VẬN DỤNG Câu 11 Điểm chung nguyên nhân làm cho kinh tế phát triển Tây Âu với Mỹ Nhật Bản là? A Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất B Gây chiến tranh xâm lược Việt Nam Triều Tiên C Tài giới lãnh đạo kinh doanh D Người lao động có tay nghề cao Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 12 Vai trò nước giới thứ ba góp phần phát triển kinh tế Tây Âu từ năm 1950-1973 nào? A Thị trường tiêu thụ hàng hóa nước Tây Âu B Nơi cung cấp nguyên liệu rẻ tiền cho nước Tây Âu C Nơi cung cấp nguồn nhân công rẻ mạt cho nước Tây Âu D Nơi thí điểm mặt hàng nước Tây Âu Câu 13 Đặc điểm chung bật sách đối ngoại nước Tây Âu Nhật Bản giai đoạn 1945 – 1950 là? A Liên minh chặt chẽ với Mĩ B Mở rộng quan hệ với nhiều nước giới C Tham gia khối quân Bắc Đại Tây Dương (NATO) D Đối đầu với Mĩ Câu 14 Trong quan hệ đối ngoại nay, quốc gia Tây Âu nước trì liên minh chặt chẽ với Mĩ? A Pháp B Anh C Italia D Đức Câu 15 Phản ứng nước tư Tây Âu hệ thống thuộc địa cũ năm sau chiến tranh giới thứ hai gì? A Tìm cách trở lại xâm chiếm nước B Viện trợ bồi thường cho nước C Thiết lập quan hệ bình thường nước D Tôn trọng độc lập họ Câu 16 Để phục vụ cho mục tiêu toàn cầu hóa, Mĩ lôi kéo hàng loạt nước Tây Âu tham gia khối liên minh quân nào? A ANZUS B NATO C CENTO D SEATO CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu 17 Đâu điểm quan hệ đối ngoại nước Tây Âu nay? A Mở rộng quan hệ với nước phát triển châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu SNG B Tăng cường phụ thuộc vào Mĩ, mở rộng quan hệ với nước tư C Cố gắng hạn chế ảnh hưởng Mĩ, mở rộng quan hệ với nước khu vực Mĩlatinh D Mở rộng quan hệ với nước tư phát triển, nước Đông Âu Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 18 Điểm giống kinh tế Mĩ, Tây âu, Nhật sau năm 50 đến năm 2000 là: A trung tâm kinh tế- tài giới B không chịu tác động khủng hoảng kinh tế C siêu cường kinh tế giới D chịu cạnh tranh nước XHCN Câu 19 Việt Nam học tập từ học phát triển kinh tế Tây Âu? A Vay mượn vốn đầu từ từ bên ngoài? B Quan hệ mật thiết với Mỹ để nhận viện trợ C Tranh thủ mua nguyên liệu giá rẻ từ Châu Âu D Áp dụng thành tựu khoa học vào sản xuất Quý Thầy/Cô cần file word (miễn phí) đóng góp tài liệu Học sinh muốn đăng kí thành viên nhận tài liệu tự động Liên hệ trực tiếp Fanpage Tài Liệu Kys Học sinh tham gia nhóm Gia Đình Kyser để học tập ĐÁP ÁN C 11 A A 12 B A 13 A C 14 B B 15 A Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng A 16 B D 17 A D 18 A C 19 D 10 B 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm lịch sử 12 theo bài 07 , Trắc nghiệm lịch sử 12 theo bài 07 , Trắc nghiệm lịch sử 12 theo bài 07

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay