Xác định kiểu gen bố và mẹ trong các phép lai

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:25

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 XÁC ĐỊNH KIỂU GEN BỐ & MẸ TRONG CÁC PHÉP LAI Làm để xác định kiểu gen bố mẹ phép lai, tìm hiểu viết sau để trả lời câu hỏi Xác định kiểu gen thể đem lai phép lai phân tích: Kiến thức cần nhớ: Trong phép lai phân tích thể dị hợp tử hai cặp gen Fa xuất kiểu hình có hoán vị gen khác với kiểu hình bố mẹ thể đem lai phân tích có kiểu gen dị hợp tử (AB//ab) Ví dụ: Ở cà chua gen A trội hoàn toàn quy định tròn so với gen a quy định bầu Gen B trội hoàn toàn quy định đỏ so với b quy định vàng Lấy tròn, đỏ dị hợp tử hai cặp gen đem lai phân tích thu Fa: 41% tròn, đỏ: 41% bầu, vàng: 9% tròn, vàng: 9% bầu, đỏ Xác định kiểu gen thể đem lai? Giải: Fa kiểu hình có hoán vị gen (tròn, vàng; bầu đỏ) khác với kiểu hình bố, mẹ => kiểu gen thể đem lai dị hợp tử (AB//ab) * Áp dụng giải tập trắc nghiệm: Ở ruồi giấm gen B quy định tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng thân đen Gen V quy định tính trạng cánh dài trội hoàn toàn so với gen v quy định tính trạng cánh ngắn Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Đem ruồi dị hợp hai cặp genkiểu hình thân xám cánh dài lai phân tích thu Fa gồm: 121 thân xám, cánh dài 124 thân đen, cánh ngắn 29 thân đen, cánh dài 30 thân xám, cánh ngắn Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Xác định kiểu gen thể đem lai? A Bv//bV B BV//bv C bv//bv D BV//Bv Đáp án: Chọn B Vì Fa kiểu hình có hoán vị gen (thân đen, cánh dài; thân xám, cánh ngắn) khác với kiểu hình bố, mẹ => kiểu gen thể đem lai dị hợp tử (BV//bv) Kiến thức cần nhớ: Trong phép lai phân tích thể dị hợp tử hai cặp gen Fa xuất kiểu hính có hoán vị gen giống với kiểu hình bố mẹ thể đem lai phân tích có kiểu gen dị hợp chéo (Ab//aB) Ví dụ: Ở cà chua gen A trội hoàn toàn quy định tròn so với gen a quy định bầu Gen B trội hoàn toàn quy định đỏ so với b quy định vàng Lấy tròn, đỏ dị hợp tử hai cặp gen đem lai phân tích thu Fa: 41% tròn, vàng: 41% bầu, đỏ: 9% tròn, đỏ: 9% bầu, vàng Xác định kiểu gen thể đem lai? Giải: Fa kiểu hình có hoán vị gen (quả tròn, đỏ; bầu, vàng) giống với kiểu hình bố, mẹ => kiểu gen thể đem lai dị hợp tử chéo (Ab//aB) * Áp dụng giải tập trắc nghiệm: Bài 1: Đem lai F1 dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) kiểu hình cao, tròn lai phân tích ( thấp, dài) Fa thu 37,5% cao, dài: 37,5% thấp, tròn: 12,5% cao, tròn: 12,5% thấp, dài Xác định kiểu gen thể đem lai? A Ab//aB B AB//ab C ab//ab D AB//Ab Đáp án: Chọn A Vì Fa có hai kiểu hình hoán vị (cao, tròn; thấp, dài) giống bố, mẹ nên F1 dị hợp chéo Bài 2: Cho thể dị hợp tử hai cặp gen (Aa, Bb) kiểu hình hoa tím, kép lai phân tích (hoa vàng, đơn) Fa thu 40% hoa tím, đơn: 40% hoa vàng, kép: 10% hoa tím, kép: 10% hoa vàng, đơn Xác định kiểu gen thể đem lai? A ab//ab B AB//ab C Ab//aB D AB//Ab Đáp án: Chọn C Vì Fa có hai kiểu hình hoán vị gen (tím, kép; vàng, đơn) giống bố, mẹ nên F1 dị hợp chéo Xác định kiểu gen thể đem lai phép lai phép lai phân tích hai thể di hợp tử hai cặp gen 2.1 Hoán vị xảy hai thể bố, mẹ đem lai với tần số hoán vị nhau: Kiến thức cần nhớ: Đời sau xuất với loại kiểu hình với tỷ lệ không nhau, cần vào tỷ lệ kiểu hình lặn Nếu tỷ lệ kiểu hình lặn nhỏ 0.05 thể tạp giao dị hợp tử chéo (Ab//aB); Nếu tỷ lệ kiểu hình lặn lớn 0.05 thi thể đem lai dị hợp tử (AB//ab) Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Ví dụ 1: Ở cà chua gen A trội hoàn toàn quy định tròn so với gen a quy định bầu Gen B trội hoàn toàn quy định đỏ so với b quy định vàng, hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Khi cho hai thứ cà chua chủng khác hai cặp tính trạng nói thu F1, cho F1 tạp giao F2 thu 54% cao, tròn: 21% thấp, tròn: 21% cao, bầu: 4% thấp, bầu Quá trình giảm phân tạo noãn phấn giống Xác định kiểu gen F1? Giải: Kiểu hình lặn thân thấp, bầu có tần số 0.04 nhỏ 0.05 => F1 có kiểu gen dị hợp tử chéo (Ab//aB) Ví dụ 2: Ở cà chua gen A trội hoàn toàn quy định tròn so với gen a quy định bầu Gen B trội hoàn toàn quy định đỏ so với b quy định vàng, hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Khi cho hai thứ cà chua chủng khác hai cặp tính trạng nói thu F1, cho F1 tạp giao F2 thu 66% cao, tròn: 9% cao, bầu: 9% thấp, tròn: 16% thấp, bầu Quá trình giảm phân tạo noãn phấn giống Xác định kiểu gen F1? Giải: Kiểu hình lặn thân thấp, bầu có tần số 0.16 nhỏ 0.05 => F1 có kiểu gen dị hợp tử (AB//ab) * Áp dụng giải tập trắc nghiệm: Bài 1: Khi cho hoa kép, màu đỏ dị hợp tử hai cặp gen tự thụ phấn F1 thu 59% hoa kép, màu đỏ: 16% hoa kép, màu trắng: 16% hoa đơn, màu đỏ: 9% hoa đơn, màu trắng Hãy xác định kiểu gen đời P? A ab//ab B AB//ab C Ab//aB D AB//Ab Đáp án: Chọn B kiểu hình lặn hoa đơn, màu trắng có tần số 0.09 lớn 0.05 => F1 có kiểu gen di hợp tử (AB//ab) Bài 2: Cho tự thụ phấn F1 dị hợp tử hai cặp gen (tròn, ngọt) thu loại kiểu hình 1% ngắn, chua kiểu gen F1 là: A.Ab//aB B AB//ab C ab//ab D AB//Ab Đáp án: Chọn a Vì 0.01 ngắn, chua nhỏ 0.05 2.2 Hoán vị xảy thể dị hợp lai với thể liên kết có kiểu gen AB//ab: Kiến thức cần nhớ: Căn vào tỷ lệ kiểu hình lặn đời sau, thể cho loại giao tử tỷ lệ ngang nhau, nên ta có phương trình: tỷ lệ kiểu hình lặn x.1/2 - Nếu 2x nhỏ 50% => kiểu gen hoán vị đem lai dị hợp tử chéo ( Ab//aB) - Nếu 2x lớn 50% => Kiểu gen có hoán vị gen dị hợp tử (AB//ab) Ví dụ 1: Ở ruồi giấm gen B quy định tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng thân đen Gen V quy định tính trạng cánh dài trội hoàn toàn so với gen v quy định tính trạng cánh ngắn hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho thể dị hợp hai cặp gen giao với thể liên kết có Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang kiểu gen AB//ab, F1 xuất loại kiểu hình ruồi thân đen, cánh ngắn chiếm 10% Xác định kiểu gen thể hoán vị đem lai Giải: Tỷ lệ kiểu hình lặn ( thân đen, cánh ngắn) chiếm 10% = 0.1 = x.1/2 => x = 0.2 = 20% => 2x = 40% nhỏ 50% => kiểu gen hoán vị đem lai di hợp tử chéo (Ab//aB) Ví dụ 2: Ở ruồi giấm gen B quy định tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng thân đen Gen V quy định tính trạng cánh dài trội hoàn toàn so với gen v quy định tính trạng cánh ngắn Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho thể dị hợp hai cặp gen tạp giao với thể liên kết có kiểu gen AB//ab F1 xuất loại kiểu hình ruồi đen, cánh ngắn chiếm 20% Xác định kiểu gen bố, mẹ đem lai? Giải: Tỷ lệ kiểu hình lặn ( đen, cánh ngắn) chiếm 20% = 0.2 = x.1/2 => x = 0.4 = 40% => 2x = 80% lớn 50% => kiểu gen hoán vị đem lai dị hợp tử (AB//ab) * Áp dụng giải tập trắc nghiệm: Bài 1: Ở lúa: A: hạt tròn, a hạt dài, B hạt đục, b hạt Quá trình giảm phân xảy hoán vị bên, cho thể dị hợp tử hai cặp gen lai với thể AB//ab F1 xuất loại kiểu hình kiểu hình hạt dài, chiếm 15% Xác định kiểu gen thể hoán vị đem lai? A.Ab//aB B AB//ab C ab//ab D AB//Ab Giải: Chọn đáp án B.Vì Tỷ lệ kiểu hình lặn (hạt dài, trong) chiếm 15% = 0.15 = x.1/2 => x = 0.3 = 30% => 2x = 60% lớn 50% => kiểu gen hoán vị đem lai dị hợp tử (AB//ab) Bài 2: Ở cà chua gen A trội hoàn toàn quy định tròn so với gen a quy định bầu Gen B trội hoàn toàn quy định đỏ so với b quy định vàng, hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Cho cà chua F1 dị hợp tử hai cặp gen lai với thể có kiểu gen AB//a B F1 thu 10% bầu, vàng Xác định kiểu gen thể hoán vị đem lai? A AB//Ab B AB//ab C ab//ab D Ab//aB Giải: Chọn đáp án d.Vì Tỷ lệ kiểu hình lặn (quả bầu, vàng) chiếm 10% = 0.1 = x.1/2 => x = 0.2 = 20% => 2x = 40% nhỏ 50% => kiểu gen hoán vị đem lai dị hợp tử chéo (Ab//aB) Xác định kiểu gen thể đem lai phép lai thể dị hợp hai cặp gen với thể dị hợp cặp gen (aB//ab; Ab//ab): Kiến thức cần nhớ: Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Vì thể dị hợp cặp gen cho hai loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau, vào tỷ lệ kiểu hình lặn + Nếu tỷ lệ kiểu hình lặn lớn 12.5% => thể hoán vị gen dị hợp tử Vì tỷ lệ ab//ab lớn 12.5% có nghĩa x.1/2 lớn 12.5% => x lớn hặc 25% =>2x lớn 50% tần số hoán kiểu gen hoán vị dị hợp tử (AB//ab) + Nếu tỷ lệ kiểu hình lặn nhỏ 12.5% => thể hoán vị gen dị hợp tử chéo Vì tỷ lệ ab//ab nhỏ 12.5% có nghĩa x.1/2 nhỏ 12.5% => x nhỏ 25% =>2x nhỏ 50% tần số hoán vị kiểu gen hoán vị dị hợp chéo( Ab//aB) Ví dụ 1: Cho P dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) cao, tròn giao với có kiểu gen (Ab//ab) F1 thu được: 50% cao, tròn: 37.5% cao, dài: 12.5% thấp, dài Xác định kiểu gen thể hoán vị đem lai? Giải: F1 có kiểu hình lặn thân thấp, dài có tỷ lệ 12.5% => Cơ thể đem lai dị hợp tử (AB//ab) Ví dụ 2: Cho P dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) cao, tròn giao với cao, dài có kiểu gen (Ab//ab) F1 thu được: 10% thấp, dài Xác định kiểu gen thể hoán vị đem lai? Giải: F1 có kiểu hình lặn thấp, dài có tỷ lệ 10% nhỏ 12.5% => Cơ thể đem lai dị hợp tử chéo (Ab//aB) * Áp dụng giải tập trắc nghiệm: Bài 1: Ở loài thực vật A trội hoàn toàn quy định tính trạng dài so với a quy định ngắn, B trội hoàn toàn quy định so với b quy định chua Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Đem F1 dị hợp tử hai cặp genkiểu hình dài, lai với dị hợp tử (aB//ab) ngắn, thu F2: 45% ngắn, ngọt: 30% dài, ngọt: 20% dài, chua: 5% ngắn, chua Xác định kiểu gen thể F1? A AB//Ab B AB//ab C Ab//aB D ab//ab Giải: Chọn đáp án: c Vì F2 có kiểu hình lặn ngắn, chua có tỷ lệ 5% nhỏ 12.5% => Cơ thể đem lai dị hợp tử chéo (Ab//aB) Bài 2: Ở loài côn trùng F1 có cánh dài, mỏng (dị hợp tử hai cặp gen) giao phối với cá thể cánh dài, dày (Ab//ab) F2 thu loại kiểu hình với tỷ lệ 40% cánh dài, mỏng: 30% cánh dài, dày: 20% cánh ngắn, dày: 10% cánh ngắn, mỏng Xác định kiểu gen thể F1? A AB//Ab B AB//ab C Ab//aB D ab//ab Giải: Chọn đáp án B Vì F1 có kiểu hình lặn ngắn, dày có tỷ lệ 20% nhỏ 12.5% => Cơ thể đem lai di hợp tử (AB//ab) Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... đỏ: 9% tròn, đỏ: 9% bầu, vàng Xác định kiểu gen thể đem lai? Giải: Fa kiểu hình có hoán vị gen (quả tròn, đỏ; bầu, vàng) giống với kiểu hình bố, mẹ => kiểu gen thể đem lai dị hợp tử chéo (Ab//aB)... kép; vàng, đơn) giống bố, mẹ nên F1 dị hợp chéo Xác định kiểu gen thể đem lai phép lai phép lai phân tích hai thể di hợp tử hai cặp gen 2.1 Hoán vị xảy hai thể bố, mẹ đem lai với tần số hoán vị... đem lai dị hợp tử (BV//bv) Kiến thức cần nhớ: Trong phép lai phân tích thể dị hợp tử hai cặp gen Fa xuất kiểu hính có hoán vị gen giống với kiểu hình bố mẹ thể đem lai phân tích có kiểu gen dị
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định kiểu gen bố và mẹ trong các phép lai , Xác định kiểu gen bố và mẹ trong các phép lai , Xác định kiểu gen bố và mẹ trong các phép lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay