Phương pháp giải các bài tập hoán vị gen cơ bản

5 39 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:24

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP HOÁN VỊ GEN BẢN Dạng 1: Các phương pháp xác định quy luật hoán vị gen Phương pháp giải Trong điều kiện gen quy định tính trạng trội, lặn hoàn toàn Khi xét di truyền hai cặp tính trạng, xảy biểu sau, ta kết luận di truyền hai cặp tính trạng đó, tuân theo quy luật di truyền hoán vị gen Morgan a- Khi tự thụ phần giao phối hai cặp gen, kết hệ lai xuất kiểu hình tỉ lệ khác 9:3:3:1 ta kết luận hai cặp tính trạng di truyền tuân theo quy luật hoán vị gen P: (Aa,Bb) x (Aa,Bb) → F1 kiểu hình tỉ lệ ≠ 9:3:3:1 =>Quy luật hoán vị gen b- Khi lai phân tích cá thể dị hợp hai cặp gen, FB xuất kiểu hình tỉ lệ khác 1:1:1:1, ta kết luận hai cặp tính trạng di truyền theo quy luật hoán vị gen P: (Aa,Bb) x (aa,bb) → FB kiểu hình, tỉ lệ ≠ 1:1:1:1 =>quy luật hoán vi gen Tổng quát: Nếu tỉ lệ chung hai tính trạng biểu tăng biến dị tổ hợp, mặt khác không tích nhóm tỉ lệ xét riêng, ta suy hai cặp tính trạng di truyền theo quy luật hoán vị gen dụ 1: Khi lai thân cao, chín sớm (dị hợp tử hai cặp gen) với thân thấp, chín muộn (đồng hợp lặn) Fa thu 35% thân cao, chín sớm: 35% thân thấp, chín muộn: 15% thân cao, chín muộn: 15% thân thấp, chín sớm Xác định quy luật di truyền gen nói trên? Giải: Fa xuất loại kiểu hình, Tỷ lệ phân li kiểu hình 35: 35: 15:15 => Tỷ lệ khác 1:1:1:1 1:1 => gen không phân li độc lập với =>Vậy hai cặp gen quy định tính trạng di truyền theo hoán vị gen Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang dụ 2: P: Khi cho hoa kép màu đỏ di hợp tử hai cặp gen tự thụ phấn F1 thu 59% hoa kép, màu đỏ: 16% hoa kép, màu trắng: 16% hoa đơn, màu đỏ: 9% hoa đơn, màu trắng Hãy xác định quy luật di truyền phép lai ? Giải: F1 xuất loại kiểu hình khác với tỷ lệ 9:3:3:1 phân li độc lập chứng tỏ hai cặp gen quy định hai cặp hai cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng tượng hoán vị gen Dạng 2: Xác định tỉ lệ giao tử Lí thuyết cần nhớ: Tần số hoán vị gen (TSHVG) tỉ lệ phần trăm loại giao tử hoán vị, tính tổng số giao tử sinh (< 50%) Gọi x TSHVG, trường hợp xét hai cặp alen + Tỉ lệ giao tử hoán vị = x + Tỉ lệ giao tử không hoán vị 1 x Cách giải: - Tính số loại giao tử tạo - Xác định giao tử hoán vị giao tử liên kết dựa vào kiểu gen - Tính tỉ lệ kiểu giao tử theo công thứC dụ 3: Quá trình giảm phân xảy hoán vị gen A B với f = 40% B D với f = 20% Xác định số loại giao tử, thành phần loại giao tử, tỉ lệ loại giao tử trường hợp sau: a) Ab aB b) ABe abE Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng c) Aa BD bd d) Ab De aB dE THPT 2018 | Trang Dạng 3: Biết gen trội lặn, kiểu gen P tần số hoán vị xác định kết lai Phương pháp giải + Xác định tỉ lệ loại giao tử P + Lập bảng, suy tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình hệ dụ 4: Cho phép lai P: AB ab x (tần số hoán vị gen 30%) Các thể lai mang hai tính trạng lặn chiếm ab ab tỷ lệ: A 50% B.35% C 15% D 30% Bài giải Ta A>> a; B>>b Xét phép lai: AB ab AB x , f = 30% cho giao tử: AB = ab = 35%; Ab = aB = 15% ab ab ab Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ab tạo loại giao tử ab ab Vậy thể lai mang tính trạng lặn chiếm tỉ lệ: ab = 0,35( ab) x (ab) = 0,35 = 35% ab Đáp án B dụ 5: Hai gen A B nằm cặp NST vị trí cách 10cM thể kiểu hình đồng hợp lặn chiếm tỷ lệ: A 5% B 22,5% AB lai phân tích, ab C 45% D 25% Bài giải: Hai gen cách 10cM => hoán vị gen với tần số 10%; => AB lai phân tích, f = 10% ab AB ab x ab ab Xét thể kiểu gen AB ab Tỉ lệ giao tử ab tạo = 50% - (10%: 2) = 45% kiểu gen tạo giao tử ab =>Tỉ lệ KH đồng hợp lặn bằng: 45%( ab) x ( ab) = 45 % Đáp án C Dạng 4: Phương pháp xác định tần số hoán vị gen biết tỉ lệ kiểu hình đời A Trường hợp xảy hoán vị hai bên: - Được áp dụng cho thực vật, dòng tự thụ phấn hầu hết loại động vật ( trừ ruồi giấm, bướm, tằm…) - Trường hợp ta vào tỷ lệ xuất kiểu hình mang hai tính trạng lặn hệ sau suy tỷ lệ % giao tử mang gen lặn ab => f - Nếu loại giao tử ab lớn 25% phải giao tử liên kết gen gen liên kết (A liên kết với B, a liên kết với b) - Nếu loại giao tử ab nhỏ 25% phải giao tử hoán vị gen gen liên kết chéo (A liên kết b, a liên kết B) B Trường hợp xảy hoán vị gen hai bên bố mẹ (ruồi giấm, bướm, tằm): - Trường hợp tỷ lệ giao tử giới đực giới không giống - Từ tỷ lệ kiều hình mang hai tính trạng lặn hệ sau ta phân tích hợp lí tỷ lệ giao tử mang gen ab hệ trước => f: + Nếu ab giao tử hoán vị f = ab.2 + Nếu ab giao tử liên kết f = 100% - ab Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang dụ 6: Khi lai P chủng, đời F1 xuất kiểu hình tròn, Cho F1 tự thụ phấn thu F2 kiểu hình theo tỷ lệ sau: 66% tròn, 9% tròn, chua 9% bầu dục, 16% bầu dục, chua Biết cặp gen quy định cặp tính trạng Xác định tần số hoán vị gen? Giải: Quy ước: A – tròn >>a bầu dục B – >> b chua Đời xuất loại kiểu hình Tỉ lệ kiểu phân li kiểu hình đời là: 33: 3: 2: => gen nằm NST tượng hoán vị gen Kiểu hình lặn kiểu gen ab = 16% = 0.4 ab x 04 ab ab => ab phải giao tử liên kết => f = 100% - 40% x = 20% dụ 7: Ở loài ruồi giấm đem lai bố mẹ chủng đời F1 xuất loại kiểu hình thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối, đời F2 loại kiểu hình sau: 564 thân xám, cánh dài 164 thân đen, cánh cụt 36 thân xám, cánh cụt 36 thân đen, cánh dài Xác định tần số hoán vị gen? Giải: Ở loài ruồi giấm tượng hoán vị gen xảy ruồi không xảy ruồi đực Đời F2 xuất kiểu hình mang hai tính trạng lặn thân đen, cánh ngắn ab = 20.5% = 1/2 giao tử ♂ ab x 41% giao tử ♀ ab ab => Loại giao tử ♀ ab = 41% > 25% giao tử liên kết => f = 100% - (41% x 2) = 18% Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... Ví dụ 5: Hai gen A B nằm cặp NST vị trí cách 10cM Cơ thể kiểu hình đồng hợp lặn chiếm tỷ lệ: A 5% B 22,5% AB lai phân tích, ab C 45% D 25% Bài giải: Hai gen cách 10cM => hoán vị gen với tần số... THPT 2018 | Trang Dạng 3: Biết gen trội lặn, kiểu gen P tần số hoán vị xác định kết lai Phương pháp giải + Xác định tỉ lệ loại giao tử P + Lập bảng, suy tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình hệ Ví dụ... phần trăm loại giao tử hoán vị, tính tổng số giao tử sinh (< 50%) Gọi x TSHVG, trường hợp xét hai cặp alen + Tỉ lệ giao tử hoán vị = x + Tỉ lệ giao tử không hoán vị 1 x Cách giải: - Tính số loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải các bài tập hoán vị gen cơ bản , Phương pháp giải các bài tập hoán vị gen cơ bản , Phương pháp giải các bài tập hoán vị gen cơ bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay