Phương pháp giải bài tập liên quan đến di truyền phân ly độc lập

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:24

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN DI TRUYỀN PHÂN LY ĐỘC LẬP I XÁC ĐỊNH LOẠI GIAO TỬ a) Xác định số giao tử  Một tế bào sinh dục đực giảm phân cho hai loại giao tử  Một tế bào sinh dục giảm phân cho tế bào trứng  Một thể dị hợp n cặp gen, gen nằm NST khác giảm phân tạo tối đa 2n loại giao tử với tỉ lệ ngang Ví dụ 1: Kiểu gen Aa có cặp dị hợp => 21 = loại giao tử A, a Kiểu gen AaBbDd có cặp dị hợp =>23 = loại giao tử Kiểu gen AabbDdeeff có cặp dị hợp =>22 = loại giao tử b) Cách xác định giao tử thể dị hợp Xác định thành phần giao tử thể dị hợp cách vẽ sơ đồ lưỡng phân, alen xếp nhánh, giao tử tổng alen nhánh ( tính từ gốc lên ngọn) Ví dụ : Xác định loại giao tử có kiểu gen AABbDDEe AaBbDdEe: Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang c) Xác định tỉ lệ giao tử tạo Trong điểu kiện gen phân li độc lập với tỉ lệ loại giao tử tích tỉ lệ alen có giao tử Ví dụ 3: Cơ thể có kiểu gen AaBbccDd giảm phân bình thường không xảy đột biến Không cần viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ loại giao tử abcd ? Tỉ lệ giao tử a cặp gen Aa Tỉ lệ giao tử b cặp gen Bb Tỉ lệ giao tử c cặp gen cc Tỉ lệ giao tử d cặp gen Dd =>Tỉ lệ giao tử abcd 1 1   1  2 II TÍNH SỐ TỔ HỢP – KIỂU GEN – KIỂU HÌNH Ở THẾ HỆ LAI 1- Số kiểu tổ hợp: Số kiểu tổ hợp = số giao tử đực × số giao tử * Chú ý: Khi biết số kiểu tổ hợp biết số loại giao tử đực, giao tử suy số cặp gen dị hợp kiểu gen cha mẹ ngược lai Ví dụ 4: Xét phép lai ♂Aa Bb DDEe x ♀Aa bb Dd ee a) Xác định số giao tử đực giao tử phép lai b) Ở đời có kiểu tổ hợp đời Giải a) Aa Bb DDEe có cặp gen dị hợp kiểu gen đồng hợp có số kiểu giao tử 23 Aa bb Dd ee có cặp gen dị hợp kiểu gen đồng hợp có số kiểu giao tử 22 b) Số tổ hợp đời 23 x 22 = 25 = 32 kiểu 2- Số loại kiểu hình số loại kiểu gen  Trong điểu kiện gen phân li độc lập đời  Số loại kiểu gen tích số loại kiểu gen cặp gen  Số loại kiểu hình tích số loại kiểu hình cặp tính trạng Ví dụ 5: Cho biế tính trạng kiểu gen quy định A quy định hạt vànga quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn b quy định hạt nhắn, D quy định thân cao d quy định thân thấp Xét phép lai có AabbDd x AaBbdd cho kiểu gen kiểu hình đời Giải : Xét phép lai : Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Phép lai Aa x Aa cho kiểu gen hai kiểu hình Phép lai Bb x bb cho kiểu gen kiểu hình Phép lai Dd x dd cho kiểu gen kiểu hình => Số KG = x x = 12 => Số KH = x x = III XÁC ĐỊNH TỈ LỆ PHÂN LI KIỂU HÌNH, PHÂN LI KIỂU GEN Ở ĐỜI CON Xét cặp gen phân li độc lập  Tỉ lệ kiểu gen phép lai tích tỉ lệ phân li kiểu gen cặp gen  Tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai tích tỉ lệ phân li kiểu hình cặp tính trạng  Tỉ lệ kiểu hình tích tỉ lệ cặp tính trạng có kiểu hình Ví dụ : Xét phép lai có ♂ AaBbCcDdEe x ♀ aaBbccDdee cặp gen quy định tính trạng khác nằm cặp NST tương đồng khác gen trội gen trội hoàn toàn Hãy cho biết : a) Tỉ lệ đời có KH trội tất tính trạng bao nhiêu? b) Tỉ lệ đời có KH giống mẹ ? c) Tỉ lệ đời có kiểu hình giống bố ? Giải : Xét cặp gen riêng rẽ Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang  Tỷ lệ KH trội gen A  Tỷ lệ KH trội gen B  Tỷ lệ KH trội gen C  Tỷ lệ KH trội gen D  Tỷ lệ KH trội gen E 3 Tỉ lệ đời có kiểu hình trội tất tính trạng =      4 128 3 b Tỉ lệ đời có KH giống mẹ =      4 128 2  c Tỉ lệ đời có KG giống bố =      4 128 32 Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang III XÁC ĐỊNH KIỂU GEN, KIỂU HÌNH CỦA P KHI BIẾT TỈ LỆ KIỂU HÌNH CỦA ĐỜI CON Cách giải Xác định tỉ lệ kiểu hình lặn đời => Xác định tỉ lệ giao tử lặn hai bên bố mẹ => Xác định kiểu gen thể bố mẹ Ví dụ 7: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định màu vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định màu xanh Cho lai đậu Hà Lan có màu vàng với nhau, thu tỉ lệ kiểu hình vàng : xanh Xác định kiểu gen bố mẹ đem lai Nếu kết cho tỉ lệ vàng : xanh kiểu gen kiểu hình bố mẹ phải nào? Giải Xác định kiểu gen bố mẹ: P: A− x A− F1: vàng ( A−) : xanh ( aa) Ở F1 thu có màu xanh => Tỉ lệ kiểu hình lặn ( aa) = ¼ = ½ a x ½ a => Hai bên bố mẹ tạo giao tử a với tỉ lệ 1/2 Kết có tỷ lệ vàng : xanh => lai phân tích => Kiểu gen, kiểu hình P Aa, màu vàng aa màu xanh ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... TỈ LỆ PHÂN LI KIỂU HÌNH, PHÂN LI KIỂU GEN Ở ĐỜI CON Xét cặp gen phân li độc lập  Tỉ lệ kiểu gen phép lai tích tỉ lệ phân li kiểu gen cặp gen  Tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai tích tỉ lệ phân. .. định tỉ lệ giao tử tạo Trong điểu kiện gen phân li độc lập với tỉ lệ loại giao tử tích tỉ lệ alen có giao tử Ví dụ 3: Cơ thể có kiểu gen AaBbccDd giảm phân bình thường không xảy đột biến Không... hợp đời 23 x 22 = 25 = 32 kiểu 2- Số loại kiểu hình số loại kiểu gen  Trong điểu kiện gen phân li độc lập đời  Số loại kiểu gen tích số loại kiểu gen cặp gen  Số loại kiểu hình tích số loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải bài tập liên quan đến di truyền phân ly độc lập , Phương pháp giải bài tập liên quan đến di truyền phân ly độc lập , Phương pháp giải bài tập liên quan đến di truyền phân ly độc lập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay