Phân ly độc lập

4 24 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:24

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 PHÂN LY ĐỘC LẬP Thí nghiệm P (t/c) : hạt vàng, trơn x xanh, nhăn F1 : vàng trơn F2 : vàng, trơn : vàng, nhăn : xanh, trơn : xanh, nhăn Nhận xét kết thí nghiệm * Xét cặp tính trạng Xét tính trạng màu sắc hạt : Vàng : xanh = 12 : = 3: Xét tính trạng hình dạng hạt : Trơn : nhăn = 12 : = 3:1 * Xét tỉ lệ phân li kiểu hình chung cá hai tính trạng ta có : vàng trơn : vàng nhăn : xanh trơn : xanh nhăn = (3 vàng : xanh)(3 trơn : nhăn ) => Màu sắc dạng hạt di truyền độc lập với Nội dung định luật Khi lai nhiều cặp tính trạng tương phản di truyền cặp tính trạng không phụ thuộc di truyền cặp tính trạng (các cặp alen phân ly độc lập với trình hình thành giao tử) Cơ sở tế bào học Có phân ly độc lập tổ hợp ngẫu nhiên cặp NST tương đồng giảm phân hình thành giao tử phân li độc lập tổ hợp ngẫu nhiên cặp alen tương ứng Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Hình : Cơ sở tế bào học tượng phân li độc lập Ý nghĩa Sự phân li độc lập NST qúa giảm phân tổ hợp ngẫu nhiên giao tử qúa trình thụ tinh thụ tinh chế tạo nên biến dị tổ hợp Công thức tổng quát: - Số cặp gen dị hợp tử (F1) : n - Giao tử (F1) : 2n - Tỉ lệ phân ly kiểu gen F2 : (1 : : 1)n - Số lượng kiểu gen F2 : 3n - Tỉ lệ kiểu hình F2 : (3 : 1)n - Số lượng kiểu hình F2 : 2n Điều kiện nghiệm quy luật phân li, phân li độc lập: - Gen trội phải trội hoàn toàn - P phải chủng tương phản - Các gen quy định tính trạng nói phải nằm cặp NST khác - Số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn - Mỗi gen quy định tính trạng trình giảm phân diễn bình thường Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang BÀI TẬP Bài 1: Alcapton niệu phenylxeton niệu hai bệnh lặn đơn gen thuộc NST thường (autosome) khác Nếu cặp vợ chồng dị hợp hai tính trạng, nguy đứa đầu họ mắc hai bệnh bao nhiêu? A B C D 16 Bài 2: Bố mẹ có kiểu gen AaBbDdEe, gen qui định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn Số lượng loại kiểu hình đời là: A B 16 C D 12 Bài 3: Cho biết cặp gen Aa qui định chiều cao cặp gen Bb qui định màu hạt trội lặn hoàn toàn Cặp gen Dd qui định hình dạng trội lặn không hoàn toàn Phép lai xuất phát có kiểu gen: AaBbDd x AaBbDd hệ F1 số loại kiểu hình tỷ lệ kiểu hình phân li là: A loại kiểu hình tỉ lệ 27: 9: 9: 3: 9: 3: 3: B loại kiểu hình tỉ lệ 9: 18: 9: 3: 6: 3: 3: 6: 3: 1: 2: C 12 loại kiểu hình tỉ lệ 27: 9: 9: 3: 9: 3: 3: D 12 loại kiểu hình tỉ lệ 9: 18: 9: 3: 6: 3: 3: 6: 3: 1: 2: Bài 4: Cho thể thực vật có kiểu gen AabbDdEEHh tự thụ phấn qua nhiều hệ Số dòng tối đa sinh qua trình tự thụ phấn cá thể A B 10 C D Bài 5: Cho biết không xảy đột biến tính theo lí thuyết xác suất sinh người có hai alen trội cặp vợ chồng có kiểu gen AaBbDd A 15/64 B 27/64 C 5/16 D 3/32 Bài 6: Một cá thể có kiểu gen AaBbCC biết cặp gen quy định tính trạng, phân li độc lập xác suất bắt gặp loại giao tử mang ba gen trội A 25% B 12.5 % C 50 % D 6.25% Bài 7: Một loài thực vật có A- cao, a – thấp, B- hoa kép, b- hoa đơn, DD hoa đỏ, Dd hoa hồng, dd hoa trắng Cho giao phấn hai bố mẹ thu tỷ lệ phân li kiểu hình 6:6:3:3:3:3:2:2:1:1:1:1 Kiểu gen bố mẹ phép lai trên: A AaBbDd x aaBbDd AaBbDd x aaBbdd B AaBbDd x AabbDd AaBbDd x aaBbDd C AaBbDd x aaBbDd AaBbDd x aaBbDD D AaBbDd x AabbDd AaBbDd x AabbDd Bài 8: Ở cà chua alen A quy định to trội hoàn tòn so với alen a quy định nhỏ alen B quy định tròn trội hoàn tòan so với alen quy định dài alen D quy định vị trội hoàn toàn so với alen d quy định chua Cho giao phấn giũa hai bố mẹ thu đời có tỷ lệ phân li kiểu hình 27:9:9:9:3:3:3:1 Tỷ lệ kiểu hình nhỏ tròn vị chua Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang A 3.125% B 1.5625% C 4.6875% D 6.25% Bài 9: Cho phép lai AABbCcDd x AaBbCcDd biết cặp gen quy định tính trạng, phân li độc lập Tỷ lệ kiểu hình có kiểu tính trạng trội A 3/64 B 1/64 C 63/ 64 D 13/64 Bài 10: Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trạng có quan hệ trội lặn không hoàn toàn, gen phân li độc lập tổ hợp tự Phép lai AaBbDd x AaBbDd cho đời có kiểu hình mang tính trạng trội A 27 64 B 64 C 64 D Bài 11: Ở người, thiếu hàm tính trội, chứng bạch tạng Tay_sách (không tổng hợp đươc Emzim hexoxaminidaza) tính trạng lặn Các gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường khác Nếu người chồng có hàm dị hợp tử hai bệnh Bạch tạng Tay_sách lấy phụ nữ dị hợp tử gen nói xác suất đứa đầu lòng họ thiếu hàm bị bạch tạng bao nhiêu? A 0,75 B 0,5 C 0,375 D 0,625 Bài 12: Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd cho kiểu hình đời có số tính trạng lặn chiếm tỉ lệ A 0,39% B 31,64% C 68,36% D.99,61% ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser ĐÁP ÁN 10 B B D C A A B C B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ...Hình : Cơ sở tế bào học tượng phân li độc lập Ý nghĩa Sự phân li độc lập NST qúa giảm phân tổ hợp ngẫu nhiên giao tử qúa trình thụ tinh thụ tinh chế tạo nên... 2n - Tỉ lệ phân ly kiểu gen F2 : (1 : : 1)n - Số lượng kiểu gen F2 : 3n - Tỉ lệ kiểu hình F2 : (3 : 1)n - Số lượng kiểu hình F2 : 2n Điều kiện nghiệm quy luật phân li, phân li độc lập: - Gen... trạng, phân li độc lập Tỷ lệ kiểu hình có kiểu tính trạng trội A 3/64 B 1/64 C 63/ 64 D 13/64 Bài 10: Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trạng có quan hệ trội lặn không hoàn toàn, gen phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân ly độc lập , Phân ly độc lập , Phân ly độc lập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay