Lý thuyết di truyền liên kết giới tính

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:24

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH Cơ sở tế bào học tượng di truyền liên kết với giới tính Đặc điểm di truyền gen nằm NST giới tính khác biệt với gen nằm NST thường nào? Cùng tìm hiểu viết để làm rõ khác biệt I NHIỄM SẮC THỂ GIỚI TÍNH - NST giới tính loại NST có chứa gen quy định giới tính gen khác - Mỗi NST giới tính có đoạn: + Đoạn không tương đồng chứa gen đặc trưng cho NST + Đoạn tương đồng chứa lôcút gen giống - Một số chế tế bào học xác định giới tính NST: * Kiểu XX, XY - Con XX, đực XY: động vật có vú, ruồi giấm, người - Con XY, đực XX : chim, bướm, cá, ếch nhái * Kiểu XX, XO: - Con XX, đực XO: châu chấu, rệp, bọ xit - Con XO, đực XX : bọ nhậy Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang II ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA GEN TRÊN NST X Thí nghiệm Phép lai thuận nghịch: phép lai có hoán đổi kiểu hình cặp bố mẹ lai thuận lai nghịch Mục đích để đánh giá ảnh hưởng giới tính đến hình thành tính trạng Ví dụ: lai thuận : bố mắt đỏ x mẹ mắt trắng; lai nghịch : bố mắt trắng x mẹ mắt đỏ Phép lai thuận: Phép lai nghịch: Ptc: ♀ Mắt đỏ × ♂ Mắt trắng Ptc: ♀ Mắt trắng × ♂ Mắt đỏ F1: 100% ♀ Mắt đỏ : 100% ♂ Mắt đỏ F1: 100% ♀ Mắt đỏ : 100% ♂ Mắt trắng F2: 100% ♀ Mắt đỏ : F2: 50% ♀ Mắt đỏ : 50% ♀ Mắt trắng : 50% ♂ Mắt đỏ : 50% ♂ mắt trắng 50% ♂ Mắt đỏ : 50% ♂ Mắt trắng Nhận xét + Kết phép lai thuận, nghịch khác + Có phân li không đồng giới + Dựa vào phép lai thuận: mắt đỏ tính trạng trội, mắt trắng tính trạng lặn Một gen quy định tính trạng + Quy ước gen: A: mắt đỏ ; a: mắt trắng Giải thích + Gen quy định tính trạng màu mắt có NST X mà alen tương ứng NST Y + Cá thể đực (XY) cần gen lặn a nằm X biểu kiểu hình mắt trắng + Cá thể (XX) cần gen lặn a cho kiểu hình mắt trắng Cơ sở tế bào học Cơ sở tế bào học phép lai phân li cặp NST giới tính giảm phân tổ hợp thụ tinh dẫn đến phân li tổ hợp cặp gen quy định màu mắt Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Sơ đồ lai: Quy ước : A mắt đỏ; a mắt trắng Kết luận: - Gen quy định tính trạng có NST X mà Y nên cá thể đực cần có alen lặn nằm X biểu thành kiểu hình - Gen NST X di truyền theo quy luật di truyền chéo + Gen X bố truyền cho gái, trai nhận gen X từ mẹ + Tính trạng biểu không giới Một số bệnh di truyền người gen lặn NST X: mù màu, máu khó đông II ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN GEN NẰM TRÊN NST Y Ví dụ : Người bố có tật có túm lông vành tai truyền đặc điểm cho tất trai mà gái ko bị tật Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Nhận xét - NST X có gen mà Y Y có gen mà X - Gen đoạn không tương đồng NST Y tính trạng gen quy định biểu giới - Gen nằm NST Y di truyền thẳng III Ý NGHĨA CỦA DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH - Điều khiển tỉ lệ đực theo ý muốn chăn nuôi trồng trọt: Ví dụ: Người ta phân biệt trứng tằm nở tằm đực, trứng tằm nở tằm cách dựa vào màu sắc trứng Việc nhận biết sớm giúp mang lại hiệu kinh tế cao nuôi tằm đực có suất tơ cao - Nhận dạng đực từ nhỏ để phân loại tiện cho việc chăn nuôi - Phát bệnh rối loạn chế phân li, tổ hợp cặp NST giới tính ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... gen mà X - Gen đoạn không tương đồng NST Y tính trạng gen quy định biểu giới - Gen nằm NST Y di truyền thẳng III Ý NGHĨA CỦA DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH - Điều khiển tỉ lệ đực theo ý muốn chăn... từ mẹ + Tính trạng biểu không giới Một số bệnh di truyền người gen lặn NST X: mù màu, máu khó đông II ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN GEN NẰM TRÊN NST Y Ví dụ : Người bố có tật có túm lông vành tai truyền. .. mắt trắng Kết luận: - Gen quy định tính trạng có NST X mà Y nên cá thể đực cần có alen lặn nằm X biểu thành kiểu hình - Gen NST X di truyền theo quy luật di truyền chéo + Gen X bố truyền cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết di truyền liên kết giới tính , Lý thuyết di truyền liên kết giới tính , Lý thuyết di truyền liên kết giới tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay