Cách nhận biết hiện tượng hoán vị gen trong các phép lai

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:24

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 CÁCH NHẬN BIẾT HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN TRONG CÁC PHÉP LAI Làm để xác nhận tượng hoán vị gen phép lai phân tích phép lai tự thụ, giao phối gần cá thể dị hợp Cách nhận biết tượng hoán vị gen phép lai phân tích cá thể dị hợp tử hai cặp gen Khi lai phân tích cá thể dị hợp tử hai cặp gen, gen quy định tính trạng trội lặn hoàn toàn Nếu Fa xuất loại kiểu hình khác 1:1:1:1 1:1 → Hai cặp gen di truyền theo hoán vị gen 1.1 dụ Khi lai thân cao, chín sớm (dị hợp tử hai cặp gen) với thân thấp, chín muộn (đồng hợp lặn) Fa thu 35% thân cao, chín sớm: 35% thân thấp, chín muộn: 15% thân cao, chín muộn: 15% thân thấp, chín sớm Xác định quy luật di truyền gen nói trên? Giải: Fa xuất loại kiểu hình, tỷ lệ khác 1:1:1:1 1:1.Vậy hai cặp gen quy định tính trạng di truyền theo hoán vị gen 1.2 Áp dụng giải tập trắc nghiệm Bài 1: Ở loài côn trùng, hai cặp alen Aa, Bb quy định hai cặp tính trạng màu sắc thân độ dài chân Cho P chủng khác hai cặp tính trạng, F1 xuất thân đen, chân dài Đem F1 giao phối với cá thể thân nâu, chân ngắn thu 40% thân đen, chân dài: 40% thân nâu, chân ngắn: 10% thân nâu, chân dài: 10% thân nâu, chân ngắn Các gen quy định tính trạng di truyền theo quy luật nào? A phân li độc lập B hoán vị gen C liên kết gen D phân li Đáp án: Chọn B phép lai phân tích, F1 dị hợp hai cặp gen, Fa có tỷ lệ kiểu hình có tỷ lệ khác 1:1:1:1 1:1 Vậy gen quy định tính trạng tuân theo tượng hoán vị gen Bài 2: P( Aa, Bb) cao chín sớm x (aa, bb) thấp, chín muộn F1: 41 % cao, chín sớm 41% cao, chín muộn % thấp, chín muộn Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang 9% thấp, chín sớm Phép lai chịu chi phối quy luật di truyền nào? A phân li B phân li độc lập C liên kết gen D hoán vị gen Đáp án: Chọn D phép lai phân tích, F1 dị hợp hai cặp gen, Fa có tỷ lệ kiểu hình khác 1:1:1:1, 1:1.Vậy gen quy định tính trạng tuân theo tượng hoán vị gen Cách nhận biết tượng hoán vị gen tự thụ phấn giao phối cá thể dị hợp hai cặp gen: Khi tự thụ phấn giao phối cá thể dị hợp hai cặp gen, gen quy định tính trạng trội lặn hoàn toàn Nếu hệ lai xuất loại kiểu hình tỷ lệ khác với tỷ lệ 9:3:3:1, 3:1, 1:2:1 →Hai cặp gen quy định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng xảy tượng hoán vị gen 2.1 dụ: dụ 1: P: Khi cho hoa kép màu đỏ di hợp tử hai cặp gen tự thụ phấn F1 thu 59% hoa kép, màu đỏ: 16% hoa kép, màu trắng: 16% hoa đơn, màu đỏ: 9% hoa đơn, màu trắng Hãy xác định quy luật di truyền phép lai ? Giải: F1 xuất loại kiểu hình khác với tỷ lệ 9:3:3:1, 3:1, 1:2:1 chứng tỏ hai cặp gen quy định hai cặp hai cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng có tượng hoán vị gen dụ 2: P( Aa, Bb) cao chín sớm x (Aa, bb) cao, chín muộn: F1: 45 % cao chín sớm; 30% cao chín muộn; 20% thấp chín muộn; 5% thấp chín sớm Xác định quy luật di truyền gen chi phối tính trạng trên? Giải: F1 phân li theo tỷ lệ 9:6:4:1 khác với tỷ lệ (3:1)(3:1), 1: 2: 1, 3:1 Vậy hai cặp gen quy định hai tính trạng nói nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng, trình giảm phân xảy hoán vị gen * Kết luận: Nếu phép lai xuất đầy đủ biến dị tổ hợp tỷ lệ phân li kiểu hình khác với quy luật phân li độc lập, phép lai phải di truyền tuân theo tương hoán vị gen 2.2 Áp dụng giải tập trắc nghiệm Bài 1: Đem lai tròn với bầu chua thu F1 đồng loạt tròn, Tự thụ phấn F1 thu F2 66% tròn ngọt: 9% tròn, chua: 9% bầu, ngọt: 16% bầu, chu A Biết mối gen chi phối tính trạng Quy luật di truyền chi phối phép lai nói trên? A phân li độc lập B liên kết gen C hoán vị gen D phân li Đáp án: Chọn C F1 dị hợp hai cặp gen thu F2 có loại kiểu hình với tỷ lệ 66:9:9:16 khác với 9:3:3:1, hai cặp gen phải di truyền theo hoán vị gen Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Bài 2: P chủng khác hai cặp gen tương phản, F1 xuất hoa đỏ, thơm Cho F1 tự thụ phấn F2 thu loại kiểu hình, số 5000 có 1050 đỏ thơm cho biết A đỏ trội hoàn toàn so với a vàng B thơm trội hoàn so với b mùi thơm Kết lai chi phối quy lật di truyền nào? A phân li độc lập B liên kết gen C hoán vị gen D phân li Đáp án: Chọn C F1 dị hợp tử hai cặp gen F2 xuất kiểu hình đỏ không thơm = (1050/5000) x 100% = 21% khác 3/16, 1/4 chứng tỏ hai cặp gen di truyền theo hoán vị gen ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... 1:1.Vậy gen quy định tính trạng tuân theo tượng hoán vị gen Cách nhận biết tượng hoán vị gen tự thụ phấn giao phối cá thể dị hợp hai cặp gen: Khi tự thụ phấn giao phối cá thể dị hợp hai cặp gen, gen. .. giảm phân xảy hoán vị gen * Kết luận: Nếu phép lai xuất đầy đủ biến dị tổ hợp tỷ lệ phân li kiểu hình khác với quy luật phân li độc lập, phép lai phải di truyền tuân theo tương hoán vị gen 2.2 Áp... thấp, chín sớm Phép lai chịu chi phối quy luật di truyền nào? A phân li B phân li độc lập C liên kết gen D hoán vị gen Đáp án: Chọn D Vì phép lai phân tích, F1 dị hợp hai cặp gen, Fa có tỷ lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách nhận biết hiện tượng hoán vị gen trong các phép lai , Cách nhận biết hiện tượng hoán vị gen trong các phép lai , Cách nhận biết hiện tượng hoán vị gen trong các phép lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay