Bài tập phép lai của các thể đa bội

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:24

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 BÀI TẬP PHÉP LAI CỦA CÁC THỂ ĐA BỘI Những dạng tập có liên quan đến phép lai thể đa bội thường xuất đề thi đại học tính tỉ lệ kiểu gen, kiểu thể hệ lai, số phép lai có kết Về để làm tốt dạng em cần viết tỉ lệ loại giao tử tạo thể bố mẹ Câu 1: Cho biết giao tử đực lưỡng bội khả thụ tinh, gen A trội hoàn toàn so với gen a Ở phép lai sau ♂Aaa x ♀AAaa, tỉ lệ kiểu hình đời là: A 17: B 5: C 11: D 8: Câu 2: Cho biết A trội hoàn toàn so với a Lấy hạt phấn tam bội Aaa thụ phấn cho tam bội Aaa, hạt phấn lưỡng bội khả thụ tinh tỉ lệ kiểu hình đời là: A 3:1 B 2:1 C 11: D 8:1 Câu 3: Cho biết gen A trội hoàn toàn so với a, giao tử đực lưỡng bội khả thụ tinh Đời phép lai ♂Aaa x ♀ AAa có tỷ lệ kiểu hình đời A 3:1 B 2:1 C 11:1 D 8:1 Câu 4: Trong trường hợp không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả thụ tinh bình thường Xét tổ hợp lai: (1) AAAa x AAAa (2) Aaaa x Aaaa (3) AAaa x AAAa (4) AAaa x Aaaa Tính theo lí thuyết phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1: 2: ? A (1), (3) B (1), (2) C (2), (3) D (1), (4) Câu 5: Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa gen A có alen A, a, a1 quy định theo thứ tự trội lặn A > a > a1 Trong A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng Nếu tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường theo lí thuyết, phép lai ♂Aaa1a1 x ♀Aaaa1 cho loại có hoa vàng đời chiếm tỉ lệ: A 2/9 B 1/4 C 1/9 D 1/6 Câu 6: Ở loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng hợp tử F1 Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1 để gây Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang đột biến tứ bội hóa Các hợp tử đột biến phát triển thành tứ bội cho đột biến giao phấn với lưỡng bội thân cao, hoa trắng dị hợp thu F2 Cho thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội Theo lí thuyết, F2 loại kiểu hình thân thấp, hoa đỏ có tỉ lệ: A 5/72 B 3/16 C 5/16 D 11/144 Câu 7: Xét tổ hợp lai: (1) AAaa x AAaa (2) AAaa x Aaaa (3) AAaa x Aa (4) Aaaa x Aaaa (5) AAAa x aaaa (6) Aaaa x Aa Theo lí thuyết, tổ hợp lai cho tỉ lệ kiểu hình đời 11 đỏ: vàng là: A (2), (3) B (2), (3), (5) C (1), (2), (6) D (4), (5), (6) Câu 8: Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng gen trội trội hoàn toàn; thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Xét phép lai sau: (1) AAaaBbbb x aaaaBbbb (2) AAaaBBbb x AaaaBbbb (3) AaaaBBBb x AAaaBbbb (4) AaaaBBbb x Aabb (5) AAaaBBbb x AAaaBbbb (6) AAaaBBbb x Aabb Theo lí thuyết, phép lai nói có phép lai mà đời có kiểu gen, kiểu hình ? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 9: Ở cà chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với a quy định vàng, tứ bội giảm phân sinh loại giao tử 2n có khả thụ tinh bình thường Xét tổ hợp lai: (1) AAAa x AAAa (2) Aaaa x Aaaa (3) AAaa x AAAa (4) AAaa x Aaaa (5) AAAa x aaaa (6) Aaaa x AAa Theo lí thuyết, tổ hợp lai cho tỉ lệ kiểu hình đời 100% đỏ là: A (1), (2), (3) B (1), (3), (5) C (2), (4), (6) D (4), (5), (6) Câu 10: Biết tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai sau hai tứ bội AAAa x Aaaa cho đời có kiểu gen AAaa chiếm tỉ lệ A 50 B 25% C 56,25% D 75 % ĐÁP ÁN 10 C B C B B A A A B A Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... thuyết, phép lai nói có phép lai mà đời có kiểu gen, kiểu hình ? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 9: Ở cà chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với a quy định vàng, tứ bội giảm...đột biến tứ bội hóa Các hợp tử đột biến phát triển thành tứ bội cho đột biến giao phấn với lưỡng bội thân cao, hoa trắng dị hợp thu F2 Cho thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội Theo lí... biết cặp gen quy định cặp tính trạng gen trội trội hoàn toàn; thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Xét phép lai sau: (1) AAaaBbbb x aaaaBbbb (2) AAaaBBbb x AaaaBbbb (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phép lai của các thể đa bội , Bài tập phép lai của các thể đa bội , Bài tập phép lai của các thể đa bội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay