Xác định trình tự nuclêôtit trên phân tử ADN hoặc ARN

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:24

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ NUCLÊÔTIT TRÊN PHÂN TỬ ADN HOẶC ARN I XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ NUCLÊÔTIT TRÊN PHÂN TỬ ADN HOẶC ARN Cho biết: Trình tự nuclêôtit mạch gen Yêu cầu: + Xác định trình tự nuclêôtit gen (ADN) + Hoặc xác định trình tự nuclêôtit ARN gen phiên mã Cách giải:  Xác định trình tự nuclêôtit mạch lại ADN (gen): Trong phân tử AND, nucleotit hai mạch liên kết với theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T; G liên kết với X  Xác định trình tự ribonuclêôtit ARN: Trong trình phiên mã, ADN mạch khuôn để tổng hợp nên phân tử ARN đơn phân mạch gốc liên kết với ribonuclêôtit tự môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung A mạch gốc liên kết với rU môi trường T mạch gốc liên kết với rA môi trường G mạch gốc liên kết với rX môi trường X mạch gốc liên kết với rG môi trường Ví dụ 1: Một gen chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit A- G - X - T - T - A - G - X - A Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng mạch bổ sung Hướng dẫn giải tập Theo NTBS nuclêôtit gen liên kết với theo nguyên tắc A liên kết với T, G liên kết với X Vậy: Mạch có trình tự: A - G - X - T - T - A - G - X - A Mạch bổ sung là: T - A - G - A - A - T - X - G - A Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Ví dụ 2: Một gen chứa đoạn mạch bổ sung với đoạn mạch mang mã gốc có trình tự nuclêôtit là: A - G - X - T - T - A - G - X - A Xác định trình tự ribônuclêôtit tổng hợp từ đoạn gen Hướng dẫn giải tập  Xác định trình tự nucleotit mạch gốc  Xác định trình tự nucleotit mạch gốc  Xác định trình tự nucleotit mạch ARN (theo nguyên tắc bổ sung) Theo NTBS: Các nuclêôtit gen liên kết với theo nguyên tắc A liên kết với T, G liên kết với X Trong trình phiên mã nuclêôtit gen liên kết với nuclêôtit môt trường theo nguyên tắc: A mạch gốc liên kết với U môi trường T mạch gốc liên kết với A môi trường G mạch gốc liên kết với X môi trường X mạch gốc liên kết với G môi trường Theo ra: mạch bổ sung gen: A - G - X - T - T - A - G - X - A => Mạch gốc gen: T - X - G - A - A - T - X - G - T => ARN A - G - X - U - U - A - G - X - A Lưu ý: Trình tự nuclêôtit mARN giống trình tự nuclêôtit mạch bổ sung (thay T U) Ví dụ 3: Phân tử mARN chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit A- G - X - U - A - G - X - A Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng gen Hướng dẫn giải tập mARN A - G - X - U - U - A - G - X - A Mạch gốc: T - X - G - A - A - T - X - G - T Mạch bổ sung: A - G - X - T - T - A - G - X - A BẠN CÓ MUỐN NHẬN THÊM CÁC TÀI LIỆU, KINH NGHIỆM & KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ KYS? Hãy để lại thông tin link đây, Kys hỗ trợ bạn miễn phí bit.ly/nhantailieukys Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang II VẬN DỤNG XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁC LOẠI NUCLEOTIT TRONG PHÂN TỬ ADN Bài toán Một gen sinh vật nhân sơ có Guanin chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Trên mạch gen có 150 Ađênin 120 Timin Xác định số lượng loại nucleotit gen ? Hướng dẫn giải tập Theo NTBS ta có: %G + %A = 50% => %A = 30% Theo A1 = T2 = 150; T1= A2 = 120 => A = T = A1+ A2= 270 Vì Guanin chiếm 20% Ađênin chiếm 30 % tổng số nuclêôtit nên ta có => G = X = (270: 30%) x 20 % = 600 Bài toán Trong tế bào nhân sơ, xét gen dài 4080 A0, có 560 Ađênin Mạch đơn thứ gen có 260 Ađênin 380 Guanin, gen phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 600 Uraxin Tính số lượng loại nuclêôtit gen Tìm mạch mã gốc phân tử ADN Hướng dẫn giải tập Tính số lượng loại nuclêôtit gen - N = 4080 × 2: 3,4 = 2400 - A = T = 560 => G = X = (2400: -560)= 640 Tính số NTBS A1 = T2 = 260 G1 = X2 = 380 X1 = G2 = Ggen - G1= 640 - 380 = 260 T1 = A2 = A - A1 = 560 - 260 = 300 Do Umtcc = 600 = 300 x => mạch mạch gốc Mở rộng: Xác định cấu tạo cấu trúc ADN ARN Xét cấu tạo: Nếu axit nucleotit có A, T, G, X => phân tử ADN Nếu axit nucleotit có A, U, G, X => ARN Xét cấu trúc không gian: Lưu ý: Theo NTBS phân tử ADN A1=T2; T1= A2; G1= X2; X1=G2.=> A %A +%G = 50% A1+A2=T1+T2= Agen; G1+G2= X1+X2= Xgen Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Nếu phân tử ADN mang cấu trúc mạch kép có A = T; G = X Nếu phân tử ADN có cấu trúc mạch đơn A khác T G khác X Nếu phân tử ARN có cấu trúc mạch đơn A khác U G khác X Nếu phân tử ARN mang cấu trúc mạch kép có A = U; G = X Ví dụ minh họa: Phân tích thành phần hóa học axit nuclêic cho thấy tỉ lệ loại nuclêôtit A = 20%; G = 35%; T = 20% số lượng X = 150 a Axit nuclêic ADN hay ARN, cấu trúc mạch đơn hay kép? b Tính số liên kết photphodieste nucleotit gen c Tính chiều dài axit nuclêôtit Hướng dẫn giải tập a Do axit nuclêôtit có A, T, G, X => ADN Vì %A ≠%T không tuân theo nguyên tắc bổ sung => mạch đơn => Axit nuclêic ADN có cấu trúc mạch đơn b Số liên kết photphodieste axit nuclêic trên: Có X = 150, chiếm 30% => N = 150: 30×100 = 500 Số liên kết photphodieste = 500 - =499 c Chiều dài gen là: 500 x 3,4 = 1700 ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... có trình tự nuclêôtit là: A - G - X - T - T - A - G - X - A Xác định trình tự rib nuclêôtit tổng hợp từ đoạn gen Hướng dẫn giải tập  Xác định trình tự nucleotit mạch gốc  Xác định trình tự. .. - G - T => ARN A - G - X - U - U - A - G - X - A Lưu ý: Trình tự nuclêôtit mARN giống trình tự nuclêôtit mạch bổ sung (thay T U) Ví dụ 3: Phân tử mARN chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit A-... Trang Nếu phân tử ADN mang cấu trúc mạch kép có A = T; G = X Nếu phân tử ADN có cấu trúc mạch đơn A khác T G khác X Nếu phân tử ARN có cấu trúc mạch đơn A khác U G khác X Nếu phân tử ARN mang
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định trình tự nuclêôtit trên phân tử ADN hoặc ARN , Xác định trình tự nuclêôtit trên phân tử ADN hoặc ARN , Xác định trình tự nuclêôtit trên phân tử ADN hoặc ARN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay