Xác định số phân tử ADN và chuỗi polinucleotit

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:24

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 XÁC ĐỊNH SỐ PHÂN TỬ ADN CHUỖI POLINUCLEOTIT I LÝ THUYẾT a) Tính số phân tử ADN Trong trình nhân đôi ADN ta có: ADN mẹ qua đợt tự nhân đôi tạo 2= 21 ADN ADN mẹ qua đợt tự nhân đôi tạo 4= 22 ADN ADN mẹ qua đợt tự nhân đôi tạo 8= 23 ADN ………………………………………………… ADN mẹ qua x đợt tự nhân đôi tạo 2x ADN → Qua x đợt tự nhân đôi tổng số ADN = 2x Trong 2x phân tử ADNphân tử ADN mẹ ban đầu nên số phân tử AND tạo là: 2x - Chú ý: Trong số ADN tạo có ADNADN có chứa mạch cũ ADN mẹ Vì số ADN có mạch có nguyên liệu hoàn toàn từ nucleotit môi trường nội bào => Số ADN có mạch hoàn toàn = 2x – Ví dụ 1: Một phân tử ADN nhân đôi liên tiếp lần Số phân tử ADN tạo ? Hướng dẫn giải: Áp dụng công thức số phân tử ADN tạo qua n lần nhân đôi 2n Số phân tử ADN tạo sau lần nhân đôi => n = => 23 = (phân tử) Ví dụ 2: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn Ecoli chứa N 15 Nếu chuyển vi khuẩn sang môi trường có N14 tế bào vi khuẩn Ecoli sau lần nhân đôi tạo phân tử ADN vùng nhân chứa N14 ? Gợi ý: Khi chuyển vi khuẩn sang môi trường có N14, phân tử ADN vùng nhân chứa N14 phân tử ADN có nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường Hướng dẫn giải: Số phân tử ADN tạo sau lần nhân đôi là: 25 = 32 phân tử Số phân tử có nguyên liệu hoàn toàn là: 32 - = 30 phân tử Sau lần nhân đôi môi trường có chứa N14 tạo 30 phân tử vùng nhân chứa N14 Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Ví dụ 3: Có phân tử ADN tự nhân đôi số lần tổng hợp 112 mạch pôlinuclêôtit lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào Số lần tự nhân đôi phân tử ADN bao nhiêu? Hướng dẫn giải: Số mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN 112:8 = 14 mạch Số phân tử AND tổng hợp 14: = Ta có + = = 23 => Mỗi phân tử ADN nhân đôi lần b) Tính số chuỗi polinucleotit Mỗi phân tử ADN gồm có hai chuỗi polipeptit Sau k lần nhân đôi số chuỗi polipepetit tạo là: x 2x Sau k lần nhân đôi số chuỗi polipepetit có nguyên liệu hòan toàn từ môi trường tạo tổng hợp : x (2x -1) Ví dụ 4: Phân tử ADN vi khuẩn Ecoli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển E coli sang môi trường có chứa N14 sau lần tự a) Tính số mạch polinucleotit tạo sau lần nhân đôi ? b) Tính tỷ lệ tỷ lệ mạch polinucleotit chứa N15 tổng số mạch tổng hợp phân tử bao nhiêu? Hướng dẫn giải: Sau lần tự số mạch polinucleotit đưuọc tạo sau lần nhân đôi × 25 = 64 (mạch) Khi chuyển phân tử Ecoli sang môi trường chứa N14 có mạch gốc ban đầu chứa N15 => Tỉ lệ phân tử ADN chứa N15 phân tử 2:64 = 32 II BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Một gen nhân đôi số lần tạo đưuọc 32 gen Xác định số lần nhân đôi ? Bài 2: Một gen nhân đôi số lần tạo tất 16 mạch đơn Xác định số lần nhân đôi ? Bài 3: Có gen nhân đôi lần Xác định số gen tạo ? Bài 4*: Nuôi vi khuẩ n (mỗi vi khuẩ n chỉ chứa ADN và ADN đươ ̣c cấ u ta ̣o từ các nuclêôtit có N15) vào môi trường nuôi chỉ có N14 Sau mô ̣t thời gian nuôi cấ y, người ta thu lấ y toàn bô ̣ các vi khuẩ n, phá màng tế bào của chúng và thu lấ y các phân tử AND (quá trình phá màng tế bào khôg làm đứt gãy ADN) Trong các phân tử ADN này, loa ̣i ADN có N15 chiế m tỉ lê ̣ 6, 25% lượng vi khuẩ n đã bi ̣phá màng tế bào là ? Đáp số: Bài 1: lần nhân đôi Bài 2: lần nhân đôi Bài 3: ×24 = 48 gen Bài 4: 192 phân tử Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... đơn tổng hợp từ phân tử ADN 112:8 = 14 mạch Số phân tử AND tổng hợp 14: = Ta có + = = 23 => Mỗi phân tử ADN nhân đôi lần b) Tính số chuỗi polinucleotit Mỗi phân tử ADN gồm có hai chuỗi polipeptit... chuyển phân tử Ecoli sang môi trường chứa N14 có mạch gốc ban đầu chứa N15 => Tỉ lệ phân tử ADN chứa N15 phân tử 2:64 = 32 II BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Một gen nhân đôi số lần tạo đưuọc 32 gen Xác định. ..Ví dụ 3: Có phân tử ADN tự nhân đôi số lần tổng hợp 112 mạch pôlinuclêôtit lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào Số lần tự nhân đôi phân tử ADN bao nhiêu? Hướng dẫn giải: Số mạch đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định số phân tử ADN và chuỗi polinucleotit , Xác định số phân tử ADN và chuỗi polinucleotit , Xác định số phân tử ADN và chuỗi polinucleotit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay