Xác định số liên kết hidro và liên kết hóa trị được hình thành và bị phá hủy trong nhân đôi

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:24

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 XÁC ĐỊNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO LIÊN KẾT HÓA TRỊ HÌNH THÀNH & BỊ PHÁ HỦY a) Tính số liên kết hiđrô Số liên kết H phân tử ADN là: 2A + 3G = A + G + G = N + G Số liên kết H hình thành lần nhân đôi thứ k Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ 1: Một gen có 3600 nuclêôtit, có hiệu số nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 10% tổng số nuclêôtit gen.Tính số liên kết hidro bị phá vỡ hình thành gen nhân đôi lần ? Hướng dẫn giải: Ta có G = X A = T nên ta có %G – % A = 10% %G + % A = 50% => G = 30 % A = 20% Số nucleotit loại G gen 0.30 x 3600 = 1080 Số liên kết H mạch là: 3600 + 1080 = 4680 Số liên kết H bị phá vỡ gen nhân đôi lần là: 4680 x (24 - 1) = 70200 Số liên kết H hình thành gen nhân đôi lần: × 4680 × (24 - ) = 140400 Ví dụ 2: Một phân tử ADN nhân thực có 50 chu kì xoắn Phân tử ADN nhân đôi liên tiếp lần Tính số liên kết hóa trị hình thành nucleotit trình nhân đôi Hướng dẫn giải Số lượng nucleotit phân tử ADN 50 x 20 = 1000 Nu Số liên kết hoá trị phân tử ADN (1000: – )× = 1000 - = 998 (liên kết) Số liên kết hóa trị hình thành sau lần nhân đôi là: 998 × ( – ) = 14970 (liên kết) BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài 1: Một gen có tổng số 105 chu kì xoắn Gen nhân đôi lần, số liên kết hóa trị hình thành nuclêôtit trình nhân đôi ? ĐS: 14686 Bài 2: Mạch đơn gen có 10% Xitôzin 1/2 số nuclêôtit loại Guanin mạch Gen có 420 Timin Khi gen nhân đôi, số liên kết hóa trị axit đường hình thành lần nhân đôi cuối 9592 Lần nhân đôi cuối lần thứ Hỏi gen nhân đôi lần ? ĐS: lần Bài 3*: Một plasmit có × 105 cặp nucleotit tiến hành tự nhân đôi lần, số liên kết hóa trị nối nucleotit hình thành ? ĐS: 14 × 105 Gợi ý: Plasmit phân tử ADN dạng vòng nên số liên kết cộng hóa trị số nucleotit Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... 20% Số nucleotit loại G gen 0.30 x 3600 = 1080 Số liên kết H mạch là: 3600 + 1080 = 4680 Số liên kết H bị phá vỡ gen nhân đôi lần là: 4680 x (24 - 1) = 70200 Số liên kết H hình thành gen nhân đôi. .. Số liên kết hoá trị phân tử ADN (1000: – )× = 1000 - = 998 (liên kết) Số liên kết hóa trị hình thành sau lần nhân đôi là: 998 × ( – ) = 14970 (liên kết) BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài 1: Một gen có tổng số. .. Gen nhân đôi lần, số liên kết hóa trị hình thành nuclêôtit trình nhân đôi ? ĐS: 14686 Bài 2: Mạch đơn gen có 10% Xitôzin 1/2 số nuclêôtit loại Guanin mạch Gen có 420 Timin Khi gen nhân đôi, số liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định số liên kết hidro và liên kết hóa trị được hình thành và bị phá hủy trong nhân đôi , Xác định số liên kết hidro và liên kết hóa trị được hình thành và bị phá hủy trong nhân đôi , Xác định số liên kết hidro và liên kết hóa trị được hình thành và bị phá hủy trong nhân đôi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay