Nguyên phân các dạng bài tập liên quan

6 17 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:23

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 NGUYÊN PHÂN & CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN I NGUYÊN PHÂN LÀ GÌ ? Nguyên phân trình phân bào nguyên nhiễm , trình tạo hai tế bào có có máy di truyền tế bào giống với tế bào mẹ ban đầu Nguyên phân thấy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục sơ khai ( tế bào sinh tinh sinh trứng khả này) II DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Kết thúc kì trung gian hàm lượng ADN tăng lên gấp đôi nhân ADN nhân đôi pha S, tế bào tổng hợp đầy đủ thành phần để chuẩn bị cho trình nguyên phân , phân chia tế bào mẹ ban đầu để tạo hai tế bào có số lượng thành phần cấu trúc NST giống với tế bào mẹ ban đầu Dựa vào đặc tính vị trí phân chia tế bào người ta chia nguyên phân thành hai giai đoạn : phân chia nhân phân chia tế bào chất Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Phân chia nhân tế bào: Là trình phân chia vật chất di truyền trong nhân tế bào Trong trình hình thái NST bị biến đổi theo giai đoạn Dựa vào tính chất biến đổi hình thái NST tế bào người ta chia giai đoạn thành kì: kì đầu, kì giữa, kì sau kì cuối Diễn biến kì mô tả hình vẽ sau : Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Phân chia tế bào chất : Phân chia tế bào chất bắt đầu diễn kì sau trình phân bào Ở tế bào động vật Sự phân chia tế bào động vật bình thường bắt đầu thành lập rãnh phân cắt (cleavage furrow) chạy vòng quanh tế bào Rãnh nầy ngày ăn sâu vào cắt ngang qua tế bào, tạo hai tế bào Ở tế bào thực vật Vì tế bào thực vật có vách cellulozơ tương đối cứng nên tạo rãnh phân cắt, phân chia tế bào chất xảy theo cách khác.Vách tế bào phát triển vào bên tế bào hai mép gặp tách biệt hoàn toàn thành hai tế bào III Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN PHÂN  Với sinh vật nhân thực đơn bào; nguyên phân chế sinh sản  Với sinh vật nhân thực đa bào: làm tăng số lượng TB giúp thể sinh trưởng phát triển, giúp thể tái sinh mô hay TB bị tổn thương ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang CÁC DẠNG BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN Dạng 1: Xác định số NST, số cromatit, số tâm động tế bào qua kì trình nguyên phân Kiến thức cần ý: NST nhân đôi kì trung gian tồn tế bào đến cuối kì Vào kì sau NST kép bị chẻ dọc tâm động tác thành hai NST đơn phân li hai cực tế bào Cromatit tồn dạng NST kép, NST kép gồm có hai cromatit Mỗi NST dù dạng kép hay đơn có tâm động, tế bào có NST có nhiêu tâm động Từ ta xác đinh số NST tế bào, số cromatit, số tâm động tế bảo qua kì trình nguyên phân: Bảng: Xác định số NST, số cromatit, số tâm động tế bào qua kì trình nguyên phân Trung gian Kì đầu Kỳ Kỳ sau 0 4n 2n 2n 2n 4n 4n 4n 2n 2n 2n 4n ( Bảng em cần ghi nhớ) Bài 1: Loài cà chua có NST 2n = 24 Hợp tử loài trải qua nguyên phân Hãy cho biết có NST, cromatit, tâm động có tế bào qua kì trình nguyên phân Trung gian Kì đầu Kỳ Kỳ sau Hướng dẫn: Vận dụng bảng xác định số lượng NST tế bào, số cromatit, số tâm động tế bào qua kì trình nguyên phân Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Bài 2: Quá trình nguyên phân từ hợp tử ruồi giấm(2n = 8) tạo đc tế bào a) Xác định số đợt phân bào hợp tử b ) Hãy tính tổng số NST, số cromatit,số tâm động có tế bào qua kì trình nguyên phân Kì đầu Trung gian Kỳ Kỳ sau (Gợi ý phần b em ý xác định xác định số lượng NST tế bào, số cromatit, số tâm động tế bào) Bài 3: Ở ruồi giấm 2n = tế bào ruồi giấm kì sau nguyên phân Số NST tế bào trường hợp sau? A 4; B C 16 D 32 Bài 4: Nếu kì đầu trình nguyên phân, tế bào có 60 crômatit sau chu kì tế bào kết thúc, tế bào có số NST A 15 B 30 C.45 D.6 Bài 5: Ở loài thực vật, cho lai hai lưỡng bội với hợp tử F1 Một hợp tử nguyên phân liên tiếp đợt Ở kì lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm tất tế bào có 336 crômatit Số nhiễm sắc thể có hợp tử A.14 B.21 C.15 D 28 Dạng 2: Xác định số tế bào sinh ra, số NST môi trường cần cung cấp cho trình nhân đôi Kiến thức cần ý: Số tế bào tạo qua nguyên phân: Với tế bào:  tế bào nhân đôi lần → tế bào →2 tế bào  tế nhân đôi lần → 2×2 tế bào →2 tế bào  tế nhân đôi lần → 2×22 tế bào →2 tế bào   Một tế bào trải qua k lần nguyên phân tạo 2k tế bào Với x tế bào: x tế bào nguyên phân liên tiếp k lần số TB tạo thành = 2k.x Số NST đơn môi trường cần cung cấp cho trình phân bào là: Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang tế bào nguyên phân liên tiếp k lần số NST đơn môi trường cần cho trình nguyên phân 2n.( 2k – 1) x tế bào nguyên phân liên tiếp k lần số NST đơn môi trường cung cấp cho trình phân bào là: 2n.( 2k – 1) x Bài tập vận dụng Bài 1: Một tế bào sinh dưỡng có 2n = 24 tiến hành lần nguyên phân liên tiếp Tính a) Số tế bào tạo kết thúc trình ? b) Số NST môi trường cung cấp cho trình nhân đôi ? Hướng dẫn giải : Áp dụng công thức ta có: Số tế bào tạo sau lần nhân đôi là: = 32 tế bào Số NST môi trường cần cung cấp cho trình nhân đôi là: (2 - 1) × 24 = 744 ( NST) Bài 2: Có tế bào nguyên phân liên tiếp lần Số tế bào tạo ? Hướng dẫn: Áp dụng công thức ta có Số tế bào tạo từ tế bào trải qua lần nhân đôi là: x = 160 tế bào Bài 3: Có hợp tử loài tiến hành nguyên phân lần.Trong tế bào có chứa tổng số 448 nhiễm sắc thể trạng thái chưa nhân đôi Xác định: a) Tính số tế bào tạo ? b) Xác định NST loài nói ? c) Tính số NST môi trường cung cấp cho trình nhân đôi Hướng dẫn giải: a) Số tế bào tạo là: 7×23 = 56 b)Số NST có TB 448 trạng thái chưa nhân đôi nên ta có: 56.2n = 448=> 2n = c) Số lượng NST môi trường cung cấp cho trình nhân đôi là: x x ( 23 – ) = 392 NST Bài 4*: Một loài có 2n = 18 NST Có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp số lần tạo tế bào con, nhân tế bào thấy có 5400 mạch pôlinuclêôtit Số lần nguyên phân tế bào A lần B lần C lần D lần Chú ý: NST tương ứng với phân tử ADN = chuỗi polipepetit Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... Trang tế bào nguyên phân liên tiếp k lần số NST đơn môi trường cần cho trình nguyên phân 2n.( 2k – 1) x tế bào nguyên phân liên tiếp k lần số NST đơn môi trường cung cấp cho trình phân bào là:... sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang CÁC DẠNG BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN... với hợp tử F1 Một hợp tử nguyên phân liên tiếp đợt Ở kì lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm tất tế bào có 336 crômatit Số nhiễm sắc thể có hợp tử A.14 B.21 C.15 D 28 Dạng 2: Xác định số tế bào
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên phân các dạng bài tập liên quan , Nguyên phân các dạng bài tập liên quan , Nguyên phân các dạng bài tập liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay