Lý thuyết và bài tập quá trình dịch mã

7 25 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:23

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 THUYẾT BÀI TẬP QUÁ TRÌNH DỊCH Dịch trình tổng hợp chuỗi polipeptit dựa trình tự nuclotit phân tử mARN Nhờ có trình dịch thông tin di truyền phân tử axit nucleotit biểu thành tính trạng biểu bên kiểu hình Quá trình dịch diễn tìm hiểu viết sau I NƠI XẢY RA Quá trình dịch trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn tế bào chất II CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA QUÁ TRÌNH DỊCH  Mạch khuôn mARN mang thông tin hóa aa  Nguyên liệu gồm 20 loại aa tham gia vào trình trổng hợp chuỗi polipeptit  t ARN riboxom hoàn chỉnh ( tiểu phần bé, tiểu phấn lớn liên kết với nhau)  Các loại enzyme hình thành liên kết gắn aa với aa với tARN III DIẾN BIẾN QUÁ TRÌNH DỊCH Quá trình dịch chia làm hai giai đoạn Giai đoạn 1: Hoạt hoá axit amin  Dưới tác động số enzim, a a tự môi trường nội bào hoạt hoá nhờ gắn với hợp chất ATP aa + ATP → aa hoạt hoá  Nhờ tác dụng enzim đặc hiệu, a a hoạt hoá liên kết với tARN tương ứng→ phức hợp a a – tARN aa hoạt hoá + tARN → Phức hợp aa – tARN Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Giai đoạn 2: Tổng hợp chuỗi pôlipeptit Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn theo ba bước: Hình 1: Sơ đồ mô tả trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit Bước Mở đầu  Tiểu đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (gần ba mở đầu) di chuyển đến ba mở đầu (AUG) Ở sinh vật nhân thực ba AUG hóa cho axit amin Met sinh vật nhân sơ AUG hóa cho axit amin f-Met  aamở đầu - tARN tiến vào ba mở đầu (đối – UAX- khớp với mở đầu – AUG – mARN theo nguyên tắc bổ sung), sau tiểu phần lớn gắn vào tạo ribôxôm hoàn chỉnh Bước Kéo dài chuỗi polipeptit  Phức hợp aa1 - tARN vào ribôxôm khớp bổ sung đối với côđon tiếp sau mở đầu mARN, liên kết peptit hình thành aa mở đầu aa1  Ribôxôm dịch chuyển qua côđon tiếp theo, tARN mở đầu rời khỏi ribôxôm, phức hợp aa2 - tARN vào ribôxôm khớp bổ sung đối với côđon đó, liên kết peptit hình thành aa1 aa2  Quá trình tiếp diễn ribôxôm tiếp xúc với kết thúc (UGA, UAG hay UAA) Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Bước Kết thúc  Khi ribôxôm chuyển dịch sang ba kết thúc (UAA, UAG, UGA) trình dịch ngừng lại, tiểu phần ribôxôm tách Một enzim đặc hiệu loại bỏ axit amin mở đầu giải phóng chuỗi pôlipeptit, trình dịch hoàn tất Kết  Từ phân tử mARN trưởng thành có riboxom trượt qua tạo thành chuỗi polipeptit cấu trúc bậc hoàn chỉnh  Chuỗi polipeptit sau tổng hợp tiếp tục biến đổi để hình thành cấu trúc bậc 2, 3, để thực chức sinh học Chú ý: Trong dịch mã, mARN thường không gắn với riboxom riêng rẽ đồng thời gắn với nhóm ribôxôm (pôliribôxôm hay pôlixôm) giúp tăng hiệu suất tổng hợp Hình 2: Các polixom tổng hợp phân tử mARN Ý nghĩa  Từ trình tự xếp nucleotit mARN chuyển đổi thành trình tự xếp aa chuỗi polipeptit  Từ thông tin di truyềntrong axit nucleotit biểu thành tính trạng biểu bên kiểu hình IV CÔNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH DỊCH Xét chuỗi polipeptit ta có:  Số axit amin phân tử prôtêin là: rN 2  Số axit amin môi trường cung cấp (số axit amin cần)= (số ba –1)  Số liên kết peptit hình thành trình dịch = Số phân tử nước = (số ba –2) Nếu có x riboxom trượt qua  x lần dịch  x chuỗi polipeptit Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang V MỐI QUAN HỆ CỦA ADN → ARN → PRÔTÊIN → TÍNH TRẠNG  Trình tự nuclêôtit ADN qui định trình tự ribônuclêôtit mARN nên phân tử mARN gen cấu trúc Enzim ARN - pôlimeraza tách mạch đơn gen đồng thời liên kết ribônuclêôtit tự môi trường nội bào với nuclêôtit mạch gốc gen theo NTBS (AU, G-X) tạo phân tử mARN  Trình tự ribônuclêôtit mARN qui định trình tự axit amin prôtêin Các ribôxôm tiếp xúc với mARN tế bào chất, ba ribôxôm trượt qua mARN, phức hợp aa tARN vào ribôxôm so đối theo NTBS để gắn axit amin tạo thành chuỗi pôlipeptit Sau chuỗi pôlipeptit hình thành bậc cấu trúc cao để trở thành phân tử prôtêin có hoạt tính sinh học   Prôtêin thực chức theo loại biểu thành tính trạng Khi ADN thay đổi cấu trúc đột biến dẫn tới thay đổi cấu trúc mARN prôtêin tương ứng kéo theo thay đổi tính trạng tương ứng VI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide diễn đâu A Trong ty thể sinh vật nhân thực B Trong lục lạp tế bào C Trong tế bào chất tế bào D Trong nhân tế bào sinh vật nhân sơ nhân thực Câu 2: Khi nói ba mở đầu mARN chọn kết luận A Trên phân tử mARN có nhiều ba AUG có ba làm nhiệm vụ mở đầu B Trên phân tử ARN có môt ba mở đàu nằm đầu 3’ mARN C Trên phân tử mARN có ba AUG D Tất AUG mARN ba mở đầu Câu 3: Cho thành phần sau: tARN mang axit amin mở đầu Tiểu phần bé riboxom mARN Tiểu phần lớn riboxom Trong giai đoạn mở đầu trình dịch phân tử mARN tiếp xúc với thành phần lại theo thứ tự dấu cộng mô tả hình thành liên kết thành phần A + →3 + + →3 + + + B + →3 + + →3 + + 1+ C + 3→2 + + →2 + + 1+ D + →2 + + →2 + + + Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 4: Cho kiện diễn trình dịch tế bào nhân thực sau: (1) Bộ ba đối phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) mARN (2) Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh (3) Tiểu đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (4) Côđon thứ hai mARN gắn bổ sung với anticôđon phức hệ aa1 – tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu) (5) Ribôxôm dịch côđon mARN theo chiều 5’ → 3’ (6) Hình thành liên kết peptit axit amin mở đầu aa1 Thứ tự kiện diễn giai đoạn mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là: A (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5) B (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5) C (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5) D (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3) Câu 5: Bộ ba sau ba đối tương ứng? A 3/UAG5/ B 5/AGU3/ C 3/UAA5/ D 5/UGA3/ Câu 6: Trong trình dịch tế bào chất sinh vật nhân thực tham gia loài tARN mang ba đối sau A Mang ba 5’AUG 3’ B Mang ba 5’UAA3’ C Mang ba 3’G AX 5’ D Mang ba 3’AUX 5’ Câu 7: Phát biểu không ? A Trong trình dịch mã, riboxom dịch chuyển mARN từ đầu 3’ đến đầu 5’ chuỗi polipeptit hình thành bắt đầu nhóm amin kết thúc nhóm cacboxyl B Trình tự aa chuỗi polipeptit phản ứng trình tự ba mARN C Sự kết hợp ba ba đối theo NTBS giúp aa tương ứng gắn xác vào chuỗi polipeptit D Khi riboxom tiếp xúc với ba kết thúc, trình sinh tổng hợp protein dừng lại, chuỗi polipeptit giải phóng, tARN cuối giải phóng dạng tự riboxom trở lại bào tương dạng hai tiểu phần lớn bé Câu 8: Có đặc điểm với trình dịch mã: môt phân tử riboxom khác tiến hành đọc từ điểm khác điểm đặc hiệu với riboxom Quá trình dịch diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bổ sung thể ba hóa mARN ba đối tARN Các riboxom trượt theo ba mARN theo chiều từ 5’ đến 3’ từ gặp ba mở đầu cho tơi gặp ba kết thúc Mỗi phân tử mARN tổng hợp nhiều chuỗi polypeptide có cấu trúc giống Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang A B C D Câu 9: Hoạt động pôlixôm trình dịch có vai trò: A Đảm bảo cho trình dịch diễn liên tục B Đảm bảo cho trình giải diễn nhanh chóng C Tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin loại D Tăng hiệu suất tổng hợp loại prôtêin cho tế bào Câu 10: Một gen sinh vật nhân sơ, vùng hóa có chiều dài 0, 51μm, gen điều khiển trình tổng hợp phân tử prôtêin hoàn chỉnh có aa? A 499 B 498 C 500 D 998 Câu 11: Trên phân tử mARN có trình tự nu sau: 5’ XXX AAU GGG AUG GGG UUU UUX UUA AAA UGA 3’ Nếu phân tử mARN nói tiến hành trình dịch số aa hóa số ba đối tARN mang đến khớp riboxom là: A 10 aa 10 ba đối B 10 aa 11 ba đối C aa ba đối D aa ba đối Câu 12: Cho biết côđon hóa axit amin tương ứng sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU - Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn có trình tự nuclêôtit 5’AGXXGAXXXGGG3’ Nếu đoạn mạch gốc mang thông tin hóa cho đoạn pôlipeptit có axit amin trình tự axit amin A Gly-Pro-Ser-Arg B Ser-Ala-Gly-Pro C Ser-Arg-Pro-Gly D Pro-Gly-Ser-Ala Câu 13: Phân tử m ARN thứ dài 2550 Ao gấp 1, 25 lần so với chiều dài phân tử m ARN thứ hai Quá trình giải phân tử mARN cần môi trường cung cấp 1593 axit amin Số protein tổng hợp từ hai mARN nói là: A B C D Câu 14: Khối lượng gen 372600 đvc, gen lần, có riboxom giải lượt Số lượt phân tử tARN tham gia trình giải A 16560 B 16480 C 16400 D 3296 Câu 15: Phân tử mARN dài 2312A0 có A= 1/3 U = 1/7 X = 1/9 G kết thúc mARN UAG Khi tổng hợp protein, tARN giải lần số ribonucleotit, loại A, U, G, X môi trường cần cung cấp cho đối tARN là: A 102, 34, 238, 306 B 34, 102, 306, 238 C 203, 67, 472, 611 D 101, 33, 238, 305 Câu 16: Gen dài 0, 19788 µm Trong trình dịch giải phóng khối lượng phân tử nước 17352 đvC Có phân tử protein tổng hợp cần cung cấp aa: A 776 aa B 776 aa Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng C 970 aa D 970 aa THPT 2018 | Trang Câu 17: Một phân tử mARN trưởng thành có chiều dài 4080A0, phân tử prôtêin tổng hợp từ mARN có: A 400 axit amin B 399 axit amin C 398 axit amin D 397axit amin Câu 18: Chiều dài cuả gen sinh vật nhân sơ A0 để hóa mạch polipeptit hoàn chỉnh có 300 axit amin ? A 3070A0 B 3060A0 C 3080 A0 D 3000A0 Câu 19: Cho biết ba đối tương ứng với loại axit amin sau: UGG: triptôphan XUU: lơxin AXX: thrêônin GXX: alanin AAG: lizin Trật tự axit amin đoạn mở đầu chuỗi pôlipeptit sau tổng hợp sau: Lizin-alanin-thrêônin-lơxin-triptôphan Đoạn mở đầu phân tử mARN dịch chuỗi pôlipeptit nói có trật tự ba ribônuclêotit là: A UUX-XGG-UGG-GAA-AXX B AAG-GXX-AXX-XUU-UGG C UAA-AAG-GXX-AXX-XUU-UGG D AUG-AAG-GXX-AXX-XUU-UGG Câu 20: Các ba sau thay bazơ nitric bazơ nitric khác trở thành ba kết thúc? 1- ATG 2- AXG 3- AAG 4- TTT 5- TTG 6- TXX Đó ba: A 1, 2, 4, 5, B 2, 4, 5, C 1, 2, 3, D 1, 2, ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser ĐÁP ÁN 10 C A C A D D A C C B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D B A B D C C A D Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... với trình dịch mã: môt phân tử riboxom khác tiến hành đọc mã từ điểm khác điểm đặc hiệu với riboxom Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bổ sung thể ba mã hóa mARN ba đối mã. .. nói tiến hành trình dịch mã số aa mã hóa số ba đối mã tARN mang đến khớp riboxom là: A 10 aa 10 ba đối mã B 10 aa 11 ba đối mã C aa ba đối mã D aa ba đối mã Câu 12: Cho biết côđon mã hóa axit amin... THPT 2018 | Trang A B C D Câu 9: Hoạt động pôlixôm trình dịch mã có vai trò: A Đảm bảo cho trình dịch mã diễn liên tục B Đảm bảo cho trình giải mã diễn nhanh chóng C Tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập quá trình dịch mã , Lý thuyết và bài tập quá trình dịch mã , Lý thuyết và bài tập quá trình dịch mã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay