Lý thuyết bà tập quá trình nhân đôi ADN

8 32 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:23

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Tóm tắt diễn biến trình nhân đôi ADN sinh vật Phân biệt trình nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực ADN vật chất di truyền nằm nhân tế bào tế bào chất (ti thể lục lạp) sinh vật nhân thực vùng nhân tế bào nhânNhân đôi ADN quán trình tạo hai phân tử ADN có cấu trúc giống hệt phân tử ADN mẹ ban đầu Quá trình nhân đôi diến pha S kì trung gian chu kì tế bào (ADN nhân sinh vật nhân thực) tế bào chất (ADN nhân) để chuẩn bị cho phân chia tế bào Quá trình nhân đôi ADN trình tổng hợp hai phân tử ADN có cấu trúc giống với tế bào mẹ ban đầu trình nhân đôi diễn theo nguyên tắc  Nguyên tắc bổ sung  Nguyên tắc bán bảo toàn  Nguyên tắc nửa gián đoạn Hệ việc thực trình nhân đôi theo nguyên tắc giúp cho thông tin di truyền từ hệ sang hệ khác truyền đạt nguyên vẹn Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Thực trình nhân đôi có thành phần sau:  Hai mạch đơn phân tử ADN mẹ  Các nucleotit tự môi trường (A, T, G, X) để tổng hợp mạch ribonucleotit A, U, G, X để tổng hợp đoạn mồi  Hệ thống enzyme tham gia vào trình tái gồm: Quá trình nhân đôi ADN diễn theo trình tự gồm bước sau Bước 1: Phân tử ADN mẹ tháo xoắn: Nhờ enzim tháo xoắn, mạch đơn phân tử ADN mẹ tách dần tạo nên chạc chữ Y để lộ mạch khuôn, mạch có đâu 3’-OH, mạch có đầu 5’-P Bước 2: Tổng hợp mạch ADN mới: Enzim ADN-pôlimeraza liên kết nuclêôtit tự từ môi trường nội bào với nuclêôtit mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung Vì enzim ADN-pôlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’  Trên mạch khuôn có đầu 3’ mạch bổ sung tổng hợp liên tục theo chiều 5’→ 3’cùng chiều với chiều tháo xoắn,  Trên mạch khuôn có đầu 5’ mạch bổ sung tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn gọi đoạn Okazaki theo chiều 5’→ 3’ ngược chiều với chiều tháo xoắn, sau đoạn nối lại với nhờ enzim nối ADN - ligaza Bước 3: Hai phân tử tạo thành Mạch tổng hợp đến đâu mạch đơn ( mạch tổng hợp mạch cũ phân tử ban đầu) đóng xoắn lại với tạo thành hai phân tử ADN Kết thúc trình nhân đôi: Hai phân tử ADN tạo thành có cấu trúc giống hệt giống ADN mẹ ban đầu Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Hình 1: Quá trình nhân đôi chạc chữ Y Ở sinh vật nhân thực, trình nhân đôi diễn nhiều điểm tái khác (nhiều đơn vị tái bản) Ở sinh vật nhân sơ chỉ xảy điểm( đơn vị tái bản) Hình 2: Phân biệt nhân đôi sinh vật nhân thực sinh vật nhân sơ Chú ý: Mỗi đơn vị tái gồm có hai chạc chữ Y phát sinh từ điểm khời đầu nhân đôi theo hai hướng Trong đơn vị tái số đoạn mồi cung cấp cho quán trình nhân đôi số đoạn okazaki + Ý nghĩa trình nhân đôi: Nhân đôi ADN pha S kì trung gian để chuần bị cho quán trình nhân đôi nhiễm sắc thể chuẩn bị cho quán trình phân chia tế bào Nhân đôi ADN giải thích xác truyền đạt thông tin di truyền cách xác qua hệ Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang CƠ CHẾ CHUNG CỦA TÁI BẢN ADN Nơi xảy ra: nhân ( SVNT) vùng nhân ( SVNS) Nguyên tác tái Nguyên tắc bổ sung nhân đôi ADN + A mạch khuôn liên kết với T tự từ môi trường nội bào (và ngược lại), + G mạch khuôn liên kết với X tự từ môi trường nội bào (và ngược lại) Nguyên tắc bán bảo tồn nhân đôi ADN: Trong ADN có mạch ADN mẹ làm khuôn mạch tạo thành  Đảm bảo cho thông tin di truyền từ hệ sang hệ đượctruyền đạt nguyên vẹn Loại enzyme tham gia Tháo xoắn: Tách hai mạch kép ADN ban đầu thành hai mạch riêng Enzim ARN-pôlimera: tổng hợp đoạn mồi ARN bổ sung với mạch khuôn ADN polimeraza: tổng hợp nên nucleotit mạch ADN Ligaza: nối đoạn Okazaki thành mạch hoàn chỉnh Cơ chế chung tái ADN - Phân tử ADN mẹ tháo xoắn: Nhờ enzim tháo xoắn, mạch đơn phân tử ADN mẹ tách dần tạo nên chạc chữ Y để lộ mạch khuôn, mạch có đâu 3’-OH, mạch có đầu 5’-P - Tổng hợp mạch ADN mới: Enzim ADN-pôlimeraza liên kết nuclêôtit tự từ môi trường nội bào với nuclêôtit mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung: Vì enzim ADN-pôlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ Trên mạch khuôn có đầu 3’ mạch bổ sung tổng hợp liên tục theo chiều 5’→ 3’cùng chiều với chiều tháo xoắn, Trên mạch khuôn có đầu 5’ mạch bổ sung tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn gọi đoạn Okazaki theo chiều 5’→ 3’ ngược chiều với chiều tháo xoắn, sau đoạn nối lại với nhờ enzim nối ADN - ligaza Kết quả: Hai phân tử ADN tạo thành có cấu trúc giống hệt giống ADN mẹ Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang SO SÁNH QUÁ TRÌNH TÁI BẢN Ở SINH VẬT NHÂN SƠ VÀ SINH VẬT NHÂN THỰC - Giống nhau: + Đều có thành phần tham gia ADN khuôn, loại enzim, đơn phân nuclêôtit ribônuclêôtit tự môi trường nội bào + Đều thực theo chế nhau: nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, kiểu nửa gián đoạn + Tạo ADN có cấu trúc giống giống ADN mẹ + Chiều di chuyển ezyme chiều mạch đưuọc tổng hợp - Khác nhau: + Trên phân tử ADN, sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị nhân đôi, sinh vật nhân sơ có đơn vị nhân đôi + Nhân đôi sinh vật nhân thực có nhiều loại enzim tham gia Chú ý mở rộng phần tái ADN - Phân biệt đơn vị tái phễu tái - Xác định số đoạn Okazaki đoạn ARN mồi phễu tái + Mạch tổng hợp liên tục: số đoạn Okazaki = đoạn ARN mồi = + Mạch tổng hợp không liên tục: Số đoạn Okazaki = số đoạn mồi ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang BÀI TẬP Câu 1: Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi số lần liên tiếp tạo 30 mạch polinucleotit Xét kết luận sau đây: 1- Nếu diễn theo nguyên tắc bổ sung tất ADN có cấu trúc giống 2- Trong phân tử ADN tạo ra, có 15 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào 3- Phân tử ADN nói nhân đôi lần liên tiếp 4- Trong phân tử ADN tạo ra, có 14 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào Có kết luận ? A B C D Câu 2: Một phân tử ADN nhân đôi liên tiếp lần Số phân tử ADN tạo ? A.6 B.7 C.8 D Câu 3: Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh thể lưỡng bội x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân I A 1x B 2x C 0,5x D 4x Câu 4: Một phân tử ADN có chiều dài 4080 có A= 2G phân tử ADN nhân đôi liên tiếp lần Số nucleotit loại G mà môi trường cung cấp cho trình nhân đôi A.12800 B 12400 C 24800 D.24400 Câu 5: Một gen có chiều dài 5270A0 Gen nhân dôi lần, số nucleotit môi trường cần cung cấp cho trình nhân đôi gen A 99200 B 96100 C.49600 D.48050 Câu 6: Một phân tử ADN có chiều dài 4080 A0 Phân tử ADN nhân đôi liên tiếp lần số liên kết hóa trị hình thành nucleotit trình nhân đôi AND A.16786 B.19184 C.16800 D.19200 Câu 7: Một phân tử ADN nhân thực có 50 chu kì xoắn.Phân tử ADN nhân đôi liên tiếp lần.Số liên kết hóa trị hình thành nucleotit trình nhân đôi A 15968 B.14970 C.1600 D.1500 Câu 8: Một gen có 150 chu kì xoắn G = 600 Khi gen nhân đôi liên tiếp lần, cần môi trường nội bào cung cấp số lượng nuclêôtit thuộc loại A T = A = 6300; G = X = 4200 B A = T = 4200; G = X = 6300 C A = T = 1200; G = X = 1800 D A = T = 1200; G = X = 1800 Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 9: Một phân tử ADN mạch kép thẳng sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 Trên mạch gen có A1 = 260 nu, T1 = 220 nu Gen thực tự số lần sau kết thúc tạo tất 64 chuỗi polinucleotit Số nu loại mà môi trường nội bào cung cấp cho trình tái gen nói là: A.A=T=30240; G=X=45360 B A=T=29760; G=X=44640 C.A=T=14880; G=X=22320 D A=T=16380; G=X=13860 Câu 10: Người ta sử dụng chuỗi polinucleotit có G+A/ T+X = 0.25 để làm khuôn tổng hợp chuỗi polinucleot bổ sung có chiều dài chiều dài mạch khuôn Tính theo lí thuyết, tỷ lệ loại Nu tự cần cung cấp cho trình tổng hợp này: A.A+ G= 20%; T+X= 80% B.A+ G= 20%; T+X= 80% C.A+ G= 25%; T+X= 75% D.A+ G= 75%; T+X= 25% Câu 11: Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài 34 106 A0 A chiếm 30% tổng số nucleotit Phân tử AND nhân đôi liên tiếp hai lần Số Nu loại G mà môi trường cung cấp cho trình nhân đôi A.12.106 B.18.106 C.6.106 D.9.106 Câu 12: Giả sử phễu tái đơn vị nhân đôi (vòng tái bản) sinh vật nhân thực có 30 đoạn Okazaki cần đoạn mồi cho việc nhân đôi đơn vị tái nói trên? A 32 B 31 C 62 D 61 Câu 13: Trên đoạn ADN có replicon hoạt động chép, replicon có 10 đoạn Okazaki Số đoạn primer (ARN mồi) hình thành là: A 52 B 60 C 50 D 55 Câu 14: Trên đơn vị tái có 30 đoạn okazaki Số đoạn mồi cung cấp cho đơn vị tái A.30 B.31 C.32 D Câu 15: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn Ecoli chứa N 15 Nễu chuyển vi khuẩn sang môi trường có N14 tế bào vi khuẩn Ecoli sau lần nhân đôi tạo phân tử ADN vùng nhân chứa N14 A.30 B.8 C.16 D.32 Câu 16: Giả sử thí nghiệm Meselson – Stahl: (dùng đánh dấu phóng xạ để chứng minh ADN tái theo nguyên tắc bán bảo toàn) tiếp tục đến hệ thứ tỉ lệ phân tử ADN ban đầu chứa là: A / B /8 C 1/ 16 D 1/ 32 Câu 17: Phân tử ADN vi khuẩn Ecoli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển E.coli sang môi trường có chứa N14 sau lần tự tỷ lệ tỷ lệ mạch polinucleotit chứa N15 tổng số mạch tổng hợp phân tử bao nhiêu? A.1/4 B.1/8 Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng C 1/16 D 1/ 32 THPT 2018 | Trang Câu 18:Trong trình nhân đôi phân tử AND có 15 đơn vị tái bản, đơn vị tái có 18 đoạn okazaki Số đoạn mồi cần cung cấp cho đơn vị tái AND tái lần A.30 B.285 C.270 D.300 Câu 19:Trên phân tử ADN có điểm tái Quá trình tái hình thành 80 đoạn okazaki.Số đoạn mồi tổng hợp A.120 B.100 C.80 D.90 Câu 20: Một gen tự nhân đôi tạo thành hai gen con, hình thành nên 3800 liên kết hidro số số liên kết hidro cặp G- X nhiều số liên kết cặp A-T 1000 Chiều dài gen A.2411 A0 B.2550 A0 C.5100A0 D.2250A0 ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser ĐÁP ÁN 10 B C B B B A B A C B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C B C A A D D D D Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... đầu nhân đôi theo hai hướng Trong đơn vị tái số đoạn mồi cung cấp cho quán trình nhân đôi số đoạn okazaki + Ý nghĩa trình nhân đôi: Nhân đôi ADN pha S kì trung gian để chuần bị cho quán trình nhân. .. thống enzyme tham gia vào trình tái gồm: Quá trình nhân đôi ADN diễn theo trình tự gồm bước sau Bước 1: Phân tử ADN mẹ tháo xoắn: Nhờ enzim tháo xoắn, mạch đơn phân tử ADN mẹ tách dần tạo nên chạc... phân tử ADN có chiều dài 4080 A0 Phân tử ADN nhân đôi liên tiếp lần số liên kết hóa trị hình thành nucleotit trình nhân đôi AND A.16786 B.19184 C.16800 D.19200 Câu 7: Một phân tử ADN nhân thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết bà tập quá trình nhân đôi ADN , Lý thuyết bà tập quá trình nhân đôi ADN , Lý thuyết bà tập quá trình nhân đôi ADN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay