Giảm phân các dạng bài tập liên quan

8 13 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:23

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP GIẢM PHÂN I GIẢM PHÂN Khác với nguyên phân, giảm phân trình phân bào xảy tế bào sinh dục chín (tế bào sinh tinh sinh trứng), kết giảm phân tạo giao tử (tinh trùng trứng) mang nửa nhiễm sắc tế bào mẹ ban đầu Mở rộng:  Với thể lưỡng bội (2n ), tế bào sinh dục giảm phân bình thường tạo giao tử có NST đơn bội n  Với trường hợp thể đa bội (4n) giảm phân binh thường tạo giao tử có NST ( 2n )  Với thể đa bội lẻ thường bất thụ không tạo giao tử II DIẾN BIẾN QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN Quá trình giảm phân điễn để tế bao ban đầu tạo hai tế bào mang nửa NST tế bào mẹ ban đầu ? Quá trình giảm phân chia thành hai giai đoạn liên tiếp giảm phân I giảm phân II Diến biến kì, biến đổi số lượng trạng thái NST kì trình giảm phân mô tả bảng sau BẠN CÓ MUỐN NHẬN THÊM CÁC TÀI LIỆU, KINH NGHIỆM & KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ KYS? Hãy để lại thông tin link đây, Kys hỗ trợ bạn miễn phí bit.ly/nhantailieukys Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Bảng: Mô tả diễn biến trình giảm phân tế bào Kì trung gian I: ADN nhân đôi pha S, pha G tế bào chuẩn bị chất cần thiết cho trình phân bào Kết thúc kì trung gian tế bào có NST 2n kép Giảm phân Kì Kì đầu Hình minh họa NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn Các cặp NST thể kép cặp tương đồng bắt cặp theo chiều dọc, tiếp hợp với trao đổi chéo xảy hai cromatit không chị em Cuối kì đầu hai NST kép tách Màng nhân nhân tiêu biến Kì NST tiếp tục co xoắn cực đại, NST có hình thái đặc trưng cho loài Thoi vô sắc đính vào tâm động bên NST Các cặp NST tương đồng tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Kì sau Các cặp NST kép tương đồng di chuyển độc lập hai cực tế bào chúng phân li độc lập với Kì cuối Sau di chuyển hai cực tế bào NST bắt đầu dãn Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang xoắn, màng nhân nhân hình thành Thoi vô sắc tiêu biến, màng nhân nhân xuất Kết Từ tế bào mẹ có 2n NST kép sinh tế bào có NST n kép Kì trung gian II: Sau kết thúc giảm phân tế bào tiếp tục vào giảm phân mà không nhân đôi NST Trong tế bào có n NST kép Giảm phân Kì đầu Hình minh họa NST bắt đầu đóng xoắn Màng nhân nhân tiêu biến Thoi vô sắc xuất Kì NST kép co xoắn cực đại tập trung hàng mặt phẳng xích đạo thoi vô sắc Thoi vô sắc dính vào phía NST kép Kì sau NST tách tâm động trượt thoi vô sắc di chuyển hai cực tế bào Kì cuối NST dãn xoắn Màng nhân nhân xuất hiện, màng tế bào hình thành Tạo hai tế bào Kết Từ tế bào có n NST kép tạo tế bào mang NST n đơn Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Kết giảm phân: Từ tế bào mẹ có 2n NST kép tạo tế bào có NST n đơn Ở giới đực:  Không xảy hoán vị gen tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo tinh trùng (n) có loại tinh trùng có kiểu gen khác  Hoán vị gen tế bào tạo loại tinh trùng có kiểu gen khác Ở giới cái:Tế bào sinh trứng tạo tế bào trứng (n) thể định hướng (n) Ý nghĩa giảm phân: Nhờ phân li độc lập, tổ hợp tự NST, tượng trao đổi đoạn hoán vị gen tạo tính đa dạng phong phú cho giao tử, từ xuất biến dị tổ hợp hệ sau CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN GIẢM PHÂN Dạng 1: Xác định số NST, số cromatit, số tâm động tế bào qua kì Vận dụng hiểu biết biến đổi hình thái số lượng NST trình giảm phân ta xác định bảng sau: Bảng 1: Xác định số lượng NST, số cromatit, số tâm động tế bào qua kì giảm phân NST đơn NST kép 2n 4n Đầu I 2n 4n Giữa 2n 4n Sau 2n 4n Cuối n 2n n 2n Đầu I n 2n Giữa n 2n Sau 2n 0 Cuối n 0 Kì Số cromatit Cách giải: - Xác định tế bào sinh dục kì trình giảm phân - Áp dụng kiến thức bảng để xác định số lượng thành phần có tế bào Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Bài tập minh họa: Bài 1: Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua trình giảm phân hình thành giao tử Số NST số tâm động tế bào kì sau I là: A 24 24 B 24 12 C.12 24 D 12 12 Bài 2: Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua trình giảm phân hình thành giao tử Số nhiễm sắc thể số tâm động tế bào kì sau II là: A 24 24 B 24 12 C.12 24 D 12 12 Bài 3: Một tế bào lợn có 2n = 38 trải qua trình giảm phân hình thành giao tử Số nhiễm sắc thể số cromatit kì I là: A 38 76 B 38 C 38 38 D 76 76 Bài 4: Năm tế bào ruồi giấm (2n = 8) kì giảm phân I, người ta đếm tổng số cromatit là: A 40 B 80 C.120 D.160 ĐÁP ÁN A A A B Dạng 2: Xác định số giao tử sinh giảm phân Áp dụng công thức:  a tế bào sinh tinh trải qua giảm phân tạo 4a tinh trùng  a tế bào sinh trứng qua giảm phân tạo a tế bào trứng 3a thể định hướng Chú ý Nếu tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân k lần tế bào mẹ ban đầu tạo 2k số tế bào sinh tinh/ sinh trứng sinh ra, sau áp dụng công thức  Cần phân biệt tế bào sinh dục sơ khai tế bào sinh dục chín ( sinh tinh/sinh trứng )  Tế bào sinh dục sơ khai tế bào có khả nguyên phân để tạo tế bào sinh tinh / sinh trứng; tế bào không trực tiếp tạo giao tử  Tế bào sinh tinh/ sinh trứng tế bào có khả giảm phân tạo giao tử ( tinh trùng / trứng )  Mối quan hệ chúng biểu diễn sơ đồ sau Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Cách giải: Bước 1: Xác định số tế bào sinh dục tế bào sinh tinh hay tế bào sinh trứng Bước 2: Tính số tế bào sinh dục chín tham gia vào trình giảm phân - Nếu a tế bào sinh dục tạo tạo a tế bào trứng 3a thể định hướng - Nếu a tế bào sinh tinh trải qua giảm phân tạo 4a tinh trùng Bước 3: Tính số giao tử tạo trình giảm phân Bài tập minh họa Bài 1: 1TB sinh dục sơ khai đực TB sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp lần Các TB chuyển sang vùng sinh trưởng qua vùng chín giảm phân bình thường Xác định số lượng giao tử đực tạo thành? Hướng dẫn giải Số tế bào sinh tinh/ sinh trứng tạo từ tế bào sơ khai ban đầu là: 25 = 32 Các tế bào giảm phân bình thường nên ta có: Số TB trứng 32 Số tinh trùng là: 32 x = 128 Đáp án: 32 – 128 Bài 2: Ở ruồi giấm có NST lưỡng bội 2n = Xét ba tế bào sinh dục sơ khai vùng sinh sản nguyên phân liên tiếp đợt 1,5625% tế bào trải qua giảm phân Tính số giao tử sinh là: Hướng dẫn giải: tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân đợt tạo 3x 29 = 1536 tế bào Số tế bào tham gia giảm phân 1536 x 0,015625 = 24 tế bào Trường hợp 1: tế bào tế bào sinh tinh Số giao tử tạo 24 x 4= 96 tinh trùng Trường hợp 2: tế bào tế bào sinh trứng Số giao tử tạo 24 trứng Đáp án 24 trứng / 96 tinh trùng Dạng : Xác định số NST đơn môi trường cần cung cấp cho trình nhân đôi Áp dụng: tế bào sinh dục chín ( tế bào sinh tinh / tế bào sinh trứng ) giảm phân cần môi trường cung cấp số NST đơn là: 4n – 2n = 2n NST a tế bào sinh dục chín ( tế bào sinh tinh / tế bào sinh trứng ) giảm phân cần môi trường cung cấp số NST đơn là: a× (4n – 2n) = a × 2n NST Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Cách giải: Bước 1: Xác định NST lưỡng bội loài Bước 2: Xác định số lượng tế bào sin dục chín tham gia vào trình giảm phân Bước 3: Áp dụng công thức tính số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho giảm phân Bài tập minh họa: Bài 1: Ở ruồi giấm có NST lưỡng bội 2n = Xét ba tế bào sinh dục sơ khai vùng sinh sản nguyên phân liên tiếp đợt 1,5625% tế bào trải qua giảm phân Xác định số NST đơn môi trường cần phải cung cấp cho trình giảm phân là: Hướng dẫn giải: Bộ NST loài có 2n = tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân đợt tạo 3x 29 = 1536 tế bào Số tế bào tham gia giảm phân 1536 x 0,015625 = 24 tế bào Số NST đơn môi trường cung cấp cho giảm phân là: 24 x = 192 NST ( đơn ) Bài 2: Tại vùng sinh sản ống dẫn sinh dục có tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân đợt Các tế bào tạo trở thành tế bào sinh trứng Các tế bào chuyển sang vùng chín tiếp tục nhận môi trường 6240 NST đơn Tính NST lưỡng bội loài nói là: Giải: Đặt 2n = x tế bào nguyên phân đợt tạo x 24 = 80 tế bào sinh trứng 80 tế bào chuyển qua vùng chín tức xảy trình nhân đôi nhiễm sắc thể tế bào Số NST mà tế bào nhận từ môi trường 80x.(2-1)=80x Theo ra, có 80x = 6240 Vậy x = 78 Dạng 4: Xác định số thoi phân bào xuất bị phá hủy trình nhân đôi: Mỗi tế bào sinh tinh sinh trứng qua hai lần phân bào giảm phân xuất ( phá hủy ) thoi vô sắc ( thoi vô sắc lần phân bào thoi vô sắc lần phân bào 2) a tế bào giảm phân xuất bị phá hủy 3a thoi vô sắc Bài 1: Một loài có NST lưỡng bội 2n = 12 Xét tế bào sinh dục sơ khai vùng sinh sản nguyên phân liên tiếp đợt Tất tế bào tham gia giám phân tạo giao tử Tính số thoi vô sắc xuất bị phá hủy trình giảm phân tế bào nói Số tế bào sinh tinh sinh trứng tạo là: x 24 = 80 tế bào Số thoi vô sắc hình thành phá hủy là: x 80 = 2400 thoi Đáp án 2400 thoi Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Dạng 5: Hiệu suất thụ tinh Hiệu suất thụ tinh = Giao tử thụ tinh hình thành hợp tử * 100 Tổng số giao tử sinh giảm phân Cách giải: - Xác định tổng số tê bào tham gia vào trình thụ tinh - Xác định tổng số giao tử sinh giảm phân - Xác định tỉ lệ Bài 1: Tính số tế bào sinh tinh số tế bào sinh trứng cần thiết để tạo 1000 hợp tử Biết hiệu suất thụ tinh tinh trùng 50%, trứng 80% Hướng dẫn: - Để tạo 1000 hợp tử cần: + 1000 tinh trùng thụ tinh + 1000 trứng thụ tinh - Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 50% nên số tinh trùng tham gia thụ tinh 2000; số tế bào sinh tinh tham gia giảm phân 2000/4 = 500 (tế bào) - Hiệu suất thụ tinh trứng 80% nên số trứng tham gia thụ tinh (tế bào); số tế bào sinh trứng tham gia giảm phân 1250 (tế bào) ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... giảm phân: Nhờ phân li độc lập, tổ hợp tự NST, tượng trao đổi đoạn hoán vị gen tạo tính đa dạng phong phú cho giao tử, từ xuất biến dị tổ hợp hệ sau CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN GIẢM PHÂN Dạng. .. trình giảm phân - Nếu a tế bào sinh dục tạo tạo a tế bào trứng 3a thể định hướng - Nếu a tế bào sinh tinh trải qua giảm phân tạo 4a tinh trùng Bước 3: Tính số giao tử tạo trình giảm phân Bài tập. .. nguyên phân liên tiếp đợt 1,5625% tế bào trải qua giảm phân Tính số giao tử sinh là: Hướng dẫn giải: tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân đợt tạo 3x 29 = 1536 tế bào Số tế bào tham gia giảm phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảm phân các dạng bài tập liên quan , Giảm phân các dạng bài tập liên quan , Giảm phân các dạng bài tập liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay