Đột biến cấu trúc và số lượng của nhiễm sắc thể

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:23

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC & SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Khái niệm đột biến cấu trúc NST Đột biến cấu trúc NST thay đổi cấu trúc NST => Sắp xếp lại gen, hay giảm tăng số lượng gen NST dẫn đến thay đổi hình dạng cấu trúc NST Nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST Do tác động tác nhân gây đột biến ngoại cảnh (vật lí, hóa học) Do rối loạn trao đổi chất nội bào, làm cho NST bị đứt gãy Do rối loạn trình tự nhân đôi NST, hay tiếp hợp trao đổi chéo không bình thường crômatit Đặc điểm cá loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Các da ̣ng đô ̣t biế n Tiêu chí Khái niệm Hậu Mất Là đột biến Giảm số lượng gen NST, cân gen đoạn đoạn hệ gen => l giảm sức sống gây chết NST Lặp đoạn Là đột biến làm cho đoạn Ý nghĩa chế Tạo nguyên liệu cho trình chọn lọc tiến hoá Cơ chế chung của - Tăng số lượng gen NST ® tăng cường ĐBCTNST: giảm bớt biểu tính trạng Các tác nhân gây đô ̣t NST lặp lại Làm cân gen hệ gen ® gây biế n phá vỡ cấu trúc hay nhiều lần nên hậu có hại cho thể NST→dẫn đến Đảo đoạn Là đột biến làm cho đoạn Ít ảnh hưởng đến sức sống cá thể vật chất di truyền không bị mát Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng thay đổi trình tự số lượng gen, THPT 2018 | Trang NST đứt - Làm thay vị trí gen NST => thay đổi mức làm thay đổi hình ra, đảo ngược độ hoạt động gen => gây hại cho dạng NST 180o nối lại thể đột biến - Thể dị hợp đảo đoạn, giảm phân xảy trao đổi chéo vùng đảo đoạn tạo giao tử không bình thường ® hợp tử khả sống Chuyển Là đột biến dẫn Chuyển đoạn NST không tương đồng làm đoạn đến đoạn thay đổi nhóm gen liên kết NST chuyển sang Chuyển đoạn lớn thường gây chết giảm khả vị vị trí khác sinh sản cá thể NST, Chuyển đoạn nhỏ thường ảnh hưởng tới sức trao đổi đoạn sống, có lợi cho sinh vật NST không tương đồng II ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ Đột biến lệch bội Là biến đổi số lượng NST xảy hay số cặp NST tương đồng tế bào, tạo nên thể lệch bội Ví dụ người bị bệnh Đao : cặp số NST số 21 – thể lệch bội Các thể lệch bội : Nguyên nhân : Do tác động tác nhân lí hoá môi trường (tia phóng xạ, tia tử ngoại, hoá chất gây đột biến) rối loạn trao đổi chất nội bào Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang → Một hay số cặp NST không phân li phân bào nguyên phân giảm phân → Tạo thể lệch bội Cơ chế : Sự không phân li hay số cặp NST giảm phân tạo loại giao tử thừa hay thiếu vài NST Các loại giao tử kết hợp với giao tử bình thường tạo thể lệch bội Vai trò ứng dụng đột biến lệch bội : - Đột biến lệch bội thường gây hại cho thể => phát triển không bình thường, giảm khả sống, khả sinh sản hữu tính, - Đột biến lệch bội cung cấp nguồn nguyên liệu cho trình tiến hóa - Trong chọn giống sử dụng đột biến lệch bội để đưa NST mong muốn vào giống trồng đó, sử dụng thể lệch bội để xác định vị trí gen NST Đột biến đa bội thể đa bội : Đột biến đa bội biến đổi số lượng NST tất cặp NST tế bào theo hướng tăng thêm số nguyên lần đơn bội lớn 2n hình thành thể đa bội Tự đa bội : Là tăng số nguyên lần NST đơn bội loài, gồm thể đa bội lẻ 3n, 5n, 7n thể đa bội chẵn 4n, 6n, 8n Dị đa bội : Là tượng hai NST lưỡng bội hai loài khác tồn tế bào Thể song nhị bội thể mà tế bào có NST 2n loài khác nhau, hình thành từ lai xa qua đa bội hoá lai tế bào sinh dưỡng khác loài Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Nguyên nhân : Do tác động tác nhân lý hoá hay rối loạn trao đổi chất nội bào => cho thoi vô sắc không hình thành phân bào dẫn tất NST nhân đôi không phân li => NST tế bào tăng lên gấp đôi Cơ chế phát sinh thể tự đa bội : Cơ chế phát sinh thể dị đa bội : Đặc điểm thể đa bội : - Thể đa bội phổ biến thực vật, gặp động vật thể động vật có hệ thống thần kinh phát triến bị đột biến đa bội thường chết + Tế bào thể đa bội có hàm lượng ADN tăng gấp bội nên trình sinh tổng hợp chất hữu diễn mạnh mẽ=> tế bào to, quan sinh dưỡng thân, lá, củ lớn thể lưỡng bội khả phát triển khoẻ, chống chịu tốt + Các thể đa bội chẵn có khả sinh sản hữu tính, thể tự đa bội lẻ khả sinh giao tử => hạt Vai trò ứng dụng đột biến đa bội : - Trong tiến hóa, thể tự đa bội chẵn dị đa bội góp phần tạo loài cách nhanh chóng - Tạo giống trông có suất cao Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... sản cá thể NST, Chuyển đoạn nhỏ thường ảnh hưởng tới sức trao đổi đoạn sống, có lợi cho sinh vật NST không tương đồng II ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ Đột biến lệch bội Là biến đổi số lượng. .. mong muốn vào giống trồng đó, sử dụng thể lệch bội để xác định vị trí gen NST Đột biến đa bội thể đa bội : Đột biến đa bội biến đổi số lượng NST tất cặp NST tế bào theo hướng tăng thêm số nguyên... phân li hay số cặp NST giảm phân tạo loại giao tử thừa hay thiếu vài NST Các loại giao tử kết hợp với giao tử bình thường tạo thể lệch bội Vai trò ứng dụng đột biến lệch bội : - Đột biến lệch bội
- Xem thêm -

Xem thêm: Đột biến cấu trúc và số lượng của nhiễm sắc thể , Đột biến cấu trúc và số lượng của nhiễm sắc thể , Đột biến cấu trúc và số lượng của nhiễm sắc thể

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay