Cấu tạo và chức năng của ADN và gen

6 22 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:23

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 CẤU TẠO CHỨC NĂNG CỦA ADN GEN ADN đại phân tử hữu cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân nucleotit ADN gồm hai chuỗi polinucleotit liên kết với với theo nguyên tắc bổ sung Chức ADN mang, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền I ADN Cấu tạo hóa học ADN ADN đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân nucleotit Mỗi nucleotit cấu tạo gồm thành phần :  gốc bazơ nitơ (A, T, G, X)  gốc đường đêoxiribôzơ  C5 H10 O   gốc Axit photphoric  H PO  Các loại nucleotit khác bazo nito nên người ta đặt tên loại nucleotit theo tên bazo nito Nucleotit liền liên kết với liên kết hóa trị (phospho dieste) để tạo nên chuỗi polinucleotit Liên kết hóa trị liên kết gốc đường đêoxiribôzơ  C5 H10 O  nucleotit với gốc axit photphoric  H 3PO  nucleotit khác BẠN CÓ MUỐN NHẬN THÊM CÁC TÀI LIỆU, KINH NGHIỆM & KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ KYS? Hãy để lại thông tin link đây, Kys hỗ trợ bạn miễn phí bit.ly/nhantailieukys Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Hình 1: Cấu tạo chuỗi polinucleotit Cấu trúc không gian phân tử ADN Mỗi phân tử ADN gồm có hai chuỗi polinucleotit song song ngược chiều nhau( chiều 3' 5' chiều 5' 3') Các nucleotit hai mạch liên kết với theo nguyên tắc bổ sung - A – T liên kết với liên kết H - G - X liên kết với liên kết H Từ hệ nguyên tắc bổ sung ta suy số lượng nucleotit thành phần nucleotit mạch lại ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Hình 2: Cấu tạo hóa học cấu trúc không gian phân tử ADN Khoảng cách hai cặp bazo 3,4A0 Một chu kì vòng xoắn có 10 cặp nucleotit ( 20 nucleotit) Đường kính vòng xoắn 20 A0 Chức phân tử ADN ADNchức lưu giữ truyền đạt bảo quản thông tin di truyền hệ II GEN Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho chuỗi pôlipeptit hay ARN Từ định nghĩa gen ta thấy : Gen có chất ADN, phân tử ADN chứa nhiều gen , Nhưng điều kiện đủ để đoạn ADN dược gọi gen mang thông tin mã hóa cho sản phẩm định Các loại gen : Gen cấu trúc : mang thông tin mã hoá cho sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức tế bào Gen điều hoà : mang thông tin tạo sản phẩm kiểm soát hoạt động gen khác Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Cấu trúc chung gen cấu trúc Mỗi gen có hai mạch polinucleotit , có mạch gốc ( ' 5')mang thông tin mã hóa cho axit amin, mạch lại gọi mạch bổ sung Mỗi gen mã hóa prôtêin gồm vùng trình tự nuclêôtit Hình 3: Cấu trúc chung gen điển hình Vùng điều hòa: Nằm đầu 3’của gen,mang tín hiệu đặc biệt giúp ARN polimeraza nhận biết liên kết để khởi động trình phiên mã chứa trình tự nucleotit điều hòa trình phiên mã Vùng mã hoá : Mang thông tin mã hóa axit amin Vùng kết thúc nằm đầu ' mạch mã gốc mang tín hiệu kết thúc phiên mã Phân biệt gen sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực Hình 4: Sự khác vùng mã hóa SV nhân sơ SV nhân thực Gen SVNS SVNT có cấu tạo phần chúng phân biệt với cấu tạo vùng mã hóa :  Vùng mã hóa liên tục mã hóa axit amin có sinh vật nhân sơ nên gọi gen không phân mảnh Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang  Vùng mã hóa không liên thục có sinh vật nhân thực Phần lớn gen sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục , đoạn mã hóa axit amin(exon) không mã hóa axit amin (intron) xen kẽ nên gọi gen phân mảnh III CÁC CÔNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN Tính số lượng loại nucleotit phân tử ADN Theo nguyên tắc boror sung ta có : A liên kết với T liên kết hidro G liên kết với X liên kết H => A = T; G = X => %A = %T; %G = %X => %A+%G = %T+%X=50% => N = A + T + G + X = 2A + 2G = T + X Tính chiều dài gen: L= N  3, 2L => N = 3, Tính số chu kì xoắn: C = N => N = C x 20 20 Tính số liên kết hiđrô gen: H = 2A + 3G ( lk) Tính khối lượng phân tử ADN (gen): MADN = N × 300 => N = M 300 Tính số liên kết phôtphođieste Trong phân tử ADN : liên kết PHOTPHODIESTE gồm có liên kết gốc đường gốc axit nucleotit liên kết cộng hóa trị hai nucleotit + Số lượng liên kết HÓA TRỊ nucleotit: HT = N - + Số lượng liên kết gốc đường gốc axit nucleotit = N => Tổng số liên kết PHOTPHODIESTEcủa ADN: N + (N - 2) = 2N - Ví dụ : Một gen có chiều dài 5100 A0, số nuclêôtit loại Adenin chiếm 20% Hãy xác định: Số lượng loại nuclêôtit gen Số liên kết hydro gen Số chu kỳ xoắn gen Số liên kết photphodieste mạch phân tử ADN Hướng dẫn giải tập Số nuclêôtit gen (N) N = L  5100  2 =    = 3000 (nu) 3,  3,  Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Số nuclêôtit loại (A, T, G, X) Theo NTBS %A = %T = 20% => A = T = 3000×20% = 600 (nu) % G = %X = 50% - 20% = 30% → G = X = %G × N = 3000 × 30% = 900 (nu) Số liên kết hyđrô gen H = 2A + 3G = (2A + G) + G = Nu + G = 3000 + 600 = 3600 Số chu kỳ xoắn = N 3000 = = 1500 20 20 Số liên kết photphodieste Trên mạch = N - = 2999 Trên phân tử ADN = 2N-2 = 5998 Bài tập tự giải Bài Một gen có chiều dài 4080 A0, số nuclêôtit loại Adenin chiếm 20% Xác định số lượng loại nuclêôtit gen Xác định số liên kết hydro gen Xác định số ribonucleotit mARN gen phiên mã Xác định số chu kỳ xoắn gen Xác định số liên kết photphodieste mạch phân tử ADN Đáp án A = T = 480 ; G = X = 720 3120 liên kết H 1200 ribonucleotit 120 chu kì xoắn Bài Một gen có 3120 liên kết hiđrô có 480 Adenin Tính số lượng tỷ lệ nuclêôtit loại gen Xác định chiều dài gen Xác định số liên kết hóa trị nucleotit Đáp án G = X = 720; 30% A = T = 480 ; 20% L : 4080 A0 2398 liên kết Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... GEN Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho chuỗi pôlipeptit hay ARN Từ định nghĩa gen ta thấy : Gen có chất ADN, phân tử ADN chứa nhiều gen , Nhưng điều kiện đủ để đoạn ADN dược gọi gen. .. định Các loại gen : Gen cấu trúc : mang thông tin mã hoá cho sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức tế bào Gen điều hoà : mang thông tin tạo sản phẩm kiểm soát hoạt động gen khác Tài Liệu... 2: Cấu tạo hóa học cấu trúc không gian phân tử ADN Khoảng cách hai cặp bazo 3,4A0 Một chu kì vòng xoắn có 10 cặp nucleotit ( 20 nucleotit) Đường kính vòng xoắn 20 A0 Chức phân tử ADN ADN có chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo và chức năng của ADN và gen , Cấu tạo và chức năng của ADN và gen , Cấu tạo và chức năng của ADN và gen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay