Bài tập tổng hợp cơ chế di truyền phân tử

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:23

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 BÀI TẬP TỔNG HỢP CHẾ DI TRUYỀN PHÂN TỬ Câu 1: Nội dung không nói điểm giống nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực là: A Đều nhiều đơn vị nhân đôi B Đều dựa nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn C Đều dựa khuôn mẫu phân tử ADN ban đầu D Đều tham gia enzim ADN pôlimeraza Câu 2: Trong trình tự nhân đôi ADN, đoạn Okazaki nối lại với để tạo thành sợi hoàn chỉnh nhờ loại enzim sau đây? A Ligaza B ADN polymeraza C ARN polymeraza D Helicaza Câu 3: Khi nói trình nhân đôi ADN tế bào nhân thực, xét phát biểu sau đây: 1- Enzim ADN polimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN 2- Enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ 3- liên kết bổ sung A với T, G với X ngược lại 4- Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản) 5- Diễn pha S chu kì tế bào phát biểu A B C D Câu 4: Câu sau mô tả chất nguyên tắc bán bảo tồn nhân đôi ADN A Sau trình nhân đôi, tạo thành hai phân tử ADN mới, phân tử ADN gồm mạch cũ mạch tổng hợp B Trong nhân đôi, mạch tổng hợp liên tục, mạch thứ hai tổng hợp đứt đoạn C Trong phân tử ADN tạo thành, lượng A=T G=X D Sau trình nhân đôi, tạo thành hai phân tử ADN, phân tử ADN cũ phân tử ADN hoàn toàn Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 5: Một gen ngắn tổng hợp nhân tạo ống nghiệm trình tự nucleotit sau: Mạch I: (1) TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG GTA XAT (2) Mạch II: (1) ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX GTA XAT (2) Gen dịch mã ống nghiệm cho chuỗi pôlipeptit gồm axit amin Hãy cho biết mạch dùng làm khuôn để tổng hợp mARN chiều mã gen A Mạch II làm khuôn, chiều mã từ (1) → (2) B Mạch II làm khuôn, chiều mã từ (2) → (1) C Mạch I làm khuôn,chiều mã từ (2) → (1) D Mạch I làm khuôn, chiều mã từ (1) → (2) Câu 6: Một gen chiều dài 5100 A0, 3900 liên kết hidro gen nhân đôi liên tiếp lần số nu loại mà môi trường nội bào cần cung cấp là: A A=T=9000, G=X=13500 B A=T=2400 G=X=3600 C A=T=9600, G=X=14400 D A=T=4800, G=X=7200 Câu 7: Một gen A = 600 nu, tỉ lệ A/G = 2/3 Gen chép liên tiếp lần số liên kết photphodieste hình thành số gen cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào là: A 83 972 B 95968 C 41972 D 47968 Câu 8: Một gen chiều dài 4080 Ao số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Số liên kết hiđrô gen A 2880 B.3000 C 2700 D 2900 Câu Một gen hiệu số guanin với ađênin 15% số nuclêotit gen Trên mạch thứ gen 10% timin 30% xitôzin Tính % loại Nu mạch đơn A A2 = 10%, T2 = 25%, G2= 30%, X2 = 35% B A1 = 7,5%, T1 = 10%, G1= 2,5%, X1 = 30% C A1 = 10%, T1 = 25%, G1= 30%, X1 = 35% D A2 = 10%, T2 = 7,5%, G2= 30%, X2 = 2,5% Câu 10 Một gen số liên kết hiđrô 3450, hiệu số A với loại Nu không bổ sung 20% Gen nói tự nhân đôi liên tiếp đợt số lượng loại Nu môi trường cung cấp cho trình tự nhân đôi gen là: A ATD = TTD = 13950, XTD = GTD = 32550 B ATD = TTD = 35520, XTD = GTD = 13500 C ATD = TTD = 32550, XTD = GTD = 13950 D ATD = TTD = 13500, XTD = GTD = 35520 Câu 11: Thực chất trình phiên mã là: A tổng hợp phân tử ARN B tổng hợp phân tử AND C tổng hợp chuỗi polipeptit D tổng hợp gen cấu trúc Câu 12: Sự khác trình phiên mã sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực thể bước: A Khởi đầu B kéo dài Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng C kết thúc D sau kết thúc THPT 2018 | Trang Câu 13: nhiều trường hợp tế bào sinh vật nhân chuẩn, gen phiên mã tạo thành ARN lại tổng hợp nhiều loại prôtêin khác Tại lại vậy? A Do gen chứa nhiều đoạn intron khác B Do trình cắt intron, xếp lại đoạn exon theo cách khác C Do trình tạo mARN trưởng thành, số intron không bị cắt khỏi mARN D Do gen chứa nhiều đoạn exon khác Câu 14: Vùng mã hóa gen không phân mảnh chiều dài 5100Å, gen tiến hành phiên mã cần môi trường cung cấp 900U, 1200G, 1500A, 900X Số phân tử mARN tạo là: A B C D Câu 15: Phân tử mARN A = 480 G- X = U Gen tổng hợp mARN A=3/2 G Mạch đơn gen G= 30% nuleotit mạch Số lượng loại ribonucleotit A, U, G, X mARN là: A 480, 360, 240, 120 B 480, 120, 240, 360 C 480, 120, 360, 240 D 480, 240, 360, 120 Câu 16: Một gen thực lần mã đòi hỏi môi trường cung cấp ribonucleoit, loại A= 400, U= 360, G = 240, X = 480 Số lượng loại nucleotit gen A A=T= 760, G= X= 720 B A= 360, T= 400, X=240, G= 480 C A= T= 380, G= X = 360 C T= 200, A= 180, X= 120, G= 240 Câu 17: Khi nói trình dịch mã, xét kết luận sau đây: 1- Ở phân tử mARN, riboxom khác tiến hành đọc mã từ điểm khác nhau, điểm đọc đặc hiệu với loại riboxom 2- Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung thể ba đối mã tARN với ba mã hóa mARN 3- Các riboxom trượt theo ba mARN theo chiều từ 5’ đến 3’ từ ba mở đầu gặp ba kết thúc 4- Mỗi phân tử mARN tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit, chuỗi polipeptit tổng hợp từ mARN cấu trúc giống kết luận sai? A B C D Câu 18: Một phân tử mARN chiều dài 1224 A0 phân tử m ARN ba mở đàu ba khả kết thúc dịch mã ba UAA cách ba mở đầu 26 ba, ba UGA cách ba mở đầu 39 ba, ba UAG cách ba mở đầu 69 ba Chuỗi polipetit hoàn chỉnh m ARN tổng hợp quy định tổng hợp số aa A 25 B 38 Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng C 68 D 26 THPT 2018 | Trang Câu 19: Số lượng axit amin chuỗi pôlipeptit tổng hợp từ gen 150 chu kì xoắn vùng mã hóa liên tục A 499 B 498 C 999 D 998 Câu 20: Bản chất mối quan hệ AND → mARN → Protein là: A Trình tự nucleotit →Trình tự ribonucleotit →Trình tự axit amin B Trình tự cặp nucleotit →Trình tự ribonucleotit→Trình tự axit amin C Trình tự ba mã gốc→Trình tự ba mã sao→Trình tự axit amin D Tất đáp án Câu 21: Quá trình nhân đôi ADN phiên mã tổng hợp ARN điểm chung là: A Diễn theo nguyên tắc bổ sung B Diễn phân tử ADN C xúc tác enzim ADN polimeraza D Diễn theo nguyên tắc bán bảo toàn Câu 22: Trong chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin vi khuẩn E.coli, môi trường lactôzơ (có chất cảm ứng) diễn kiện nào? 1.Gen điều hòa huy tổng hợp loại prôtêin ức chế Chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế, làm vô hiệu hóa chất ức chế Quá trình phiên mã gen cấu trúc bị ức chế, không tổng hợp mARN Vùng vận hành khởi động, gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN, từ tổng hợp chuỗi pôlipeptit Phương án là: A 1, B.1, C.1, D.1, 2, Câu 23: Một chuỗi pôlinuclêôtit tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp hai loại nuclêôtit với tỉ lệ 80% nuclêôtit loại A 20% nuclêôtit loại U Giả sử kết hợp nuclêôtit ngẫu nhiên tỉ lệ mã ba AAU là: A 1/125 B 16/125 C.64/125 D.4/125 Câu 24: Nguyên tắc bổ sung vai trò quan trọng chế di truyền ? Nhân đôi ADN Hình thành mạch pôlinuclêôtit Phiên mã Mở xoắn Dịch mã Đóng xoắn A 1,2,4 B 1,3,6 C 1,2,5 D 1,3,5 Câu 25 Một phân tử m ARN tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc tổng số 720 nucleotit Phân tử mARN tiến hành dịch mã 10 riboxom trượt qua lần Số phân tử nước giải phóng trình dịch mã A 7190 B 7210 Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng C 2380 D 2390 THPT 2018 | Trang ĐÁP ÁN 10 A A D A C A A A A C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D B C D C B D B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D B D C ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... XTD = GTD = 35520 Câu 11: Thực chất trình phiên mã là: A tổng hợp phân tử ARN B tổng hợp phân tử AND C tổng hợp chuỗi polipeptit D tổng hợp gen cấu trúc Câu 12: Sự khác trình phiên mã sinh vật... thúc 4- Mỗi phân tử mARN tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit, chuỗi polipeptit tổng hợp từ mARN có cấu trúc giống Có kết luận sai? A B C D Câu 18: Một phân tử mARN có chiều dài 1224 A0 phân tử m ARN... mã tổng hợp ARN có điểm chung là: A Di n theo nguyên tắc bổ sung B Di n phân tử ADN C Có xúc tác enzim ADN polimeraza D Di n theo nguyên tắc bán bảo toàn Câu 22: Trong chế điều hòa sinh tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tổng hợp cơ chế di truyền phân tử , Bài tập tổng hợp cơ chế di truyền phân tử , Bài tập tổng hợp cơ chế di truyền phân tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay