600 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý

84 14 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:21

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 600 CÂU TRẮC NGHIỆMTHUYẾT VẬT MỤC LỤC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (118 câu) SÓNG CƠ HỌC & SÓNG ÂM (71 câu) 18 DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU (70 câu) 27 CÁC MÁY ĐIỆN - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG (60 câu) 37 DAO ĐỘNG ĐIỆN –SÓNG ĐIỆN TỪ (62 câu) 46 TÁN SẮC – GIAO THOA ÁNH SÁNG (82 Câu) 56 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ( 47 câu) 67 PHÓNG XẠ - HẠT NHÂN (68 câu) 76 ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (118 câu) CÁC ĐẠI LƯỢNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Câu Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật sẽ: A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Asin(ωt +φ), vận tốc vật có giá trị cực đại là: A vmax = A2 B vmax = 2Aω C vmax = Aω2 D vmax = Aω Câu Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kỳ dao động lắc là: A T  2 m k B T  2 k m C T  2 m k D T  2 k k Câu Chọn phát biểu sai: A Dao động tuần hoàn dao động mà trạng thái chuyển động lập lập lại cũ sau khoảng thời gian B Dao động chuyển động có giới hạn không gian, lập lập lại nhiều lần quanh vị trí cân C Pha ban đầu φ đại lượng xác định vị trí vật thời điểm t = D Dao động điều hòa coi hình chiếu chuyển động tròn xuống đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo Câu Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(t + ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức là: A v2 4  a2 2  A2 B v2 2  a2 2  A2 C v2 4  a2 4  A2 D 2 v2  a2 4  A2 Câu Pha ban đầu dao động điều hoà: A phụ thuộc cách chọn gốc toạ độ gốc thời gian B phụ thuộc cách kích thích vật dao động C phụ thuộc lượng truyền cho vật để vật dao động D Cả câu Câu Pha ban đầu  cho phép xác định A trạng thái dao động thời điểm ban đầu B vận tốc dao động thời điểm t C ly độ dao động thời điểm t D gia tốc dao động thời điểm t Câu Khi chất điểm dao động điều hoà đại lượng sau không đổi theo thời gian? A Vận tốc B gia tốc C Biên độ Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys D Ly độ THPT 2018 | Trang Câu Dao động tự dao động mà chu kỳ A không phụ thuộc vào đặc tính hệ B phụ thuộc vào đặc tính hệ không phụ thuộc vào yếu tố bên C phụ thuộc vào đặc tính hệ D không phụ thuộc vào yếu tố bên Câu 10 Dao động chuyển động có: A Giới hạn không gian lập lập lại nhiều lần quanh VTCB B Qua lại hai bên VTCB không giới hạn không gian C Trạng thái chuyển động lập lại cũ sau khoảng thời gian D Lập lập lại nhiều lần có giới hạn không gian Câu 11 Phát biểu sau nói dao động điều hòa chất điểm? A Khi qua vtcb,vật có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại B Khi qua vtcb, vật có vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu C Khi qua biên, vật có vận tốc cực tiểu, gia tốc cực đại D Cả B C Câu 12 Chọn câu trả lời Khi vật dddh thì: A Vectơ vận tốc vectơ gia tốc hướng chiều chuyển động B Vectơ vận tốc hướng chiều chuyển động, vectơ gia tốc hướng vị trí cân C Vectơ vận tốc gia tốc đổi chiều qua VTCB D Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vectơ số Câu 13 Hãy thông tin không chuyển động điều hoà chất điểm; A Biên độ dao động không đổi B Động đạilượng biến đổi C Giá trị vận tốc tỉ lệ thuận với li độ D Giá trị lực tỉ lệ thuận với li độ Câu 14 Chu kỳ dao động là: A Khoảng thời gian ngắn để vật trở lại trạng thái đầu B Khoảng thời gian ngắn để vật trở lại vị trí đầu C Khoảng thời gian ngắn để vật từ biên đến biên quỹ đạo chuyển động D Số dao dộng toàn phần vật thực giây Câu 15 Khi nói vật dao động điều hòa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian  t   lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? A Sau thời gian T/8, vật quãng đường 0,5 A B Sau thời gian T/2, vật quãng đường A C Sau thời gian T/4, vật quãng đường A D Sau thời gian T, vật quãng đường 4A Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 16 Dao động điều hoà coi hình chiếu chuyển động tròn xuống A đường thẳng B đường thẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo C đường thẳng xiên góc với mặt phẳng quỹ đạo D đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo Câu 17 Một vật dao động điều hoà qua vị trí cân bằng: A Vận tốc có độ lớn cực đại,gia tốc có độ lớn không B Vận tốc gia tốc có độ lớn cực đại C Vận tốc có độ lớn không, gia tốc có độ lớn cực đại D Vận tốc gia tốc có độ lớn Không Câu 18 Tìm phát biểu cho dao động điều hòa: A Khi vật qua VTCB vậtvận tốc cực đại gia tốc cực đại B Khi vật qua VTCB vậtvận tốc cực đại gia tốc cực tiểu C Khi vật vị trí biên vậtvận tốc cực tiểu gia tốc cực tiểu D Khi vật vị trí biên vật vận tốc gia tốc Câu 19 Vận tốc chất điểm dddh có độ lớn cực đại khi: A Li độ có độ lớn cực đại B Gia tốc có độ lớn cực đại C Li độ không D Pha cực đại Câu 20 Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ Con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi hướng A theo chiều chuyển động viên bi B theo chiều âm quy ước C vị trí cân viên bi D theo chiều dương quy ước Câu 21 Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa có A tỉ lệ nghịch với khối lượng m viên bi B tỉ lệ với bình phương chu kì dao động C tỉ lệ với bình phương biên độ dao động D tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo Câu 22 Chọn kết luận nói vể dao động điều hòa: A Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian B Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian C Quỹ đạo đường thẳng D Quỹ đạo hình sin Câu 23 Chọn phát biểu sai nói vể dao động điều hòa: A Vận tốc có giá trị cực đại qua vị trí cân B Khi qua vị trí cân bằng, lưc phục hồi có giá trị cực đại C Lưc phục hồi tác dụng lên vật hướng vể VTCB D Lưc phục hồi tác dụng lên vật biến thiên tần số với hệ Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang Câu 24 Chọn phát biểu sai nói vật dao động điều hòa: A Tần số góc ω tùy thuộc vào đặc điểm hệ B Pha ban đầu φ tùy thuộc vào gốc thời gian C Biên độ A tùy thược cách kích thích D Biên độ A không phụ thuộc vào gốc thời gian Câu 25 Kết luận sai nói vận tốc v  A sin  t  dao động điều hòa: A Gốc thời gian lúc chất điểm qua VTCB theo chiều dương B Gốc thời gian lúc chất điểm có ly độ x = + A C Gốc thời gian lúc chất điểm có ly độ x = - A D B D sai Câu 26 Kết luận sai nói dao động điều hòa: A Vận tốc B Gia tốc C Động không đổi D Biên độ pha ban đầu phụ thuộc vào điều kiện ban đầu Câu 27 Chuyển động sau dao động học? A Chuyển động đung đưa lắc đồng hồ B Chuyển động đung đưa C Chuyển động nhấp nhô phao mặt nước D Chuyển động ôtô đường Câu 28 Phương trình tổng quát dao động điều hoà A x  A cot  t    B x  A tan  t    C x  A cos  t    D x  A cos  t    Câu 29 Trong phương trình dao động điều hoà x  A cos  t    , mét (m) thứ nguyên đại lượng A A B  C Pha  t    D T Câu 30 Trong phương trình dao động điều hoà x  A cos  t    , radian giây (rad/s) thứ nguyên đại lượng A A B  C Pha  t    D T Câu 31 Trong phương trình dao động điều hoà x  A cos  t    , radian (rad) thứ nguyên đại lượng A A B  C Pha  t    D T Câu 32 Trong lựa chọn sau đây, lựa chọn nghiệm phương trình x '' 2 x  0? A x  A cos  t    B x  A tan  t    C x  A1 sin t  A2 cos t D x  At sin  t    Câu 33 Trong dao động điều hoà x  A cos  t    , vận tốc biến đổi điều hoà theo phương trình A v  A cos  t    Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng B v  A cos  t    THPT 2018 | Trang C v   A sin  t    D v   A sin  t    Câu 34 Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc v  4 cos 2t  cm s  Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm có li độ vận tốc là: A x = cm, v = B x = 0, v = 4 cm/s C x = cm, v = D x = 0, v = -4 cm/s Câu 35 Trong dao động điều hoà x  A cos  t    , gia tốc biến đổi điều hoà theo phương trình A a  A cos  t    B a  A2 cos  t    C a   A2 cos  t    D a   A cos  t    Câu 36 Trong dao động điều hoà, phát biểu sau không đúng? A Cứ sau T (chu kỳ) vật lại trở vị trí ban đầu B Cứ sau T vận tốc vật lại trở giá trị ban đầu C Cứ sau T gia tốc vật lại trở giá trị ban đầu D Cứ sau T biên độ vật lại trở giá trị ban đầu Câu 37 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại vận tốc A v max  A B v max  2 A C v max  A D v max  2 A Câu 38 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại gia tốc A a max  A B a max  2 A C a max  A D a max  2 A Câu 39 Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu vận tốc A vmin  A B vmin  C vmin  A D v  2 A Câu 40 Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu gia tốc A a  A B a  C a  A D a  2 A Câu 41 Trong dao động điều hoà, phát biểu sau không đúng? A Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vật qua VTCB B Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật qua VTCB C Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên D Gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật qua VTCB Câu 42 Trong dao động điều hoà chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực tác dụng đổi chiều B lực tác dụng không C lực tác dụng có độ lớn cực đại D lực tác dụng có độ lớn cực tiểu Câu 43 Vận tốc vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại A vật vị trí có li độ cực đại B gia tốc vật đạt cực đại C vật vị trí có li độ không D vật vị trí có pha dao động cực đại Câu 44 Gia tốc vật dao động điều hoà không A vật vị trí có li độ cực đại B vận tốc vật đạt cực tiểu C vật vị trí có li độ không D vật vị trí có pha dao động cực đại Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang Câu 45 Trong dao động điều hoà A vận tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ B vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha /2 so với li độ D vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha /2 so với li độ Câu 46 Trong dao động điều hoà A gia tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ B gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha /2 so với li độ D gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha /2 so với li độ Câu 47 Trong dao động điều hoà A gia tốc biến đổi điều hòa pha so với vận tốc B gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với vận tốc C gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha /2 so với vận tốc D gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha /2 so với vận tốc Câu 48 Phát biểu không đúng? Cơ dao động tử điều hoà A tổng động thời điểm B động thời điểm ban đầu C vị trí li độ cực đại D động vị trí cân TÍNH LỰC TRONG CON LẮC LÒ XO Câu 49 Một lắc lò xo đặt nằm ngang Lực đàn hồi lò xo: Cực đại vị trí x = A Cực đại vị trí x = -A Triệt tiêu vị trí cân Nhỏ vị trí x = Nhỏ vị trí x = ưA Nhận định nhất: A B Chỉ C Tất D 1,2,3,4 Câu 50 Chọn câu sai: A Vận tốc vật dao động điều hòa có giá trị cực đại qua VTCB B Lực phục hồi tác dụng lên vật dao động điều hòaòa luôn hướng VTCB C Lực phục hồi tác dụng lên vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa tần số với hệ D Khi qua VTCB, lực phục hồi có giá trị cực đại vận tốc cực đại Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 51 Trong dao động điều hòa vật quanh vị trí cân bằng, phát biểu sau lực đàn hồi tác dụng lên vật? A số đo khoảng cách từ vật đến vị trí cân B tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến VTCB hướng xa VTCB C tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến VTCB hướng xa VTCB D tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến VTCB hướng phía VTCB Câu 52 Một lắc lò xo độ cứng K treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Độ dãn vị trí cân l Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A  A  l  Trong trình dao động lực tác dụng vào điểm treo có độ lớn nhỏ là: A F  B F  K  l  A  C F  K  l  A  D F  Kl Câu 53 Một lắc lò xo độ cứng K treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Độ dãn vị trí cân l Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A  A  l  Trong trình dao động lực cực đại tác dụng vào điểm treo có độ lớn là: A F  KA  l B F  K  l  A  C F  K  A  l  D F  Kl  A Câu 54 Phát biểu sau không với lắc lò xo ngang? A Chuyển động vật chuyển động thẳng B Chuyển động vật chuyển động biến đổi C Chuyển động vật chuyển động tuần hoàn D Chuyển động vật dao động điều hoà Câu 55 Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, vận tốc vật không vật chuyển động qua A vị trí cân B vị trí vật có li độ cực đại C vị trí mà lò xo không bị biến dạng D vị trí mà lực đàn hồi lò xo không Câu 56 Một vật nặng treo vào lò xo làm lò xo giãn 0,8cm, lấy g = 10m/s2 Chu kỳ dao động vật A T = 0,178s B T = 0,057s C T = 222s D T = 1,777s Câu 57 Trong dao động điều hoà lắc lò xo, phát biểu sau không đúng? A Lực kéo phụ thuộc vào độ cứng lò xo B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật Câu 58 Con lắc lò xo dao động điều hoà, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys D giảm lần THPT 2018 | Trang NĂNG LƯỢNG CON LẮC Câu 59 Phương trình dao động điều hòa vật có dạng x = Acos(ωt + π/2) Kết luận sau sai: A Phương trình vận tốc x = Aωcosωt B Động vật Wđ = ½ mω2sin2(ωt + φ) C Thế vật Wt = ½ mω2A2cos2(ωt + φ) D Cơ W = ½ mω2A2 Câu 60 Chọn phát biểu nói lượng dao động điều hòa: A Nó biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ T B Nó biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T/2 C Bằng động vật qua VTCB D Bằng vật qua VTCB Câu 61 Chọn phát biểu sai nói lượng dao động điều hòa: A Cơ hệ tỉ lệ với bình phương biên độ dao động B Trong trình dao động có chuyển hóa động năng, công lực ma sát C Cơ toàn phần E = ½ mω2A2 D Trong suốt trình dao động, hệ bảo toàn Câu 62 Chọn phát biểu sai nói lượng dao động điều hòa: A Tổng lượng hệ tỉ lệ với bình phương biên độ dao động B Tổng lượng đại lượng biến thiên theo ly độ C Động va đại lường biến thiên điều hòa D Khi động tăng giảm ngược lại Câu 63 Chọn phát biểu sai nói lượng dao động điều hòa: A Cơ lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động B Cơ lắc tỉ lệ với bình phương tần số dao động C Cơ hàm hình sin theo thời gian với tần số tần số dao động D Có chuyển hóa động tổng chúng bảo toàn Câu 64 Con lắc lò xo thực hiên dao động với biên độ A Khi tăng gấp đôi khốilượng lắc mà lắc dao động với biên độ 2A lượng lắc thay đổi nào? A Giảm lần B Tăng lần C Giảm lần D Tăng lần Câu 65 Điều nói biến đổi lượng lắc lò xo: A Giảm 9/4 lần tần số góc ω tăng lên lần biên độ A giảm lần B Tăng 16/9 lần tần số góc ω tăng lần biên độ A giảm lần C Tăng 16 lần tần số dao động f biên độ A tăng lên lần D Giảm lần tần số f tăng lần biên độ A giảm lần Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang BIẾN THIÊN CHU KỲ CON LẮC ĐƠN Câu 66 Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hoà với chu kỳ T phụ thuộc vào A l g B m l C m g D m, l g Câu 67 Con lắc đơn dao động điều hoà, tăng chiều dài lắc lên lần tần số dao động lắc A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 68 Trong dao động điều hòa lắc đơn, phát biểu sau đúng? A Lực kéo phụ thuộc vào chiều dài lắc B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vậthối lượng riêng lắc Câu 69 Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dao động với biên độ nhỏ có chu kỳ phụ thuộc vào A khối lượng lắc B trọng lượng lắc C tỉ số khối lượng trọng lượng lắc D khối lượng riêng lắc Câu 70 Tại nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn tỉ lệ thuận với A gia tốc trọng trường B chiều dài lắc C bậc hai gia tốc trọng trường D bậc hai chiều dài lắc Câu 71 Chu kì lăc đơn điều kiện bình thường 1s, treo thang máy lên cao chậm dần chu kì A Giảm B Tăng lên C Không đổi D Có thể xảy khả DAO ĐỘNG TỰ DO VÀ DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC Câu 72 Chọn câu trả lời sai A Sự dao động tác dụng nội lực có tần số nội lực tần số riêng f0 hệ gọi tự dao động B Một hệ tự động hệ thực dao động tự C Cấu tạo hệ tự dao động gồm: vật dao động nguồn cung cấp lượng D Trong tự dao động biên độ dao động số, phụ thuộc vào cách kích thích dao động Câu 73 Chọn câu trả lời sai A Hiện tượng đặc biệt xảy dao động cưỡng tượng cộng hưởng B Điều kiện cộng hưởng hệ phải dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số f ≈ tần số riêng hệ f0 Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang 10 Câu 20 Trong tượng quang dẫn chất bán dẫn Năng lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết thành electron tự A bước sóng dài ánh sáng kích thích gây tượng quang dẫn chất bán dẫn xác định từ công thức A hc/A B hA/c C c/hA D A/hc Câu 21 Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu Rơdơpho điểm A Hình dạng quỹ đạo electron B Lực tương tác electron hạt nhân nguyên tử C Trạng thái có lượng ổn định D Mô hình nguyên tử có hạt nhân Câu 22 Phát biểu sau nói nội dung tiên đề “ trạng thái dừng nguyên tử” mẫu nguyên tử Bo? A Trạng thái dừng trạng thái có lượng xác định B Trạng thái dừng trạng thái mà nguyên tử đứng yên C Trạng thái dừng trạng thái mà lượng nguyên tử không thay đổi D Trạng thái dừng trạng thái mà nguyên tử tồn khoảng thời gian xác định mà không xạ lượng Câu 23 Phát biểu sau đúng? A Tiên đề hấp thụ xạ lượng nguyên tử có nội dung là: Nguyên tử hấp thụ phôton chuyển trạng thái dừng B Tiên đề hấp thụ xạ lượng nguyên tử có nội dung là: Nguyên tử xạ phôton chuyển trạng thái dừng C Tiên đề hấp thụ xạ lượng: Mỗi chuyển trạng thái dừng nguyên tử xạ hấp thụ photon có lượng độ chênh lệch lượng hai trạng thái D Tiên đề hấp thụ xạ lượng nguyên tử có nội dung là: Nguyên tử hấp thụ ánh sáng phát ánh sáng Câu 24 Động ban đầu cực đại êlectrôn (êlectron) quang điện A không phụ thuộc bước sóng ánh sáng kích thích B phụ thuộc cường độ ánh sáng kích thích C phụ thuộc chất kim loại làm catốt bước sóng ánh sáng kích thích D không phụ thuộc chất kim loại làm catốt Câu 25 Pin quang điện nguồn điện A quang biến đổi thành điện B hóa biến đổi thành điện C nhiệt biến đổi thành điện D biến đổi thành điện Câu 26 Trong tượng quang điện, vận tốc ban đầu êlectrôn quang điện bị bứt khỏi bề mặt kim loại Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang 70 A có giá trị từ đến giá trị cực đại xác định B có hướng vuông góc với bề mặt kim loại C có giá trị không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng chiếu vào kim loại D có giá trị phụ thuộc vào cường độ ánh sáng chiếu vào kim loại Câu 27 Quang điện trở chế tạo từ A kim loại có đặc điểm điện trở suất tăng có ánh sáng thích hợp chiếu vào B kim loại có đặc điểm điện trở suất giảm có ánh sáng thích hợp chiếu vào C chất bán dẫn có đặc điểm dẫn điện không bị chiếu sáng trở nên dẫn điện tốt chiếu sáng thích hợp D chất bán dẫn có đặc điểm dẫn điện tốt không bị chiếu sáng trở nên dẫn điện chiếu sáng thích hợp Câu 28 Phát biểu sau sai nói phôtôn ánh sáng? A Năng lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác nhau B Năng lượng phôtôn ánh sáng tím lớn lượng phôtôn ánh sáng đỏ C Phôtôn tồn trạng thái chuyển động D Mỗi phôtôn có lượng xác định Câu 29 Trong tượng quang điện cách thực sau cách làm tăng động ban đầu cực đại electron quang điện A Tăng cường độ chùm ánh sáng kích thích B Tăng hiệu điện đặt vào hai điện cực anốt catốt C Thay ánh sáng kích thích có bước sóng dài D Thay ánh sáng kích thích có bước sóng ngắn Câu 30 Chọn câu A Khi tăng cường độ chùm ánh sáng kích thích lên lần cường độ dòng quang điện tăng lên lần B Khi tăng bước sóng chùm ánh sáng kích thích lên lần cường độ dòng quang điện tăng lên lần C Khi giảm bước sóng chùm ánh sáng kích thích xuống lần cường độ dòng quang điện tăng lên lần D Khi ánh sáng kích thích gây tượng quang điện Nếu giảm bước sóng chùm xạ động ban đầu cực đại êlectron quang điện tăng lên Câu 31 Theo quan điểm thuyết lượng tử phát biểu sau không đúng? A Chùm ánh sáng dòng hạt, hạt phôtôn mang lượng B Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số phôtôn chùm C Khi ánh sáng truyền phôtôn ánh sáng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang 71 D Các phôtôn có lượng chúng lan truyền với vận tốc Câu 32 Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng quang điện tượng bứt êlectron khỏi bề mặt kim loại chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp B Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bắn khỏi kim loại kim loại bị đốt nóng C Hiện tượng quang điện tượng êlectron liên kết giải phóng thành êlectron dẫn chất bán dẫn chiếu xạ thích hợp D Hiện tượng quang điện tượng điện trở vật dẫn kim loại tăng lên chiếu ánh sáng vào kim loại Câu 33 Phát biểu sau không nói tượng quang dẫn A Hiện tượng giải phòng electron liên kết thành electron dẫn gọi tượng quang điện bên B Có thể gây tượng quang dẫn với ánh sáng kích thích có bước sóng dài giới hạn quan dẫn C Mỗi phôtôn bị hấp thụ giải phóng electron liên kết thành electron tự gọi electron dẫn D Một lợi tượng quang dẫn ánh sáng kích không cần phải có bước sóng ngắn Câu 34 Nguyên tắc hoạt động quang trở dựa vào tượng nào? A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng quang dẫn C Hiện tượng quang điện D Hiện tưîng phát quang chất rắn Câu 35 Tìm phát biểu sai mẫu nguyên tử Bo A Nguyên tử tồn trạng thái có lượng hoàn toàn xác định gọi trạng thái dừng B Nguyên tử trạng thái dừng có lượng cao có xu hướng chuyển sang trạng thái dừng có lượng thấp C Trong trạng thái dừng nguyên tử electron chuyển động quỹ đạo cò bán kính xác định gọi quỹ đạo dừng D Khi nguyên tử chuyển trạng thái dừng electron võ nguyên tử thay đổi quỹ đạo nguyên tử phát phôtôn Câu 36 Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rudơpho điểm sau A Hình dạng quỹ đạo electrôn B Lực tương tác hạt nhân nguyên tử êlectrôn C Trạng thái dừng trạng thái có lượng ổn định D Mô hình nguyên tử có hạt nhân Câu 37 Tiên đề xạ hấp thụ lượng nguyên tử có nội dung A nguyên tử hấp thụ photon, chuyển trạng thái dừng B nguyên tử xạ phô tôn chuyển trạng thái dừng C chuyển trạng thái dừng, nguyên tử xạ hấp thụphoton có lượng độ chênh lệch lượng hai trạng thái Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang 72 D nguyên tử hấp thụ ánh sáng nào, phát ánh sáng Câu 38 Điều khẳng định sau sai nói chất ánh sáng? A Ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt B Khi bước sóng có ánh sáng ngắn tính chất hạt thể rõ nét, tính chất sóng thể C Khi tính chất hạt thể rõ nét, ta dễ quan sát tượng giao thoa ánh sáng D A, B C sai Câu 39 Phát biểu sau nói tượng quang dẫn? A Hiện tượng quang dẫn tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị chiếu sáng B Trong tượng quang dẫn, electron giải phóng khỏi khối chất bán dẫn C Một ứng dụng quan trọng tượng quang dẫn việc chế tạo đèn ống (đèn neon) D Trong tượng quang dẫn, lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn lớn Câu 40 Điều sau sai nói quang điện trở? A Bộ phận quan trọng quang điện trở lớp chất bán dẫn có gắn điện cực B Quang điện trở thực chất điện trở mà giá trị thay đổi chiếu sáng C Quang trở dùng thay cho tế bào quang điện D Cả câu sai Câu 41 Điều sau nói pin quang điện A Pin quang điện nguồn điện nhiệt biến thành điện B Pin quang điện nguồn điện quang biến đổi trực tiếp thành điện C Pin quang điện hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ D Cả câu Câu 42 Phát biểu sau nói phát quang? A Sự huỳnh quang chất khí chất lỏng lân quang chất rắn gọi phát quang B Sự phát quang gọi phát sáng lạnh C Hiện tượng phát quang chất rắn ứng dụng việc chế tạo đèn huỳnh quang D Cả câu Câu 43 Phát biểu sau đúngkhi nói tượng huỳnh quang? A Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào bình đựng dung dị ch fluorexein rượu, tư ợng huỳnh quang chắn s ẽ xảy B Năng lượng photon ánh sáng huỳnh quang nhỏ lượng photon ánh sáng kích thích C Trong tượng huỳnh quang, ánh sáng huỳnh quang tắt sau tắt ánh sáng kích thích D Cả câu Câu 44 Phát biểu sau sai nói lân quang? Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang 73 A Sự phát sáng tinh thể bị kích thích ánh sáng thích hợp gọi lân quang B Nguyên nhân phát sáng lân quang tinh thể bị nóng lên mức C Ánh sáng lân quang tồn thời gian dài 10-8 s sau tắt ánh sáng kích thích D Hiện tượng lân quang thường xảy với chất rắn Câu 45 Phát biểu sau nói laze? A Laze nguồn sáng phát chùm sáng song song, kết hợp, có tính đơn sắc cao có cường độ lớn B Nguyên tắc phát quang laze dựa việc ứng dụng tượng phát xạ cảm ứng C Tia laze ứng dụng thông tin liên lạc vô tuyến, đầu đọc đĩa CD dùng để khoan, cắt xác vật liệu công nghiệp D Cả câu Câu 46 Phát biểu sau sai với nội dung giả thuyết Bo? A Nguyên tử có lượng xác định nguyên tử nằm trạng thái dừng B Trong trạng thái dừng, nguyên từ không xạ hay hấp thụ lượng C Khi chuyển từ trạng thái dừng có lượ ng thấp sang trạng thái dừng có lượng cao, nguyên tử phát photon D Thời gian sống trung bình nguyên tử trạng thái kích thích ngắn cỡ 10-8 s Câu 47 Phát biểu với quan điểm Bo mẫu nguyên tử Hidro? A Trong trạng thái dừng electron nguyên tử Hidro chuyển động quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính hoàn toàn xác định B Bán kính quỹ đạo dừng tăng tỷ lệ với bình phương số nguyên liên tiếp C Quỹ đạo có bán kính lớn ứng với lượng lớn, bán kính nhỏ ứng với lượng nhỏ D Cả câu Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang 74 ĐÁP ÁN 10 A D D D B C C A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A A D C B C B D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D C C B A C A D D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C D B D C C D A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D D B D C D Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang 75 PHÓNG XẠ - HẠT NHÂN (68 câu) Câu Tính chất liên quan đến hạt nhân nguyên tử phản ứng hạt nhân không đúng? A Hạt nhân có lượng liên kết lớn bền vững B Một phản ứng hạt nhân hạt sinh có tổng khối lượng bé hạt ban đầu, nghĩa bền vững hơn, phản ứng toả lượng C Một phản ứng hạt nhân sinh hạt có tổng khối lượng lớn hạt ban đầu, nghĩa bền vững hơn, phản ứng thu lượng D Phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ hydrô, hêli, thành hạt nhân nặng gọi phản ứng nhiệt hạch Câu Nhận xét phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch không đúng? A Sự phân hạch tượng hạt nhân nặng hấp thụ nơtron vỡ thành hai hạt nhân trung bình với nơtron B Phản ứng nhiệt hạch xảy nhiệt độ cao C Bom khinh khí thực phản ứng phân hạch D Con người thực phản ứng nhiệt hạch dạng không kiểm soát Câu Khẳng định liên quan đến phản ứng phân hạch đúng? A Nếu s > hệ thống gọi vượt hạn, không khống chế phản ứng dây chuyền, trường hợp sử dụng để chế tạo bom nguyên tử B Nếu s = hệ thống gọi tới hạn, phản ứng dây chuyền tiếp diễn, không tăng vọt, lượng toả không đổi kiểm soát C Nếu s < hệ thống gọi hạn, phản ứng dây chuyền không xảy D Tất Câu Chọn câu Có thể thay đổi số phóng xạ λ đồng vị phóng xạ cách A Đặt nguồn phóng xạ vào điện trường mạnh B Đặt nguồn phóng xạ vào từ trường mạnh C Đốt nóng nguồn phóng xạ D Chưa có cách thay đổi số phóng xạ Câu Trong hạt nhân bền số neutron luôn A Nhỏ số proton B Lớn hay số electron C Lớn số electro D Nhỏ hay số electron Câu Sự dịch chuyển sau nguyên tử hydro phát photon có tần số cao nhất? A n = đến n = B n = đến n = C n = đến n = D n = đến n = Câu Trong phát xạ quang điện, số electron bật giây: A Tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng B Tỷ lệ thuận với bước sóng ánh sáng C Tỷ lệ với công thoát vật liệu D Không câu Câu Đồng vị 24 He phân rã beta phát electron Sản phẩm phân rã Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang 76 A 36 Li B 16 Li C 25 He D 27 He Câu Phản ứng dây chuyền có nghĩa là: A Sự tổng hợp electron neutron để tạo nên hạt nhân B Việc đốt Uranium loại lò đặc biệt gọi lò phản ứng C Sự phân chia liên tiếp hạt nhân nặng tác dụng neutron phát phân chia hạt nhân nặng khác D Sự tổng hợp hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng Câu 10 Nếu hiệu điện ống tia X tăng gấp đôi, lượng tia X đặc trưng phát ống A Tăng gấp đôi B Tăng gấp bốn C Giảm nửa D Không đổi Câu 11 Một hạt nhân phóng xạ tự nhiên phân rã phóng xạ  Đánh dấu câu liên quan đến phóng xạ A kiện tren không xảy ra, chất phóng xạ  tự nhiên B Khối lượng hạt nhân mẹ > tổng khối lượng HN hạt  C Hạt nhân mẹ có số hiệu nguyên tử > hạt nhân đơn vị D Khối lượng hạt nhân mẹ < tổng khốilượng hạt nhân hạt  Câu 12 Loại phóng xạ có khả xuyên sâu nhất? A Hạt beta B Tia X C Tia gamma D Hạt alpha Câu 13 Khi hạt nhân phân rã, số khối sẽ: A Không lớn số khối ban đầu B Luôn lớn số khối ban đầu C Luôn nhỏ số khối ban đầu D Không nhỏ số khối ban đầu Câu 14 Tính chất hóa học nguyên tử xác định bởi: A Năng lượng liên kết B Số đồng vị C Nguyên tử số D Số khối Câu 15 Một hạt bị giam hộp có lượng 8eV trạng thái n = Năng lượng thấp hạt có là: A 0,5eV B 1eV C 2eV D 4Ev Câu 16 Nếu hai nguyên tử đồng vị nhau, chúng có A Cùng số electron nguyên tử trung hòa B Cùng số khối C Cùng số neutron D Cùng số nuclôn Câu 17 Khi mẫu phóng xạ phân rã, chu kỳ bán rã nó: A Không đổi B Giảm C Tăng lên D Một ba trường hợp trên, tùy theo loại hạt nhân Câu 18 Khi đồng vị Bismuth 83Bi213 phân rã thành đồng vị Polonium 84Po213, phát A Một hạt α B Một positron Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng C Một tia γ D Một electron THPT 2018 | Trang 77 Câu 19 Trong nhà máy điện nguyên tử, lò phản ứng hạt nhân dùng để cungcấp: A Điện B Hơi nước C Nhiệt D Neutron Câu 20 Vật cổ điển giải thích: A Sự có mặt electron nguyên tử B Tại nguyên tử bền vững C Tại nguyên tử xạ sóng điện từ D Tại electron nguyên tử lại chuyển động Câu 21 Chu kỳ bán rã chất phóng xạ là: A Nửa thời gian cần thiết để phân rã nửa B Nửa thời gian cần thiết để chất phân rã hết C Thời gian cần thiết để phân rã nửa D Thời gian cần thiết để phần lại mẫu phân rã sau phân rã nửa Câu 22 Hạt nhân 53I131 có A 53 prôton 131 neutron B 131 prôton 53 neutron C 78 prôton 53 neutron D 53 prôton 78 neutron Câu 23 Khi hai deuteron ( 1H2) kết hợp lại để tạo thành hạt He, nhiều lượng giải phóng (xấp xỉ 24MeV) A Hạt nhân He lập tức, giải phóng nhiều lượng B Hai hạt deuteron có tổng khối lượng nhỏ hạt nhân He C Hai hạt deuteron có tổng khối lượng lớn hạt nhân He D Các electron liên kết chặt chẽ với hạt nhân He Câu 24 Một hạt nhân thừa neutron phân rã phát A Một positron B Một neutron C Một electron D Một proton Câu 25 Uranium làm giàu nhiên liệu tốt lò phản ứng so với Uranium tự nhiên có tỷ lệ lớnhơn của: A Deuterium B 92U238 C Neutron chậm D 92U235 Câu 26 Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết A tính riêng cho hạt nhân B cặp prôtônưprôtôn C tính cho nuclôn D cặp prôtônưnơtrôn (nơtron) Câu 27 Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao B phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt C phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ D kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao 27 Al  X  n Hạt nhân X Câu 28 Cho phản ứng hạt nhân:   13 A 24 12 Mg B 30 15 Mg C 23 11 Mg Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys D 20 10 Mg THPT 2018 | Trang 78 Câu 29 Phát biểu sau đúng? Hạt nhân A Z X gồm A Z nơtron A prôton B Z prôton A nơtron C Z prôton (A – Z) nơtron D Z nơtron (A + Z) prôton Câu 30 Phát biểu sau đúng? Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chúng có: A số khối A B số prôton nhau, số nơtron khác C số nơtron nhau, số prôton khác D khối lượng Câu 31 Đơn vị đơn vị khối lượng nguyên tử? A Kg B MeV/c C MeV/c2 D u Câu 32 Định nghĩa đơn vị khối lượng nguyên tử u đúng? A u khối lượng nguyên tử Hyđrô 1H B u khối lượng hạt nhân nguyên tử Cacbon 12C C u 1/12 khối lượng hạt nhân Cacbon 12C D u 1/12 khối lượng nguyên tử Cacbon 12C Câu 33 Hạt nhân U có cấu tạo gồm: 238 92 A 238p 92n B 92p 238n C 238p 146n D 92p 146n Câu 34 Phát biểu sau đúng? Năng lượng liên kết A lượng nguyêntử gồm động lượng nghỉ B lượng tỏa nuclon liên kết tạo thành hạt nhân C lượng toàn phần nguyên tử tính trung bình số nuclon D lượng liên kết electron hạt nhân nguyên tử Câu 35 Phát biểu sau đúng? A Phóng xạ tượng hạt nhân phát sóng điện từ B Phóng xạ tượng hạt nhân phát tia , ,  C Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử phát tia không nhìn thấy biến đổi thành hạt nhân khác D Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron Câu 36 Kết luận chất tia phóng xạ không đúng? A Tia , ,  có chất sóng điện từ có khác B Tia ỏ dòng hạt nhân nguyên tử C Tia  dòng hạt mang điện D Tia  sóng điện từ Câu 37 Phản ứng sau phản ứng hạt nhân nhân tạo A U  01n 239 92 U 238 92 B U  24 He 234 90Th 238 92 Câu 38 Chọn đáp án đúng: Trong phóng xạ - hạt nhân A Z' = (Z + 1); A' = A Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng C 24 He 147N 178 O  11H A Z D 27 13 30 Al   15 P  01n X biến đổi thành hạt nhân ZA''Y B Z' = (Z -1); A' = A THPT 2018 | Trang 79 C Z' = (Z + 1); A' = (A -1) D Z' = (Z -1); A' = (A + 1) Câu 39 Chọn đáp án đúng: Trong phóng xạ +hạt nhân ZA X biến đổi thành hạt nhân ZA''Y A Z' = (Z – 1); A' = A B Z' = (Z – 1); A' = (A + 1) C Z' = (Z + 1); A' = A D Z' = (Z + 1); A' = (A – 1) Câu 40 Trong phóng xạ + hạt prôton biến đổi theo phương trình đây? A p  n + e+ + v B p  n + e+ C n  p + e- + v D n  p + e- Câu 41 Phát biểu sau không đúng? A Tia  dòng hạt nhân nguyên tử Hêli 24 He B Khi qua điện trường hai tụ điện tia ỏ bị lệch phía âm C Tia  ion hóa không khí mạnh D Tia  có khả đâm xuyên mạnh nên sử dụng để chữa bệnh ung thư Câu 42 Phát biểu sau không đúng? A Hạt + hạt - có khối lượng B Hạt + hạt - phóng từ đồng vị phóng xạ C Khi qua điện trường hai tụ hạt + hạt - bị lệch hai phía khác D Hạt + hạt - phóng có vận tốc (gần vận tốc ánh sáng) Câu 43 Khi nói phản ứng hạt nhân, phát biểu sau đúng? A Tổng động hạt trước sau phản ứng hạt nhân bảo toàn B Tổng khối lượng nghỉ hạt trước sau phản ứng hạt nhân bảo toàn C Tất phản ứng hạt nhân thu lượng D Năng lượng toàn phần phản ứng hạt nhân bảo toàn Câu 44 Hạt pôzitrôn ( 10 e ) A hạt β+ B Hạt 11 H Câu 45 Cho phản ứng hạt nhân 27 13 C Hạt β− D Hạt 01 n 30 Al   15 P  X hạt X A prôtôn B nơtrôn C Pôzitrôn D êlectrôn (THPT-2008) Câu 46 Phóng xạ β- A giải phóng êlectrôn (êlectron) từ lớp êlectrôn nguyên tử B phản ứng hạt nhân không thu không toả lượng C phản ứng hạt nhân toả lượng D phản ứng hạt nhân thu lượng Câu 47 Hạt nhân bền vững có (TS CĐ 2007) A lượng liên kết riêng lớn B lượng liên kết lớn C số nuclôn lớn D số nuclôn nhỏ Câu 48 Hạt nhân Triti ( 31T ) có Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang 80 A nơtrôn (nơtron) prôtôn B nuclôn, có nơtrôn (nơtron) C nuclôn, có prôtôn D prôtôn nơtrôn (nơtron).(TS CĐ -2007) Câu 49 Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn A số prôtôn B số nơtrôn (nơtron) C khối lượng D số nuclôn (TS - ĐH -2007) Câu 50 Trong phản ứng hạt nhân tỏa lượng hai hạt nhân X1 X2 tạo thành hạt nhân Y nơtron bay ra: ZA11 X  ZA22 X  ZA Y  n ,nếu lượng liên kết hạt nhân X1, X2 Y a, b c lượng giải phóng phản ứng đó: A a+b+c B a + b - c C C - b - a D không tính động hạt trước phản ứng Câu 51 Phát biểu sau đúng? A Lực gây phóng xạ hạt nhân lực tương tác điện (lực Coulomb) B Quá trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên áp suất, nhiệt độ, C Trong phóng xạ hạt nhân khối lượng bảo toàn D Phóng xạ hạt nhân dạng phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 52 Cơ chế phân rã phóng xạ + A pôzitrôn có sẵn hạt nhân bị phát B prôtôn hạt nhân phóng pôzitrôn hạt khác để chuyển thành nơtrôn C phần lượng liên kết hạt nhân chuyển hóa thành pôzitrôn D êlectrôn nguyên tử bị hạt nhân hấp thụ, đồng thời nguyên tử phát pôzitrôn Câu 53 Chọn câu sai Tia γ: A Gây nguy hại thể B Có khả đâm xuyên rât mạnh C Không bị lệch điện trường từ trường D Có bước sóng lớn tia Rơnghen Câu 54 Tia phóng xạ β tính chất sau A Mang điện tích âm B Đâm xuyên mạnh C Bị lệch âm xuyên qua tụ điện D Làm phát quang số chất Câu 55 Chọn câu sai nói tia β A Mang điện tích âm B Có chất tia X C Có vận tốc gần vận tốc ánh sáng D Làm ion hóa chất khí yếu tia α Câu 56 Chọn câu sai nói tia γ Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang 81 A Không mang điện tích B Có chất tia X C Có khả đâm xuyên lớn D Có vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng Câu 57 Chọn câu sai: A Tổng điện tích hạt hai vế phương trình phản ứng hạt nhân B Trong phản ứng hạt nhân số nuclon bảo toàn nên khối lượng hạt bảo toàn C Sự phóng xạ phản ứng hạt nhân, làm thay đổi hạt nhân nguyên tử nguyên tố phóng xạ D Sự phóng xạ tượng xảy tự nhiên, không chịu tác động điều kiện bên Câu 58 Chọn câu sai: A Tia α gồm hạt nhân nguyên tử Hêli B Tia β+ gồm hạt có khối lượng với electron mang điện tích nguyên tố dương C Tia β- gồm electron nên phóng từ hạt nhân D Tai α lệch điện trường tia β Câu 59 Chọn câu sai câu sau: A Phóng xạ γ phóng xạ kèm theo phóng xạ α β B Vì tia β- electron nên phóng từ lớp vỏ nguyên tử C Không có biến đổi hạt nhân phóng xạ γ D Photon γ hạt nhân phóng có lượng lớn Câu 60 Chọn câu sai câu sau: A Phản ứng hạt nhân tương tác hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hạt khác B Định luật bảo toàn số nuclon định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân C Trong phản ứng hạt nhân tỏa lượng, hạt nhân sinh bền vững D Hạt nhân có độ hụt khối lớn lượng liên kết lớn Câu 61 Chọn câu Trong phân rã , , hạt nhân bị phân rã nhiều lượng xảy phân rã B  A α Câu 62 Quan sát tia phóng xạ khối chất C γ 210 83 D Cả ba Bi phát ra, người ta thấy có tia  - Đó A hạt nhân 210 83 Bi phóng hạt , sau hạt  phóng hạt - B hạt nhân 210 83 Bi phóng hạt -, sau hạt nhân phân rã  C hạt nhân 210 83 Bi phóng hạt -, sau hạt - phóng hạt  D hạt nhân 210 83 Bi phóng đồng thời hạt  - Câu 63 Sự phóng xạ phân hạch đặc điểm sau đây: A biến đổi hạt nhân C tạo hạt nhân bền vững D xảy cách tự phát Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang 82 Câu 64 Sự phóng xạ phản ứng nhiệt hạch giống điểm nào? A Tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng B Tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng C Để phản ứng xảy phải cần nhiệt độ cao D Đều phản ứng hạt nhân xảy cách tự phát không chiu tác động bên Câu 65 Đối với phản ứng hạt nhân thu lượng, phát biểu sau sai? A Tổng động hạt trước phản ứng lớn tổng động hạt sau phản ứng B Tổng lượng nghỉ trước phản ứng nhỏ tổng lượng nghỉ sau phản ứng C Các hạt nhân sinh bền vững hạt nhân tham gia trước phản ứng D Tổng khối lượng nghỉ hạt nhân sau phản ứng lớn tổng khối lượng nghỉ hạt trước phản ứng Câu 66 Năng lượng tỏa phản ứng phân hạch có nhiều dạng chủ yếu dạng A độ hụt khối hạt sau phản ứng so với hạt trước phản ứng B notron C việc chuyển mức lượng electron nguyên tử D động hạt sau phản ứng Câu 67 Câu sau sai nói phóng xạ: A Tổng khối lượng hạt nhân tạo thành có khối lượng lớn khối lượng hạt nhân mẹ B Là phản ứng hạt nhân tự xảy C Không phụ thuộc vào tác động bên D Hạt nhân bền hạt nhân mẹ Câu 68 Năng lượng liên kết riêng dùng để đánh giá mức độ bền vững hạt nhân Đại lượng A giảm xuống đến hạt nhân nặng có tính phóng xạ B tỷ lệ thuận với tỉ số nơtron/proton hạt nhân C tỷ lệ nghịch với tổng số nơtron proton hạt nhân D có giá trị lớn cho hạt nhân nằm bảng tuần hoàn Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang 83 ĐÁP ÁN 10 A C D D B C A A C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D A C C A A D C C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D C B D C D B C B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C D B C A B A A A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D B D A B C A C D C 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B D B B D B C B C 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 C B D A C D A D ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang 84 ... lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật Câu 58 Con lắc lò xo dao động điều hoà, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A... A Câu 41 Trong dao động điều hoà, phát biểu sau không đúng? A Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vật qua VTCB B Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật qua VTCB C Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật. .. cực tiểu Câu 43 Vận tốc vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại A vật vị trí có li độ cực đại B gia tốc vật đạt cực đại C vật vị trí có li độ không D vật vị trí có pha dao động cực đại Câu 44 Gia
- Xem thêm -

Xem thêm: 600 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý, 600 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý, 600 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay