10 bài tập chọn lọc dao động cơ giải chi tiết

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:19

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 10 BÀI TẬP CHỌN LỌC DAO ĐỘNG GIẢI CHI TIẾT Câu Hai vật dao động điều hoà pha ban đầu, phương thời điểm với tần số góc là: ω1 =   (rad/s); ω2 = (rad/s) Chọn gốc thời gian lúc hai vật qua vị trí cân theo chiều dương Thời gian ngắn mà hai vật gặp là: A 1s B 4s C 2s D 8s Câu Một lắc lò xo lắc đơn, mặt đất hai lắc dao động với chu kì T = 2s Đưa hai lắc lên đỉnh núi (coi nhiệt độ không thay đổi) hai lắc dao động lệch chu kì Thỉnh thoảng chúng lại qua vị trí cân chuyển động phía, thời gian hai lần liên tiếp phút 20 giây Tìm chu kì lắc đơn đỉnh núi A 2,010s B 1,992s C 2,008s D Thiếu kiện Câu Dùng chớp sáng tuần hoàn chu kỳ 2s để chiếu sáng lắc đơn dao động Ta thấy, lắc dao động biểu kiến với chu kỳ 30 phút với chiều dao động biểu kiến chiều dao động thật Chu kỳ dao động thật lắc là: A 2,005s B 1,978s C 2,001s D 1,998s Câu Hai vật A B dán liền mB=2mA=200g, treo vào lò xo độ cứng k =50 N/m Nâng vật lên đến vị trí lò xo chiều dài tự nhiên L0=30 cm buông nhẹ Vật -A’ dao động điều hoà đến vị trí lực đàn hồi lò xo độ lớn lớn , vật B bị tách l’ Tính chiều dài ngắn lò xo O’ A 26 cm, B 24 cm C 30 cm D.22 cm A x Câu Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm Quãng đường nhỏ mà vật giây 18cm Thời điểm kết thúc quãng đường vật li độ A cm B cm -3 cm Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng C cm -6 cm D THPT 2018 | Trang Câu Vật dao động điều hòa vận tốc cực đại 3m/s gia tốc cực đại 30 (m/s2) Thời điểm ban đầu vật vận tốc 1,5m/s tăng Hỏi vào thời điểm sau vật gia tốc 15 (m/s2): A 0,10s; B 0,15s; C 0,20s D 0,05s; Câu Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T , lệch pha  / với biên độ A 2A , hai trục tọa độ song song chiều, gốc tọa độ nằm đường vuông góc chung Khoảng thời gian nhỏ hai lần chúng ngang là: A T B T/4 C T/2 D T/3 Câu Vâ ̣t dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos (ωt + π/2) (cm) Sau thời gian t1 = 0,5 s kể từ thời điể m ban đầ u vâ ̣t được quãng đường S1 = 4cm Sau khoảng thời gian t2 = 12,5 s (kể từ thời điể m ban đầ u) vâ ̣t được quañ g đường: A 160 cm B 68cm C 50 cm D 36 cm Câu Mô ̣t lắ c lò xo treo thẳ ng đứng, vâ ̣t ở vị trí cân lò xo giañ cm Kích thích cho vâ ̣t dao động điều hòa thì thấ y thời gian lò xo giãn mô ̣t chu kì là 2T/3 (T là chu kì dao đô ̣ng của vâ ̣t) Độ giãn lớn lò xo trình vật dao động A 12 cm B 18cm C cm D 24 cm Câu 10 Hai lắc đơn thực dao động điều hòa địa điểm mặt đất (cùng klượng lượng) lăc chiều dài L1=1m biên độ góc α01,của lắc L2=1,44m,α02 tỉ số biên độ góc α01 /α02 là: A 0,69 B 1,44 C 1,2 D 0,83 ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang GIẢI CHI TIẾT Câu Phương trình dao động hai vât: x1 = A1cos(ω1t -   ) x2 = A2cos(ω2t - ) 2 Hai vật gặp lần đầu pha chúng đối nhau: (ω1t -   ) = - (ω2t - ) 2 (ω1 + ω2 ).t = π  t = π/( ω1 + ω2 ) = 2s Chọn đáp án C Câu Chu kì lắc đơn đưa lên đỉnh núi tăng lên g giảm Khoảng thời gian trùng phùng phút 20 giây = 500s nT = (n-1)T’ = 500 Suy n = 250 - T’ = 500/249 = 2,0008 s Chọn đáp án C Câu Chu kì dao đông biểu kiến thời gian “trùng phùng” hai dao động t = nT = (n+1) Tthật Với n = 30.60/2 = 900  Tthật = 1800/901 = 1,99778  1,998(s) Chọn đáp án D Câu Khi treo vật độ giãn lò xo: l  (mA  mB ) g  0, 06m  6cm k -A’ Biên độ dao động hệ lúc A = cm’ Lực đàn hồi lò xo lớn độ dài lò xo lmax = 36 cm l’ Khi vật B tách hệ dao động điều hoà với vị trí cân O’ m g l '  A  0, 02m  2cm k A Biên độ dao động lắc lò xo lấn sau A’ = 10cm x Suy chiều dài ngắn lò xo lmin = 30 –(10-2) = 22cm Chọn đáp án D Câu Giải: Trong chu kì quãng đường vật S = 4A = 24 cm Quãng đường nhỏ vật 3A = 18cm quãng đường A vật thời gian nhỏ nhất, tức với vân tốc lớn nhất: đoạn đường bao quanh vị trí cân từ A/2 đến – A/2 Để quãng đường nhỏ vật li độ A/2 – A/2;ra biên thời điểm kết thúc quãng đường vật li độ - 3cm li độ x = cm Chọn đáp án B Câu Giải: vmax = ωA= 3(m/s) amax = ω2A= 30π (m/s2 ) .> ω = 10π  T = 0,2s Khi t = v = 1,5 m/s = vmax/2  Wđ = W/4 Tức tế Wt =3W/4 Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang kx02 kA2 A Do tăng, vật chuyển động theo chiều dương nên vị trí ban   x0   2 đầu x0 = A Vật M0 góc φ = -π/6 Thời điểm a = 15 (m/s2):= amax/2  A x = ± A/2 = Do a>0 vật chuyển động nhanh dần VTCB nên vật điểm M ứng với thời điểm M O M0 t = 3T/4 = 0,15s ( Góc M0OM = π/2) Chọn đáp án B 0,15s Giải: Câu Do hai đao động chu kì, nên tần số góc Giả sử tai thời điểm t1 hai chất điểm ngang qua trục thẳng đứng thi sau nửa chu kì hai chất điểm lại qua trục thẳng đứng Chọn đáp án C: T/2 Bài giải: Câu Khi t = x = Sau t1 = 0,5s S1 = x = A/2 Vẽ vòng tròn Ta t1 = T/12  Chu kì T = 6s Sau khoảng thời gian t2 =12,5 s = 2T + 0,5s Do S2= 8A + S1 = 68cm ĐA: B Giải Câu Thời gian lò xo nén T/3 Thời gian lò xo bắt đàu bị nén đến lúc nén tối đa T/6 Độ nén lò xo A/2, độ giãn lò xo vật vị trí cân Suy A = 12cm Do đọ giãn lớn lò xo 6cm + 12cm = 18cm Chọn ĐA B Giải: Câu 10 Năng lượng lắc đơn xác định theo công thức W1 = m1gl1 (1- cos01) = m1gl1 2sin2  01 W2 = m2gl2 (1- cos02) = m2gl2 2sin2  02 2  m1gl1  012  m2gl2  022 2 Mà W1 = W2 m1 = m2  012 l2    1, 44  01  1, Chọn đáp án C  02 l1  02 Nhận tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang ... ̣t dao động điều hòa thì thấ y thời gian lò xo giãn mô ̣t chu kì là 2T/3 (T là chu kì dao đô ̣ng của vâ ̣t) Độ giãn lớn lò xo trình vật dao động A 12 cm B 18cm C cm D 24 cm Câu 10 Hai... Biên độ dao động hệ lúc A = cm’ Lực đàn hồi lò xo lớn độ dài lò xo lmax = 36 cm l’ Khi vật B tách hệ dao động điều hoà với vị trí cân O’ m g l '  A  0, 02m  2cm k A Biên độ dao động lắc... tài liệu tự động qua mail năm – Liên hệ: Fb.com/tailieucuakys THPT 2018 | Trang GIẢI CHI TIẾT Câu Phương trình dao động hai vât: x1 = A1cos(ω1t -   ) x2 = A2cos(ω2t - ) 2 Hai vật gặp lần đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bài tập chọn lọc dao động cơ giải chi tiết , 10 bài tập chọn lọc dao động cơ giải chi tiết , 10 bài tập chọn lọc dao động cơ giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay