Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS 5

38 35 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:00

TRN QUC THNH MODULE THCS / ô i \ NNGCAONNGLCHIUBITVXYDNGMTRUNG GIODCCAGIOVIấN A GII THIU TNG QUAN - Module ny' nấu nừ ni dung v c im ca mụi trung hc ca HS THCS; lmrừ cỏc thnh t ca mụi trng hc ca cp hc ny v phõn loi cỏc mụi trng hc ca HS THCS Module cng cho ngi hc hiu c vai trũ quan trng ca mụi trng hc i vi quỏ trỡnh hc v kt qu hc ca HS THCS Tự sỏc nh trỏch nhim ca gia ỡnh, nh trung v 3Q hi vic xay dng mụi trng hc thun li, phự hp vi yộu cu hc ca HS THCS cỏc em c iu kin hc thun li v t kt qu tt nht iu kin cũn nhu kh khn hin iu quyt nh s tn ti song song va tớnh trờ con, vựa tớnh ngi ln" ự la tui ny Mt khỏc, ự nhng em cựng tui lai c s khỏc bit v mỳc phỏt trin cỏc khớa cnh khỏc ca tớnh ngi ln S khỏc hon cnh sng, nhng hoat ng khỏc ca cỏc em to nờn Cỏc ni dung chớnh ca module gm: lỡm hiu v giai on la tui HSTHCS Gii thiu v mụi trng h c 35 - Phõn loi mụi trung hc nh hng ca mụi trng hc Bin phỏp xõy dung mụi trung hc # B MC TIấU Sau hc XDng module ny, GV t c: - Kin thỳc: Trấn c s hiu rừ c im hot ng hc ca HS THCS, nm c ni ung, c im v cỏc thnh t ca mũi trũrng hc lp ca HS THCS; hiu rừ vai trũ ca mụi trng hc lp i vi quỏ trỡnh v kt qu hc ca cỏc em 36 K nõng: Bit hng dn HS v cha m cỏc em to dng mụi trng hc cho chớnh mỡnh v em mỡnh, HS THCS hc c kt qu tt - Thỏi : C ý thỳc trỏch nhim vic xõy dung mụi trung hc thun li, phu hp vi yộu cu hc caHS THCS cỏc em hc cú kt qu tot Ni dung TèM HIU V GIAI ON LATUIHC SINH TRUNG HC c S MC TIấU GV c c nhng kin thỳc v tõm lớ la tui HS THCS, tự dng vo vic xõy dngmụi trng hc cho HS THCS 1.1 1.2 THễNG TIN c BN Khỏi nim hc sinh Trung hc c s La tui HS THCS bao gm nhng em c tui tự 11, 12 tui n 14, 15 tui l nhng em ang theo hc tự lp n lp trng THCS La tui ny cũn gi l lỳa tui thiu nấn v n c mt v trớ c bit thũi kỡ phỏt trin ca tre em V trớ c bit ny uc phõn nh bng nhng gi khỏc nhau: thi kỡ quỏ ", tui kh bo", tui khng hong", tui bt tr Nhng gi núi lấn tớnh phỳc v tm quan trng ca la tui ny' quỏ trinh phỏt trin ca tre em õy l thũi kỡ chuyn tự thi th u sang tui trng thnh 1.2.1 c m tõm li la tui hc sinh Trung hc c s Ni dung c bn ca s khỏc bit ự la tui HS THCS vi cỏc em ự la tui khỏc l s phỏt trin mnh m, thiu cõn i v cỏc mt tri tu , o ỳc Vic xut hin nhng yu t mi ca s trung thnh 1.2.2 37 kt qu s bin i ca c th, ca s t ý thc, ca cỏc kiu quan h vi ngui ln, vi bn bố, ca hot ng hc tp, hot ng xó hi 38 Yu t u tiấn ca s phỏt trin nhõn cỏch ũ la tui HS THCS l tớnh tớch cc xó hi mnh m ca bn thõn cỏc em nhm lnh hi nhng giỏ tr, nhng chun mc nht nh, nhm xõy dng nhng quan h tho ỏng vi ngi ln, bn bố v cui cựng nhm vo bn thõn, thit k nhõn cỏch ca minh, thit k tng lai ca minh vi mc ớch thc hin nhng ý nh, nhim v mt cỏch c lp Tuy nhiờn quỏ trỡnh hỡnh thnh cỏi mi thng kộo di v thũi gian v ph thuc vo iu kin sng, hot ng ca cỏc em Do , s phỏt trin tõm lớ la tui ny dỡn khụng ng u v mi mt iu quyt nh s tn ti song song va tớnh tre con, va tớnh ngi ln" la tui ny' Mt khỏc, nhng em cựng tui Li c s khỏc bit v mỳc phỏt trin cỏc khớa cnh khỏc ca tớnh ngi ln S khỏc hon cnh sng, nhng hot ng khỏc ca cỏc em TR LI CU HềI Cõu 1: Theo anh (ch), xõy dng mụi trng hc lp cho HS THCS cn lu ý nhng c im tõm lớ no? 1.3 Cõu 2: Anh (ch) hóy phõn tớch nhng c im tõm lớ ca lỳa tui HS THCS CHIA S VI NG NGHIP TRONG TRNG, T CHUYấN MễN 1.4 Ni dung GII THIU V MITRUNG HC TP MC TIấU GV c nhng hiu bit khỏi quỏt v mụi trng hc tp, khỏi nim mụi trng hc 2.2 THễNG TIN c BN 2.1 Mt sừ nghiờn cu v mụi trng hc Nhỡu nh tõm lớ hc M vi cỏc cụng trỡnh nghỡấn cu ó ch nhng nh hng lt quan trng ca mũi trung n s hỡnh thnh nhõn cỏch cỏ nhõn Cỏc nh tõm lớ giỏo dc hc u tha nhn vai 2.2 39 trũ quan trng ca giỏo dc v ó cp n nghỡấn cu, xõy dng mụi trng vi mc ớch c nh hng tt n dy hc v giỏo dc nhõn cỏch th h tre I V Paplov nghấn cu s hỡnh thnh phn x c iu kin mụi trng uc kim soỏt chót ch, vt (con ch) hon ton th ng B.F skinn nghỡấn cu s hỡnh thnh phõn x to tỏc ng mụi trng gn vi thc t hn, vt (chut, b cõu ) chỳ ng hnh v ỏp ỳng trấn c s nhu cu ca n Nụi dung hc th hin mụi trng m vt tỡm cỏch thớch ngh õy l c s lớ thuyt sõy dng kiu dy hc chng trỡnh hoỏ, dy hc bng mỏy Tự , cỏc nh giỏo dc hc ó nhn nh: Yu t mụi trung giỏo dc khụng ch gúp phn quyt nh s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ca ngi m quan trng hn l yu t thc t ó kớch thớch chỳ th (con ngi) hot ng nng ng v sỏng to hn Vic to lp, xõy dng v phỏt trin mụi trung giỏo dc l mt nhim v quan trng ca khoa hc giỏo dc hin i Hai tc gi Denomme v Madeleine Roy ó dung nờn mũ hỡnhs phm tng tỏc Trong mụ hỡnh , Ngu dy - Ng- hc - Tri thc c chuyn thnh Ngu dy - Ngu hc - Mụi tnmg Tỏc gi coi mụi trng ] yu t tham gia trc tip n quỏ trỡnh dy hc chỳ khụng n thun l ni dỡn cỏc hot ng hc Trong nhng nm qua, ng v Nh nc ta ó lt quan lõm n vic xõy dng mi trng hc B GD&T ó c ch th s 40/CTBGD&T ngy 22/7/20QB v vic phỏt ng phong tro thi ua Xõy dng trung hc thõn thiộn, hc sinh tớch cc" cỏc trung ph thụng giai on 2000-2013 Khỏi nim mụi trng hc Mụi trng hc l cỏc yu t c tỏc ng n quỏ trỡnh hc ca HS bao gm: Mụi trng vt cht: L khụng gian dỡn quỏ trỡnh dy hc gm c dựng dy hc nh bng, bn gh, sỏch v, nhit ỏnh sỏng, õm thanh, khụng khớ Mụi trng tinh thn: L mi quan h gia GV vi HS, HS vi HS, gia nh trng- gia ỡnh - xó hi Cỏc yu t tõm lớ nh ng co, nhu 2.2.2 - - 40 - - - - cu, hỳng thỳ, tớnh tớch cc hc ca HS v phong cỏch, phng phỏp ging dy ca GV mụi trng nhm, lp Mụi trng hc rt a dng, cn c to nh trng, gia ỡnh, xó hi Mụi trng s phm l hp nhng ngui, phng tin õm bo cho vic hc t kt qu tt Moi trung s phm l ni dung c bn ca mụi trung nh trng Trong ti liu Curriculum Development - A Guỡde to Practỡce" ó quan nim, mụi trung h c gm: Mụi trung hc theo truyn thng: Nh trng l mụi trng n c tnh lng v trt t Bu khụng khớ ny l kt qu ca ỏp lc theo nh ngha hp ca nn giỏo dc chớnh quy, ca vo gii hn cho mt s ngi v theo phong cỏch giỏo hun, mụ phm (núi, nghe) i vi vic hc Trng hc i mi c c cu t chỳc hon ton trỏi ngc vi phong cỏch truyn thng chng thng c m rng hn, n o hn v ụi nh nhng trung tõm vi cỏc hot ng Cỏc trung hc nh th thng l kt qu ca c hai s thay i: nh ngha trung hc v cỏch hiu mi v iu kin mụi trng cng c vic hc C ba tiờu chun ỏnh giỏ mụi trng hc ca nh trng: Mi liờn h gia nh trumg vi cụng dng xung quanh, cỏu trỳc v cỏch sỳ dung cỏc toa nh v sõn bói, cỏch t chỳc khụng gian hc lp t nh Nh trung mong muin m rng cỏc phõn hi ca HS v quỏ trỡnh hc thng khuyn khớch s tham gia ca cng ong vo cỏc hot ng ca nh trung, Khụng gian hp dn vui V, y mu sc, sõn trng c sỳ dng rng rói nhỡu hot ng Cuc cỏch mng xõy dng trng hc: Mt t nh sinh ng, nng n th hin mt trung tõm hc chỳ ng, sỏng to Khụng gian lp hc: Cỏch truyn thng l sp xp phũng hc cho tt c mi cỏi nhỡn v s chỳ ý trung vo ngui thy, cỏc hot ng trựng khp vi cỏch sp xp c Ton b h thng mụi trung hc tp, mi trng dy hc, mi trng giỏo dc trung phi c tip cn h thng, l cỏc quan h 41 thy - trũ, quan h trũ - trũ, quan h nhm lp ca HS, quan h ca HS vi nh quõn lớ, m bn cht ca cỏc mi quan h l da trờn quan h phỏp lut, nhõn vn, o ỳc, cng ng hp tỏc Nh vy, mi trng hc l ton b cỏc yu t vt cht, khụng gian v thi gian, tỡnh cỏm v tinh thn - ni HS ang sinh sng, lao ng v hc tp, c nh hng trc tip, giỏn tip n s hỡnh nhõn cỏch ca HS phự hp vi mc ớch giỏo dc TR LI CU HềI Cõu 1: Th no l mụi trurng hc tp? Cõu 2: Mụi trng hc c ý ngha gỡ trongvc giỏo dc nhõn cỏch HS ? 2.4 CHIA S VI NG NGHIP, T CHUYấN MễN 2.3 Ni dung TèM HIU V CC LOI MITRUNG HC TP 3.1 MC TIấU Hc vấn c nhng hiu bit v phõn loi v c im ca mụi trng hc Trờn c s c nhng bin phỏp xõy dng mi trung hc tớch cc THễNG TIN c BN 3.2 Phõn loi mụi tru&ng hc theo a bn Mụi trng h c trng; Giỏo dc nh trng l hot ng giỏo dc cỏc trng lp thuc h thng giỏo dc quc dõn theo mc ớch, ni dung, phng phỏp c chn lc trấn c s khoa hc v thc tin nht nh Giỏo dc nh trng c tin hnh c t chỳc, luụn luụn tỏc ng trc tip c h thong n s hỡnh thnh v phỏt trin ton din ca nhõn cỏch Thũng qua giỏo dc nh trng, mi cỏ nhõn c bi dng phn cht o ỳc, kin thỳc khoa hc, k nng thc hnh cn thit, tng ỳng vi yấu cu ca cỏc bc hc, cp hc phự hp vi trỡnh phỏt trin ca xó hi tựng giai on 3.2 42 So vi gia ỡnh, nh trng l mt mi trng giỏo dc rng ln hn, phong phỳ, hp dn hn i vi th h tre Trong nh trung, tre c giao lu vi bn bố cựng la tui a phung, cng ng, c tham gia vo nhỡu hot ng mang tớnh xó hi, giỳp cho quỏ trỡnh xó hi hoỏ cỏ nhõn phong phỳ, ton din hn Nh trng l mt thit ch xó hi chuyờn bit thc hin chỳc nng c bn l tỡ sn xut sỳc lao ng, phỏt trin nhõn cỏch theo hng trỡ, phỏt trin só hi Nh trng c chỳc nng hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch th h tre thụng qua hot ng dy hc, giỏo dc Tri thỳc nh trng l nhng kinh nghiộm ca nhõn loi ó c chn lc v tớch lu Nh trng l t chỳc chuyờn bit c chỳc nng truyn th ton b kinh nghim lch sỳ ca nhõn loi cho th h tre phự hp vi c im tõm sinh lớ la tui nhm hỡnh thnh v phỏt trin mụ hỡnh nhõn cỏch lớ tng ca xó hi t Giỏo dc nh trng c s thong nht v mc ớch, mc tỡấu c th, c thc hin bi i ng cỏc nh s phm c o to v bi dng chu ỏo, tin hnh giỏo dc theo mt chng trỡnh, ni dung, phng phỏp s phm nhm to mi iu kin thun li cho s phỏt trin nhõn cỏch ton din, hng ti s thnh t ca ngi Ngy nay, giỏo dc nh trung luụn gn ln vi mụi trng sng v mụi trng t nhỡấn, vi cỏc c s sn xut nhm phỏt huy ni lc, lụi cun s tham gia ca cỏc lc lng xó hi vo giỏo dc hc ng, mt khỏc giỳp cho ni dung giỏo dc gn vi i sng sn xut xó hi Nh trung c chỳc nng chuyn giao hỏ giỳp cho mi HS h nhõp vi cng ng v tr thnh tc nhõn chuyn giao nn hoỏ cho th h sau, nhm trỡ bn sc võn hỏ ca dõn tc Ngy nay, mói cỏ nhõn khụng ch tip thu tri thỳc tự nh trung m cũn tip nhn thụng tin qua cỏc kờnh nh sỏch, bỏo, mng Internet Giỏo dc nh trung phi kt hp chót ch vi giỏo dc gia ỡnh v só hi thỡ mi t dc mc tỡấu chung v giỏo dc v o to th h trờ iu quan trng nht l phi c s thong nht v nh hng giỏo dc gia nh trung, gia ỡnh v xó hi Hot ng hc v cỏc hot ng khỏc ca HS THCS c nhỡu s thay' 43 i, c tỏc ng quan trng n vic hỡnh thnh nhng c im tõm lớ la tui HS THCS, nh: 4- Bt u thay i v ni dung dy hc: Bt u vo hc trng THCS, cỏc em uc xc vi nhiu mụn hc khỏc nhau, mói mụn hc bao gm mt h thong tri thỳc vi nhng khỏi nim tru tng, khỏi quỏt, c ni dung sõu sc, phong phỳ, ũi hi thay i cỏch hc Cỏc em khụng th hc thuc tựng b, m phi bit cỏch lp dn tai, lm túm tt, nm bt cỏc ý chớnh, da vo cỏc ý chớnh m trỡnh by ton b b hc theo cỏch hiu ca mỡnh S phong ph v tri thc tựng mũn hc lm cho hjỗmg tri thỳc cỏc em lnh hi c tõng lấn nhu Tm hiu bit ca cỏc em c m rng 4- S thay i v phng phỏp dy hc v hỡnh thỳc hc tp: Cỏc em c hc nhu mụn, nhu thy cụ ging dy Mi mụn hc c phng phỏp phự hp vi b mụn , moi thy dy c cỏch trỡnh by, c phng phỏp c ỏo ca minh, sỳ dung cỏc hỡnh thỳc dy hc khỏc S khỏc ny ó nh hng n vic lnh hi, n s phỏt trin tri tu v nhõn cỏch ca cỏc em Thỏi say sa, hỳng thu hc tp, vic hỡnh thnh v phỏt trin cỏch lp lun c ỏo cựng nhng nột tớnh cỏch quý bỏu ca cỏc em u nh ca cỏch ging dy v nhõn cỏch ca ngi thy Hot ng hc l hot ng chỳ o ca la tui HS, nhng n HS THCS, hot ng hc uc xõy dng lai mt cỏch c bn so vi la tui HS tiu hc Cỏc cụng trỡnh nghiấn cu ca cỏc nh tõm lớ hc dó ch rng, thũi kỡ u ca la tui HS THCS, cỏc em chua c k nõng c bn t chỳc vic t hc (cỏc em ch t hc c bi tp, nhim v c giao) sau chuyn sang mỳc cao hn (c lp, nm vng ti liu mi, nhng tri thỳc mi) õy cng l la tui bt u hỡnh thnh mỳc hot ng hc cao nht i vi cỏc em, ý ngha ca hot ng hc dn dn c xem nh l hot ng c lp vo s tho nhu cu nhn thỳc Nhu cụng trỡnh nghấn cu cho thy ng c hc ca HS THCS c mt cu trỳc phỳc tp, cỏc ng c xó hi khỏc c kt hp thnh mt (hc phc v 3Q hi, lao 44 tranh lun vi v nhng : cuc sng, o ỳc, thm m Trong quỏ trỡnh tranh lun s hỡnh thnh nhng quan nim m cỏc em ý thỳc c ] nhng quan nim liấng, ngha l nim tin cỏc em bt u c hỡnh thnh la tui ny xut hin mụi trung bn bố cựng tui õy l yu t rt ỏng quan tõm s tỏc ng mnh ca yu t mụi trng xó hi n tre em Vic hỡnh thnh mụi trung bn bố cựng tui l tt yu ca tre em, nhng kim soỏt cỏc moi quan h l nhim v ca ngi ln, vai trũ ca cha m ] yu t quyt nh Khi quan tõm n cht lng ca cỏc moi quan h ny, thụng thng cỏc ĩấU c bn sau õy thng uc cỏc bc cha m XEIẻ1 xột: ĩấU bn cựng hc, cựng lp, khi, trỡnh v kt qu hc tng ng ca c nhm; ĩấU só hi th hin cựng s thớch nh vui chi, dó ngoi, tham gia cỏc hot ng võn ngh, th thao ; ĩấU cựng khu ph, cựng khu dõn c cng l tiấu ỏng quan tõm xem xột cỏc moi quan h ca tre em Trong iu kin hin nay, vic kim soỏt ht cỏc quan h ca tre em cỏc phm v mụi trng c ý ngha quan trng cụng tỏc giỏo dc Túm li, s giao tip ũ la tui HS THCS l mt loi hot ng c bit, m i tng ca hot ng ny l ngi khỏc- ngui bn N ụi dung ca hot ng ny l s sõy dng nhng quan h qua li v nhng hnh ng quan h Nh hot ng giao m cỏc em nhn thỳc c ngui khỏc v bn thõn mỡnh; ong thũi qua lm phỏt trin mt s k nõng nh k nõng so sỏnh, phõn tớch, khỏi quỏt hnh v ca bn thõn v ca bn, lm phong phỳ thờm nhng biu tng v nhõn cỏch ca bn v ca bn thõn chớnh l ý nghớa to ln ca s giao la tui ny vi s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch, vỡ th, nhng ngi lm cụng tỏc giỏo dc phi to iu kin cỏc em giao vi nhau, dn v kim tra moi quan h ca cỏc em, trỏnh tỡnh trng ngõn cn, hn ch s giao ca la tui ny - Mt s c im v quan h gia cỏc em trai v cỏc em gỏi la tui ny: Quan h gia cỏc em trai v cỏc em gỏi lỳa tui ny c s thay i c bn so vi la tui trc Thũi kỡ ny ta thy cỏc em ó bt u biu hin s quan tõm ln nhau, a thớch v quan tõm n 58 V b ngoi ca mỡnh Luc u s quan tõm ti gii khỏc cỏc em nam cũn c tớnh cht tn mn v biu hin bng phung thỳc c thự ca tre con, nh XD y, trấu trc cỏc em gỏi Cỏc em gỏi nhu rt bc, khụng h lũng v nhng hnh v nh th ca cỏc em trai, song ng c ca nhng hnh v , cỏc em gỏi ý thỳc c v khụng bc tỳc, gin doi cỏc em trai V sau, nhng quan h ny' thay i, mt tớnh trc tip, xut hin s ngng ngớmg, nhỳt nhỏt, e thn mt s em iu c bc l trc tip, cũn s khỏc thỡ c che gu bng thỏi th gi to, khinh b" i vi ngui khỏc gii Hnh v ny mang tớnh cht hai mt: s quan tõm n cựng tn ti vi s phõn bit nam n C nhiu em HS lp s v lp 9, c bit l cỏc em gỏi, hay ý n vỏn yấu Mc dự iu ny cỏc em rt mt, nu c k cho bit thỡ ch l nhng ngi bn tht tin cy, thõn thit Nhng khụng hiu cỏc em khỏc lai bit uc iu chỳng t cỏc em theo dừi, quan sỏt nhau, ý n thng xuyờn HS cỏc lp v lp 7, tỡnh bn gia nam v n ớt ny sinh, nhng cỏc HS lp s v lp thỡ ny sinh thung xuyờn hn, s gn b gia hai bấn rt thm thit v n gi mt v trớ ln cuc sng ca cỏc em cỏc lp ny ó xut hin cỏc nhm hn hp (c nam ln n vo mt nhm bn) Hỳng thỳ i vi ngi bn cựng hc khỏc gii c ý ngha khụng nh i vi s phỏt trin nhõn cỏch ca cỏc em Moi cỏm tỡnh, thõn thin ó ng vấn nhau, gi ý cho nhau, kớch thớch lm iu tot, giỳp nhau, bo v ln õy l mt ng lc t hon thin bn thõn ca tựng em Tt nhiấn quan h nam n la tui ny cng c th c s lch lc Quan nim v bn khỏc gii khụng ng mc i n chó ua ũi chi bi, b vic hc v nhng cụng vic khỏc, vỡ th, nhng ngi lm cụng tỏc giỏo dc phi thy c iu , dn, un nn cho tỡnh bn gia cỏc em nam v n la tui ny tht lnh mnh, sỏng N l ng lc giỳp cỏc em 59 hc tp, tu dng TR LI CU HềI Cõu 1: Anh (ch) hóy phõn tớch ý nghớa ca cỏc loi mụi trung c phõn loitheo a bn Cõu 2: Anh (ch) hóy phõn loi mụi trng giỏo dc theo cỏc moi quan h í ngha ca cỏc loi mụi trng ? 3.3 3.4 CHIA S VI NG NGHIP, T CHUYấN MễN Ni dung NH HUNGCA MITRUNGN HOT NG HC TP CA HC SINH TRUNG HC CS MC TIấU Giup GV hiu c nh ca mụi trng hc n hot ng hc ca HS Tự c nhng hng tỏc ng hp lớ nhm gúp phn hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch cho ngi hc 4.1 THễNG TIN c BN 4.2 nh hng ca mụi trng n mc chy ng c hc Mụi trng hc nh hng khụng nh ti mc ớch, ng c hc Mc ớch ca hnh ong hon toan khụng phi ngũi ngh mt cỏch chỳ quan m n c hỡnh thnh dn quỏ trỡnh din hnh ng Mc ớch thc s ch c th c chỳ th bt u hnh ng Mc ớch hc ch uc hỡnh thnh chỳ th bt u hc Thụng qua hc lp, ngui hc chim lnh c tri thỳc, k nng, k xo b phn (nhng khỏi nim ca tựng bi hc, tựng tit hc) - õy l mc ớch b phn Trờn c s chim lnh nhng tri thỳc, kl nõng, k 3QO b phn m chim lnh c ton b nhng tri thỳc, k nng, k so h thong (nhng khỏi nim ca mũn hc) - õy l mc ớch mụn hc Mi tri thỳt; k nng, k xỏo b phn c diỳ th tip thu v lm chỳ li tr thnh 4.2 60 - - phng tin cho vic hỡnh thnh mc ớch b phn tip theo, cỳ nh vy, mc ớch hc s c hỡnh thnh quỏ trinh thc hin mt h thong cỏc hnh ng hc mt mũi trng nht nh ng c ca hot ng hc khụng c sn m hin thõn i tng ca hot ng hc ( l nhng tri thỳc, k nng, k xo ) m ngi hc cn chim lnh hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch C hai loi ng c hc l: ng c hon thin tri thỳc v ng c quan h xó hi ụng c hon thin tri thỳc: Trong quỏ trỡnh hc tp, hc d m rng tri thỳc, m rng hỡu bit l ng c thỳc y ngi hc tớch cc hc nhm lnh hi tri thỳc, k nng, k xo Trong trng hp ny, nguyn vng hon thin tri thỳc hin thõn i tng ca hot ng hc õy l ng c bấn ca hot ng hc vỡ nhng yu t kớch thớch ngi hc xut phỏt tự mc ớch hc, tự nhu cu, hỳng thỳ nhn thỳc ca ngi hc Ngui hc mong muin hiu bit nhng iu múi l, m rng tri thỳc v h thy thoi mỏi, khụng cõng thng, mt mi hc ụng c quan h xó hi: Trong quỏ trinh hc lp, ngi hc say sa hc ngoi s hp dn, lụi cun ca tri thỳc cũn vỡ cỏc quan h xó hi (hc phc v xó hi, hc hi lũng cha m) Trong trng hp ny, nhng mi quan h xó hi ca cỏ nhõn uc hin thõn i tng ca hot ng h c Khi hot ng h c c thỳc y bi ng c quan h xó hi thỡ mt mỳc no y n mang tớnh cht cng bỳc, c lỳc xut hin nh l vt cn trờn ng t mc ớch, vi vy, ngui hc cm thy cng thng, mt mi v c xut hin xung t gay gt Hai loi ng c núi trấn cựng dỡn quỏ trỡnh hc tp, n lm thnh mt h thng ng c thỳc y ngui hc hc Trong thc t, c nhng HS hc vi s no lc nh nhau, kt qu t c nh nhng ng co c th rt khỏc nhau: c ngui hc l mun nõng cao trỡnh hiu bit, muin c s phỏt trin ngy cng cao; c ngui hc l uc khen, b me vui lũng hoc l ng tin thõn 61 ng C ca hot ng hc khụng c sn, n uc hỡnh thnh chớnh quỏ trỡnh hc di s tỏc ng ca nhỡu yu t: yi t ch quan (nhu cu, hỳng th, tỡnh cm, thỏi ca ngui hc) v yi t khch quan (chame, thy cụ giỏo, bn bố ) 4.2.2 nh hng ca mụi trng n phng phỏp hc Vichctp trng THCS l mt bc ngot quan trng i sng ca tre cỏc lp di, trờ hc cỏc h thng cỏc s kin v hin tng, hiu nhng mi quan h c th v n gin gia cỏc s kin v hin tng trng THCS, vic hc ca cỏc em phỳc hn Cỏc em chuyn sang nghiấn cu c h thng nhng c s ca cỏc khoa hc, cỏc em hc nhỡu mụn hc hn Mi mụn hc gm nhng khỏi nim, nhng quy lut c sp xp thnh mt h thng tng i sõu sc iu ũi hi cỏc em phi t giỏc v c lp cao a s thiu nỡấn, ni dung khỏi nim hc tp" ó uc m rng ; nhiu em ó c yu t t hc, c hỳng th bn vng i vi mũn hc, say mố hc Tuy nhỡấn, tớnh tũ mũ, ham hiu bit nhiu c th khin hỳng th ca cỏc em b phõn tn v khụng bn vng, c th hỡnh thnh thỏi d dói, khụng nghiờm tỳc i vi cỏc lnh vc khỏc cuc sng, vỡ vy, mụi trng v phung phỏp hc c mi quan h tỏc ng qua li vi Mụi trng l iu kin ngi hc sỳ dng nhng phng phỏp hc thớch hp Mụi trung nhm lp, phng phỏp ging dy ca GV, quan h ỳng x ca GV i vi HS l yu t nh hng trc tip ti phng phỏp hc ca HS THCS Quỏ trỡnh dy hc ũi hi GV v HS cn no lc tỡm cỏc gii phỏp dy v hc t hiu qu ngy cng cao, , vic GV dung phng phỏp dy hc phự hp vi nhu cu, trỡnh v cỏc c im tõm lớ khỏc ca la tui HS THCS uc coi l mt gii phỏp tt nht Cỏc phng phỏp dy hc khỏc phỏt trin nhng k nng v nhng phm cht khỏc ca HS Phng phỏp dy hc a dng lm cho bi ging ca GV trụ nấn th v v HS cỏm thy hỳng hn gi hc xõy dng mt mụi trng hc thõn thin nhm khai thỏc mt giỏ tr v cm xc ca HS quỏ trỡnh hc thỡ cỏc moi quan h dy hc c vai trũ quyt nh Quan h gia GV vi HS, gia cỏ nhõn HS vi nhau, gia cỏ nhõn vi nhm, gia nhm 62 v c lp c phỏt trin theo xu hng tõng cng s tng tỏc, hp tỏc v cnh tranh, tham gia v chia se õy l mụi trng hc giỳp HS THCS khụng ngng t hon thin nhõn cỏch v ci thinkt qu hc lp cỏ nhõn Thc t dy hc ó chỳng minh rng, nu quan h gia ngi dy v ngi hc t c iu kin tt p, quan h nh s phm, dõn chỳ thỡ s trụ thnh yu t thỳc y hoat ng dy hc din thun li C th: Khi GV say mố ging dy, c trỏch nhim cao vúi HS, gi m v dn ng cho HS, to co hi bỡnh ng cho tt c mi HS thỡ hỳng thu hc ca HS c nõng cao nừ rt, to nấn mt mụi trng hc tt Quan h thy trũ tt p uc da trấn s tụn trng ln HS tụn trng GV bi k nõng ging dy, phm cht cỏ nhõn, kin thỳc v trỡnh chuyấn mụn; GV tn trng HS vỡ mói HS l mt nhõn cỏch vi nhng no lc hc Moi GV phi thy rng, s tn trng moi cỏ nhõn HS khụng phi l tụn trng mt cỏch chung chung i vi c lp m phi c biu l thụng qua thỏi , tỡnh cỏm v hnh v c th vi HS m HS c th cỏm nhn c GV khụng nấn phõn bit i x m phi lm cho tt c mi HS u uc chp nhn mt cỏch tớch cc v bỡnh ng, nhng no lc hc ca cỏc em phi uc nhỡn nhn v ỏnh giỏ khụng thấn v Nhng HS c nõng lc v chm ch cn c ng vấn phỏt huy, nhng HS nhỳt nhỏt cn c giỳp nhu hn tt c mi H s u nhn c s cụng bng tự phớa GV i vi HS nam hay HS n, GV c th c thỏi i x khỏc c im tõm lớ gii nhng c gng to c hi bỡnh ng cho mi HS Moi quan h tt p gia GV vi HS c biu hin c th thụng qua thỏi , cỳ ch, iu b, ngụn ng ca GV quỏ trỡnh dy hc HS s cm thy t tin hn GV ti ci hay c li khen ng vấn HS hc tp; n c th thay i mt trng hp c coi l ĩấU cc tr thnh tớch cc GV cn t h lũng HS thnh cụng hc tp; nhit tỡnh dn v gii ỏp thc mc cho HS; ng viờn cỏc em by t nhu cu, nguyn vng hc v bit giỳp ừ, chia se kinh nghim hc vi bn; nhn xột v ỏnh giỏ kt qu hc lp õm bo s cụng bng to 63 - - cho HS c ng lc phn Mu dnh kt qu cao hc tp, tỡm tũi phng phỏp hc hiu qu Nh vy, GV l ngui chỳ ng to v iu khin mi quan h gia thy v trũ, dựng nh ca moi quan h xõy dng cỏc moi quan h tỏt p gia cỏ nhõn vi cỏ nhõn HS, gia cỏ nhõn vi nhm v gia cỏc nhm vi c lp Trong cỏc gi lấn lp hay hot ng th, GV cn quan tõm n hot ng ca cỏ nhõn vi cỏ nhõn, cỏ nhõn vi nhm HS nhm to moi quan h chia se, cng ng hp tỏc gia HS vi HS mụi trung nhm lp; giỳp HS c co hi by t kin thỳc, k nng, thỏi mụi trng nhm lp 4.2.3 nh hng ca mụi trng n kt qu hc Mụi trng hc ca HS THCS c s tham gia ca nhiu nhõn t: GV, ngi hc, gia ỡnh, c s vt cht, yu t qun lớ ca nh trng GV l ngi quyt nh s hp tỏc gn b gia thy v trũ, gia trũ v trũ, l nhõn t quyt nh cht lng giỏo dc hc lp HS Hỡnh thỳc bấn ngoi, i sng ni tõm, phng phỏp dy hc, k nõng giao tip, phong cỏch sng ca GV c tỏc ng mnh m n tõm lớ HS Khi bi ging ca GV c HS hng ỳng, ng h c nghớa l GV ang nh hng tớch cc n mụi trung hc ca HS Nõng lc s phm, trỡnh chuyấn mụn ca GV, quan h ỳng x ca GV i vi HS l yu t quyt nh cht lng dy hc, l nhõn t to nấn kt qu hc ngi hc HS v tớnh tớch cc hc mụi trng nhm lp: Tt c mi hot ng cỏc nh trng u nhm mc ớch phỏt trin ngui hc, ngi hc uc coi l yu t trung tõm Vic xõy dng mụi trng hc cho HS THCS cng da vo HS v hot ng ca HS khai thỏc mt giỏ tr v cm xc hc v giao vỡ vy, cn thit phi to mụi trung hc t giỏc, tớch cc, chỳ ng ca HS hot ng nhm lp nhm gúp phn nõng cao kt qu hc chớnh thnh tớch hc ca lp, ca nhm s gúp phn thỳc y thnh tớch hc ca moi cỏ nhõn HS nhm, lp cỏn b quõn lớ: Nhn thỳc v hnh ng ca cỏn b quõn lớ l ct lừi" 64 - to nấn s thõn thin gia cỏc thnh vấn nh trng Trong mi quan h, ngi cỏn b qun lớ phi dõn chỳ, minh bch, cụng khai Gia cỏn b quõn lớ, GV, HS phi thc s tụn trng ln nhau, quan h chia se, cng ng trch nhim Khụng th c mụi trung hc tt nu nh trung cỏc mi quan h thiu dõn chỳ, bt bỡnh ng; hiu trng thiu tụn trng GV, GV khụng ng tỡnh vi hiu trng hoc ngi trấn quyn luụn luụn to ỏp lc vi nhõn vấn dui quyn Hỡnh nh cỏc thy l hỡnh nh lớ tng m cỏc th h hc trũ hc v lm theo Chớnh tm gng lao ng ca cỏc thy, cụ l bi hc cho lp lp th h HS, gúp phn to nấn thnh tớch ca nh trumg C s vt cht: Mụi trng hc ca HS gii hn mt khụng gian nht nh, l trng hc Mi hot ng ca HS dỡn phm v khụng gian lp hc vi cỏc yu t: bn gh, ỏnh sỏng, õm cựng vi cỏc phng tin phc v dy v hc, cỏc thit b thc hnh Mi trng THCS u c s khỏc nht nh v C s vt cht vo ngun lc kinh t ca nh trng v a phng Nhỡn chung, cỏc nh trng THCS hin u phi hng ti tỡấu chun ti thiu v iu kin c s, vt cht, l iu kin cn v nõng cao cht lng v dõm bo cht lng Mt mi trng hc tt trc ht phi m bo cỏc iu kin c s vt cht ti thiu Ngc lai, c s vt cht thiu thn s gõy kh khn v mi mt cho hot ng hc ca HS, lm gim sỳt kt qu hc cỳaHS Mụi trng giỏo dc l hp khụng gian vi cỏc hot ng xó hi ca cỏ nhõn, cỏc phng tin v giao lu c phi hp vi to iu kin thun li giỏo dc t kt qu cao nht Nhim v chm lo s nghip giỏo dc, xõy dng phong tro hc v phỏt trin mi trng giỏo dc lnh mnh ó trỳ thnh chỳ trng ln ca ng v Nh nc, ó c sỏc nh Luõt Giỏo dc mi cỏ nhõn v t chỳc phi thc hin Do , vic sỏc nh nhim v xõy dng v phỏt trin mụi trng hc cho th h trờ l trng tõm ngnh Giỏo dc, nhng hon thnh c nhim v quan trng ny ũi hi phi c s quan tõm ca ton xó hi xỏc nh mc tỡấu chung ca giỏo dc l phỏt trin ton din nhõn cỏch th h tre, giỏo dc uc mt ngi 65 trng thnh l mt vic lm lt kh v v i Nhng noi au v em chng ta h hng, ang b tn cụng v hu hoi dn bi ma ty, bi cỏc t nn xó hi dang l cp bỏch phi quyt tõm gii quyt Do bn cht nhõn võn ca giỏo dc, cựng vi o lớ v l sng tỡnh ngui dang thụi thỳc chỳng ta phi gúp mt viờn gch vo vic xõy dng mt mụi trng hc lnh mnh, tớch cc ng thi, cng cn thit phi phõn bit rừ cỏc khỏi nim mụi trng v mụi trng giỏo dc l hai phm tru khỏc v i tng cn v ni dung nghiấn cu Tuy nhiờn, c im chung l u nghấn cu s tỏc ng ca ngi vi mụi trng xung quanh v nguc li phm v mụi trng giỏo dc, chỳ yu cp n quan h gia ngui vi ngi mt phm v hp hn TR LI CU HềI Cõu l:Anh (ch) hóy phõn tớch nh hng ca mụi trung hc n hot ng hc ca HS THCS 4.3 Cõu 2: Anh (ch) hóy phõn bit mụi trung v mụi trung giỏo dc 4.4 CHIA S VI NG NGHIP, T CHUYấN MễN Ni dung MT S BIN PHP XY DNG MI TRUNG GIO DC 5.1 MC TIấU Giup GV lm quen vi mt s bin phỏp xõy dng mụi trng giỏo dc Trấn c s giỳp GV c bin phỏp, k nng phỏt trin mụi trung hc cho HS nhm nõng cao cht lng giỏo dc THễNG TIN c BN 5.2 Phừi hp gia gia inh, nh trng v xó hi giỏo dc HS N ụi dung phi hp : Vic lấn kt, phi hp gia mụi trng giỏo dc gia ỡnh, nh trung v cỏc t chỳc xó hi nhm thc hin mc ớch phỏt trin nhõn cỏch cụng dõn c coi l mt nguyờn tc quan trng Vic lỡấn kt, phi hp cht 5.2 66 - - ch gia ba mụi trng giỏo dc nhm õm bo s thng nht v nhn thỳc cng nh cỏch thỳc hnh ng hin thc hỏ mc tỡấu quỏ trỡnh phỏt trin nhõn cỏch; trỏnh s tỏch ri, mõu thun, vụ hiu hoỏ ln gõy nấn tõm trng nghi ng, hoang mang, dao ng i vi cỏ nhõn vic la chn, tip thu cỏc giỏ tr tt p Gia ỡnh, nh trng v cỏc t chỳc xó hi lỡấn kt, phi hp thng nht mc ớch, mc tỡấu giỏo dc th hin nhng ni dung c bn nhm phỏt trin ton din cỏc mt ỳc, tri, th, m, lao ng Moi mi trng u c mt u th vic thc hin cỏc ni dung giỏo dc Gia ỡnh c u th i vi vic giỏo dc nh ngh nghip, rốn luyn k nng, k xo, thi quen lao ng chõn tay, quan h ỳng x Nh trung c u th vic giỏo dc ton din, c bit l tri thỳc hoỏ; cỏc chun mc o ỳc, ý thỳc cụng dõn bng cỏc phng phỏp, phng tin hin i nhm thỳc y nhanh quỏ trỡnh phỏt trin nhõn cỏch Cỏc on th xó hi bng cỏc hỡnh thỳc t chỳc hot ng xó hi ngoi gi lấn lp giỳp cỏc em m rng kin thỳc, gn tri thỳc vi thc tin, chỳ trng, chớnh sỏch chung ca Nh nc, ca a phng v cỏc lnh vc i sng xó hi Vic lỡấn kt, phi hp cỏc mụi trng giỏo dc gia ỡnh, nh trng v cỏc t chỳc xó hi dỡn di nhỡu hỡnh thỳc, c bn, quan trng hng u l cỏc lc lng giỏo dc phi phỏt huy tnh thn trỏch nhim, chỳ ng tỡm cỏc hỡnh thỳc, gii phỏp, to mi lỡấn kt, phi hp vỡ mc ớch giỏo dc, o to th h tre thnh nhng cụng dõn hu ớch ca t nc Do ũ, khụng th coi õy l trỏch nhim riờng ca lc lng no Tuy nhiấn, gia ỡnh v nh trung c trng trỏch ln hn, bi vỡ trờ em l cỏi ca gia ỡnh, l HS ca nh trng trc tr thnh cụng dõn xó hi Lấn kt, phi hp giỏo dc gia gia ỡnh, nh trng v xó hi nhm thc hin nhng ni dung chỳ yu sau: Thng nht mc ớch, k hoch chm súc, giỏo dc HS ca th s phm nh trung vi ph huynh, vi cỏc on th, c s sn xut, cỏc c quan hoỏ, giỏo dc ngoi nh trng Theo dừi, ỏnh giỏ kt qu quỏ trỡnh giỏo dc HS nh trng v 67 - - a) - - a phng nhm khụng ngớing nõng cao hiu qu giỏo dc Gia ỡnh phi to mụi trng thun li cho vic phỏt trin ton din v o ỳc, tri tu, th cht, thm m cho tre em; ngui ln c trỏch nhim giỏo dc, lm gng cho em, cựng nh trng nõng cao cht lng, hiu quỏ giỏo dc y mnh s nghip só hi hỏ giỏo dc nhm to ng lc mnh m cng nh iu kin thun li cho h thng nh trng thc hin tt mc tấu giỏo dc o to tt c cỏc cp hc Nhng yộu cu thc hin tt vic phi hp: i vi gia ỡnh Hot ng tớch cc t chỳc hi ph huynh nh trng nhm gúp phn xõy dng c s vt cht, tinh thn, thc hin s nghip xó hi hoỏ giỏo dc, to iu kin thun li cho nh trung nõng cao cht lng giỏo duừng v giỏo dc Nhng cuc hp ph huynh HS uc t chỳc theo khi, theo lp GV chỳ nhim hoc ban lỡấn lc ph huynh t chỳc u nm hc hoc tựng hc kỡ yấu cu cỏc bc cha me cn i y nm vng mc ớch, yấu cu, ni dung, phng phỏp giỏo dc HS, to s thng nht gia nh trng vi gia ỡnh quỏ trỡnh giỏo dc HS Duy trỡ thng xuyờn, u n mi quan h gia nh trng, gia ỡnh bng s liấn lc, phiu ỏnh giỏ, in thoi gia ỡnh bit c kt qu hc tp, rốn luyn v nhng u - nhc im ca em mỡnh Ngc lai, nh trng cng nm bt c tỡnh hỡnh hc tp, sinh hot ca HS ngoi gi lờn lp Tt c nhng nhn xột, ỏnh giỏ v phớa nh trng cng nh gia ỡnh cn chớnh sỏc, thn trng, nhn mnh n u im, tin b l chỳ yu, khụng nấn ch trung nhn mnh vo nhng nhc im, yu kộm N u trờ c nhng sai phm nghiờm trng thỡ cỏc bc cha m v nh trng cn gp trc tip nhm tỡm dung nguyờn nhõn v cỏc bin phỏp giỏo dc phự hp cha m khụng nấn che gỡu nhng nhc im ca cỏi hc tp, sinh hot gia ỡnh, a phung i vi nh trng, dn n nhng hin tng mt s em trng c khen ing l H s gii, tiờn tin nhung Q a phng v gia inh cũn yu kem v nhỡu mt Gia ỡnh cng phỏt huy truyn 68 - b) - - - - - c) thong tụn s trng o", bo v uy tớn, danh d cho thy cụ giỏo, trỏnh nhng li núi, thỏi , hnh v coi thng thy cụ giỏo trc mt cỏc em Vỡ mc ớch giỏo dc nộn cỏc bc cha m cn mnh dn thng thn liờn lc, phi hp vi cỏc c quan, on th, t chỳc moi a phng, k c nhng c quan bo v phỏp lut nh cụng an, chớnh quyn a phng nu thy cn thit un nn, ngn chn kp thũi nhng biu hin Xu, lch lc c th phỏt trin i vi em mỡnh i vúi nh trng Cn phỏt huy vai trũ trung tõm vic lỡấn lc, phi hp giỏo dc Nh trng chỳ ng ph bin ni dung, mc ớch giỏo dc n cỏc t chỳc xó hi ca a phng nh on Thanh nỡấn, Hi Ph n nhm nh hng tỏc ng thng nht i vi quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ca tre Thc hin vai trũ l trung tõm võn hoỏ, giỏo dc ca a phng, nh trng cn t chỳc tuyờn truyn ph bin cỏc tri thỳc khoa hc k thut, cụng ngh, vón hoỏ, 3Q hi, nhng kin thỳc v phung phỏp, bin phỏp giỏo dc c hiu qu trỏnh uc nhng sai lm, lch lc i vi quỏ trỡnh phỏt trin nhõn cỏch ca tre, c bit c ch th trng c khụng ớt nhng tỏc ng xu nh hng n th h tre Nh trung cn phi hp vi chớnh quyn phng t chỳc cho cỏc em tham gia tớch cc vo cỏc hot ng hoỏ, xó hi nh: bo v mụi trng, n n ỏp ngha, bi tr ma t, dõn s - k hoch hỏ gia ỡnh nhm gúp phn ci to mũi trng ngy cng tt p, lnh mnh i vi quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin nhõn cỏch ca tre Giỳp a phng theo dừi, ỏnh giỏ kt qu ca quỏ trỡnh giỏo dc thiu nỡấn, phõn tớch nguyấn nhõn, xut cỏc bin phỏp nhm nõng cao hiu qu ca s lỡấn kt, phi hp chót ch gia cỏc mi trung v khai thỏc vai trũ, u th c bit ca giỏo dc gia ỡnh Xõy dng, cng c Hi Ph huynh HS, ban giỏo dc a phung to nấn sỳc manh tng hp, ng b, hng vo mc tỡấu giỏo dc th h tre mt cỏch thng xuyộn, c t chỳc, c k hoch vi cỏc t chỳc xó hi 69 - - Tim nng giỏo dc ca lc lng xó hi nh cỏc c quan on th, cỏc hi qun chung, cỏc c s sn xut, cỏc n v quõn i l vụ cựng to ln, c th hin tt c cỏc lnh vc t tng chớnh tr - o c, khoa hc- k thut võn hoỏ- nghộ thuõt th dc- th thao, ngh nghip di hỡnh thỳc kt ngha vi nh trung hoc u nh trung sõy dng c s vt cht - k thut hoc giỳp cỏc lp HS tham quan, hc tp, giao lu, tip xỳc vi vic tht, ngi tht in hỡnh, gng mu xó hi hon thin cỏ nhõn, chỳ tch H Minh ó khng nh Nu nh trung dy tt m gia ỡnh ngc lai, s c nh hng khụng tt n tre v kt qu cng khụng tt cho nấn muin giỏo dc cỏc chỏu thnh ngi tt, nh trng, gia ỡnh, on th xó hi u phi kt hp chót ch vi nhau" Chớnh quyn cỏc cỏp ng vấn tt c mi lc lng, mi tng lp sõy dng thc hin np sng vón mỡnh, thc hin cỏc phong tro ụng b, cha m mu mc, chỏu hiu tho", Gia ỡnh hoỏ", sõy dng Thụn xm khụng c ngi nghin hỳt" , kiấn quyt y lui, XGb cỏc tn d lc hu, cỏc nguyờn nhõn gõy nhng t nn x hi Ngi ln cn gng mõu mi lnh vc ca cuc sng th h tre noi theo Xõy dng c s vt cht, cỏnh quan nh trng: C s vt cht v cỏnh quan nh trung c tỏc ng mnh n cm xỳc, hinh n tng v nim t ho i vi HS Mt mũi trng xanh, sch, p vi iu kiấn c s vt cht uc õm bo to cho HS cm giỏc t tin, vui ti n trng, hỡnh thnh nộn hng phn tớch cc i vi moi hot ng C s vt cht v cỏnh quan nh trng bao gm cỏc iu kin t nhỡấn ni trng ng v cỏc phng tin k thut phc v cho mi hot ng ca nh trng Cỏc trng THCS cn phỏi õm bỏo cỏc iukin ti thiu c s vt cht nh: khụng gian lp hc da dng v phong phỳ; bn gh c ng; cỏc phng tin dy hc nh bng, tranh nh, sỏch giỏo khoa, Internet v cỏc phung tin mỏy tớnh, mỏy chiu hot ng tt v an ton Cỏc ti liu hc uc cung cỏp theo yộu cu hc trung trung hc 70 - cu truc phũng hc, ỏnh sỏng, õm t yấu cu v cht lng, h thng nh c xõy dung ng ĩấU chun Bi trớ tranh nh, lụ gụ khu hiu phi mang tớnh thn m v tớnh giỏo dc to nờn nhng nột p võn hoỏ nh trng V cnh quan nh truũngph m tao cỏc iu kin co tan nhu: Phũng hc cn c quột dn thng xuyộn, h thong cõy xanh, thm c, cõy cỏnh c phi hp hi ho to nấns thõn thin, d chu cho HS mi hot ng Khụng khớ lnh, khụng gian dnh cho cỏc hot ng c m rng v sch s Vic xõy dng c s vt cht v nh quan nh trng l mt ni dung c bn c mt mụi trung hc thõn thin trung THCS Nu cỏc yu t trấn khụng c dõm bo thỡ khụng th to uc nhng nh hng tớch cc n nhn thỳc, tỡnh cm ca HS, lm hn ch cht lng dy h c nh trng Nh trung phi c sõn chi, c nh v sinh, c nc ung hp v sinh cho HS, c nh lp th thao, c d dựng hc tp, sỏch v tai liu tham kho cho HS õy l nhng iu kin giỳp HS c th hc thnh cụng v hiu qu Nh trng phi c vrn trng, c th vin thõn thin thu hut HS tham gia v to s tham gia t giỏc tớch cc HS 5.2.2 La chny dng phừi hp cỏc phng phỏp dy hc cú hiu qu Quỏ trỡnh dy hc ũi hi GV v HS cn no lc tỡm cỏc gii phỏp dy v hc t hiu qu ngy cng cao, , vic GV dng phng phỏp dy hc phự hp vi nhu cu, trỡnh v cỏc c im tõm lớ khỏc ca la tui HS THCS nhm phỏt huy tớnh t giỏc, tớnh tớch cc chỳ ng hc ca HS uc coi ] mt gii phỏp tt nht Mi phung phỏp dy hc c u im, nhc im khỏc v s phự hp vi ni dung khỏc nhau, GV cn phi hp cỏc phng phỏp dy hc nhm huy ng ti mỳc cao nht tớnh tớch cc hc ca HS, to quan h hc hp tỏc, chia se mụi trung nhm lp ca HS Khi la chn, dng, phi hp phng phỏp dy hc, GV cn chỳ ý: Ni dung c bn ca bi hc, c im trỡnh nhn thỳc ca HS, iu kin phc v cho dy hc, nõng lc ca bn thõn thit k v t chỳc bi hc mụi trng hc thõn thin, hiu qu 5.2.3 Xõy dng quan h s phm mang tớnh churi mc xõy dng mt mụi trng hc thõn thin nhm khai thỏc mt 71 giỏ tr v cỏm xỳc ca HS qua trỡnh hc thỡ cỏc mi quan h dy hc c vai trũ quyt nh Quan h gia GV vi HS, gia cỏ nhõn HS vi nhau, gia cỏ nhõn vi nhm, gia nhm v c lp c phỏt trin theo xu hng tng cng s tng tỏc, hp tỏc v cnh tranh, tham gia v chia se Nh trng cn tõng cng xõy dung cỏc mi quan h s phm chun mc gia GV vi ng nghip, gia GV vi HS, gia HS vi GV v HS vi HS Tớnh chun mc quan h s phm phi tr thnh nột hoỏ truyn thong ca nh trng, c tỏc dng to ng lc cho hot ng dy v hc phỏt trin 5.3 TR LI CU HềI Cõu 1: Anh (ch) hóy phõn tớch yộu cu phi hp gia cỏc lc lung mụi trng giỏo dc? Cõu 2: Theo anh (ch), th no lmụitrungs phm mang tớnh chun mc? 5.4 CHIA S VI NG NGHIP, T CHUYấN MễN IB D TI LIU THAM KHO Denomme v Madeleine Roy, T&I tũi- mt phtmgphp s phm Mtmg tcr NXB Thanh niấn, 1999 John Wiles and Joseph Bondi, TS Nguyn Kim Dung (Dch) Curriculum Deudopmsnt-AGuide to ớ^Hctỡc^hcSphmTP H Minh, 3004 Trn Tuyt Oanh, Gio dc hc, NXB i hc S phm, H Nụi, 2000 Phm Hng Quang, Mụi ựTnggQ dc, NXB Giỏo dc, H Ni, 2006 72 ... thái độ 45 • - đứng đấn với việc học tập, thì: Tài liệu học tập phải sủc tích vỂ nội dung khoa học Tài liệu học lập phải gắn với sổng cửa em, lam cho em hiểu rõ ý nghía cửa chúng Tài liệu phải... HS THCS, tù đỏ vận dụng vào việc xây dụngmôi trường học tập cho HS THCS 1.1 1.2 THÔNG TIN BÂN Khái niệm học sinh Trung học sờ Lứa tuổi HS THCS bao gồm em cỏ độ tuổi tù 11, 12 tuổi đến 14, 15 tuổi... khác cửa HS THCS cỏ nhìỂu sụ thay' 43 đổi, cỏ tác động quan trọng đến việc hình thành đặc điểm tâm lí lứa tuổi HS THCS, như: 4- Bất đầu thay đổi nội dung dạy học: Bất đầu vào học trường THCS, em
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS 5 , Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS 5 , Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay