Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS 4

31 85 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:00

- Giáo viên lầmột nhân tổ quan trọng định chất lương giáo dục đầo tạo nguồn nhân lục cho đất nuỏc D o vậy, Đảng, Nhà nuỏc ta đặc biệt quan lâm đến công tác xây dung phát triển đội ngũ giáo viên Một nội dung đuợc trong công tấc ]à bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên BDTX chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên mò hình nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cho giáo vĩÊn xem mô hình cỏ ưu giúp sổ đông giáo vĩÊn tiếp cận vỏi chương trình phát triển nghỂ nghiệp Tiếp chu kì II, chu kì III BD1X giáo viÊn mầm non, phổ thông, Bộ Giáo dục Đào tạo xây dụng chương trinh BDTX giáo viên quy chế BDTX giáo viên theo tĩnh thần đổi mỏi nhằm nâng cao chất lương hiệu cửa công tác BDTX giáo vĩÊn thòi gian tủi Theo đò, nội dung BDTX chuyÊn môn, nghiệp vụ cho giáo viên đuợc sác định, cụ thể là: Bồi dương đáp ứng yỀu cầu thục nhiệm vụ năm học theo cáp học (nội dung bồi dưỡng 1); Bồi dương đáp úng yêu cầu thục nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (nội dung bồi dưỡng 2); Bồi dưỡng đáp úng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liÊn tục giáo vĩÊn (nội dung bồi dưỡng 3) Theo đỏ, năm giáo vĩÊn phẳi xây dung kỂ hoạch thục ba nội dung BD1X trÊn với thời lượng 120 tiết, đỏ: nội dung bồi dưỡng quan quân lí giáo dục cẩp đạo thục nội dung bồi dưỡng giáo vĩÊn lụa chọn để tụ bồi dưỡng nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cửa minh Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trinh BDTX giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thưững xuyên với cẩu trúc gồm ba nội dung bồi dưỡng trÊn Trong đỏ, nội dung bồi dương đuợc sác định thể duỏi hình thúc module bồi dương làm co sờ cho giáo vĩÊn tụ lụa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dụng kế hoạch bồi duõng năm minh ĐỂ giúp giáo viên tụ học, tụ bồi dương chính, Bộ Giáo dục Đào tạo giao cho Cục Nhà giáo cán quân lí sờ giáo dục trì xây dụng tài liệu gồm module tương úng với nội dung bồi duõng nhằm phục vụ công tác BDTX giáo vĩÊn địa phương nước Ở moi cầp học, module đượcxếp theo nhòm tương ứng vỏi đỂ nội dung bồi dưỡng Moi module bồi đương đuợc biÊn soạn tài liệu huỏng dẫn tụ học, với cẩu trúc chung gồm; - Xác định mục ÜÊU cần bồi dương theo quy định cửa chuơng trình BDTX giáo vĩÊn; - H oạch định nội dung giúp giáo vĩÊn thục nhiệm vụ bồi dưỡng; - Thiết kế hoạt động để thục nội dung; - Thông tin giúp giáo vĩÊn thục hoạt động; - Các công cụ để giáo vĩÊn tụ kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Tuy nhĩÊn, đặc thu nội dung cửa tùng lĩnh vục cần bồi dương theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên nÊnmột sổ module cỏ thể cồ cẩu trúc khác Tài liệu thiết kế theo hình thúc tụ học, giúp giáo viên cỏ thể học lúc, nơi Bằng hoạt động học tập yếu moi module như: đọc, ghi chép, làm thục hành, tập tụ đánh giá, kiểm tra nhanh, tập tình huổng, tóm lược suy ngẫm, giáo viên cỏ thể tụ lĩnh hội kiến thúc cần bồi dưỡng, đồng thửi cỏ thể thảo luận vấn đỂ tụ học với đồng nghiệp tận dụng hội để áp dụng kết BDTX hoạt động giảng dạy giáo dục cửa Các tai liệu BDTX bổ sung thuửng xuyÊn năm để ngày' phong phú nhằm đắp úng nhu cầu phát triển nghỂ nghiệp đa dạng cửa giáo vĩÊn mầm non, giáo viên phổ thông giáo vĩÊn trung tâm giáo dục thường xuyên nước Bộ tài liệu lần đuợc biÊn soạn nên mong nhân ý kiến đỏng góp nhà khoa học, giáo vĩÊn, cán quản lí giáo dục cầp để tác giả cập nhật, bổ sung tài liệu ngày hoàn thiện Mọi ý kiến đỏng góp xin gủi Cục Nhà giáo cán quân lí sờ giáo dục- Bộ Giáo dục Đào tạo (ToànhàSC- Ngõ 30Tạ Quang Búu- p Bách Khoa- Q Hai Bà Trung- TP Hà Nội) Nhà Đại học Sư phạm (136- Xuân Thuỷ- p Dịch Vọng- Q càu Giây- TP Hà Nội) CụcMiàgừio cán quản lí cosỏgiúo dục-Bộ Giáo âụcvàĐào tạo TỪ ĐỨC VĂN M / MODULE mcs 4M \ PHUUNG PHÁP VÀ lã THUẬT THU THẬP, xửú THỐNG TIN VÊ MỐI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC Cơ sử Môi trường giáo dục cỏ vai trò quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách cho học sinh nói chung, học sinh THCS nói riêng Trong trình giáo dục, muiổn tạo tác động tích cục tù môi trường đến việc học tập rèn luyện đạo đúc cho học sinh thi điỂu kiện tìÊn đòi hỏi moi nguửi giáo vĩÊn cần cỏ hiểu biết cỏ kỉ sú dụng phương pháp, kỉ thuật thu thập, xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục Module THCS xây dụng nhằm giúp giáo vĩÊn ù trường THCS cỏ thể đáp úng đuợc yéu cầu đỏ công tác giáo dục học sinh B MỤC TIEU Mục tiêu chung Giúp giáo viên THCS cỏ thể sú dụng thành thạo, hiệu phương pháp, kĩ thuật thu thập xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục THCS, tù đỏ cỏ tác động tích cục nhằm tạo môi trường giáo dục thổng hiệu cho học sinh Mục tiêu cụ thể - Kiến thúc: 4- HọcvĩÊnnêu đuợc đặc điểm cửa môi trưững giáo dục học sinh THCS 4- Đánh giá múc độ ảnh huờng cửa môi truửng giáo dục đến việc học tập, rèn luyện cửa học sinh THCS 4- Trình bày phương pháp kỉ thuật thu thập, xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục học sinh THCS - Kĩ nâng: Sú dụng tri thúc cửa module để nghiÊn cứu module tĩẾp theo giải tổt vấn đẺ thục tiến giáo dục ù cẩp THCS nay: + Cỏ kĩ nàng sú dụng phương pháp kỉ thuật thu thập, xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dụcTHCS 4- Kĩ khắc phục khỏ khăn việc thu thập vầ xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục học sinh THCS để đạt đuợc hiệu tổi ưu Thái độ: 4- Cỏ thái độ học tập cách khoa học, dộc lập, tích cục sáng tạo 4- Cỏ nhận thúc đánh giá đứng vỂ ý nghĩa việc tìm hiểu phương pháp kĩ thuật thu thập, xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục cho học sinh THCS 4- Cỏ nguyện vọng tâm vận dụng tri thúc dã học vào thục tiến giáo dục cửa thân trình công tác tương lai ữ c NỘI DUNG TT Nội dung Thòi gian Khái quát môi truững giáo dục THCS tiết Phương pháp tìm hiểu môi trường giáo dụcTHCS Kĩ thuật xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục THCS Đánh giá múc độ ảnh hường cửa môi trường giáo dục đổi với học sinh THCS tiết tiết tiết Nội dung KHẮI QUẮT VỀ MỎITRUỜNG GIẮO DỤC TRUNG HỌC SỞ MỤC TIÊU Sau học tập, nghìÊn cứu nội dung này, học viÊn sẽ: Trình bày khái niệm, cáu trúc mòi truững giáo dụcTHCS Phân tích vai trò mỏi trường giáo dục đổi với sụ hình thành phát triển nhân cách học sinh THCS Hiểu rõ ý nghĩa, vai trò cửa người giáo vĩÊn THCS việc xây dụng môi trường giáo dục cho học sinh 1.2 KIỂM TRA ĐẦU VÀO Câu 1: Câu nói “Gần mục đen, gần đèn rạng" muổn nói vai trò cửa yếu tổ môi trường đổi với sụ phát triển nhân cách là: a) Quyết định b) Chú đạo 1.1 - TiỂnđỂ d) Cả a, b, c đỂu sai Câu 2: Môi trường sau tác động trục tiếp mạnh mẽ đến sụ hình thành phát triển nhân cách học sinh THCS: a) Kinh tế b) Vãn hữá c) Gia đình d) Nhầtrưững e) cảavàb f) Cảcvàd 1.3 CÁC HOẠT ĐỘNG c) Hoạt động 1: Khái niệm môi trường, môi trường giáo dục Trung học sở Nhiệm vụ - Đ ọ c tiếp nhận thông tin vỂ hoạt động - Thảo luận nhanh vỂ khái niệm mòi trường, vai trò cửa môi trường đổi với sụ hình thành phát triển nhân cách - Tù việc hiểu khái niệm vai trò cửa môi trường đổi với sụ hình thành phát triển nhân cách, rút khái niệm môi trường giáo dục học sinh THCS Thông tin cho hoạt động • Khái niệm môi truửng: - Môi trường toàn yếu tổ tụ nhìÊn xã hội hữu ảnh huờng lớn đến đời sổng nhân cách người Môi trường bao quanh người gồm mỏi trường tụ nhìÊn mỏi trường xã hội Môi truửng tụ nhìÊn gồm khí hậu, đất nước, sinh thái mỏi trường xã hội điỂu kiện vỂ kinh tế, trị, vàn hoá - Hoàn cánh đuợc hiểu yếu tổ môi trưững nhỏ hợp thành cửa mòi trường lớn; môi trưững nhỏ tác động trục tiếp, mạnh mẽ, liệt thửi gian, không gian định tạo nÊn 10 • - - huỏng hình thành phát triển nhân cách, ví dụ hoàn cánh kinh tế khỏ khăn, hoàn cánh bệnh tật ổm đau Trong trình hình thành phát triển nhân cách thi môi trường xã hội (trong đỏ cỏ gia đình, bạn bè, tập thể lớp, trường ), thông qua mổi quan hệ vô phong phú, cỏ ý nghĩa quan trọng đặc biệt Vai trò cửa môi trường đổi với sụ hình thành phát triển nhân cách: Moi ngưòỊ tù mỏi sinh sổng mòi trưững, hoàn cánh định, cỏ thể gặp thuận lợi khỏ khăn đổi với trình phát triển thể chất, tinh thần cửa cá nhân Môi trường tụ nhiên xã hội với điỂu kiện kinh tế, thể chế trị, hệ thổng pháp luật, truyỂn thổng vàn hoá, chuẩn mục đạo đúc tác động mạnh mẽ đến trình hình thành phát triển động cơ, mục đích, quan điểm, tình cảm, nhu cầu, húng thú, chìỂu huỏng phát triển cửa cá nhân Thông qua hoạt động giao lưu mòi trường mà cá nhân chiếm lĩnh kinh nghiém, giá trị xẳ hội loài nguủỊ tùng buỏc điểu chỉnh, hoàn thiện nhân cách cửa Tác động cửa môi trường đổi với sụ phát triển cửa cá nhân vô mạnh mẽ, phúc tạp, cỏ thể tổt xấu, cỏ thể chìỂu hay ngược chìỂu, yếu theo đuửng tụ phát Nỏ cỏ múc độ ảnh hường tích cục hay tìÊu cục nào, cỏ chấp nhận hay không trình phát triển nhân cách thuộc phần lớn vào trình độ giáo dục, đỏ ý thúc, nìỂm tin, quan điểm, ý chí xu hương, lục hoạt động, giao lưu góp phần cải biến môi truững cá nhân Chính vậy, c Mác khẳng định: Hoàn cảnh sáng tạo người, múc độ nguửi lai sáng tạo hoàn cánh Con người luôn thể cỏ ý thúc, theo lứa tuổi trình độ giáo dục không hoàn toàn bị động bời tác động xấu cửa môi trường làm biến đổi nhân cách tổt đẹp cửa Ca dao, tục ngũ cửa ta cỏ câu ngợi ca người cỏ phải sổng môi trưững, hoàn cánh thấp phẩm chất, nhân cách không hỂ hoen ổ: “Gần bùn mà chẳng hôi mui bùn" Cũng cỏ người sổng chung môi trưững, hoàn cánh gia đình, nhân cách họ phát triển theo hương khác Như vậy, sụ tác động qua lại cá nhân môi truững cần ý đến hai mặt cửa vấn đẺ: +- Thú tính chất tác động môi truững, hoàn cánh vào trình phát triển nhân cách cửa moi cá nhân +- Thú hai tính tích cục cửa cá nhân tác động vào môi trường, hoàn cánh nhằm điỂu chỉnh, cải tạo nỏ phục vụ nhu cầu, lợi ích cửa minh, qua đỏ hình thành phát triển nhân cách cửa Cỏ thể khẳng định yếu tổ mỏi trường cỏ ảnh huờng to lớn, quan trọng đến trình hình thành phát triển nhân cách Tuy nhiên, tuyệt đổi hữá vai trò mòi truững phú nhận vai trò ý thúc, sáng tạo thể, đỏ sai lầm nhận thúc luận Do đỏ, phẳi đặt trình giáo dục, trình hình thành phát triển nhân cách moi quan hệ tương tác yếu tổ để cỏ sụ đánh giá đứng đắn Ngược lại, việc hạ thấp phú nhận vai trò yếu tổ môi trường phạm sai lầm thuyết “Giáo dục van nàng" • Khái niệm môi truửnggiáD dục THCS: Tù việc hiểu khái niệm vai trò cửa môi trường đổi với sụ hình thành phát triển nhân cách nói chung ta cỏ thể hiểu mỏi trường giáo dục THCS sau: Môi ỈTLỉòng giảo dục TỉỈCS ỉà hệ ứiống cảc điều ỉãện, hoàn cảnh, cảc yấi tố bên ngpài bên ữvng cỏ ảnh h lỉỗng trực tiếp tỏi sụ hình thành phảt triển nhân cách học sinh ĨHCS - Khi nói tới vai trò mòi trưững giáo dụcTHCS đổi với sụ hình thành phát triển nhân cách học sinh cáp học yếu muổn nói tới môi trường xã hội Môi trường xã hội đuợc phân thành môi truửng lớn môi truửng nhố: 4- Môi truửng lớn (môi trường vĩ mô), đuợc đặc trung bời yếu tổ như: trị, kinh tế, quan hệ sản xuất 4- Môi trường nhố (môi trưững vĩ mô): phận cửa môi trường lớn, trục tiếp bao quanh học sinh THCS như: gia đình, họ hàng, làng xnm, nhà trường, bạn bè - 12 Hoạt động 2: Vai trò môi trường giáo dục việc học tập, rèn luyện học sinh Trung học sở Nhiệm vụ - Đ ọ c tiếp nhận thông tin vỂ hoạt động - GV đua câu hỏi yêu cầu học viên kể tên loại mòi truững giáo dục cồ ảnh hường mạnh mẽ đến việc học tập rèn luyện học sinh THCS - Thảo luận nhanh vỂ vai trò loại môi trường giáo dục đổi với sụ phát triển nhân cách học sinh THCS - Chính sác hoá lai nội dung thảo luận Thông tin cho hoạt động - Gia đình môi truững sổng đầu tìÊn học sinh, đỏ nơi sinh ra, nuôi dương giáo dục em cha mẹ nhũng nhà giáo dục NỂp sổng gia đình, mổi quan hệ tình cảm cửa thành vĩÊn, trình độ vân hoá, sụ gương mẫu phuơng pháp giáo dục cửa cha mẹ cỏ ảnh hường lớn tủi sụ phát triển tâm lí, ý thúc, hành vĩ cửa học sinh THCS - Nhà trường với sú mệnh kép đảm bảo truyền thụ kiến thúc giáo dục học sinh yếu tổ môi truửng bÊn ngoầì cỏ ảnh huờng to lớn đến việc học tập, rèn luyện cửa học sinh THCS Cụ thể, nhà trường nơi tổ chúc hoạt động dạy học nhằm giủp em chiẾm lĩnh hệ thổng kiến thúc, kĩ năng, kĩ 3QO cách hệ thong, nơi giáo dục phẩm chất đạo đúc cửa nhân cách cho em Nhà trường giủp cho nguửi học tụ đào tạo người học trú thành công dân cỏ trách nhiệm đổi với gia đình, cộng đồng, xã hội - Xã hội, với truyỂn thổng, giá trị, định hướng kinh tế trị tôn giáo cỏ ảnh hường gián tiếp tới việc dạy học giáo dục học sinh nói chung, học sinh THCS nói riÊng Môi trường xã hội cỏ ảnh hường tới trình hình thành phát triển nhân cách học sinh THCS thuửng qua hai hình thúc tụ phát tụ giác Những ảnh hương tụ phát bao gồm yếu tố tích cục tìÊu cục cửa đời sổng 3Q hội vô phúc tạp cá nhân tụ lụa chọn theo nhu cầu, húng thú, - - - trinh độ tụ giáo dục cửa Những ảnh huờng tụ giác tổ hợp tác động trục tiếp hay gián tiếp cỏ hướng đích, cỏ nội dung, cỏ phuơng pháp, nhìỂu hình thúc cửa tổ chúc, quan, đoàn thể xã hội Tập thể phương pháp tổ chúc hoạt động cửa tập thể học sinh THCS Đoàn Thanh niÊn cỏ ảnh hường không nhố đến sụ phát triển nhân cách em Tập thể với tư cách ]à cộng đồng đặc biệt tD chúc trình độ cao, cồ tôn mục đídi, nội dung hoat động, cồ kỉ luật, tạo điều kiện tổt cho học sinh THCS sổng, hoạt động giao lưu Giáo dục đại rai coi trọng giáo dục tập thể, coi tập thể mòi trưững để em giao lưu, tương tác, hợp tác; phương tiện để giáo dục học sinh THCS Các nhỏm bạn bè cỏ ảnh hường hàng ngày, hàng đến học sinh THcs, đỏ cỏ nhỏm bạn bè thúc không thúc Các nhỏm bạn bè cỏ ảnh hường tích cục tìÊu cục đến thành vĩÊn nhỏm trình học tập, sinh sổng Tóm lại, môi truửng giáo dục cỏ tác động quan trọng tới sụ hình thành phát triển nhân cách học sinh THCS Cụ thể, môi trường góp phần tạo nÊn mục đích, động Cữ, cung cáp phương tiện cho hoạt động giao tiếp cửa học sinh, nhử đỏ mà học sinh THCS chiếm lĩnh đuợc tri thúc, kĩ nàng, kỉ xảo, thái độ, hành vĩ thỏi quen tổt đẹp học tập sổng Phải đánh giá đứng vai trò cửa môi trưững giáo dục đổi với việc học tập, rèn luyện cửa học sinh THCS Phải tổ chúc cho học sinh tích cục tham gia vào việc cải tạo dụng mòi trưững theo yêu cầu xã hội 1.4 KIỂM TRA ĐẦU RA Câu 1: Chỉ ý đứng, sai cửa câu tục ngũ “Gần mục đen, gần đèn rạng" để cỏ cách hiểu 3QC vai trò môi trường đổi với sụ hình thành phát triển nhân cách Câu 2: NỂu ngựời giáo vĩÊn nhiệm lớp, anh (chị) giải tình huổng sau nào? Là địa phương tĩỂp giáp nội thành ngoại thành Hà N ôi, phận thiếu nĩÊn huyện X cỏ biểu vướng 14 hình thúc vàn báo cáo), cẩu trúc gồm phần: 4- Phần 1: Cơ sờ xuất phát cách đặt vấn đỂ (phần mờ đầu): càn trình bầy ngấn gọn phẳi chọn lọc cẩn thận Giới thiệu rõ thục tiến phải giải phương hướng định giải +- Phần 2: Giải vấn đỂ (phần nội dung): Trình bày biện pháp thục +- Phần 3: KỂt luận kiến nghị - Uu điểm hạn chế cửa phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục: 4- Uu điểm: ♦ Cỏ khả úng dung ♦ Nguửi nghĩÊn cứu động việc lụa chọn kinh nghiệm để tổng kết ♦ Những tài liệu thu phong phú, kinh nghiệm thu kinh nghiệm sổng 4- Hạn chế: Phương pháp phụ thuộc vào lục chuyÊn môn trình độ lí luận cửa người nghiên cứu, vào phẩm chất cửa người nghiên cứu - YÊU cầu sú dụng phuơng pháp này: 4- Nguửi nghìÊn cứu cần trang bị chu đáo vỂ cờ lí luận cửa vấn đỂ nghìÊn cứu 4- Những kết luận rút tù tổng kết kinh nghiệm nÊn coi giả định khoa học, cần tiếp tục chứng minh chua nên coi kết luận CUDĨ - Bài tập thục hành: Xây dụng mẫu phiếu điẺu tra vỂ kết tham gia hoạt động lÊn lớp cửa học sinh khổi lớp ởtruửngTHCS nơi anh (chị) công tác • Phương pháp trắc nghiệm: Trắc nghiệm phương pháp nghìÊn cứu đổi tượng với chương trình đặt trước, không gây biến đổi bất cú tìÊu chí trÊn đổi tượng nghìÊn cúu - Trong tâm lí học, người ta dùng trắc nghiệm để chẩn đoán chúc tâm lí Trong giáo dục, trắc nghiệm sú dụng rộng rãi cỏ nhìỂu cách phân loại trắc nghiệm, moi cách phân loại dụa co sờ định Căn cú vào mục đích trắc nghiệm cỏ trắc nghiệm lục trắc nghiệm kết học tập Trắc nghiệm lục gồm trắc nghiệm trí thông minh dùng để thăm dò sổ nàng lục trí tuệ (khả ghi nhớ, ý, tường tượng ) Các trắc nghiệm vỂ lục đặc biệt (năng lục giác quan, co khỉ vân phòng, nàng lục âm nhac, nghệ thuật ) Tiắc nghiệm kết học tập đuợc sú dung rộng rãi lĩnh vục giáo dục để đo lường tri thúc, kỉ nàng, thái độ cửa học sinh THCS trinh học tập môn học trình tu dương rèn luyện đạo đúc KỂt trắc nghiệm đuợc xủ lí kênh thông tin cỏ giá trị cho người GV THCS trình giáo dục học sinh Hoạt động 2: Thực hành phương pháp tìm hiểu môi trường giáo dục Trung học sở Nhiệm vụ - Học vĩÊn đọc tiếp nhận yÊu cầu thục hành - TrÊn sờ lí thuyết phương pháp tìm hiểu môi truửng giáo dục THCS, học vĩÊn thục hành sú dụng phương pháp để tìm hiểu môi truững giáo dục học sinh lớp giảng dạy/ nhiẾm thục tế qua tình huổngsư phạm - Các học vĩÊn chia se, thảo luận vỂ thục hành cửa - Rút kết luận sư phạm Thông tin cho hoạt động - Đây hình thúc thục hành cá nhân, học vĩÊn thục hành theo tùng phương pháp Oây đựng mẫu phiếu điỂu tra, đựng câu hỏi trắc nghiệm, chuẩn bị câu hối cho buổi vấn phụ huynh học sinh - Sau cỏ kết làm việc cá nhân, học vĩÊn trao đổi đánh giá sản phẩm thục hành 22 - - GV đua kết luận sư phạm vĩệ c cần thiết phải sú dụng kết hợp sáng tạo phuơng pháp tìm hiểu thông tin vỂ mỏi trường giáo dục học sinh THCS Bài tập thục hành KIỂM TRA ĐẦU RA Câu 1: Bằng lí luận thục tiến, anh (chị) lí giải không cỏ phương pháp tìm hiểu mỏi trường giáo dục tổi ưu mà cỏ sụ tổi ưu kết hợp phương pháp? Câu 2: Những thông tin thu vỂ môi trường giáo dục THCS phải đâm bảo yéu cầu sau đây? a) Chính xác b) Khách quan c) Khoa học d) Cả yÊu cầu trÊn Câu 3: Xây dụng phiếu điẺu tra nghiÊn cứu kết tham gia hoạt động giáo dục lÊn lớp cửa học sinh THcs 2.4 Nội dung KĨ THUẬT XỬ LÍ THỐNG TIN VỀ MỎI TRUỜNG GIẢO DỤC TRUNG HỌC CƠSỞ MỤC TIÊU Sau học tập, nghìÊn cứu nội dung này, học viÊn sẽ: - Trình bay' đuợc kỉ thuật xủ lí thông tin thu môi trường giáo dụcTHCS - Cỏ kĩ thục hành kỉ thuật xủ lí thông tin thu thập - Cỏ thái độ tụ học nghìÊn cứu tích cục, động, sáng tạo 3.2 KIỂM TRA ĐẦU VÀO Câu l:Viẽc xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục THCS cỏ ý nghĩa đổi với nhà giáo dục? 3.1 a) b) c) d) Giúp nhà giáo dục định lượng cụ thể thông tin thu Giúp nhà giáo dục thu thông tin mang tính chất định tính Giúp nhà giáo dục cỏ thông tin ngươc để định hướng cho hoạt động giáo dục Tất ý nghĩa trÊn Câu 2: Anh (chị) biết cỏ cách xủ lí thông tin nào? Mô tả kỉ thuật xủ lí thông tin mà anh (chị) biết 3.3 CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Một số kĩ thuật xử lí thông tin vẽ môi trường giáo dục Trung học sở Nhiệm vụ - Học vĩÊn đọc tiếp nhận thông tin vỂ hoạt động - Tìm hiểu sổ kỉ thuật xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục THCS - KỂt luận sư phạm vỂ kỉ thuật co để xủ lí thông tin thu vỂ môi trường giáo dục Thông tin cho hoạt động Xú lí tài liệu cần phân tích vỂ định tính định lượng - Phân tích định luợng: Là xem xét, đánh giá vỂ sổ lương kết nghìÊn cúu, thể sổ ĐỂ phân tích định lượng, cách hay sú dụng dùng thuật toán Một sổ công thúc toán thong kè thưững dùng để xủ ầ ứiông tin thu 4- Công thúc tính tỉ lệ phần trăm 24 » i-1 Trong đỏ: X : Điểm trung bình cộng Xi: Điểm sổ fì: Sổ lần xuất điểm sổ n: Sổ sinh viên lâm bầi kiểm tra 4- Công thúc tính trung bình cộng: 4- c ông thúc tính phương sai: 4- Độ lệch chuẩn: Đo múc độ phân tán sổ liệu xung quanh giá trị trung bình 4- SÚ dụng kiểm định t-test để so sánh giá trị trung bình cửa hai mẫu độc lập, với giả thiết: Ha: “Không cỏ sụ khác vỂ giá trị trung bình hai tổng thể" đổi thiết HL: “cỏ sụ khác vỂ giá trị trung bình hai tổng thể " Đ Ể kiểm định giả thiết cần tính đại lượng kiểm định: t- XL-X2 Trongẩỏ: nj_: sổ lượng khách thể nghiÊn cứu cửa nhỏm ngi Sổ lượng khách thể nghìÊn cứu cửa nhỏm X Giá trị trung bình tương úng với nhỏm X 3: Giá trị trung bình tương úng với nhỏm 5j_: Độ lệch chuẩn tương úng với nhỏm 5a: Độ lệch chuẩn tương úng với nhỏm Đại lượng thong kê t-test đuợc tra bảng phân phổi T (phân phổi Student) với sổ bậc tụ 4- lia - múc ý nghĩa EX NỂu |t| > t-test bác bỏ giả thiết Ho, chấp nhận giả thiết NỂu |t| < t-test chấp nhận giả thiết Ha, bác bố giả thiết 4- H ệ sổ biến thiÊn v: ĐỂ đo múc độ tập trung hay phân tán điểm sổ xung quanh 26 giá trị trung bình, ta sú dụng hệ sổ biến thìÊn v: - v = ixL009i X Hệ sổ biến thìÊn V nhố điỂm sổ tập trung xung quanh giá trị trung bình Sau cỏ sổ cụ thể thông tin thu qua phuơng pháp toán học, cần lập bảng sổ liệu, sơ đồ, biểu đồ, đồ thị để biểu dìến kết định lượng Phân tích định tính: Xem xét, đánh giá kết nghiÊn cứu vỂ mặt chất lương, đòi hối phải phân tích, lí giải sổ liệu trÊn sờ đổi chiếu với tri thúc lí luận, qua quan sát, qua trao đổi, vấn với đồng nghiẾp nội dung nghìÊn cứu Hoạt động 2: Thực hành kĩ thuật xử lí thông tin vẽ môi trường giáo dục Trung học sở Nhiệm vụ - Đọc tiếp nhận yêu cầu thục hành - Thục hành kỉ thuật xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục - Thảo luận khỏ khăn thuận lợi cửa việc xủ lí thông tin - Rút lưu ý xủ lí thông tin Thông tin cho hoạt động - Moi học vĩÊn thục hành độc lập kỉ thuật xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục: 4- Thục hành sú dụng thuật toán, lập bảng biểu, biểu dìến qua sơ đồ, biỂu đồ 4- Phân tích thông tin thu vỂ mặt định tính - Thảo luận, đanh giá tập thục hành cửa cá nhân theo nhỏm - Rút luu ý tiến hành xủ li vầ phân tích, dìến giải thông tin vỂ môi trường giáo dục 28 KIỂM TRA ĐẦU RA Câu 1: Anh (chị) phân tích ý nghĩa cửa việc xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục Câu 2: Cỏ ý kiến cho xủ lí vầ phân tích thông tin vỂ môi trường giáo dục, yÊu cầu quan trọng đặt cho nhà giáo dục phẳi đâm bảo tính khách quan trung thục Anh (chị) bầy tố quan điểm cửa vỂ ý kiến 3.5 Nội dung ĐẮNH GIẢ MÚC ĐỘ ẴNH HUỞNG CỦA MỎI TRUỜNG GIÁO DỤC ĐốIVỚI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠSỞ MỤC TIÊU - Học viên cỏ khâ đánh giá cách chinh >ác múc độ ảnh hướng cửa môi truửng giáo dục đến việc học tập rèn luyện học sinh THCS - Biết cách phát huy tác động tích cục tù phía mòi trường đến sụ hình thành phát triển nhân cách học sinh, hạn chế tác động cỏ ảnh hường tìÊu cục - Cỏ khả phổi kết hợp lục lượng giáo dục nhằm tạo môi trường giáo dục thống nhất, lành mạnh, giúp cho việc học tập rèn luyện cửa học sinh THCS đạt đuợc hiệu tổi ưu 4.1 KIỂM TRA ĐẦU VÀO Câu 1: Theo anh (chị), sụ khác biệt môi trường giáo dục gia đình nhà trường gì? Câu 2: Anh (chị) phân tích khái quát ý nghĩa nguyên lí giáo dục “Kết hợp giáo dục gia đình, nhà truững xã hội" CÁC HOẠT ĐỘNG 4.2 4.3 Hoạt động 1: Đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường giáo dục đến việc học tập rèn luyện học sinh Trung học sở Nhiệm vụ - Đ ọ c tiếp nhận thông tin vỂ hoạt động - TrÊn sờ tri thúc tìm hiểu nội dung 1, thảo luận nhanh vỂ múc độ ảnh huờng (theo huỏng tích cục, tìÊu cục) môi trường giáo dục đổi với học sinh THCS Chính sác hoá lai tri thúc Thông tin cho hoạt động • Môi trường giáo dục gia đình: - Ý nghĩa cửa giáo dục gia đình: 4- Gia đình môi trường sờ, đầu tìÊn cỏ vị trí quan trọng ý nghĩa lớn lao đổi với trình hình thành phát triển nhân cách học sinh THCS Đỏ môi trường gắn bỏ suổt đời cửa cá nhân Gia đình nơi tạo mổi quan hệ gấn bỏ, ruột thịt, huyết thổng - thú tình cám khỏ cỏ thể chia cắt 4- Cha mẹ người thầy giáo, nhà sư phạm đầu tìÊn giáo dục minh phẩm chất nhân cách làm tảng cho trình phát triển toàn diện vỂ đạo đúc, trí lục, thể lục, thẩm mĩ, lao động theo yÊu cầu cửa xã hội 4- Giáo dục gia đình cỏ mặt mạnh, mặt tích cục mang tính xức cám cao, gắn bỏ vỏi quan hệ ruột thịt, máu mủ nÊn cỏ khả nâng cảm hoá lớn Giáo dục gia đình mang tính cá biệt rõ rệt dụa sờ huyết thong, yỀu thuơng sâu sắc, lâu dài, bỂn vững lĩnh hoạt, thiết thục trÊn sờ nhu cầu húng thủ cá nhân Mặc du vậy, giáo dục gia đình thay hoàn toàn giáo dục nhà trường - Đánh giá đặc điểm cửa giáo dục gia đình nay: 4- Đất nước ta nỂn kinh tế thị trường nÊn cỏ tác động mạnh mẽ đến toàn đời sổng vật chất, tinh thần cửa gia đình 4- Quy mô gia đình nhố, hệ, nhân ngày phổ biến, tạo nÊn nếp sổng lĩnh hoạt nâng động so với gia đình truyỂn thống đông người, nhìỂu hệ sổng chung với mái nhà +- Ẵnh hướng cửa vàn hoá ngoại lai quy luật cạnh tranh làm phát triển nhanh chỏng, mạnh mẽ tệ nạn sã hội, tạo thách thúc lớn khỏ khăn việc lụa chọn giá trị chân, thiện, mĩ giáo dục gia đình 30 4- N Ển sản xuất công nghiẾp làm cho moi quan hệ cha mẹ gia đình ngày lỏng leo, thời gian tiếp xúc cha mẹ với ngày - Một sổsaĩ lầm thuửng gặp giáo dục gia đình: 4- Quá nuông chìỂu 4- Thường xuyên đánh mắng thô bạo 4- Thả tụ việc học tập tu duõng cửa 4- Thái độ thất thường, đặt kì vọng cao so với khả cửa - Một sổ nguyên tấc xây dụng môi trưững giáo dục gia đình: +- Tạo không khí gia đình Êm ấm, hoầ thuận +- Nghiêm khấc khoan dung, độ lượng 4- Thổng mục đích giáo dục theo mô hình lí tường cửa xã hội 4- Thể rõ nét uy quyỂn thục sụ cửa bổ me giáo dục gia đình 4- Tôn trọng nhân cách tre 4- Tổ chúc môi trường cho tre hoạt động - Bài tập thục hành: Phân tích mổi quan hệ cửa người giáo vĩÊn với gia đình công việc giáo dục học sinh lớp minh phụ trách đơn vị công tác anh (chị) • Môi trường giáo dục nhà trường: - So với mỏi trường giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường rộng lớn hơn, phong phú hơn, hấp dẫn vói học sinh THCS Trong nhà trưững, trê giao lưu với ben bè lứa tuổi, đuợc tham gia vào nhìỂu hoạt động mang tính xã hội, giúp cho trinh xã hội hoá cá nhân phong phú, toàn diện - Nhà trường thiết chế xã hội chuyên biệt thục chúc tấì sản xuất súc lao động, phát triển nhân cách theo hướng trì, phát triển xã hội Nhà trưững THCS cỏ chúc hình thành phát triển nhân cách học sinh thông qua hoạt động dạy học, giáo dục Tri thúc nhà trưững kinh nghiệm cửa nhân loại chọn lọc tích lũy Nhà truửng ]à tổ chúc - - - - • - - chuyên biệt cỏ chúc truyỂn thụ toàn kinh nghiệm lịch sú cửa nhân loại cho hệ trê phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi Giáo dục nhà trưững cỏ sụ thong mục đích, mục tìÊu cụ thể, thục bời đội ngũ nhà sư phạm đầo tạo bồi dương chu đáo; tiến hành giáo dụcứieomột chương trình, nội dung, phương pháp sư phạm nhằm tạo điỂu kiện thuận lợi cho sụ phát triển nhân cách toàn diện, hướng tới sụ thành đạt cửa người Ngay giáo dục nhầ truòng gắn vỏi mòi trưững sổng vầ mòi truững tụ nhìÊn, với sờ sản xuất nhằm phát huy nội lục, lỏi cuổn sụ tham gia cửa lục lượng xã hội vào giáo dục học đưững, mặt khác, giúp cho nội dung giáo dục gấn với đời sổng sản xuất xã hội Ngày nay, cá nhân không tiếp thu tri thúc tù nhà trưững mà tiếp nhận thông tin qua kênh sách, báo, mạng Internet Giáo dục nhà trường phẳi kết hợp chãt chẽ với giáo dục gia đình xã hội mỏi đạt mục tìÊu chung giáo dục đầo tạo hệ trê ĐiỂu quan trọng phẳi cỏ sụ thong vỂ định hướng giáo dục nhà truờng, gia đình xã hội Bài tập thục hành; xác định vai trò cửa nhà trưững việc giáo dục học sinh THCS vai trò cửa người giáo vĩÊn việc phổi hợp với yếu tổ môi trường khác để giáo dục học sinh THCS Môi trường giáo dục xã hội Giáo dục xã hội hoạt động tổ chúc, nhỏm xã hội cỏ chúc giáo dục theo quy định cửa pháp luật chương trình giáo dục trÊn phương tiện thông tin đại chứng Môi trường giáo dục xã hội đại không hạn chế quổc gia hay địa phương mà mủ rộng toàn giỏi nhử phương tiện thông tin đại chứng Trong mỏi trường sã hội, moi nhỏm, moi tổ chúc, quổc gia đẺu cỏ mục đích, yéu cầu, nội dung, phương thúc tiến hành giáo dục riÊng biệt Đây vấn đẺ phúc tạp cửa môi trường xã hội 32 - Giáo dục xã hội phải kết hợp chãt chẽ với giáo dục gia đình nhà trường, góp phần thục mục tiêu đào tạo người theo định huỏng cửa Đảng Nhà nước Hoạt động 2: Một số biện pháp phối kết hỢp môi trường giáo dục Nhiệm vụ Học vĩÊn đọc tiếp nhận thông tin vỂ hoạt động Tìm hiểu trình bầy giải pháp để phổi kết hợp môi trường giáo dục nhằm tạo mỏi truửng thống nhất, lành mạnh, đồng tâm để giáo dục học sinh ĐỂ xuất phuơng hướng úng dụng cụ thể tùng sờ, trÊn moi địa bàn giáo dục học sinh THCS khác - - - Thông tin cho hoạt động • N ôi dung phổi hợp: - Thổng mục đích, kế hoạch chăm sóc, giáo dục học sinh cửa tập thể sư phạm nhà trường với phụ huynh, với đoàn thể, sờ sản xuất, quan vàn hoá- giáo dục nhà truàmg - Theo dõi, đánh giá kết trình giáo dục học sinh nhà trưững địa phuơng nhằm không ngùng nâng cao hiệu giáo dục - Gia đình phẳi tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện vỂ đạo đức, tri tuệ, thể chất thần mĩ cho học sinh; nguửi lớn cỏ trách nhiệm giáo dục, làm gương cho em, nhà trường nâng cao chất lương, hiệu giáo dục - Đẩy mạnh sụ nghiẾp xã hội hoá giáo dục, tạo động lục mạnh mẽ điỂu kiện thuận lợi cho hệ thổng nhà trường thục tổt mục tìÊu giáo dục đào tẹo ữ tất cấp học • YÊU cầu để thục tổt việc phổi hợp môi trường giáo dục: - Đổi với gia đình: 4- Hoạt động tích cục tổ chúc hội phụ huynh nhà trường nhằm góp phần xây dung sờ vật chất, tinh thần, thục xã hội hoá giáo dục, tạo điỂu kiện thuận lợi cho nhà trường nâng cao chất lượng giáo dương giáo dục 4- Duy trì thường xuyén, đỂu đận mổi quan hệ nhà trưững, gia đình thông qua sổ lìÊn lạc, điện thoại, phiếu đánh giá để gia đình biết kết học tập, rèn luyện cửa em minh Ngươc lại, nhà trường nắm bất tình hình học tập, sinh hoạt cửa học sinh lÊn lớp - Đổi vói nhà trường: - Cần phát huy vai trò trung tâm việc lĩÊn lạc, phổi hợp giáo dục; nhà trường động phổ biến nội dung, mục đích giáo dục đến tổ chúc xã hội địa phương nhằm định hướng tác động thổng đổi với trình hình thành phát triển nhân cách học sinh +- Thục vai trò trung tâm vãn hoá, giáo dục địa phương, nhầ truững cần tổ chúc tuyên truyền, phổ biến tri thúc khoa học kỉ thuật còng nghé, vàn hoá, xã hội, kiến thúc vỂ phương pháp, biện pháp giáo dục cỏ hiệu quả, tránh sai lầm, lệch lạc vĩệcgiáD dục học sinh 4- Nhà truững cần phổi hợp với quyền địa phương tổ chúc cho học sinh tham gia tích cục vào hoạt động vàn hoá xã hội nhằm góp phần cải tạo môi trường ngày tổt đẹp, lành manh góp phần vào trình hình thành, phát triển nhân cách học sinh THCS 4- Nhà trường giúp địa phương theo dõi, đánh giá kết cửa trình giáo dục học sinh, phân tích nguyên nhân, đỂ xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu cửa sụ lìÊn kết, phổi họp chãt chẽ mỏi trưững khai thác vai trò, ưu đặc biệt cửa giáo dục gia đình 4- Xây dung, củng cổ hội phụ huynh học sinh, ban giáo dục địa phuơng tạo nÊn súc mạnh tổng hợp, đong bộ, huỏng vào mục tìÊu giáo dục hệ tre cách thường xuyén, cỏ tổ chúc, cỏ kế hoạch - YÊU cầu với tổ chúc xã hội: 4- TiỂm giáo dục cửa lục lượng xã hội vô to lớn tất lĩnh vục Bời vậy, đoàn thể xã hội cần phổi hợp 34 chãt chẽ với gia đình nhà truàmg 4- Chính quyỂn cẩp động vĩÊn tất lục lượng, tàng lớp sây dụng thục nếp sổng vàn minh, lành mạnh, người lớn tàn gương cho học sinh noi theo 4.4 KIỂM TRA ĐẦU RA Câu 1: Bằng hiểu biết cửa vỂ vai trò môi trường đổi với việc học tập rèn luyện cửa học sinh THCS, anh (chị) bày tố quan điểm cửa vỂ câu nói cửa John Was ton: “Hãy cho tá trê em khỏe mạnh, phát triển bình thường giới cửa rìÊng tôi, đỏ cỏ thể chăm sóc chứng tối cam đoan chọn cách ngẫu nhiên dứa trê, cỏ thể biến nỏ thành chuyên gia bất cú lĩnh vục - bác sĩ, luật sự, thương gia hay chí kẻ trộm cắp hạ đẳng - không phụ thuộc vào tư chất lục nỏ, vào nghề nghiépvà diủngtộc cửa cha òng nỏ" Câu 2: Thông qua ý kiến nhận xét sổ lĩÊn lạc cửa phụ huynh học sinh chua cổ gắng thục thời gian học tập nhà, hay cãi lai lời cha mẹ, ông bà, anh (chị) chuẩn bị nội dung để trao đổi với gia đình học sinh R' D TÀI LIỆU THAM KHẢO Học vĩÊn cần cỏ giáo trình tài liệu sau: - PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh (Chú biÊn), Gừĩo dục học (Tập 4- 2), NXB Đại học Sư phạm, 2006 - PGS.TS Phan Thị Hồng Vinh (Chú biÊn), Gừĩo dục học (BiÊn soạn theo Module), NXB Đại học Sư phạm, 2010 - PGS.TS Phạm Viết Vuorng, Gừĩo dục học, NXB Đại học Sư phạm, 2010 - Phieomgphảp ỉuận nghiên cúi ỉhoahọc, NXB Đạĩhọc Quổc gia Hà Nội, 1997 - Lè Vân Hồng, Lè Ngọc Lan, Nguyễn Vãn Thang, Tâm ỉíhọcỉứa ũiổi Tầm ỉíhọc SLCphạm, NXBĐạĩhọc Sư phạm, 3003 ... dụng tài liệu gồm module tương úng với nội dung bồi duõng nhằm phục vụ công tác BDTX giáo vĩÊn địa phương nước Ở moi cầp học, module đượcxếp theo nhòm tương ứng vỏi đỂ nội dung bồi dưỡng Moi module. .. luyện cửa học sinh THCS 4- Trình bày phương pháp kỉ thuật thu thập, xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục học sinh THCS - Kĩ nâng: Sú dụng tri thúc cửa module để nghiÊn cứu module tĩẾp theo giải... tiến giáo dục 4- Trang bị lí luận: ♦ Chú ý đọc loại tài liệu như: Các báo cáo tổng kết kinh nghiệm công bổ cỏ lìÊn quan đến đẺ tài; Các tài liệu lí luận, phương pháp luận khoa học, phuơng pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS 4 , Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS 4 , Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay