LUYỆN THI TOEIC. ĐIỂM NGỮ PHÁP ĐẦU TIÊN (2) ĐÁP ÁN

7 18 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:00

ĐÁP ÁN 158 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 158 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 163 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 168 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 4: 172 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 176 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 180 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 183 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 188 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 192 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 10 196 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 11 200 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 12 204 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 13 208 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 14 212 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 15 216 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 16 220 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 17 225 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 18 230 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 19 234 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 20 239 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 21 245 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 22 250 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 23 255 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 24 259 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 25 263 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 26 267 www.OnThiTOEIC.vn - Trung tâm luyện thi TOEIC tốt Hà Nội - 04.35134124 - 04.32151005 CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP CẦN BIẾT TRONG BÀI THI TOEIC www.OnThiTOEIC.vn – 04 35 134 124 ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI Question 1: Mary (rest) in the garden all day because she (be) ill A has rested - has been being B has been resting - has been C has been resting - has been being D has rested - has been Dịch: Mary nghỉ ngơi vườn ngày cô bị ốm “all day” thể tính liên tục hành động > vế chia HTHT tiếp diễn Vế tính liên tục > chia HTHT Question 2: He (not, be) here since Christmas I wonder where he _ (live) since then A hasn’t been being - has been living B hasn’t been - has lived C hasn’t been - has been living D hasn’t been being - has lived Dịch: Anh không từ Giáng Sinh Tôi tự hỏi sống đâu từ đến Vế 1: since + thời điểm khứ > chia HTHT Vế 2: thể tính liên tục, nhấn mạnh vào trình > chia HTHT tiếp diễn Question 3: She _ (work) so hard this week that she (not have) time to go to the movies A has been working - hasn’t had B has worked - hasn’t had C has been working - hasn’t been having D has worked - hasn’t been having Dịch: Tuần cô làm việc chăm mà thời gian xem phim Vế 1: chia HTHT tiếp diễn, nhấn mạnh vào hành động làm việc Vế 2: chia HTHT nhấn mạnh kết (cô xem phim) Question 4: That book (lie) on the table for weeks You (not read) it yet? A has lied - Have you read B has lied - Have you been reading C has been lying - Have you read D has been lying - Have you been reading www.OnThiTOEIC.vn - Trung tâm luyện thi TOEIC tốt Hà Nội - 04.35134124 - 04.32151005 163 CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP CẦN BIẾT TRONG BÀI THI TOEIC ĐÁP ÁN www.OnThiTOEIC.vn – 04 35 134 124 Dịch: Quyển sách nằm bàn nhiều tuần Bạn đọc chưa? Vế 1: nhấn mạnh hành động > chia HTHT tiếp diễn Vế 2: cuối câu có “yet” > chia HTHT Question 5: Tom (never be) to Hanoi A never has been B has never been C never has been being D has never been being Dịch: Tom chưa tới Hà Nội “Never” dấu hiệu hoàn thành “never” đứng “have” PII > B Question 6: You (sleep) so far? A Have you been sleeping B You have been sleeping C Have you slept D have slept Dịch: Bạn ngủ tận à? Câu nhấn mạnh tính liên tục hành động ngủ > ta chia HTHT tiếp diễn Question 7: I (ring) the bell for the last twenty minutes A have rung B have been ringing C has rung D has been ringing Dịch: Tôi bấm chuông vừa 20 phút liền Câu nhấn mạnh tính liên tục hành động bấm chuông > chia HTHT tiếp diễn Question 8: They _ (swim) all the morning A have swum B have been swimming C has swum D has been swimming Dịch: Họ bơi buổi sáng “All the morning” - dấu hiệu cho biết tính liên tục hành động > chia HTHT tiếp diễn 164 www.OnThiTOEIC.vn - Trung tâm luyện thi TOEIC tốt Hà Nội - 04.35134124 - 04.32151005 CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP CẦN BIẾT TRONG BÀI THI TOEIC www.OnThiTOEIC.vn – 04 35 134 124 ĐÁP ÁN Question 9: She _ (wait) for him all her lifetime A has waited B have waited C has been waiting D have been waiting Dịch: Cô chờ đợi anh đời “All her lifetime” dấu hiệu HTHT tiếp diễn Question 10: It’s the second time he (lose) his passport A have been losing B has been losing C have lost D has lost Dịch: Đây lần thứ anh đánh hộ chiếu “It’s the time” dấu hiệu HTHT, “he” chủ ngữ 3, số > D Question 11: Up to the present, we _ (write) almost every lesson in the book A has written B have written C has been writing D have been writing Dịch: Cho tới viết hầu hết học sách “Up to present” - dấu hiệu HTHT Question 12: Fred’s brother (just, graduate) from Oxford University A has just graduated B have just graduated C has just been graduating D have just been graduating Dịch: Anh trai Fred vừa tốt nghiệp trường đại học Oxford “Just” dấu hiệu hoàn thành “Fred’s brother” chủ ngữ số > với “has” Question 13: He _ (not/speak) on the phone for half an hour, just a couple of minutes A have spoken B have spoken C have not been speaking D has not been speaking Dịch: Anh không nói chuyện điện thoại liền, mà phút Câu nhấn mạng vào thời gian > HTHT tiếp diễn www.OnThiTOEIC.vn - Trung tâm luyện thi TOEIC tốt Hà Nội - 04.35134124 - 04.32151005 165 ĐÁP ÁN CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP CẦN BIẾT TRONG BÀI THI TOEIC www.OnThiTOEIC.vn – 04 35 134 124 Question 14: The dog _ (bark) since midnight A has been barking B have been barking C has barked D have barked Dịch: Con chó sủa từ lúc nửa đêm Câu nhấn mạnh vào hành động > HTHT tiếp diễn Question 15: The children _ (be) on holiday for six days A has been B have been C has been being D have been being Dịch: Bọn trẻ nghỉ ngày Hành động không rõ bắt đầu khứ > chia HTHT Question 16: I _ (try) to learn English for years, but I (not succeed) yet A have been trying - have not succeeded B have tried - have not been succeeding C have tried - have not succeeded D tried - have not succeeded Dịch: Tôi học tiếng Anh nhiều năm rồi, chưa thành công Vế nhấn mạnh thời gian tính liên tục hành động > chia hoàn thành tiếp diễn Vế nhấn mạnh kết quả, cuối câu có “yet” - dấu hiệu HTHT > chia hoàn thành Question 17: Paul in God since he was a child A believed B has believed C has been believing D have been believing Dịch: Paul tin vào Chúa từ anh đứa trẻ “since + thời điểm khứ” dấu hiệu HTHT Question 18: We (not live) in England for two years now A have not been living B have not lived Dịch: Chúng không sống Anh năm Câu nhấn mạnh vào kết hành động 166 www.OnThiTOEIC.vn - Trung tâm luyện thi TOEIC tốt Hà Nội - 04.35134124 - 04.32151005 CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP CẦN BIẾT TRONG BÀI THI TOEIC www.OnThiTOEIC.vn – 04 35 134 124 ĐÁP ÁN Question 19: I _ (read) that novel by Hemingway several times before A has been reading B have read Dịch: Tôi đọc tiểu thuyết Hemingway nhiều lần Câu có dấu hiệu HTHT “several times” câu nhấn mạnh kết > chia HTHT Question 20: How long you _ (learn) English? A have you been learning B have you learned Dịch: Bạn học tiếng Anh rồi? Câu nhấn mạnh vào thời gian, trình > chia HTHT tiếp diễn www.OnThiTOEIC.vn - Trung tâm luyện thi TOEIC tốt Hà Nội - 04.35134124 - 04.32151005 167 ...ĐÁP ÁN 158 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 158 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 163 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 168 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 4: 172 ĐÁP ÁN. .. 263 ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH BÀI 26 267 www.OnThiTOEIC.vn - Trung tâm luyện thi TOEIC tốt Hà Nội - 04.35134124 - 04.32151005 CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP CẦN BIẾT TRONG BÀI THI TOEIC www.OnThiTOEIC.vn... you been reading www.OnThiTOEIC.vn - Trung tâm luyện thi TOEIC tốt Hà Nội - 04.35134124 - 04.32151005 163 CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP CẦN BIẾT TRONG BÀI THI TOEIC ĐÁP ÁN www.OnThiTOEIC.vn – 04 35 134
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYỆN THI TOEIC. ĐIỂM NGỮ PHÁP ĐẦU TIÊN (2) ĐÁP ÁN, LUYỆN THI TOEIC. ĐIỂM NGỮ PHÁP ĐẦU TIÊN (2) ĐÁP ÁN, LUYỆN THI TOEIC. ĐIỂM NGỮ PHÁP ĐẦU TIÊN (2) ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay