Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS26

151 25 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:59

NGUYỄN LĂNG BÌNH 26 MODULE THCS < NGHIÊN CÚJ KHOA HỌC sư PHẠM ÚNG DỤNG TRONG TRƯDNG TRUNG HOC Cữ sở 49 D) A GIỚI THIỆU TỐNG QUAN Ý nghĩa nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đõi với giáo viên trung học sờ Trong dạy học trưòrng phổ thôngnôi chung, trung học sởnôi riêng, moi giáo viên phải đũi mặt với khỏ khăn chất lượng dạy học, kết học tập cửa học sinh, điẺu kiện dạy học ĐỂ cỏ thể thay đổi thục trạng, giải khỏ khăn cửa vấn đỂ đỏ giáo viên nhân tổ quan trong, nguòi định chất lưong dạy học Vậy làm để giải khỏ khăn đỏ? Một giải pháp cỏ hiệu nhiều nưỏc trÊn giói áp dụng đỏ nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dung xu chung cửa nghìÊn cứu khoa học giáo dục ù kỉ XXI, nỏ không hoạt động dành cho nhà nghiên cứu mà trú thành hoạt động thưững xuyÊn cửa moi giáo vĩÊn cán quán lí giáo dục NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng gũi nghìÊn cứu tác động, nhằm tìm kiếm giải pháp/tác động để thay đổi nhũng hạn chế, yếu cửa trạng giáo dục (trong phạm vĩ hẹp, môn học, lóp học, truòmghọc ) NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng cỏ ý nghĩa quan trọng, kết cửa nghiên cứu khoa học sư phạm úng dung lam thay đổi trạng, thúc đẩy nâng cao chất lưong giáo dục mà nâng cao lục chuyÊn môn cho giáo vĩÊn/cán quân lí với quy trình nghiÊn cứu khoa học đơn giản mang tính úng dụng cao, gắn với thục tiễn, mang lại hiệu tức cỏ thể sú dụng phù hợp với đổi tương giáo vĩÊn/ cán quân lí giáo dục ù cẩp ù điỂu kiện thục tế khác Những kinh nghiệm rút tù nghiÊn cứu học tổt cho giáo viên/cán quân lí ù địa phuong khác học lập, áp dụng Trong thủi gian qua, với việc đổi mỏi phương pháp dạy học, nhìỂu giáo viên chứng ta dã cồ sáng kiến kinh nghiệm úng dung nhà trưững, góp phần nâng cao chất lương giáo dục Các sáng kiến kinh nghiệm yếu dụa kinh nghiệm cá nhân, kết sáng kiến kinh nghiệm thưòrng mang tính quan, định tính, thiếu cân cú khoa học chua thục theo quy trình nghiên cứu mang tính khách quan khoa học Do đỏ nhiều giáo viên/ cán b ộ quân lí cỏ sáng lạo công tấc dạy' - học/giáo dục ngại viết sáng kiến kinh nghiệm bất đầu tù đâu diễn giải để thuyết phục người nghe/nguửi đọc Quy trình nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dung giúp cho giáo vĩÊn/cán quản lí tháo gỡ khỏ khăn này' Học sinh trung học sờ dang giai đoan phát triển cỏ nhìẺu thay đổi vỂ tâm, sinh lí, giáo vĩÊn giảng dạy cẩp học £ặp không khỏ khăn Các tình huổng nảy sinh ngày đặt nhìỂu vấn đỂ phải giải như: học sinh không thích học, kết học tập môn học thấp, nhìỂu học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, Trong lát: nhiỂu ván đỂ cần giải quyết, giáo vĩÊn/cán quản lí lụa chọn vấn đỂ nghìÊn cứu, tìm giải pháp thay thế/tác động nhằm cải thiện thục trạng Đũi với nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng, kết thúc nghìÊn cứu khỏi đầu cửa nghìÊn cứu tiếp theo, điỂu giúp cho giáo vĩÊn/cán quản lí không ngửng nâng cao lục chuyên mòn, vẩn đỂ khò khăn, bất cập tung bước cải thiện góp phần nâng cao chất lư ong giáo dục mòn học/lủp học/truủng học nói riêng, giáo dục nước nói chung Giới thiệu ve module Yêu cầu học tập Thời gian: 15 tiết Học vĩÊn tụ giác, tích cục, tụ học, tụ bồi dưõng Ấp dụng quy trình nghiên cúu khoa học sư phạm úng dụng vào thục hành nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng, giải vấn đỂ dạy học môn học/lóp học truòmg ' I Hý B MỤC TIÊU MỤC TIỄU CHUNG Module nghiÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng giúp giáo viÊn/cán quân lí giáo dục ù truửng trung học sờ biết cách tìẾn hành, thục nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng theo quy trình khoa học, hiệu góp phần giải khỏ khăn/hạn chế dạy học/giáo dục học sinh nhằm nâng cao kết học tập, chất lượng giáo dục trung học sờ giải pháp /tác động thay thay đổi phương pháp dạy học/giáo dục/điỂu kiện dạy học, nâng cao chất lưong giáo dục môn học, lớp học, trưòrng học nói liÊng, giáo dục nưỏc nói chung đồng thời nâng cao lục chuyÊn môn, trách nhiệm nghề nghiệp cửa giáo viên II MỤC TIỄU CỤ THỂ Học xong module này, giáo vĩÊn trung học sờ cỏ khả năng: Vẽ kiến thức - Hiểu khái niệm nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dung, vai trò cửa nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng đổi với giáo viên trung học co sờ - Trình bày quy trinh, phương pháp nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng truửng trung học sờ - Trình bay' cách thúc thục đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng truững trung học sờ Vẽ kĩ - Xác định đỂ tài nghìÊn cứu; - Lựa chọn thiết kế; - Đo lường- thu thập liệu; - Phân tích liệu; - Báo cáo kết nghìÊn cứu Vẽ thái độ - Ti ch cục áp đụng, ứiục đỂ tài nghiên cứu khoa ho c sư phạm úng đụng, - Cỏ ý thúc học tập chia se kinh nghiẾm nghiÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng (c^ c NỘI DUNG PHẦN I THÔNG TIN NGUỒN I GIỚI THIỆU VÊ NGHIÊN cứu KHOA HỌC sư PHẠM ỨNG DỤNG Tìm 1.1 - - hiếu vê nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Khái niệm NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng loại hình nghĩÊn cứu giáo dục nhằm thục tác động can thiệp sư phạm đánh giá ảnh huờng nỏ Tác động can thiệp đỏ cỏ thể việc sú dụng phương pháp dạy học, chương trình, sách giáo khoa, phương pháp quân lí, sách mói cửa giáo viên, cán quản lí giáo dục Người nghìÊn cứu (giáo vĩÊn, cán quân lí) đánh giá ảnh hường tác động cách cỏ hệ thống phuơng pháp nghìÊn cứu phù hợp Trong nghiÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng cỏ hai yếu tổ quan trọng tác động nghiÊn cứu NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng gì? • Thực • Sũ sấnh kết /\ nhũng giải phấp thay trạng với kết /\ nhằm cải thiện sau thực hiện giải trạng trũng phấp thay PPDH, chương trình / Tấc đông + Nehiên việc luân theũ hũ ặc cứu \ quy trình quản lí nghiên cứu thích V'/ hạp • Vận dụng tu • Vận dụng tu N 1/ sấng tạũ phê phấn Trong thục tế dạy học cỏ rát: nhiỂu vấn đỂ hạn chế, yếu lìÊn quan tới kết học tập cửa học sinh, chất lưong dạy học/giáo dục môn học/lớp học/truòmg học ĐỂ giải hạn chế, yếu đỏ, giáo vĩÊn/cán quán lí càn suy nghĩ tìm kiếm giải pháp tác động thay gvri pháp cũ nhằm cải thiện trang (vận dụng tư sáng tạo) Sau khì thục giải pháp tác động/thay cần phải so sánh kết cửa trạng kết cửa tác động/thay việc thục quy trình nghìÊn cứu thích hợp (vận dụng tư phê phán) Như vậy, người nghìÊn cứu thục hai yếu tổ tác động vànghìÊn cứu ví ảìfi Trong lớp cỏ tói 50% học sinh cỏ kết học tập môn Toán trung bình, để giải vấn đỂ này, giáo vĩÊn - nguòi nghìÊn cứu cần tìm hiểu nguyÊn nhân cỏ nhìẺu học sinh yếu Trong thục tế cỏ nhìỂu nguyên nhân như: học sinh lưòi học bài, không húng thú học tập, phương tiện học tập chua đầy đủ, phưomgpháp dạy học chua phù họp Trong nhìẺu nguyÊn nhân đỏ giáo vĩÊn chọn nguyÊn nhân để tác động (tìm biện pháp thay cho biện pháp tại), chẳng hạn, học sinh không húng thú học Toán cỏ thể phuơng pháp dạy học không phù hợp Giáo vĩÊn thường sú dụng phương pháp dạy học yếu lí thuyết, để cải thi ện thục trạng này' giáo vĩÊn phải sú dụng tư sáng tạo để lụa chon phương pháp phù họp thay thế, giải pháp thay cỏ thể phương pháp hợp tác nhỏm, dạy học nÊu giải vấn đỂ, thục hành áp dụng Sau thục quy trình nghìÊn cưu tác động/thủ nghiệm, ngưòi nghìÊn cứu so sánh kết cửa trạng vói kết cửa tác động/giải pháp thay (chúng minh kết nghìÊn cứu) việc thục quy trình nghìÊn cứu thí ch họp (vận dụng tư phÊ phán) 1.2 LỢi ích cùa nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đõi với giáo viên trung học sở - NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng thục theo đứng quy trình khoa học s ẽ mang lại nhĩ Ẻu lọi ích: 4- Phát triển tư cửa giáo vĩÊn trung học sờ cách hệ thổng theo hướng giải vấn đỂ mang tính nghỂ nghiệp, phù họp vói đũi tượng học sinh vàbổi cánh thục tế địa phương +- Tãng cường nãng lục giải vấn đỂ đưa định vỂ chuyên môn, sư phạm cách xác +- Khuyến khích giáo viên nhìn lai trình tụ đánh giá trình dạy học/giáo dục học sinh cửa 4- Tác động trục tìẾp đến việc dạy học, giáo dục công tấc quân lí giáo dục (lớp học, trường THPT) sờ - Tăng cường khả phát triển chuyên mòn, nghề nghiẾp cửa giáo viên trung học cơsờ - NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng công việc thường xuyén, lìÊn tục cửa giáo viên ĐiỂu đỏ kích thích giáo vĩÊn tìm tòi, sáng tạo, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục - Giáo vĩÊn tiến hành nghiÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng tiếp nhận chương trình phương pháp dạy học mỏi cách sáng tạo cỏ tư phÊ phán theo hưỏng tích cục 1.3 Sự gi õng khác nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiẽn kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dung đẺu chung mục đích nhằm cải thiện, thay đổi thục trạng biện pháp thay phù họp mang lại hiệu quả, tích cục Mặc dù xuất phát tù thục tiến sáng kiến kinh nghiệm lí giải lí lẽ mang tính quan cá nhân đỏ nghiên cứu khoa học sư phẹm úng dụng đưoc lí giải dụa trÊn cân cú mang tính khoa học Đồng thời, sáng kiến kinh nghiệm không thục theo quy trình quy định mà phụ thuộc vào kinh nghiệm cửa moi cá nhân NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng thục theo quy trình đơn giản mang tính khoa học KỂt cửa sáng kiến kinh nghiệm mang tính định tính quan, kết cửa nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng mang tính định tính/định lưong khách quan A B Nhóm thưc nghiệm c Nhòm đôi chứng B5Ị 75 75Í 76 «oị 72 S2Ỉ «4 74 75 72 eo 70; 70 TCị 74 74; 7® 72 75 76Í 73 72/ 76 79Ì 73 1 1 1 8o| L 1 Mât 75 Trung vi 75 Giá ưị trung =AVERAGE[B2 bình chuàn :B1S 20 Đô lẽch [ AVERAGEtnumberl, 2 D A E3 I STDEVỊnuiĩiberl, [number2], Nhóm thưc Nhỏm đôinghiêm chứng 75 75Í 76 soi 12 S2Ỉ 84 741 75 721 80 s 70; 70 7Sị 74 1ữ 74j757 11 72Í 12 76 i 73 13 73Ỉ 76 14 79Ỉ 73 15 soi 16 L 17 18 Mót 75 19 75 vịtrị 20 Trung Giá 76.3 Ưung bình 21 Đó lêch =STDEV(B2: chuân B16 2 KỂt cửa Nhỏm thục nghiệm tóm tất bảng sau: Công thúc phần mềm Giá trị (cột B) Excel Mổt 75 =Mode (B2:B 16) Trung vị =MedẼn(B2:BlG) 75 Giá trị trung bình =Average (B2:B16) 76,3 Độ lệch chuẩn =stdev (B2:B 16) 4,2 Làm tương tụ trÊn, ta cỏ kết cửa Nhỏm đổi chúng sau: Công thúc phần mềm Giá trị (cột B) Excel Mổt Mo de (C2:C16) 75 Trung vị Median (C2:C16) 75 Giá trị trung bình Average (C2:C16) 75,5 Độ lệch chuẩn Stdev (C2:C16) 3,6 a) b) c) d) e) Nhập công thúc: =ttest( Lúc đỏ, trÊn mần hình xuất hiện: =ttest(array l,array2,tail,type) Sau đỏ ta chọn miỂn liệu (arrayl,array2) cách đua trỏ chay dọc theo cột điểm sổ cửa nhỏm đổi chúng, đánh dấu phẩy t) tiếp tục đua trố chay dọc theo cột điểm sổ cửa nhỏm thục nghiệm đánh dẩu phẩy C) Nhập tiếp giá trị đuôi (tail): giả thuyết cỏ định hướng, giả thuyết không cỏ định hướng Sau đỏ đánh dấu phẩy (,)■ Nhập tiếp giá trị dạng (type): với phép kiểm chúng t-test theo cặp, với biến đỂu với biến không đẺu Nhấn phím “Entei" ta kết ra, theo ví dụ trÊn ta tính đượcp = 0,02 A 011 21 Giá trị p 31 41 51 61 SUM - (>_ =tte5t(B2:Bll,C2:Cll,l,3 D Bc Nhỏm thirc Nhỏm đữi nqhiỂm chứng ■ (ă 60 70 54 62 67 84 63 78 55 66 74 83 56 76 75 66 60 Tỉ =«031(62:611,02:011,1,31 [ TTEST(arrayl, -arrayí, tăils, type) Tên sõ đe tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường trung học sờ a Sú dụng phuơng pháp sắm vai cỏ làm tâng khả nghe nói tiếng Anh học sinh lớp không? (Trưững Dân tộc miền núi huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang) b Nâng cao khả đánh giá khả giải toán cho học sinh thông qua việc tổ chúc cho học sinh đánh giá chéo kiểm tra môn Toán (Học sinh lớp s Trường Thục hành Sư phạm Quảng Ninh) c Tác động, hỗ trợ lẫn đổi với việc thục nhiệm vụ học tập mòn Toán học sinh trung học co sờ (Koh Puay Koon, Lee Lĩ LỊ Sitì NawaỊ Tan Canđy& Tan lingYang, Trưững trung học CỮSỜ Dunman- Singapore) Đe tãi minh hoạ TÊn đỂ tầi: Tác động, ho trợ lẫn đổi với việc thục nhiệm vụ học tập môn Toán cửa học sinh trung học sờ (Koh Puay Koon, Lee Lĩ Lĩ, Sitì Nawal, Tan Canđy & Tan Jing Yang, Truững trung học co sờ Dunman- Singarpore) Nhỏm nghĩÊn cứu: Koh Puay Koon, Lee Lĩ Li, Sitĩ Nawal, Tan Canđy & Tan Jing Yang, Trường trung học sờ Dunman Tỏ M TẮT NhìỂu giáo vĩÊn chia se lo ngại vỂ thái độ học tập thiếu tích cục cửa học sinh Học sinh thường không tụ giác mà thục nhiệm vụ cỏ sụ giámsát chãt chẽ cửa giáo viÊn Các nghìÊn cứu trước việc học sinh ho trợ lẫn cách làm hiệu giúp học sinh tụ giác, tích cục tham gia thục nhiệm vụ NghiÊn cứu đuợc thục nhằm tìm hiểu tác động cửa việc học sinh trung học sờ hỗ trợ lẫn lớp học đổi với hành vĩ thục nhiệm vụ môn Toán Nghiên cứu đuợcthục hai lớp toán truững trung hoc cơsờ Họcsinh đuợc phân thành tùng cặp theo khả nàng tính cách em Học sinh cỏ lục cao trú thành nguửi ho trợ cho học sinh cỏ lục yếu Giáo vĩÊn hướng dẫn nhiệm vụ cửa học sinh ho trơ học sinh nhận ho trợ trước tác động Dữ liệu đuợc thu thập tù câu hối thục trước sau học, nội dung nhât kí cửa giáo vĩÊn học sinh sau moi học kết quan sát giữ học vỂ hành vĩ cửa học sinh nguửi quan sát độc lập thục Qua phân tích liệu, chứng tối nhận thấy việc học sinh hỗ trơ lẫn giúp thúc đẩy hành vĩ thục nhiệm vụ cửa họ c sinh họ c môn Toán, qua đỏ giúp làm tàng kết học tập học sinh, chứng hi vọng thông qua kết cửa việc nghìÊn cứu cỏ thể khẳng định thêm hoạt động hỗ trơ lẫn cửa học sinh không cỏ ảnh hương tích cục đổi với hành vĩ thục nhiệm vụ mà tạo hội cho em học sinh cỏ nàng lục cao phát triển kỉ trao đổi thông tin toán học THÔNG TIN Cơ SỜ Quan sát trình học tập cửa ho c sinh lớp ho c, chúng tòi nhận thấy: Lớp học thường bao gồm học sinh cỏ khả học tập khác Giáo viên ho trợ học sinh lúc Mặt khác, hầu hết học sinh thưững lất phụ thuộc vào giáo vĩÊn NỂu em không giáo vĩÊn quan tâm, ý thi em thường tù bố nhiệm vụ, không cổ gắng giải vấn đẺ Học sinh thường tố chán nản, mệt mối, thiếu tập trung, không tìẾp tục thục nhiệm vụ, chí cỏ em ngủ gật lớp Do đỏ, em thường đạt kết thấp kiểm tra kì thi, cuổi húng thu đổi với môn học VẤN ĐỀ NGHIẾN cúu Chứng động não để tìm cách thu hút học sinh tham gia chịu trách nhiệm cho việc học tập cửa mình, bất đầu việc liệt kÊ cách làm cỏ thể cải thiện hành vĩ thục nhiệm vụ cửa học sinh Chứng định lụa chọn hoạt động “Học sinh ho trợ lẫn lớp học" môn Toán để nghiÊn cứu Theo DuGaul (199Ö), đổi với hoạt động học sinh ho trợ lẫn lớp học, moi học sinh đuợc phân theo cặp với bạn khác Trong học, em học sinh cỏ khả nâng học tập tổt đỏng vai nguửi ho trợ, cỏ nhiệm vụ giải thích đặt câu hối cho bạn học sinh nhận ho tru đua phân hồi thời điểm thích hợp Hoạt động học sinh ho trợ lẫn cách làm cho tất học sinh để nhận hỗ tru bạn - giủp - bạn cỏ đủ thời gian học tập thục hành Trong nghiên cứu này', chứng tối tìm câu trả lủi cho câu hỏi sau đây: Học sinh hỗ trơ lẫn cỏ ích lợi việc dâm bảo thục nhiệm vụ học môn Toán, góp phần nâng cao kết học tập cửa học sinh? Bằng cách dể học sinh hỗ trơ lẫn góp phần đảm bảo thục nhiệm vụ học mòn Toán góp phần nâng cao kết học tập cửa học sinh? Học sinh cồ cám thấy việc ho trợ lẫn cỏ tác động tích cục đổi với việc học môn Toán hay không? TÌM HIỂU LỊCH SỬĐỀTÂI Đã cỏ nhiỂu nhà nghiÊn cúu quan tâm đến vĩệcsú dụng hình thúc học sinh ho tro lẫn việc thu hút sụ tham gia học sinh lớp học da dạng vỂ khả nâng Các nhà nghìÊn cứu tìm hiểu vỂ đỂ này' trÊn đổi tương học sinh với s ổ lượng lớn nhố, theo dõi tiến cửa học sinh năm học nhiỂu năm học (Fulk & King, 2001) Các nghìÊn cứu lằng việc học sinh ho trợ lẫn cỏ hiệu đổi với tất học sinh, bao gồm học sinh cỏ vấn đẺ việc chủ ý, tìm hiểu nội dung học vấn đỂ vỂ cám xức hành vĩ KỂt hành vĩ cửa học sinh đuợc cải thiẾn, học sinh cỏ lòng tụ tốn động lục cao tâng cường kỉ nâng xã hội (Toumaki & CrEciticello, 3003) Cách làm đâm bảo học sinh tích cục tham gia thục nhiệm vụ nỏ tạo điỂu kiện cho học sinh nhận nội dung phân hồi túc thời với nhịp độ phù hợp (DuGaul, 199Ö) Các nghìÊn cưu việc học sinh ho trợ lẫn cỏ thể giủp nâng cao kết học tập cửa học sinh, đặc biệt việc học môn Toán (Britz, Dixon & McLaughlin, 1909) học sinh ho trợ học sinh nhận hỗ trợ đạt kết học lập tot hon, đỏ ảnh hương thể rõ rệt với khả tụ tìm khái niệm cửa học sinh ho trợ Tuy nhìÊn, việc huỏng dẫn cho học sinh trước thục ho trợ cách giải thích mục đích, lí kỉ thuật học hợp tác quan trọng Trong đỏ nhài mạnh sụ hợp tác ganh đua, dạy học sinh thục tổt vai trò nguửi ho trợ người nhận hỗ trơ (Fulk & King, 3001) Webb (1909) điỂu kiện cần dâm bảo để cỏ hoạt động học sinh ho trơ lẫn hiệu quả: học sinh ho trợ cần cỏ trợ giủp phù hợp phân tích kỉ càng, vào đứng thời điểm dế hiểu đổi với học sinh nhận ho tru Học sinh ho trợ cần tạo hội cho học sinh nhận ho trợ sú dụng thông tin mỏi, đồng thời học sinh nhận ho trợ cần tận dụng hội đỏ PHUƠNG PHÄP Mâu Chứng thục nghìÊn cúu trÊn đổi tượng học sinh hai lớp: HS lớp 4G (năm thú bổn trung học sờ) thuộc trình độ Bình thường học hệ năm trung học sờ (Normal Academic) Giáo vĩÊn toán giảng dạy lớp năm, giáo vĩÊn nhiệm lớp Giáo vĩÊn hiểu rõ khả nâng tính cách cửa học sinh lớp HS lớp 2F (năm thú hai trung học sờ), giáo vĩÊn toán giáo vĩÊn nhiệm nén cỏ khả nâng lĩnh hoạt phân nhỏm học sinh xếp cho ngồi cho em Giáo viên cỏ nhiều hội quan sát hiểu rõ học sinh Cồng cụ đo quy trình nghiên cứu vào đầu năm học, giáo viÊn giới thiệu vỂ cách học sinh ho trợ lẫn lớp, nhấn mạnh yếu tổ cổt lỗi đổi với thành công hoạt động ho trợ tinh thần hợp tác ganh đua lẫn Theo Fulk King (2001): phương pháp phân cặp học sinh xếp hạng học sinh theo thú tụ khả phân làm hai nhỏm Những học sinh danh mục phân cặp với học sinh danh mục 2, tránh trường hợp khả cửa học sinh cặp chênh Thú tụ xếp hạng cửa học sinh lớp thục dụa trÊn kết thi cuổi năm cửa năm học trước cửa lớp 2F kết kiểm tra lớp trước đỏ cửa lớp 4G Sau đỏ học sinh nghe giáo viên giỏi thiệu hoạt động cửa người ho trợ người nhận ho trơ Hoạt động khảo sát trước tác động thục nhằm thu thập thông tin vỂ nhận thúc hành vĩ cửa học sinh học môn Toán Sau đỏ giáo vĩÊn thục s đến 10 giử học, hoạt động hướng dẫn cho học sinh ho trơ học sinh nhận ho trơ làm việc tuần Sau moi họ c, giáo vĩÊn ghi lại quan sát cửa minh nhìn lai trình để tìm cách cải thiện cho dạy Học sinh khuyến khích viết nhật kí, nhìn lại hiệu học cám nhận vỂ sụ giúp ích cửa học sinh ho trơ Sau đỏ, tiến hành khẳo sát sau tấc động để tìm hiểu nhận thúc cửa học sinh vỂ thay đổi hành vĩ thân học môn Toán THU THẬPV PHÂN TÍCH DŨ LIỆU Khảo sát trước sau tác động Qua khảo sát (xem bảng 1): học sinh nhận thấy hoạt động hỗ trơ lẫn cách làm hiệu đâm bảo cho em tham gia tích cục thục nhiệm vụ học môn Toán Bảng 1: Tụnhậnthúc vỂ hành vĩ thục nhiệm vụ Trong gi ò To án Tôi cổ gắng hết súc Tôi chăm diu Tôi không lãng phí thời gian ngồi chờ giáo viên hướng dẫn phân hoi Tôi thường không Lớp 2F Lớp 4G Truức tác động 67,6% Sau tác động Truức Sau tác tác động động 75,6% 93,3% 100% 51,4% 69,4% 00% 96,0% 16,2% 16,7% 50% 73,3% 40,6% 52,0% 50% 90,0% 29,7% 61,1% 53,3% 73,3% lơ mơ ngủ gật Tôi không ngồi đán thòi gian đến kết thúc học Sau thục hoạt động học sinh ho trơ lẫn nhau, nhìỂu học sinh cho biết em tâm Toán không ngủ gật hay lơ mơ NhìỂu học sinh cám thấy em không lãng phí thời gian đợi giáo vĩÊn hướng dẫn phản hồi em cỏ thể kiểm tra câu trả lời với bạn nhỏm ho trợ Các em không tượng đếm tùng phút học kết thúc em hoàn toàn bị cuổn hút vào nhiệm vụ đuợc giao Nội ảimgnhậtỉá củahọcsinh Phân tích nội dung nhật kí cửa học sinh sau moi học khẳng định việc học sinh ho trợ lẫn cỏ thể mang lai tác động tích cục đổi với hành vĩ thục nhiệm vụ giữ toán Khi học sinh không chắn việc ho trợ lẫn cỏ thể mang lại điỂu gì, em chia se lũ lắng thay thục nhiệm vụ, em lại nói chuyện với yêu cầu làm việc theo nhỏm hỗ trợ Ban đầu, học sinh ghi nhât kí: “Em không chắn việc hỗ trơ lẫn nào? Ý tương đầu tìÊn cửa em học sinh dạy lẫn nhau" (Hamì ) “Thường em tụ làm việc Em nghĩ lằng việc học sinh hỗ trợ lẫn không tổt bạn ho trợ cỏ thể làm em lập trung" (Guan ) “Em làm để ho tru bạn khác, chí phải dạy bạn nào? Em phải nói với bạn Em phải dạy bạn cách nào" ( ) “ Em cảm thầy khòng quen cỏ bạn hỗ trữ lầm việ c vỏi minh" Sau vài tuần, nội dung nhât kí cửa em cỏ dấu hiệu tích cục Các em thích làm việc động việc tìm kiếm tụ nguyện hỗ trợ đuợc giao nhiệm vụ làm việc theo cặp Những học sinh nhận ho trợ nhận thấy nhờ cỏ hỗ trợ bạn, em tập trung học cỏ cải thiện kết môn học Các em không lãng phí thời gian chờ sụ ho trơ cửa giáo vĩÊn “Với sụ ho trợ cửa bạn, việc học cửa em tiến hai đỂu tập trung vào nhiệm vụ không phí thời gian nói chuyện riêng" ( ) “Em học tổt bạn ho tru Em hiểu bạn nhìỂu tình bạn cửa chứng em ngày' gắn bỏ" ( ) “Em học đuợc rẩtnhìỂu điỂu- Học thầy không tày học bạn- Em hiểu vấn đỂ nhanh bình thường" ( ) “Ban đầu em cảm thấy thiếu tụ tin phẳi học tù bạn, nhận th^tấtcấcácloicủamìnhchĩlầdobátcẩn, em cảm thấy hi vong hon" ( ) “Hoạt động này' tổt em nhận sụ hỗ trợ tù người khác" ( ) Các học sinh ho trợ chia se em thích tương tác gấn kết với bạn lớp Một sổ học sinh cho biết em cần chủ ý học hiểu rõ khái niệm để giủp bạn Một sổ khác cho biết em cần trờ thành tán gương cho bạn học sinh nhận ho trợ cám thấy đạt đuợc thành công bạn học tổt “Mặc dù đôi lúc bạn nhận ho trợ làm em nhãng, việc học giúp em học nhìỂu hơn" ( ) “Hoạt động không đơn giản dạy lẫn mà khuyến khích tương tác, tàng cường tình bạn gắn bỏ ĐiỂu giúp chứng em tập trung vào học nhiệm vụ giao" ( ) “Chúng em cỏ thể nhausuy nghĩ thay nghĩ mình" ( ) “Em vui bạn học sinh ho trợ hiểu câu hối cửa mình" ( ) “Em cám thấy vui thân bạn hỗ trợ học nhiều hơn" ( ) Em cám thấy vui cỏ cám giác minh người hiểu biết Em cám thấy lo lắng bục bội bạn học sinh nhận ho trơ không hiểu mình." Nội ảimgnhm ỉại trình giáo viên Việc so sánh nội dung nhìn lai trình cửa hai giáo viên cho thấy hai đỂu £ặp phẳi vấn đẺ phát sinh thục hoạt động học sinh hỗ trơ lẫn nhau, cỏ sổ học sinh cám thấy không thoẳi mái với bạn cặp nÊn giáo vĩÊn cần phải sấp xếp lại Giáo vĩÊn lo lắng thấy lớp học ồn sổ học sinh nói chuyện riÊng thục nhiệm vụ Học sinh không chắn sổ thuât ngữ toán học nÊn chuyển sang nói tiếng mẹ đe thảo luận Giáo viên nhắc nhờ học sinh sú dụng tiếng Anh thâo luận nhấn mạnh việc sú dung sác thuật ngũ toán học dạy khái niệm phần đầu học Giáo vĩÊn khuyến khích học sinh tạo hội cho bạn thục vai trò cửa mình, đồng thời ghi lại điỂu không hài lòng vỂ việc làm cửa bạn Sau thời gian, giáo viên quan sát thấy lớp học ồn ào, nói chuyện phìẾm giảm Học sinh tham gia thảo luận nhìỂu nội dung toán học nói chuyện riêng Các em sú dụng thuật ngũ toán học thành thạo Học sinh chăm vầo học mau chỏng hoàn thành nhiệm vụ giao Các em độngyÊu cầu giúp đữkhi không chắn Đôi khoảng cách học sinh hỗ trợ học sinh nhận hỗ trợ mử dần cỏ sụ hoán đổi vai trò, phụ thuộc vào việc gặp khỏ khăn Các cặp học sinh tìm dối sụ hỗ tro cặp khác hoàn thành nhiệm vụ giao TỎM TẮT KẾT QUẴV BÂN LUẬN Tóm lại, kết nghìÊn cúu cho thấy việc học sinh ho trợ lẫn hoạt động hữu ích, dâm bảo học sinh thục nhiệm vụ học toán Học sinh phân cặp với học sinh khác để học tập cỏ thể tìm kiếm hỗ tru phẳn hồi túc thời cách dế dàng tù bạn Học sinh hỗ trợ thục nghiêm tủc vai trò minh cổ gắng chủ ý họ c để sẵn sàng trợ giủp bạn Chứng quan sát thấy hầu hết học sinh thích đuợc tạo hội lìÊn kết hợp tác với Hành vĩ lớp học cửa em cải thiện, em trờ thành nguửi học tập độc lập Việcphân tích kết sổ bầi kiểm tra gần sổ học sinh nhận ho trợ đạt điểm cao môn Toán Sụ cải thiện điểm sổ thể rõ rệt nhỏm học sinh yếu Tuy nhìÊn, chứng cám thấy chưa đầy đủ đua lí cho sụ cải thiện tác động cửa hoạt động học sinh ho trợ lẫn Khi thục hoạt động này, giáo vĩÊn nhận thúc tổt nhu cầu áp dụng phù hợp mò hình hỗ tru, đỏ hương dẫn học sinh tụ tìm câu trả lòi cách đặt câu hối thay đua đáp án vội vàng Do đỏ, học sinh học cách thảo luận với suy nghĩ kỉ không tìm đến câu trả lời cửa giáo vĩÊn KẾT LUẬN V KHUYẾN NGHỊ NghìÊn cứu cửa chứng tối buỏc đầu việc khám phá hoạt động dạy học mang lại sụ cải thiện hành vĩ thục nhiệm vụ lớp học chứng áp dụng chu trình nghìÊn cứu: “Mỉìn ỉại tìình, ỉập hểhoạch, ứlực tảcđộng, quan sát”trong nghĩÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng vào nghìÊn cưu Việc thu thập liệu tập - - trung yếu vào việc học sinh chấp nhận ho trợ lẫn toán thay đổi hành vĩ học sinh đổi với việc học môn Toán HS ho trợ lẫn phuơng pháp thu hủt sụ tham gia cửa học sinh phù hợp với triết lí đổi giáo dục cửa Singapore “Dạy ít, học nhìỂu" Những học sinh học tổt cỏ vai trò học sinh hỗ trơ giải thích, đặt câu hối đưa phân hồi thữi điểm thích hợp Học sinh nhận hỗ trơ hường lợi nhờ giải thích khuyến khích đặt câu hối mà không sợ bị lúng tứng trước lớp Học sinh đuợc tạo hội để thảo luận vỂ việc học phổi hợp, hợp tác với Cuổi cung, chứng xin đẺ xuất sổ kiến nghị sau cho nhà giáo dục cỏ mong muốn thục hoạt động học sinh hỗ tru lẫn lớp học: ĐỂ đạt hiệu ÍDĨ đa hoạt động học sinh ho trơ lẫn nhau, giáo vĩÊn nÊn linh hoạt việc sấp xếp học sinh theo cặp, khuyến khích học sinh đua phẳn hồi tức thời vỂ hoạt động cửa bạn học sinh cặp Dụa vào phẳn hồi này, giáo viên cỏ thể xép lai hợp lí cặp học sinh ho trợ học sinh nhận ho trợ Các nhiệm vụ giao nên cỏ độ khỏ định để học sinh nhận hỗ trợ cỏ thể học hỏi tù học sinh hỗ trơ Tuy nhiên nhiệm vụ khỏ cỏ thể khiến hầu hết học sinh phải nhờ đến sụ hỗ trợ giáo vĩÊn, không đạt mục đích hoạt động học sinh ho trợ lẫn Giáo vĩÊn cần đâm bảo cỏ sụ huỏng dẫn đầy đủ đổi với nhiệm vụ khỏ F TAI LIẸU THAM KHAO Trần Bá Hoành, vấn đề giflo Ĩĩĩên, nghiền cứu ỉí ỉuận thực tiên, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2006 Dụ án Việt- BỈ, Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dựng, NXB Đại học Sư phạm, Hà N ôi, 2009 ... cách thúc thục đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng truững trung học sờ Vẽ kĩ - Xác định đỂ tài nghìÊn cứu; - Lựa chọn thiết kế; - Đo lường- thu thập liệu; - Phân tích liệu; - Báo cáo kết... cứu khoa học sư phạm úng dụng gồm: (1) xác định đỂ tài nghìÊn cứu; (2) Lụa chọn thiết kế nghiÊn cứu; (3) Đo luửng- Thu thập liệu; (4) Phân tích liệu; (5) Báo cáo kết nghìÊn 62 cứu Xác định đe tãi... - Các sổ liệu liệu cỏ lĩÊn quan - Hạn chế cửa giải pháp Với thông tin thu được, người nghìÊn cứu xây dụng mô tả giải pháp thay cho nghiên cứu cửa Lủc cỏ thể bước đầu xác đmh tên đề tài nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS26 , Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS26 , Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS26

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay