Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS18

50 27 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:59

Module 18: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Nội dung : Tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực đặc trung phương pháp dạy học tích cực nhiệm vụ 1.Phương pháp dạy học tích cực Đặc trưng cùa phương pháp dạy học tích cực Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học sinh: Trong PPDH tích cục, người học- đổi tượng hoạt động “dạy", đồng thời thể cửa hoạt động “học"- cuổn hút vào hoạt động học tập GV tổ chúc đạo, thông qua đỏ tụ lục khám phá điỂu chua nõ không phẳi thụ động tiếp thu tri thúc GV sấp đặt Được đặt vào tình đòi sổng thục tế, người học trục tiếp quan sát, thâo luận, làm thí nghiệm, giải vấn đề đặt theo cách suy nghĩ minh, tù đỏ nắm đuợc kiến thúc kỉ mới, vùa nắm phương pháp “làm ra" kiến thúc, kỉ đỏ, không rập theo khuôn mẫu sẵn cỏ, đuợc bộc lộ phát huy tiềm sáng tạo Dạy theo cách này, GV khòng gián đơn truyền đạt tri thúc mà hướng dẫn hành động, chương trình dạy học phẳi giúp cho tùng HS biết hành động tích cục tham gia chương trinh hành động cộng đong a Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học: Phương pháp tích cục xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho HS không biện pháp nâng cao hiệu day học mà mục tìÊu dạy học Trong xã hội đại dang biến đổi nhanh - với sụ bùng nổ thông tin, khoa học, kỉ thuật công nghệ phát triển vũ bão - nhoi nhét vào đầu óc HS khổi lương kiến thúc ngày nhìỂu Phải quan tâm dạy cho HS phuơng pháp học tù bậc Tiểu học lên bậc học cao phải trọng Trong phương pháp học cổt lõi phuơng pháp tụ học NỂu rèn luyện cho người học cồ đuợc phuơng pháp, kỉ năng, thỏi quen, ý chí tụ học tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lục von cỏ moi người, kết học tập nhân lÊn gáp bội vi vậy, ngày này' người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trình dạy1học, no lục tạo sụ chuyển biến tù học lập thụ động sang tụ học động, đặt vấn đỂ phát triển tụ học trưững phổ thông, không tụ học nhà sau lÊn lớp mà tụ học tiết học cỏ sụ huỏng dẫn cửa GV b c Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học hợp tác Trong lớp học, trình độ kiến thúc, tư cửa HS đồng tuyệt đổi nên áp dung phương pháp tích cục buộc GV HS phải chấp nhận sụ phân hoá cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, học thiết kế thành chuỗi công tác độc lập Ắp dụng phuơng pháp tích cục trình độ cao sụ phân hoá lớn Việc sú dụng phương tiện CNTT nhà trưững đáp úng yéu cầu cá thể hoá hoạt động học tập theo nhu cầu khả cửa moi HS Tuy nhìên, học tập, tri thúc, kỉ nâng, thái độ hình thành hoạt động độc lập cá nhân Lớp học môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nén moi quan hệ hợp tấc cá nhân đường chiếm lĩnh nội dung học tập Thòng qua thảo luận, tranh luận tập thể, ý kiến cá nhân bộc lộ, khẳng định hay bác bố, qua đỏ người học nâng minh lên trình độ Bài học vận dụng vốn hiểu biết kinh nghiệm sổng cửa người thầy giáo Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác đuợc tổ chúc cẩp nhỏm, tổ, lớp trưững Đuợc sú dụng phổ biến dạy học hoạt động hợp tác nhỏm nhỏ đến người Học tập hợp tác lam läng hiệu học tập, lủc phải giãi vấn đẺ gay cấn, lủc xuất thục sụ nhu cầu phổi hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung Trong hoạt động theo nhỏm nhố cỏ tượng ỷ lại; tính cách, nâng lục cửa moi thành vĩÊn bộc lộ, uổn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chúc, tĩnh thần tương trơ Mô hình hợp tác 3Q hội đua vào đòi sổng học đường làm cho thành vĩÊn quen dần với sụ phân công hợp tác lao động xã hội Trong kinh tế thị trường xuất nhu cầu hợp tác xuyên quổc gia, lìÊn quổc gia; nâng lục hợp tấc phải trô thành mục tìÊu giáo dục mà nhà trường phải chuẩn bị cho HS ả Kết hợp đảnh gũicủa thầy vởĩ tự đảnh gĩả trỏ Trong dạy học, việc đánh giá HS không nhằm mục đích nhận định thục trạng điỂu chỉnh hoạt động học cửa trò mà đồng thời tạo điẺu kiện nhận định thục toang điểu chỉnh hoat động dạy thầy Trước GV giữ độc quyền đánh giá HS Trong phương pháp tích cục, GV phẳi hướng dẫn HS phát triển kỉ tụ đánh giá để tụ điỂu chỉnh cách học LĩÊn quan với điỂu này, GV cần tạo điỂu kiện thuận lợi để HS tham gia đánh giá lẫn Tụ đánh giá đứng điẻu chỉnh hoạt động kịp thòi lục cần cho sụ thành đạt sổng mà nhà trường phải trang bị cho HS Theo hướng phát triển phương pháp tích cục để đầo tạo người động, sỏm thích nghĩ với đời sổng xã hội thi việc kiểm tra, đánh giá dùng lại yỀu cầu tái kiến thúc, lặp lại kỉ học mà phải khuyến khích tri thông minh, óc sáng tạo việc giải tình huổng thục tế Với sụ trợ giúp cửa thiết bị kỉ thuật, kiểm tra, đánh giá không công việc nặng nhọc đổi với GV, mà lại cho nhìỂu thông tin kịp thời để linh hoạt điỂu chỉnh hoạt động dạy, đạo hoạt động học Tù dạy học thụ động sang dạy học tích cục, GV không đỏng vai trò đơn nguửi truyền đạt kiến thúc, mà trô thành người thiết kế, tổ chúc, huỏng dẫn hoạt động độc lập theo nhỏm nhỏ để HS tụ lục chiếm lĩnh nội dung học lập, động đạt mục tìÊu kiến thúc, kỉ năng, thái độ theo yéu cầu chương trình TrÊn lớp, HS hoạt động chính, GV cỏ VẾ nhàn nhã Nhưng soạn giáo án, GV phải đầu tư công súc, thời gian nhìỂu so với kiễu dạy học thụ động mói cỏ thể thục lÊn lớp với vai trò người gợi mô, xúc tác, động viên, cổ vấn, trọng tài hoạt động tìm tòi hào húng, tranh luận sôi cửa HS GV phẳi cỏ trình độ chuyên môn sâu rộng, cỏ trình độ sư phạm lành nghỂ mỏi cỏ thể tổ chúc, hướng dẫn hoạt động cửa HS mà nhìỂu dìến biến tầm dụ kiến cửa GV Noi dung TIM HIEU VE PHLiONG PHAP DAY HOC GOI MO - VAN DAP Hoat dong Tim hieu ve phtidng phap day hoc gdi m# - van dap NHIEM VU Ban hay doc va nghi£n cuu nhung thong tin co ban cua hoat dong d£ lamro: Ban ch^t cua PPDH god mo- vin dap va quy tiinhthuchi^nno Chi nhung uu diem, nhung han chi? va nhung diem cin luu y v£ phuong phap day ho c Liy vi du minh hoa THONG TIN CO BAN Phuong phap khoi thuy tu cach day hoc cua Xocrat D§y la mot PPDH thucmg xuyfcn duoc v£n dung day hoc cac mon hoc truimg THCS Ban chat cua PPDH gdi mcf, van dap Phuong phap vian dap la qua trinh tuong tac giua GV vaHS, duoc thuc hi£n thong qua h£ thong cau hoi va cau tra 16i tuong ung v£ mot chu d£ nhiat djnh duoc GV dat Qua vi£c tra 16i h£ thong cau hoi dim dat cua GV, HS th£ hi£n duoc suy nghi, y tuong cua minh, tu kham pha va linli hoi duoc doi tuong hoc tSp D&y la PPDH ma GV khong true ti^p dua nhung kitin thuc hoan chinh ma huong d§n HS tu timg buoc di£ cac em tu tim ki^n thuc moi phai hoc Can cu vao tinh chit hoat dong nhian thuc cua HS, ngu6i ta phian bi£t cac loai: vian dap tai hi£n, vian dap giai thich minh hoa va vian dap tim tdi - Vt$n dap tai hi&n: duoc thuc hi£n nhung cau hoi GV dat chi y£u ciu HS nhac lai ki^n thuc da bifit va tra 16i dua vao tri nho, khong cin suy lu§n Vin dap tai hi£n co nguon goc tu ki£u day hoc giao di£u Li lu§n day hoc hi£n dai khong xem vlin dap tai hi£n la mot phuong phap co giá trị sư phạm Loại vấn đáp nÊn sú dụng hạn chế cần đặt mổi lìÊn hệ kiến thúc dã học với kiến thúc sấp học củng cổ kiến thúc vùa học - Vấn âảp gĩải ứiích mmh hoạ thục câu hối cửa GV đua cỏ kèm theo ví dụ minh hoạ (bằng lời hình ảnh trục quan) nhằm giúp HS dế hiểu, dế ghi nhớ Việc áp dụng phương pháp cỏ giá ửị sư phạm cao khỏ đòi hối nhìỂu công súc cửa GV chuẩn bị hệ thong câu hối thích hợp Phương pháp này' đuợc áp dụng cỏ hiệu sổ truững họp, GV biểu diễn phương tiện trục quan - Vấn âảp ũm tòi (hay vấn đáp phát hiện): loại vấn đáp mà GV tổ chúc sụ trao đổi ý kiến- kể tranh luận- thầy với lớp, cỏ trò với trò, thông qua đỏ, HS nắm đuợc tri thúc Hệ thổng câu hỏi sấp đặt hợp lí nhằm phát hiện, đặt giải vấn đỂ sác định, buộc HS phải lĩÊn tục cổ gang, tìm tòi lữi giải đáp Trong vấn đáp tìm tòi, hệ thong câu hỏi cửa GV giữ vai trò đạo, định chất lượng lĩnh hội cửa lớp học Tiật tụ logic câu hỏi huỏng dẫn HS tùng bước phát chất cửa sụ vật, quy luật cửa tượng, kích thích tính tí ch cục tìm tòi, sụ ham muổn hiểu biết cửa HS Quy trình thực TntớcgìờhọG - Bưóc 1: Xác định mực tiêu học đổi tưọng dạy học xác định đơn vị kiến thúc, kĩ học tìm cách dìến đạt nội dung duỏi dạng câu hối gợi ý, dẫn dất HS - Bưóc 2: Dụ kiến nội dung câu hỏi, hình thúc hỏi, thòi điểm đặt câu hối (đặt câu hỏi cho nào?), trình tụ cửa câu hỏi (câu hối trước phải làm nỂn cho câu hỏi tiếp sau định huỏng suy nghĩ để HS giải vấn đỂ) Dụ kiến nội dung câu trả ỉờí HS, đỏ dụ kiến “lo hổng" vỂ mặt kiến thúc khỏ khăn, sai lầm phổ biến mà HS thuửng mác phải Dụ kiến câu nhận xét trả lời GV đổi với HS - Bưóc 3: Dụ kiỂn câu hối phụ để tuỳ tình hình tùng đổi tương cụ thể mà tiếp tục gợi ý, dẫn dắt HS Trong gìờhọc - Bưóc 4: GV sú dụng hệ thiổng câu hối dụ kiỂn (phù hợp với trinh độ nhận thúc tùng loại đổi tượng HS) tiến trình dạy ý thu thập thởng tm phản hổĩtùphía HS Sau gìờhọc GV ý rút kinh nghiệm vỂ tính rõ rang, sác trật tụ logic cửa hệ thống câu hối đuợc sú dụng dạy Ưu điếm - Vấn đáp cách thúc tổt để kích thích tư độc lập cửa HS, dạy HS cách tụ suy nghĩ đứng đắn Bằng cách này, HS hiểu nội dung học tập họ c vẹt, họ c thuộ c lòng - Gợi mủ vấn đáp giúp lôi cuổn HS tham gia vào học, làm cho không khí lớp học sôi nổi, sinh động, kích thích húng thú học tập lòng tụ tin cửa HS, rèn luyện cho HS nàng lục dìến đạt sụ hiểu biết cửa hiểu ý dìến đạt cửa người khác - Tạo mỏi trường để HS giúp đỡ học tập HS cỏ điểu kiện học tập bạn nhỏm, cỏ điẺu kiện tiến trình hoàn thành nhiệm vụ giao - Giúp GV thu nhận túc thời nhìỂu thông tin phản hồi tù phía người học, trìsụ chuý cửa HS; giúp kiỂmsoáthành vĩ HS quản lí lóp học Ở GV giổng nguửi tổ chúc tìm tòi, H s giổng người tụ lục phát kiến thúc mói, kết thúc đằm thoẹi, HS cỏ nìỂm vui cửa sụ khám phá, vùa nắm đuợc kiến thúc mỏi, vừa nắm cách thúc tủi kiến thúc đỏ, trường thành thÊm buỏc trình độ tư Cuổi đoạn đàm thoại, GV cần biết vận dụng Ỷ kiến cửa HS để kết luận vấn đẺ đặt ra, cồ bổ sung, chỉnh lí cần thiết Lam vậy, HS húng thú, tụ tin thấy kết luận thầy cồ phần đỏng góp ý kiến cửa Dân dắt theo phương pháp vấn đáp tìm tòi nõ ràng nhiều thòi gian phương pháp thuyết trình giảng giải kiến thúc HS lĩnh hội chắn hơn4 nhìỂu Hạn chẽ Hạn chế lớn cửa phương pháp vấn đáp ]à khỏ soạn thảo sú dụng hệ thong câu hỏi gợi mủ dẫn dắt HS theo đỂ quán Vì đòi hối GV phải cỏ sụ chuẩn bị lất công phu, không, kiến thúc mà H s thu nhận qua trao đổi thiếu tính hệ thổng, tản mạn, chí vụn vặt NỂu GV chuẩn bị hệ thong câu hỏi khòng tot, dẫn đến tình trạng đặt câu hối không nõ mục đích, đặt câu hỏi mà HS dế dàng trả lòi cỏ không Hiện nay, nhiều GV thường gặp khỏ khăn xây dụng hệ thống câu hối không nắm trình độ cửa HS, thưững sau đặt câu hối nÊu gợi ý câu trả lời khiến HS rui vào trạng thái bị động, không thục sụ làm việc, ỷ lai vào gợi ý cửa GV - Khỏ kiỂm soát trình học tập cửa HS (cỏ nhĩỂu tình bất ngờ câu trả lời chí câu hối tù phía cửa người học, học dễ lệch hướng câu hỏi vụn vặt, không quán) - Khỏ soạn xây dung đáp án cho câu hỏi mô (vì phương án trả lòi cửa HS không giổng nhau) Một sõ lưu V Khi soạn câu hối, GV cần lưu ý yÊu cầu sau đây: - Câu hỏi phải cỏ nội dung xác, rõ ràng, sát với mục đích, yỀu cầu cửa học, không làm cho nguửi học cỏ thể hiểu theo nhiều cách khác - Câu hối phẳi sát với tùng loại đổi Ueợng HS, nghĩa phẳi cỏ nhiỂu câu hối múc độ khác nhau, không dế không khỏ GV cỏ kinh nghiẾm thường tố cho HS thấy câu hối đỂu cỏ tầm quan trọng độ khỏ (để HS yếu cỏ thể trả lời câu hối vừa súc mà không cỏ cám giác tụ ti cỏ thể trả lời câu hối dế không quan trọng) - Cùng nội dung học tập, mục đích nhau, GV cỏ thể sú dụng nhĩỂu dạng câu hối với nhĩỂu hình ữi úc hối khác Bèn cạnh câu hỏi cần chuẩn bị câu hỏi phụ (trên sờ dụ kiến câu trả lời cửa HS, đỏ cỏ thể cỏ câu trả lời sai) để tuỳ tình hình thục tế mà gợi ý, dẫn dắt tiếp NÊn ý đặt câu hối mờ để HS đưa nhìỂu phuơng án trả lời phát huy tính tích cục, sáng tạo HS Câu hối GV sú dụng với mục đích khác nhau, khâu khác trinh dạy học quan trọng khỏ sú dụng khâu nghiÊn cứu tài liệu mỏi Trong khâu dạy mỏi, câu hối sú dụng phương pháp khác quan trọng phương pháp vấn đắp - Loại câu hỏi vấn âảp tảih iện thường đuợc sú dụng khì: 4- HS chuẩn bị học 4- H s thục hành, luyện tập 4- HS ôn tập tài liệu học - Loại vấn đáp - thích, trành hoạ sú dụng cáctruònghcip sau; 4- HS cỏ thông tin bản- GV muổn HS sú dung thông tin tình huổng mỏi, phúc tạp 4- HS tham gia giải vấn đỂ đặt 4- HS cuổn hút vào thảo luận sôi sáng tạo - Loại vấn đáp tìm tòi dù đuợc sú dung liÊng rẽ, cỏ tác dụng kích thích suy nghĩ tích cục vấn đáp tìm tòi phuơng pháp dang cần phát triển rộng rãi Muiổn vậy, GV phải đầu tư vào việc nâng cao chất lượng câu hối, giảm sổ câu hối cỏ yÊu cầu thấp mặt nhận thúc (chỉ đòi hối tái kiến thúc sụ kiện), tàng dần số câu hối cỏ yÊu cầu cao vỂ mặt nhận thúc (đòi hối sụ thông hiểu, phân - tích, tổng hợp, khái quát hoá, hệ thong hữá, vận dụng kiến thúc dã học) Sụ thành công cửa phuơng pháp gợi mờ vấn đắp phụ thuộc nhìỂu vào việc xây dụng hệ thốngcâu hỏi gọi mờ thích hợp (và phụ thuộc vào nghệ thuật giao tiếp, úng xủ dẫn dắt cửa GV) Ví dụ ví ảụmmh hoạ quamồn Ngữ vãni Lớp tù Hán Việt vàn thơ vãn trung đại Việt Nam thơ Đường cỏ thể gây trú ngại định cho HS tiếp nhận cám thụ vàn học Đây hội để GV rèn luyện cho HS kỉ suy nghĩ, tìm hiểu vân Nâng lục sư phạm người GV thể qua việc đưa câu hối giúp HS suy nghĩ tìm tòi cách tổ chúc cho HS tích cục giải câu hối đỏ Qua hệ thổng câu hối, HS cồ đuợc định huỏng co để tìm hiểu, thường thúc, đánh giá tác phẩm vân học theo đứng nguyÊn tấc tiếp nhận nghệ thuật Một sổ câu hối tính chất cửa tùng câu phần đọc hiểu vàn ĐậngPhongNha (Ngữ vãn 6): Cẩu li Vì động Phong Nha đuợc coi “Đệ kì quan"? Câu này' câu hướng dẫn vừa khám phá chất cửa vàn bản, vùa tạo ấn tượng thẩm mĩ ban đầu nội dung phân ánh cửa vàn Cầu 2i Bài vàn cỏ thể chia thành hai hay ba đoạn? NỂu hai đoạn cách chia nội dung cụ thể cửa tùng đoạn gì? N Ểu ba đoạn thi cách chia nội dung cụ thể cửa tùng đoạn gì? Đây câu hối giúp HS tìm hiểu phát bổ cục (kết cẩu) vân dụng ý nghệ thuật cửa nhà vàn qua tùng phần vàn Trong câu hỏi này, thêm yêu cầu “Giải thích lại chia đoạn vậy?" câu hối lại nâng lên múc độ cao hơn- múc vận dụng, Cầu 3: Cảnh sấc động Phong Nha miÊu tả theo trình tụ nào? Trong động cỏ phận đẹp nào? Đây câu hối gợi tìm khái quát vấn đỂ nội dung nghệ thuật cửa vàn ví ảụmmh hoạ quamồn Toổni Khi luyện tập vỂ hệ thúc vỂ cạnh đưững cao tam giác vuông (Hình học láp 9) cỏ thể yÊu cầu HS tính X, y hình vẽ bÊn Khi hướng dẫn H s giải toán cỏ thể sú dung hệ thổng câu hối sau: - Bài toán cho yếu tổ gì? g Cần sác định yếu tổ nào? - NÊnr tính đại lượng trước, VI sao? Tĩnhođược y Acách J dụng hệ thúc nào? - Tĩnh xbằng cách - Cò cách nầo khác để tính X? -, nào? sú nào? sú dụng hệ thúc nào? ví âụminh hoạ CỊuamỒn Lịch Síỉi Hoạt động GV Hoạt động HS GV treo đồ - NghiÊn cứu SGK quổc gja cổ đại - Thảo luận nhỏm PhươngĐòng - Quan sát tranh đặt câu hối - ĐiỂu khiển HS quan H oàn thầnh sơ đồ sau: sát thảo luận vỂ búc tranh khắc tưững đá mộtlãngmộ Ai Cập gian Đặc điểm - Làm tập: ĐiỂn Tèn Thòi tiếp vào chỗ sơ quốc gia cổ hình thành địa bàn đại Phương đồ Đông - NghẾ Hoạt động Tóm tắt phương pháp gợi mở - vấn đáp GV cỏ thể tóm tắt PPDH này.bằng đồ tư theo gợi ý sau: Hoạt động Đẽ xuãt ví dụ (một dạy) vẽ phương pháp gỢi mở - vãn đáp GV đẺ xuất ví dụ (một dạy) phương pháp gợi mủ - vấn đáp môn học cửa Hoạt động Thảo luận nhóm phương pháp gỢi mở - vãn đáp ví dụ đẽ xuãt Hoạt động Gọi ý: Vận dụng PPDH chuyên môn cửa vào tình dạy học nào: dạy mới, hay luyện tập, ôn lập, cúng cổ kiến thúc hay thục hành, thí nghiệm, - Những khỏ khăn vận dụng PPDH Ví dụ đỂ xuất đặc trung cho PPDH chua hay cỏ thể sú dung với PPDH nầo khác, Hoạt động Đánh giá tự đánh giá GV tụ rút ưu, nhược điểm cách sú dụng phương pháp gợi mờ- vấn đáp mòn học cửa nhằm đạt hiệu cao Tham kháo đồ tư tóm tắt PPDH để đổi chiếu với kết Hoạt động2 trÊn Nội dung TÌM HIỂU VÊ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIÀI QUYẼT VÃN ĐÊ NHIỆM VỤ Bạn dọc kĩ thông tim Hoạt động để làm nõ: Bản chất cửa phương pháp dạy học phát giải vấn đỂ; quy trình thục nỏ Chỉ ưu điểm, hạn chế điểm càn lưu ý vỂ phương pháp dạy học phát giải ván đỂ Lấy ví dụ hoạ THÔNG TIN Cơ BÀN Hoạt động Tìm hiểu vẽ phương pháp dạy học phát giải vãn đẽ Tù năm 1960, GV làm quen với thuật ngũ “dạy học nÊu vấn đỂ" chua vận dung thành thạo, cỏ người cho lằng, thuật ngũ “nÊu vấn đỂ" cỏ thể gây hiễu lầm GV nêu vấn đẺ để HS giải quyết, đỏ đỂ nghị thay “nêu vấn đỂ" “gợi vấn đỂ" Thục ra, trước hết cần tập dượt cho HS khả phát vấn đỂ tù tình huổng học tập thục tiến Đây khả cỏ ý nghĩa lất quan trọng đổi với nguửi không phẳi dễ dàng mà cỏ Mặt khác, sụ thành đạt đời không tùy thuộc vào lục phát kịp thời ván đỂ nảy sinh thục tiến mà bước quan trọng giải hợp lí vấn đỂ đặt Vì vậy, ngày nguửi ta cỏ xu hướng dùng thuật ngũ “dạy học giải vấn đỂ" “dạy học nÊu giài vấn đỂ", “dạy học phát giải vấn đỂ" Đàn chãt PPDH phát vã giải quyẽt vãn đe Dạy học phát giải vấn đẺ (PH&GQVĐ) PPDH đỏ GV tạo tình huổng cỏ ván đỂ, điỂu khiển HS phát ván đỂ, hoạt động tụ giác, tích cục, động, sáng tạo để giải vấn đỂ thông qua đỏ chiếm lĩnh tri thúc, rèn luyện kỉ nâng đạt mục đích học tập khác Đặc trung cửa dạy học PH & GQVĐ “tình huổng gợi vấn đẺ" "Tư bất đầu xuất tình cỏ vấn đỂ" (Rubinstein) Tình cỏ vấn đề (tình huổng gợi vấn đẺ) tình gợi cho HS khỏ khăn lí luận hay thục tiến mà họ thấy cần cỏ khả vượt qua, không phẳi tức khắc thuật giải, mà phải trải qua trình tích cục suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đổi tượng hoạt động điỂu chỉnh kiến thúc sẵn cỏ Quy trình thực Bưóc 1: Phảthiện hoậc thâm nhập vấn đề - Phát vấn đỂ tù tình huổng gợi ván đỂ - Giải thích sác hoá tình huổng (khi cần thiết) để hiểu vấn đỂ đặt - Phát biểu vấn đẺ đặt mục tiÊu giải vấn đỂ đỏ Bưỏc 2: Tìm giải phảp Tìm cách giải vấn đỂ (thường đuợc thục theo sơ đồ sau): 4- Phân tích vấn ỔỀ\ làm nõ mổi lìÊn hệ biết cần tìm (dụa vào tri thúc học, lìÊn tường tới kiến thúc thích hợp) 4- Hướng dẫn HS tìm chiến lược giải vấn đế thông qua đề xuất thực hướng gĩải vấn đề càn thu thập, tổ chúc liệu, huy động tri thúc; sú dụng phương pháp, kỉ thuật nhận thúc, tìm đoán suy luận huỏng đích, quy lạ quen, đặc biệt hữá, chuyển qua trường hợp suy biến, tương tụ hoá, khái quát hoá, xem xét mổi lìÊn hệ phụ thuộc, suy xuôi, suy ngược tiến, suy ngươc lui, Phương hướng đỂ xuất cỏ thể điểu chỉnh cần thiết KỂt cửa việc đỂ xuất thục hướng giải ván đỂ hình thành giải pháp 10 4- KiSn tra tính ¿Ềíng ổẳn giải phảp: NỂu giải pháp đứng kết thúc ngay, không đứng lặp Lại tù khâu phân tích vấn đỂ tìm giải pháp đứng Sau tìm giải pháp, cỏ thể tiếp tục tìm thÊm giải pháp khác, so sánh chứng với để tìm giải pháp hợp lí Bưóc 3: Tỉình bày gĩải phảp: HS trình bày lai toàn tù việc phát biểu vấn đỂ giải pháp NỂu vấn đẺ đỂ cho sẵn cỏ thể không cần phát biểu lai Quy trình thực Bước ỉ : Lập đồ tư HS lập đồ tư theo nhỏm cá nhân với gợi ý lìÊn quan đến đỂ kiến thúc cửa học Ẹ Chọn từ trung tầm (hay gọi tù khoá, keyword) tÊn cửa hay đỂ hay nội dung kiến thúc cần khai thác (cụm tù “tính trung thục", “tù đơn", “tùghép", “dẩu hiệu chia hết", “hình chữ nhật", ) hình ảnh, hình vẽ mà ta cần phát triển (hình vuông, hình thoi, Ví dụ: Thiết lập đồ tư “Hình chữ nhât" - Toán s Bất đầu cụm tù trung tâm “Hình chữ nhật" HÌNH CHỮ NHẬT hình vẽ hình chữ nhật A B) Vẽ nhánh cấp Các nhánh cáp nội dung cửa học hay đỂ đỏ (hay tên mục cửa sách giáo khoa), chẳng hạn với “Hình chữ nhât" cỏ mục đỏ là: định nghĩa, tính chất dấu hiệu nhận biết nhiên nÊn thiết lập đồ tư cỏ nhánh cáp 1, thêm nhánh “các hình thục tế cỏ dạng hình chữ nhật" Các nhánh cáp hoàn toàn dụa vào đẺ mục cửa SGK, chẳng hạn “Giản dị" (Giáo dục Công dân 6), SGK không cỏ mục nõ ràng ta cỏ thể chọn lọc nội dung để cỏ thể 36 vẽ nhánh cáp 1, đỏ là: 1) KỂ tÊn gương nguửi sổng giản dị mà em biết; 2) Biểu sổng giản dị; 3) Biểu trái giản dị; 4) KỂ hoạch rèn luyện ỈU} Vẽnhânh cấp 2,3r Các nhánh cấp 2,3, nhánh cửa nhánh trước đỏ (hay nòi rõ nhánh cấp 2,3, ý triển khai cửanhánh trước đỏ) Chẳng hạn, nhánh cấp “dấu hiệu nhận biết" (bài Hình chữ nhât) cỏ nhánh cáp 2, moi nhánh dấu hiệu Bưôc 2: Báo cáo, thuyết minh đồ tư (vừa thiết lập ù buửc 1) Các cụm tù, công thúc, hình vẽ, trÊn đồ tư thường ngấn gọn, khái niệm, định lí, thường viết ý chua thành câu, cần cho HS thuyết minh cách đầy đủ Một vài HS đại diện cửa nhỏm HS lèn báo cáo, thuyết minh đồ tư mà nhỏm thiết lập Hoạt động vùa giúp biết nõ việc hiểu kiến thúc cửa em vừa cách rèn cho em khả thuyết trinh trước đông người, giúp em tụ tin hơn, mạnh dạn hơn; điỂm cần rèn luyện cửa H s nước ta Bưóc 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện đồ tư Tổ chúc cho HS thâo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đồ tư vỂ kiến thúc cửa học GV nguửi cổ ván, trọng tài giúp HS hoàn chỉnh đồ tư duy, tù đỏ dẫn dắt đến kiến thúc trọng tâm học Chẳng hạn, hình chữ nhât (Toán 0), cỏ thể vẽ nhánh cáp hoàn thiện đồ tư sau: 37 ƯU điếm PPDH đồ tư cỏ ưu điểm sau: - Kích thích húng thu học tập cửa HS - Kích thích sáng tạo HS - Giúp mờ rộng ý tường, đào sâu kiến thúc - Giúp hệ thổng hoá kiến thúc - Giúp ôn tập kiến thúc - Giúp ghi nhớ nhanh, nhớ sâu, nhớ lâu kiến thúc - DỂ phát triển ý tưởng - Trục quan, dễ nhìn, dế hĩễu, dế nhớ nỏ thể bời màu sấc, lĩÊn kết, lĩÊn hệ ý cửa ván đỂ - DỂ dạy, dế học, dế nhớ - DỂ thục với điỂu kiện nhà truửng nay: cỏ thể dùng giấy, but, phấn, bảng, dùng phần mềm vẽ đồ tư (úng dụng CNTT) Việc sú dụng phần mỂm để vẽ đồ tu cỏ thể lĩÊn kết với file hình ảnh, âm thanh, video, Iất tiện lợi cho GV giảng dạy, tâng cường nâng lục sáng tạo cho HS Hạn chẽ - Đ ôi nhĩỂu thời gian HS tô, vẽ nhĩỂu - Do người thể đồ tư theo cách hiểu sờ thích cửa rìÊng nên nhìn vào đồ tư người khác lập cám giác rổi đôi lúc khỏ hiểu Một sõ lưu V Những điỂu Gần tránh thiết lập đồ tư duy: +) Ghi lai nguyÊn đoạn vân dài dòng +) Ghi chép nhĩỂu ý không cần thiết +) Dành nhĩỂu thửi gian để tô, VỂ Khi thiết kế đồ tư cần chọn lọc ý bản, kiến thúc cần thiết, ví dụ minh hoạ để cỏ nhĩỂu thông tin cho taầi học Thiết kế đồ tư cửa học phải thể đuợc kiến thúc trọng tâm, cần chổt lai học đỏ nÊn vẽ hình ảnh cỏ lĩÊn quan đến đỂ kiến thúc, tránh vẽ đưa vào hình ảnh không lĩÊn quan đến taầi học làm nhĩỂu thòi gian vẽ viết sú dụng lai phân tán sụ tập trung Tránh khuynh hướng vẽ cầu kì hình ảnh không cần thiết sơ sài không cỏ thông tin (chỉ ghi đỂ mục học) GV cần khuyến khích, tạo hội cho HS tụ viết, vẽ lập đồ tư 38 thảo luận nhỏm để em tập dượt phân tích, tổng hợp, so sánh, rút kiến thức; hạn chế việc HS đuợc xem đồ tư cỏ tính chất minh hoạ kiến thúc, càn tránh tư tương ngại diD HS thục hanh, thảo luận sợ thời gian, sợ lớp học ồn, Vi đồ tư sơ đồ mô nguửi tụ thiết lập theo cách hiểu cửa nÊn không yÊu cầu tất HS phẳi vẽ, viết giổng Các nhánh cửa đồ tư cỏ thể đường thẳng đường cong; nhĩÊn theo nhĩỂu kết nghĩÊn cứu cho thấy đưững cong giúp kích thích não mắt cảm thấy dễ chịu nhìn vào đường thẳng Ví dụ Ví dụ ỉ Bài Hình chữ nhật- ToánS, tập Đặc điỂm cửa taầi HS cỏ hình dung vỂ hình chữ nhật biết sổ tính chất vỂ cạnh, góc hình chữ nhât tù lớp tiểu học; mặt khác hình chữ nhật lại gần gũi với em sổng Hơn nữa, cẩu trúc hình chữ nhât tương tụ với hình thang cân, hình bình hành mà em vùa học trước đỏ; taầi đỂu cỏ đỂ mục định nghía, tính chất, dấu hiệu nhận biết, vi vậy, học nÊn sú dung PPDH đồ tư Mơ đầu học GV đưa tÊn chu đỂ cụm tù “Hình chữ nhât" hình vẽ hình chữ nhât, thục buỏc trên, qua đỏ HS tụ xây dụng kiến thúc bầĩ học Việc làm phát huy đuợc tính tích cục cửa HS, nâng cao hiệu học Sau HS thục hoạt động trÊn, GV cỏ thể giới thiệu đồ tư phần trÊn cho H s tham khảo ví dụ Bài “Thân nhiệt- Sinh học 0" 39 Đặc điỂm cửa HS lóp s cỏ kiến thúc hiểu biết thân nhiệt cửa nguửi, cỏ thể tổ chúc cho HS hoạt động trÊn để em cỏ thể tụ xây dụng học chiếm lĩnh kiến thúc Sau em thục hoạt động 1, 2,3 GV cỏ thể cho em tham khảo đồ tư thiết kế sẵn đồ tư lớp xây dụng qua hoạt động Hoạt động Tóm tắt nội dung phương pháp dạy học đồ tư GV cỏ thể tóm tắt PPDH đồ tư theo gợi Ỷ sau: Hoạt động Đẽ xuãt ví dụ (một dạy) GV đỂ xuất ví dụ (một dạy) vận dụng PPDH đồ tư mòn học mà giảng dạy Hoạt động Thảo luận nhóm vẽ phương pháp dạy học đồ tư ví dụ đẽ xuãt Hoạt động Gọi ý: - Vận dụng PPDH chuyên môn cửa vào tình dạy học nào: dạy mới, hay luyện tập, ôn lập, cúng cổ kiến thúc hay thục hành, thí nghiệm, - Những khỏ khăn vận dụng PPDH - Ví dụ đỂ xuất đặc trung cho PPDH chua hay cỏ thể sú dung với PPDH nầo khác, Hoạt động Đánh giá tự đánh giá - GV tụ rút ưu, nhược điểm cách sú dụng PPDH đồ tư mòn học cửa nhằm đạt hiệu cao - Tham kháo đồ tư tóm tắt PPDH để đổi chiếu với kết Hoạt động2 trÊn 40 Nội dung TÌM HIỂU VÊ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRÒ CHƠI Hoạt động Đọc, tìm hiểu vẽ phương pháp dạy học trò chơi NHIỆM VỤ Bạn đọc thông tin cửa Hoạt động để làm rõ: Bản chất cửa phương pháp dạy học trò chơi quy trình thục nỏ Chỉ ưu điểm, hạn chế điểm cần lưu ý vỂ phưomg pháp dạy họ c trò chơi Lấy ví dụ hoạ THÔNG TIN Cơ BÀN Bản chãt Phương pháp trò chơi phương pháp tổ chúc cho HS tìm hiểu vấn đỂ, thục nhiệm vụ học tập hay thể nghiệm hành động, thái độ, việc làm thông qua trò chơi học tập đỏ Trò chơi học lập hoạt động đuợc dĩến theo trình tụ hoạt động cửa trò chơi Trò chơi học tập cỏ đặc điểm sau: 4- Nội dung trò chơi gắn với kiến thúc, kỉ nâng, thái độ cửa môn học bầĩ học cụ thể +- Thưững diễn thòi gian, khòng gian định giữ học 4- Mọi HS đẺu thu nhận đuợc nội dung học tập chứa đựng trò chơi phù hợp với trình độ lứa tuổi 41tập Khác với trò chơi rèn luyện súc khoe giải tri, trò chơi học nhằm hướng tủi sụ thông hĩỂu kiến thúc gấn với nội dung học tập cụ thể cửa môn học, học, lớp học Quy trình thực - GV (hoặc GV HS) lụa chọn trò chơi Chuẩn bị phương tiện, điỂu kiện cần thiết cho trò chơi - Phổ biến tÊn trò chơi, nội dung luật chơi cho H s - Chơi thú (nếu cần thiết) - HS tiến hành chơi - Đánh giá sau trò chơi - Thảo luận ý nghía giáo dục cửa trò chơi Ưu điếm - Tạo nhĩỂu hội để HS tham gia vào trình dạy học, trò choi học tập giải tổt vấn đỂ bời lẽ: 4- Là phương pháp giáo dục phù hợp với tre em; 4- Tạo sụ thích thu, hấp dẫn, không khí vui VẾ; 4- Khi chơi HS bộc lộ, thể cách tụ nhiÊn; 4- Giúp thay đổi hình thúc hoạt động trạng thái tình cám với việc học; 4- HS tĩỂp thu học cách tích cục tụ giác; 4- Tạo hội giúp HS rèn luyện kỉ nâng củng cổ kiến thúc; 4- Giup HS phát triển lâm lí, thái độ đạo đúc: cỏ trách nhiệm cao với đồng đội, tôn trọng kỉ luật cửa nhỏm, đội luật chơi, giúp đỡ đong đội - Bằng trò chơi, việc học tập đuợc tiến hành cách nhe nhàng, sinh động; không khỏ khan, nhàm chán HS đuợc lôi cuổn vào trình luyện tập cách tụ nhìÊn, húng thú cỏ tĩnh thần trách nhiệm, đồng thời giải toả mệt mối, câng thẳng học tập - Qua trò chơi, HS cỏ hội để thể nghiệm thái độ, hành vĩ nhử sụ thể nghiệm này', hình thành em nìỂm tin vào thái độ, hành vĩ tích cục, tạo động cho hành vĩ úng xủ sổng - Qua trò chơi, HS đuợc rèn luyện khả nàng định lụa chọn cho cách úng xủ đứng đắn, phù hợp với tình huổng - Qua trò chơi, HS đuợc hình thành nàng lục quan sát, rèn luyện kỉ nhận xét, đánh giá hành vĩ - Trò chơi giúp tâng cường khả giao tiếp H s với H s, GV vớiHS Hạn chẽ - Trong trình chơi, H s cỏ thể ồn ào, làm ảnh huờng đến lớp khác - HS cỏ thể ham vui, kéo dài thòi gian chơi, làm ảnh hường đến hoạt động khác cửa tiết học 42- Ý nghĩa giáo dục cửa trò chơi cỏ thể bị hạn chế lụa chọn trò chơi không phù hợp tổ chúc trò chơi không tổt Một sõ lưu ý - Trò chơi học tập phẳi cỏ mục đích rõ ràng Nội dung trò chơi phải gắn với kiến thúc môn học, học, lớp học, đổi tượng HS, phong tục tập quán tổt cửa địa phương Trò chơi phẳi dế tổ chúc thục hiện, phải phù hợp với đỂ học, với đặc điểm trình độ - HS, với quỹ thòi gian, với hoàn cảnh, điỂu kiện thục tế lớp học, đồng thời phải không gây nguy hiểm cho HS - Cần cỏ sụ chuẩn bị tốt, HS đỂu hiểu trò chơi tham gia dễ dàng H s phải nắm quy tấc chơi phải tôn trọng luật chơi - Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi Không lạm dung nhìỂu kiến thúc thời lượng học - Phải phát huy tính tích cục, động, sáng tạo cửa HS, tạo điỂu kiện cho HS tham gia tổ chúc, điỂu khiển tất khâu: tù chuẩn bị, tiến hành trò chơi đánh giá sau chơi - Trò chơi phải luân phiÊn, thay đổi cách hợp lí để không gây nhàm chán cho HS - Sau chơi, GV cần cho HS thảo luận để nhận ý nghía giáo dục cửa trò chơi Ví dụ minh hoạ ví ảụmmh hoạ quamồn Giáo dục Cồng âầni ĐỂ củng cổ cho HS sau klii học bầĩ 13: “Quyền đuợc bảo vệ, châm sóc giáo dục cửa tre em Việt Nam" (Giáo dục Công dân lớp 7), GV cỏ thể tổ chúc cho HS chơi trò chơi Phỏng vĩÊn Cách chơi sau: Một vài HS lớp thay phĩÊn đỏng vai vĩÊn cửa Đài truyỂn hình, Đài phát báo Thiếu nĩÊn TiỂn phong, TiỂn phong, Tuổi trê, vấn bạn lớp theo câu hối, chẳng hạn như: - Bạn nÊu nội dung sổ quyền bảo vệ, chăm sóc giáo dục cửa tre emViệt Nam - Các quyền đuợc bảo vệ, châm sóc giáo dục tre em Việt Nam quan soạn thảo? Ban hành? - Việc soạn thảo ban hành quyền tre em cỏ ý nghía gì? - Ai cỏ trách nhiệm phải thục quyỂn đỏ cửa tre em Việt Nam? - Bẹn cồ nhận xét vỂ việ c thục quy Ển cửa tre em địa phuơnế? - Bạn cỏ đỂ nghị với phú, với quyỂn địa phuơng, với nhà trường để tre em thục tổt quyỂn cửa mình? ví ảụmmh hoạ quamồn Toáni Trò chơi giải tập ô chữ, tù ô chữ ngang suy ô chữ dọc: Toán 7, sau học xong chương định lí Pytago, cho HS giải tập ô chữ, HS cỏ thể chọn bất cú hàng (không cần theo thú tụ) để nhận câu hối Chẳng hạn chọn sổ đuợc câu hỏi “Tam giác 43 cỏ hai góc ", HS gõ “tam giác cân" vào dấu Đáp Điền vào chỗ để khẳng định án toàn □ chữ lầ: □ Bài tập ô chữ Click vào cácđicâu hỏi diíói trả lòi íVIIÕI14I Trong tam (jiác Inìi góc nhọn Trong tam giác vnòng Iili.1t w cạnh him lã ' Tam giáo có hai góc Tam giáo có góc nlmu lã >/ ỉcóTam giác vuỏng haikì góc bẳng >/ Tam giác OAB cân BO nèn OA= Địnhđến lí náo nhắc sau ỉhrpc đáy? 44 1p h ụ n h a u h uy ề n 3t a m g ỉ c c â n t a m gỉ ác Vu Óng c ả n t ại Chuc mừng bạn đẳ hoàn thành ô chử ô chừ (lọc I p I y I t la IgI O I Các môn học Tiếng Anh, Thể dục sổ hoạt động giữ lÊn lớp môn học cỏ thể ÍD chúc nhìỂu trò chơi để giủp HS vừa học, vừa chơi 45 Hoạt động Tóm tắt nội dung phương pháp dạy học trò chơi Hoạt động Đẽ xuãt ví dụ (một dạy) vẽ phương pháp dạy học trò chơi GV đẺ xuất ví dụ (một dạy) PPDH trò chơi môn học mà giảng dạy Hoạt động Thảo luận nhóm vẽ phương pháp dạy học trò chơi ví dụ đẽ xuãt Hoạt động Gọi ý: - Vận dụng PPDH chuyên môn cửa vào tình dạy học nào: dạy mới, hay luyện tập, ôn lập, cúng cổ kiến thúc hay thục hành, thí nghiệm, - Những khỏ khăn vận dụng PPDH - Ví dụ đỂ xuất đặc trung cho PPDH chua hay cỏ thể sú dung với PPDH nầo khác, Hoạt động Đánh giá tự đánh giá - GV tụ rút ưu, nhược điểm cách sú dụng PPDH trò chơi mòn học cửa nhằm đạt hiệu cao - Tham kháo đồ tư tóm tắt PPDH để đổi chiếu với kết Hoạt động2 trÊn Trả iciĩJuqc-fjLj dĩ ^1- r L-1II- TT 1*11 ¿u tlè rlirr Thi ir.ĩg jJzij tub cfccii Ji Jti ir.ĩg jjzij -à ckiĩic chu X-I ■ 1^.1 m J_ +ịi r'r L-" i-Ĩbv 4ịi TPl TT: -4Ĩ r» 1-1 iti r»lji+ VLl +1-1 in- liiị J r»lji+ tjLj xkn St VI+ I tri tkciĩ jJ±lÍ ýxvéi lãi J.tkiĩic imi h n t; hải Jn c, iĩij Tlè rl»-.i J kh! j fji r4i r'r 4^11 ■jỊi*ì ĩ J1-à'i Ịi I-J -fc-tr ckù A bdũÌLqc, liii lẸr 2( JM.vktãik 1DỊ1 HL, VỂX (ju-j-fciiji ỹi 1, vdiĩ trr1! r*! ih, liidị 1+l-iin-l-t ELnJij aẠt I—s rịi lir.| J£ jf L-Mi MV■ Mlr« ủ -»I L4i ĩ r[f j ■ rịi n I-C-: 111*1 n 11 |H ■ ỈTm jpq_Lẵ±.+n ih cỈEiĩ, HL cbtlJ i J jp ,jju Is ik L ■ HÌ r~ L-ịrS IỊHC-: rhthl h-1 n mi L-lâ □ 4^1! 4ịi rỳ -U-T-1 ■ rlirj I Lijl h ill L J.w ,w i HÌ I- k rr-i+ Tl rL- L-li-^r I n'i-1 +if+h qr lin -n r-VĨ 1-ịv'ii- rịi r.i L—■ pfet Nội dung THựC HÀNH (Soạn bài, thiết kế giảng theo phuơng pháp tích cục) Nội dung 10 TỔNG KẼT MODULE Vẽ đồ tư thu hoạch vỂ module Sau ví dụ, học viên cỏ thể vẽ biểu đồ tư khác, cỏ thể thÊm nhánh, thêm nội dung, B D TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2009J, Vãn số 242-TBÍTWngày 15/4/2009 ỉhởng báo Kiết ỉuận Bộ Chính trĩ vè tiếp tục thực Nghị Trung Ktmg (khoả VZZZJ, phưtmg hưóng phảt triển gịâo dục đào tạo âến năm 2020 Quổc hội Nước Cộng hoà Xã hội nghĩa Việt Nam, Luật sủa ổổi bổ sung luật Gừĩo ảực2005r Nhà xuất trị Quổc giaSụ thật, 2010 Thông báo kết luận Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo hội thâo "Chỉ âọo, cỊLtản ỉí hoạt động đổi mỏi PPDH cảc trường phổ ứiởng” http: / /www.moet.edu.vn/?pag!e=l L&vĩew=962 Bộ Giáo dục Đào tạo, Quyết định sổ 16/2006/BGD&ĐT ngày' 05/5/3006 cửa Bộ trương Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương tìình gũỉo dục phổ thông, 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo, Công vân sổ 117/TB-BGDĐT ngày 26/02/2009 cửa Thông báo KỂt luận Bộ trường Bộ GDĐT Hội thảo “Chỉ đạo, CỊLtản ỉí hoạt động đổi mỏi PPEH ỏ trường phổ ứiởng” tổ chúc thành phổ Vinh, tỉnh Nghé An, ngày 03 /01/2009 Các văn thị, hướng dẫn thục nhiệm vụ năm học cửa Bộ Giáo dục Đào tạo Tony Buzan, Bản đấ Tu việc, NXB Lao động- Xã hội s Trần Đình châu - Đặng Thị Thu Thuỷ, úhg dựng CNiT dạy học mởn Toán ũTỉờng phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011 Trần Đình châu - Đãng Thị Thu Thúy, Thiết kế áồ ỉu dạy học mởn Toán, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011 10 Trần Đình châu - Đặng Thị Thu Thúy, Dạy tốt - học tốt mởn học bằngbản đồ tttduy; NXB Giáo dục Việt Nam, 2011 ¡¿ 11 Stella CottneH, The sừỉày shĩishanảbook (Z sâitừm), PalGtave MatmiUian, 2003 12 Nguyên Văn Cưững, Đổi mỏi phưongphảp dạy học trung học phổ thởng, Dụ án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông, 2006 13 Martin K.Niep, Tẩm đổi mỏi để trở thành nguờĩ GVgiổi (tai liệu dịch), NXB Giáo dục Việt Nam, 2011 14 Debra J.Pickeñng, Quản ỉí hiệu ỉỏp học (tàì liệu dịch), NXB Giáo dục Việt Nam, 2011 15 Jan E.Pollock, Các phưtmg phảp dạy học hiệu (tài liệu dịch), NXB Giáo dục Việt Nam, 2011 16 Trần KiỂu, Đổi mởĩ phưtmg phảp ảạyhọcỗ trường Trung học sở, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 1907 17 Thái Duy Tuyén, Phương phảp dạy học truyầi thống đổi mỏi, NXB Giáo dục, 2010 1S Tôn Thân (Chú biÊn)- Phan Thị Luyến- Đầm Thị Nhụy- Phạm Đúc Tài, Luyện tập tự ỉã-ểm tra, đảnh gũi theo chuẫn ỉã-ến th ức, kĩ' Toàn, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010 19 “Mật sổ vấn đềvềđổi mỏi phưtmgphảp dạy học”, Bộ tai liệu cho 16 môn học trường THCS, Nhà xuất Giáo dục, 2000 (Dụ án Phát triển Giáo dụcTHCS IItổ chúcbiÊnsoạn) 20 Một sổ chuyên đẺ bồi dưỡng cán quân lí giáo vĩÊn trung học sờ - Dụ án Phát triển giáo dục THCS II
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS18 , Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS18 , Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên MODULE THCS18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay