Tiết 60 hóa 9 đề 1

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:54

KIỂM TRA BÀI SỐ – HĨA – ĐỀ A/ Trắc nghiệm : Câu 1:Hòa tan 18 g axit axetic vào nước để 0,5lít dung Câu 8:Rượu 400 nghĩa : dịch Nồng độ mol/lit dd axit thu A Rượu sơi 400C A 0,4 M B 0,5M C 0,6M D 0,7 M B Trong 140 ml rượu có chứa 40 ml rượu ngun chất Câu 2:Thủy phân hồn tồn chất béo X mơi trường axit thu 1,84 g glyxerol 17,04 g axit béo Chất C Trong 100g rượu 40 có chứa 40g rượu ngun chất béo X : D Trong 100ml rượu 400 có chứa 40ml rượu ngun chất A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H35COO)3C3H5 Câu 9: Hãy chọn câu câu sau C (C17H33COO)3C3H5 D (C15H29COO)3C3H5 A Dầu ăn hỗn hợp nhiều este với dung dịch axit Câu 3: Lấy 160 ml rượu etylic 45 độ cho tác dụng với Na dư B Dầu ăn hỗn hợp glixerol muối axit béo Thể tích khí hidro thu (đktc) ? Biết D rượu C Dầu ăn hỗn hợp nhiều este glixerol axit béo 0,8 g/ml D nước g/ml D Dầu ăn hỗn hợp dung dịch kiềm glixerol A 3,32ml B 68,78 lit C 16,6 lit D 24,9 ml Câu 10:Thủy phân hồn tồn 17,16 kg loại chất béo cần Câu : Để phân biệt C6H6; C2H5OH; CH3COOH ta dùng vừa đủ 2,4 kg NaOH, sản phẩm thu gồm 1,84 kg A Na kim loại B dung dịch NaOH glixerol hỗn hợp muối axit béo Khối lượng hỗn C H2O quỳ tím D H2O phenolphtalein hợp muối : Câu : : Thủy phân chất béo mt kiềm thu A.17,72 kg B.19,44 kg C.11,92 kg D.12,77 kg A glixerol muối axit béo Câu 11 : Trong cơng nghiệp lượng lớn axit axetic B glixerol axit béo điều chế cách C glixerol xà phòng A oxi hóa metan có xúc tác nhiệt độ thích hợp B oxi D glixerol muối axit béo hóa etilen có xúc tác nhiệt độ thích hợp Câu 6: Đun 26,7 kg chất béo (C17H35COO)3C3H5 với dung C oxi hóa etan có xúc tác nhiệt độ thích hợp D oxi dịch NaOH dư (hiệu suất 100%), khối lượng glixerol thu hóa butan có xúc tác nhiệt độ thích hợp : Câu 12:Cho dung dịch chứa10 gam hỗn hợp C2H5OH A 1,2 kg B 2,76 kg C 3,6 kg D 4,8 kg CH3COOH tác dụng với Zn dư thu 1,12 lít khí H2 (đktc) Thành phần phần trăm theo khối lượng rượu etylic Câu 7: Có thể pha ml rượu 20 từ 100ml axit axetic rượu 450 ? A 30% 70% B 40% 60% A 145 ml B 165 ml C 65 ml D 225 ml C 70% 30% D 60% 40% B- Tự luận; Câu 1: Viết CTCT , nêu tính chất hóa học ,điều chế rượu etylic Viết PT Câu 2:Viết phương trình hóa học thực chuyển đổi hóa học theo sơ đồ sau (1) (2) (3) (4) (5) C2H4  → C2H5OH  → CH3COOH  → CH3COOC2H5  → CH3COO Na  → CH3COOH Câu 3: Bằng p.pháp hóa học nhận biết chất chất lỏng sau: axit axetic, rượu etylic ,etyl axetat Câu 4: Đốt cháy hồn tồn 2,3 gam hợp chất hữu (A) thu 2,24 lít khí cacbonic (đktc) 2,7 gam nước Biết trạng thái A có tỉ khối với hidro 23 a- Xác định CTPT A b- Biết A tác dụng với Kali Hãy tìm CTCT viết PT minh họa cho tính chất hóa học A Câu : Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 8,05 gam rượu etylic có Axit sufuric đặc làm xúc tác, nung nóng tạo 6,16 gam etyl axetat Hãy tính hiệu suất phản ứng ? Câu 6: Hòa tan 6,5 gam kẽm 200 g dung dịch axit axetic 12 % a)Tính thể tích khí hidro (đktc) Tính % khối lượng chât có sau phản ứng b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng Câu 7: 75 ml dung dịch axit axetic tác dụng đủ với magie Cơ cạn thu 2,13 g muối a) Tính nồng độ mol dung dịch axit axetic Tính thể tích khí hidro đktc b)Dùng dung dịch KOH 0,5 M để trung hòa dung dịch 150 ml dung dịch axit axetic Tính nồng độ mol dung dịch kali axetat thu sau phản ứng Câu Biết 7,6g hỗn hợp rượu etylic axit axetic tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dòch NaOH 1M a) Tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu b) Nếu đun nóng hỗn hợp ban đầu với H2SO4 đặc thu gam este ? Biết hiệu suất phản ứng este hoá 80% Câu 9* Đốt cháy m gam chất hữu A (chứa ngun tố C, H, O) oxi dư, thu 6,6 g CO 2,7 g H2O Khi hóa 3,7 g A thể tích thể tích 1,6 g oxi điều kiện nhiệt độ áp suất Biết phân tử A có chứa ngun tử oxi a Tính m b Tìm cơng thức phân tử viết cơng thức cấu tạo A, biết A tác dụng với Na NaOH Câu 10*: Nêu phương pháp tách riêng chất từ hỗn hợp rượu etylic axit axetic
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 60 hóa 9 đề 1 , Tiết 60 hóa 9 đề 1 , Tiết 60 hóa 9 đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay