iết 60 hóa 9 đề 3

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:54

KIỂM TRA BÀI SỐ – HÓA – ĐỀ A/ Trắc nghiệm : Câu 1: Chất tác dụng với Na Câu 7: Phát biểu A CH3-CH3 B CH3-CH2-CH2-OH A dầu ăn este B dầu ăn este glixerol C C6H6 D CH3-O-CH3 C dầu ăn este glixerol axit béo Câu 2: Số ml rượu etylic có 500ml rượu 450 D dầu ăn hỗn hợp nhiều este glixerol axit A 9ml B 22,5ml C 45ml D 225ml béo Câu 3: Tính chất chung rượu etylic axit axetic Câu 8:Thủy phân CH3COOCH3 môi trường KOH A sôi 78,3oC B hòa tan benzen thu C tan vô hạn nước D có vị chua A CH3COOK CH3OH B CH3COOH C2H5OH Câu 4: Để pha 200ml rượu 25 người ta cần dùng C CH3COOK vàC2H5OH D CH3COOK CH4 A 40ml rượu etylic 160ml nước Câu 9: Phương pháp làm vết dầu mỡ bám áo B 45ml rượu etylic 155ml nước quần C 50ml rượu etylic 150ml nước A Benzen B giặt xà phòng D 55ml rượu etylic 145ml nước C giặt giấm D giặt nước lạnh Câu 5: Trong c.nghiệp người ta điều chế axit axetic từ Câu 10: Chất tác dụng với axit axetic giải phóng khí A Butyl B Butilen C Butin D Butan hiđro Câu 6: Axit axetic dùng để A ZnO B.Zn(OH)2 C Zn D ZnCl2 A pha nước hoa B làm rượu bia C chế tạo tơ nhân tạo D pha vecni C có nhóm –OH nhóm C=O D có nhóm −COO B- Tự luận; Câu 1: Viết PT , ghi rõ điều kiện phản ứng a) C H OH + ? → ? + H ‹ b) C H OH + ? → CO + ? 2 c) CH COOH + ? → CH COOC H + ? d) CH COOH + ? (CH COO) Mg + ? 3 3 e) CH COOH + KOH ? + ? f) (RCOO) C H + ? → ? + RCOONa 3 axit ,t t0 g) CH COOC H + H O  ? + ? h) CH COOC H + NaOH  ? + ? → → 5 Câu 2: a)Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết chất lỏng không màu rượu etylic, axit axetic benzen Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có) b) Phân biệt lọ đựng chất sau nhãn : Rượu etylic , giấm ăn , dầu ăn tan rượu Câu 3: Viết phương trình hóa học biểu diễn chuỗi chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng) (1) (2) (3) (4) Etylen  → Rượu etylic  → Axit axetic  → etylaxetat  → Natri axetat (6) Magie axetat  → axit axetic Câu 4: Cho kim loại magie tác dụng đủ với gam axit axetic 12% , tạo thành 2,24 lít khí dung dịch A a Tính khối lượng muối thu sau phản ứng Tính nồng độ % dung dịch A b Nếu đem toàn lượng axit đun nóng với 4,14 gam rượu etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác hiệu suất phản ứng bao nhiêu? Biết khối lượng este thu 4,4 gam Câu 5: Axit axetic tác dụng với chất chất sau: Cu(OH) 2, Na2CO3, Cu, Fe, BaO Viết PTHH xảy (nếu có) Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 4,8g Mg 100g dd axit axetic CH3COOH x% thu dd X khí B a) Tính x Tính khối lượng nồng độ % muối thu dd X b) Pha thêm a gam axit axetic CH3COOH vào 100g dd axit axetic CH3COOH x% nói để thu dung dịch axetic CH3COOH 28,3 %, hãy tính a? Câu 7: Cho 50 ml dung dịch rượu etylic 90 tác dụng với natri dư Hãy tính thể tích khí hiđro thu đktc ( biết Dr = 0,8g/ml, DH2O = g/ml )
- Xem thêm -

Xem thêm: iết 60 hóa 9 đề 3 , iết 60 hóa 9 đề 3 , iết 60 hóa 9 đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay