Đề KT tiết 60= đề 7

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:54

KIỂM TRA TIÊT 60 – HÓA – đề Câu 1: Nêu phương pháp hoá học để phân biệt chất sau: a) Rượu etylic 450 , axit axetic , dầu ăn b/ Rượu etylic axit axetic , benzen nước c) Giấm ăn , cồn , etyl axetat Câu 2: Etilen  → rượu etylic  → axit axetic  → Etyl axetat  → natri axetat  → natri cacbonat Câu Đun nóng gam axit axetic với gam rượu etylic (có H2SO4 đ làm xt) sau phản ứng thu 4,4 gam etylaxetat Tính hiệu suất phản ứng trên? Câu 4: Cho dung dịch CH3 COOH 12 % tác dụng vừa đủ a gam kẽm thu 2,24 lít khí a) Tính a b) Tính nồng độ % dung dịch thu sau phản ứng Câu 5: Cho 100 g dung dịch KHCO3 10 % tác dụng đủ với dung dịch CH3COOH 12 % a) Viết phương trình hóa học b) Tính thể tích khí CO2 sinh (đktc) c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu sau phản ứng Câu 6: Hỗn hợp X gồm có axit axetic rượu etylic Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na, thấy thoát 0,336 lít khí Hiđro đktc.Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M hết 200 ml a) Tính a b) Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X Câu 7: a) Độ rượu ? Tính thể tích rượu có 200 ml rượu 20o b) Có thể pha ml rượu 10o từ 200 ml rượu 20o ? Câu 8: a a)Viết CTCT có C2H6O a) Viết CTCT có hợp chất có CTPT C3H8O, biết hợp chất tác dụng Na
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT tiết 60= đề 7 , Đề KT tiết 60= đề 7 , Đề KT tiết 60= đề 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay