ĐỀ KIỂM TRA hóa 9 tiết 60 đề 7

13 27 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:54

KIỂM TRA HĨA – TIẾT 60Đề A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Câu : Rượu etylic phản ứng với Na : a Phân tử có ngun tử xy b Phân tử hợp chất hữu c.Giữa ngun tử cac bon có liên kết đơi d.Trong phân tử có chứa nhóm - OH Câu : Khi cho K vào dung dịch rượu etylic sản phẩm thu gồm( khơng kể dung mơi) a.C2H5OK, H2 b.C2H5OK, KOH c.KOH, H2 d.C2H5OK, KOH, H2 Câu : Để nhận rượu etylic có lẫn nước người ta dùng : a CuSO4 khan b Na c.H2SO4đặc d Phương pháp đốt cháy Câu : Để nhận biết dung dịch CH3COOH C6H6, người ta sử dụng : a Na b Qùi tím c.NaHCO d Na, q tím, NaHCO3 Câu : CH3COOH tác dụng với chất dãy : a.NaHCO3, CuO, Cu, Zn b Na2CO3, NaOH, Cu(OH)2, Fe c.NaHCO3, FeSO4, CuO, Zn d AgNO3, CuO, Ag, Zn Câu : Khi cho Fe tác dụng với dung dịch axít axetic sản phẩm phản ứng : a.(CH3COO)2Fe b.(CH3COO)3Fe c.(CH3COO)2Fe, H2 d.(CH3COO)2Fe,(CH3COO)3Fe Câu : Sản phẩm phản ứng nung chất béo với dung dịch NaOH : a Glyxerol hỗn hợp muối natri axít béo b Xà phòng rượu etylic c Axit axetat rượu etylic d Glyxerol natriaxetat 0 Câu : Trộn 10ml rượu etylic 10 với V(ml) rượu etylic16 , thu rượu etylic 130 Giá trị V : a 20ml b.30ml c 40ml d 10ml Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau : Câu : a) Trong phân tử CH3COOH có chứa nhóm…………… Chính nhóm làm cho phân tử có …………………… b) Sản phẩm phản ứng axit rượu gọi là…………………… c)Để sản xuất giấm ăn, người ta thường dùng phương pháp lên men dung dịch………………… Câu 10(1đ) Hãy ghép cột A với cột B cho phù hợp: Cột A (Tên chất) 1.Chất béo 3.Axit axetic Cột B (Cơng thức hố học) a CH3COOC2H5 b (RCOO)3C3H5 2.Rượu etylic Etyl axetat c C3H5(OH)3 d C2H5OH B/ PHẦN TỰ LUẬN : Câu : Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hố sau : Trả lời 1/…… 2/…… e CH3COOH 3/…… /…… C2H4 → C2H5OH→ CH3COOH → CH3COOC2H5 CO2 (CH3COO)2Ba→ CH3COOK Câu 2: Có chất lỏng khơng màu đựng lọ riêng biệt khơng dán nhãn : benzen, rượu etylic, axít axetic Hãy nhận biết chất phương pháp hố học Viết PTHH phản ứng xảy ? Câu 3: Hòa tan hồn tồn 4,8g Mg 100g dd axit axetic CH3COOH x% thu dung dịch A khí B a.Viết PTHH xảy Tính x ? b Tính khối lượng nồng độ % muối thu dung dịch A c Pha thêm a gam axit axetic CH3COOH vào 100g dung dịch axit axetic CH 3COOH x% nói để thu dung dịch axetic CH3COOH 36%, tính a? Câu : Cho 29,12 gam dung dịch rượu etylic tác dụng với kali dư, người ta thu 7,84 lít khí H2 điều kiện tiêu chuẩn a Tính khối lượng rượu etylic ngun chất nước b Tính độ rượu dung dịch Biết khối lượng riêng rượu 0.8g/ml nước 1g/ml ĐỀ KIỂM TRA HỐ I TIẾT LÂN IV MƠN HỐ HỌC NĂM HỌC 2010-2011 B/ PHẦN TỰ LUẬN : (6đ) Câu 11 : Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hố sau : (1.5đ) C4H10 CH3COOH CH3COOC2H5 C2H5OH Câu 12: Có chất lỏng khơng màu đựng lọ riêng biệt khơng dán nhãn : benzen, rượu etylic, axít axetic Hãy nhận biết chất phương pháp hố học Viết PTHH phản ứng xảy ? (1.5đ) Câu 13 : (3đ ) Cho 29,12 gam dung dịch rượu etylic tác dụng với kali dư, người ta thu 7,84 lít khí H2 điều kiện tiêu chuẩn a Tính khối lượng rượu etylic ngun chất nước b Tính độ rượu dung dịch Biết khối lượng riêng rượu 0.8g/ml nước 1g/ml ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HĨA HỌC LẦN IV NĂMHỌC 2010-2011 A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :( 4đ) Mỗi xác định 0.25điểm Câu p/a d d a d b c a d Câu : xác định 0.25đ Điền từ : a)- COOH, tính axít b)este c) rượu etylic lỗng Câu 10 : xác định 0.25đ Nối : → b, → c, → d, → a A/ PHẦN TỰ LUẬN : (6đ) Câu 11 : Viết PTHH cho chuyển đổi 0.5đ, thiếu điều kiện phẩn ứng trừ 0.25điểm 1/ 2C4H10 + 5O2 4CH3COOH + 2H2O t ,xt 2/ CH3COOH + C2H5OH 3/ CH3COOC2H5 + H2O H2SO4 đ CH3COOC2H5 + H2O t0 HCl t0 CH3COOH + C2H5OH Câu 12 : Chọn thuốc thử để nhận chất 0.25đ Viết đầy đủ PTHH cho chất nhận biết 0.75đ (nếu có) Trích chất lỏng để làm thuốc thử cho vào ống đánh số theo thứ tự 1, 2, Dùng mẫu q tím cho vào ống nghiệm , ống nghiệm làm cho q tím hố đỏ CH3COOH, hai ống khơng có tượng benzen rượu etylic Dùng kim loại Na cho vào hai ơng lại , ơng nghiệm có xuất khí ống chứa C2H5OH C2H5OH + Na C2H5ONa +H2 ↑ Chất lại khơng phản ứng với thuốc thử benzen 7.84 nH = 22.4 = 0.35mol Gọi x,y lần lược số mol H2O C2H5OH Câu 13 : PTHH : 2H2O +2K x 2KOH +H2 ↑ (1) x/2 (mol) C2H5OH + K y Ta có : 2KOK x + y = 2.0.35 = 0.7 18x +46y = 29.12 1đ + H2 ↑ (2) y/2 (mol) x =0.11 (mol) y=0.59 (mol) a)Khối lượng rượu etylic ng/ chất : 0.59.46 = 27.14 (g) mH O = 0.11x18 =1.98 (g) 27.14 = 33.925ml 0.8 1.98 = = 1.98ml 0.25đ 0.5đ 0.5đ b) Vrượu etilic = VH O Độ rượu = 33.925 x100 = 94.49 33.925 + 1.98 0.5đ 0.25đ KIỂM TRA TIÊT 60 – HĨA – đề Câu 1: Nêu phương pháp hố học để phân biệt chất sau: a) Rượu etylic 450 , axit axetic , dầu ăn b/ Rượu etylic axit axetic , benzen nước c) Giấm ăn , cồn , etyl axetat Câu 2: Etilen  → rượu etylic  → axit axetic  → Etyl axetat  → natri axetat  → natri cacbonat Câu Đun nóng gam axit axetic với gam rượu etylic (có H2SO4 đ làm xt) sau phản ứng thu 4,4 gam etylaxetat Tính hiệu suất phản ứng trên? Câu 4: Cho dung dịch CH3 COOH 12 % tác dụng vừa đủ a gam kẽm thu 2,24 lít khí a) Tính a b) Tính nồng độ % dung dịch thu sau phản ứng Câu 5: Cho 100 g dung dịch KHCO3 10 % tác dụng đủ với dung dịch CH3COOH 12 % a) Viết phương trình hóa học b) Tính thể tích khí CO2 sinh (đktc) c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu sau phản ứng Câu 6: Hỗn hợp X gồm có axit axetic rượu etylic Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na, thấy 0,336 lít khí Hiđro đktc.Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M hết 200 ml a) Tính a b) Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X Câu 7: a) Độ rượu ? Tính thể tích rượu có 200 ml rượu 20o b) Có thể pha ml rượu 10o từ 200 ml rượu 20o ? Câu 8: a a)Viết CTCT có C2H6O a) Viết CTCT có hợp chất có CTPT C3H8O, biết hợp chất tác dụng Na KIỂM TRA BÀI SỐ – HĨA – ĐỀ A/ Trắc nghiệm : Câu 1: Chất tác dụng với Na A CH3-CH3 B CH3-CH2-CH2-OH C C6H6 D CH3-O-CH3 Câu 2: Số ml rượu etylic có 500ml rượu 450 A 9ml B 22,5ml C 45ml D 225ml Câu 3: Tính chất chung rượu etylic axit axetic A sơi 78,3oC B hòa tan benzen C tan vơ hạn nước D có vị chua Câu 4: Để pha 200ml rượu 250 người ta cần dùng A 40ml rượu etylic 160ml nước B 45ml rượu etylic 155ml nước C 50ml rượu etylic 150ml nước D 55ml rượu etylic 145ml nước Câu 5: Trong c.nghiệp người ta điều chế axit axetic từ A Butyl B Butilen C Butin D Butan Câu 6: Axit axetic dùng để A pha nước hoa B làm rượu bia C chế tạo tơ nhân tạo D pha vecni C có nhóm –OH nhóm C=O D có nhóm −COO B- Tự luận; Câu 1: Viết PT , ghi rõ điều kiện phản ứng a) C H OH + ? → ? + H ‹ Câu 7: Phát biểu A dầu ăn este B dầu ăn este glixerol C dầu ăn este glixerol axit béo D dầu ăn hỗn hợp nhiều este glixerol axit béo Câu 8:Thủy phân CH3COOCH3 mơi trường KOH thu A CH3COOK CH3OH B CH3COOH C2H5OH C CH3COOK vàC2H5OH D CH3COOK CH4 Câu 9: Phương pháp làm vết dầu mỡ bám áo quần A Benzen B giặt xà phòng C giặt giấm D giặt nước lạnh Câu 10: Chất tác dụng với axit axetic giải phóng khí hiđro A ZnO B.Zn(OH)2 C Zn D ZnCl2 b) C H OH + ? → CO + ? c) CH COOH + ? → CH COOC H + ? d) CH COOH + ? (CH COO) Mg + ? 3 3 e) CH COOH + KOH ? + ? f) (RCOO) C H + ? → ? + RCOONa 3 axit ,t t0 g) CH COOC H + H O  ? + ? h) CH COOC H + NaOH  ? + → → 5 ? Câu 2: a)Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất lỏng khơng màu rượu etylic, axit axetic benzen Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có) b) Phân biệt lọ đựng chất sau nhãn : Rượu etylic , giấm ăn , dầu ăn tan rượu Câu 3: Viết phương trình hóa học biểu diễn chuỗi chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng) (1) (2) (3) (4) Etylen  → Rượu etylic  → Axit axetic  → etylaxetat  → Natri axetat (6) Magie axetat  → axit axetic Câu 4: Cho kim loại magie tác dụng đủ với gam axit axetic 12% , tạo thành 2,24 lít khí dung dịch A a Tính khối lượng muối thu sau phản ứng Tính nồng độ % dung dịch A b Nếu đem tồn lượng axit đun nóng với 4,14 gam rượu etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác hiệu suất phản ứng bao nhiêu? Biết khối lượng este thu 4,4 gam Câu 5: Axit axetic tác dụng với chất chất sau: Cu(OH) 2, Na2CO3, Cu, Fe, BaO Viết PTHH xảy (nếu có) Câu 6: Hòa tan hồn tồn 4,8g Mg 100g dd axit axetic CH3COOH x% thu dd X khí B a) Tính x Tính khối lượng nồng độ % muối thu dd X b) Pha thêm a gam axit axetic CH3COOH vào 100g dd axit axetic CH3COOH x% nói để thu dung dịch axetic CH3COOH 28,3 %, tính a? Câu 7: Cho 50 ml dung dịch rượu etylic 90 tác dụng với natri dư Hãy tính thể tích khí hiđro thu đktc ( biết Dr = 0,8g/ml, DH2O = g/ml ) KIỂM TRA BÀI SỐ – HĨA – ĐỀ A/ Trắc nghiệm : Câu 1:Hòa tan 18 g axit axetic vào nước để 0,5lít Câu 8:Rượu 400 nghĩa : dung dịch Nồng độ mol/lit dd axit thu A Rượu sơi 400C A 0,4 M B 0,5M C 0,6M D 0,7 M B Trong 140 ml rượu có chứa 40 ml rượu ngun chất Câu 2:Thủy phân hồn tồn chất béo X mơi trường axit thu 1,84 g glyxerol 17,04 g axit béo C Trong 100g rượu 40 có chứa 40g rượu ngun chất Chất béo X : D Trong 100ml rượu 400 có chứa 40ml rượu ngun chất A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H35COO)3C3H5 Câu 9: Hãy chọn câu câu sau C (C17H33COO)3C3H5 D (C15H29COO)3C3H5 A Dầu ăn hỗn hợp nhiều este với dung dịch axit Câu 3: Lấy 160 ml rượu etylic 45 độ cho tác dụng với Na B Dầu ăn hỗn hợp glixerol muối axit béo dư Thể tích khí hidro thu (đktc) ? Biết D C Dầu ăn hỗn hợp nhiều este glixerol axit rượu 0,8 g/ml D nước g/ml béo A 3,32ml B 68,78 lit C 16,6 lit D 24,9 ml D Dầu ăn hỗn hợp dung dịch kiềm glixerol Câu : Để phân biệt C6H6; C2H5OH; CH3COOH ta dùng Câu 10:Thủy phân hồn tồn 17,16 kg loại chất béo A Na kim loại B dung dịch NaOH cần vừa đủ 2,4 kg NaOH, sản phẩm thu gồm 1,84 kg C H2O quỳ tím D H2O phenolphtalein glixerol hỗn hợp muối axit béo Khối lượng hỗn Câu : : Thủy phân chất béo mt kiềm thu hợp muối : A glixerol muối axit béo A.17,72 kg B.19,44 kg C.11,92 kg D.12,77 kg B glixerol axit béo Câu 11 : Trong cơng nghiệp lượng lớn axit axetic C glixerol xà phòng điều chế cách D glixerol muối axit béo A oxi hóa metan có xúc tác nhiệt độ thích hợp B Câu 6: Đun 26,7 kg chất béo (C17H35COO)3C3H5 với dung oxi hóa etilen có xúc tác nhiệt độ thích hợp dịch NaOH dư (hiệu suất 100%), khối lượng glixerol thu C oxi hóa etan có xúc tác nhiệt độ thích hợp D : oxi hóa butan có xúc tác nhiệt độ thích hợp A 1,2 kg B 2,76 kg C 3,6 kg D 4,8 kg Câu 12:Cho dung dịch chứa10 gam hỗn hợp C2H5OH Câu 7: Có thể pha ml rượu 200 từ 100ml rượu 450 ? A 145 ml B 165 ml C 65 ml D 225 ml CH3COOH tác dụng với Zn dư thu 1,12 lít khí H2 (đktc) Thành phần phần trăm theo khối lượng rượu etylic axit axetic A 30% 70% B 40% 60% C 70% 30% D 60% 40% B- Tự luận; Câu 1: Viết CTCT , nêu tính chất hóa học ,điều chế rượu etylic Viết PT Câu 2:Viết phương trình hóa học thực chuyển đổi hóa học theo sơ đồ sau (1) (2) (3) (4) (5) C2H4  → C2H5OH  → CH3COOH  → CH3COOC2H5  → CH3COO Na  → CH3COOH Câu 3: Bằng p.pháp hóa học nhận biết chất chất lỏng sau: axit axetic, rượu etylic ,etyl axetat Câu 4: Đốt cháy hồn tồn 2,3 gam hợp chất hữu (A) thu 2,24 lít khí cacbonic (đktc) 2,7 gam nước Biết trạng thái A có tỉ khối với hidro 23 a- Xác định CTPT A b- Biết A tác dụng với Kali Hãy tìm CTCT viết PT minh họa cho tính chất hóa học A Câu : Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 8,05 gam rượu etylic có Axit sufuric đặc làm xúc tác, nung nóng tạo 6,16 gam etyl axetat Hãy tính hiệu suất phản ứng ? Câu 6: Hòa tan 6,5 gam kẽm 200 g dung dịch axit axetic 12 % a)Tính thể tích khí hidro (đktc) Tính % khối lượng chât có sau phản ứng b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng Câu 7: 75 ml dung dịch axit axetic tác dụng đủ với magie Cơ cạn thu 2,13 g muối a) Tính nồng độ mol dung dịch axit axetic Tính thể tích khí hidro đktc b)Dùng dung dịch KOH 0,5 M để trung hòa dung dịch 150 ml dung dịch axit axetic Tính nồng độ mol dung dịch kali axetat thu sau phản ứng Câu Biết 7,6g hỗn hợp rượu etylic axit axetic tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dòch NaOH 1M a) Tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu b) Nếu đun nóng hỗn hợp ban đầu với H2SO4 đặc thu gam este ? Biết hiệu suất phản ứng este hoá 80% Câu 9* Đốt cháy m gam chất hữu A (chứa ngun tố C, H, O) oxi dư, thu 6,6 g CO 2,7 g H2O Khi hóa 3,7 g A thể tích thể tích 1,6 g oxi điều kiện nhiệt độ áp suất Biết phân tử A có chứa ngun tử oxi a Tính m b Tìm cơng thức phân tử viết cơng thức cấu tạo A, biết A tác dụng với Na NaOH Câu 10*: Nêu phương pháp tách riêng chất từ hỗn hợp rượu etylic axit axetic KIỂM TRA BÀI SỐ – HĨA – ĐỀ A/ Trắc nghiệm : Câu 1.Rượu Etylic 35o nghĩa : Câu 5.Để có 100 ml rượu 40o người ta làm sau : o A.Rượu sơi 35 C A Lấy 40 ml rượu ngun chất trộn với 60 ml nước B Dung dịch rượu có 35% rượu etylic ngun chất B Lấy 40 ml rượu thêm nuớc cho đủ 100ml C 35 phần thể tích r 100 phần thể tích r nước C Lấy 40 gam rượu trộn với 60 gam nước D Số gam rượu 100 gam nước 35 gam D Lấy 40 ml rượu trộn với 60 gam nước Câu2.Có chât lỏng khơng màu bị nhãn : C2H5OH, Câu 6.Rượu etylic có tính chất đặc trưng : C6H6, H2O, dung dịch CH3COOH Có thể dùng chất sau A Trong phân tử rượu có ngun tử hiđro để nhận biết chất lỏng : B Trong phân tử rượu có ngun tử Oxi A Quỳ tím, NaOH B Quỳ tím, O C Phenolphtalein, C Trong phân tử rượu có liên kết đơn dung dịch HCl D Quỳ tím, Na2CO3 D Trong phân tử rượu có nhóm –OH Câu 3.Hợp chất hữu X tạo C, H O có số tính Câu 7.Phương pháp dùng để phân biệt rượu etylic, axit chất : Là chất lỏng, khơng màu, tan vơ hạn nước.Tác axetic, benzen đơn giản : dụng với Na giải phóng khí Hiđro.Tham gia phản ứng tạo A Q tím H2O B Dung dịch Br2 H2O sản phẩm este.Khơng tác dụng với với dung dịch NaOH C Clo H2O D O2 H2O X : Câu 8.Cho chất : CaCO3, Cu, Mg, C2H5OH, Cu(OH)2, A CH3-O-CH3 B CH3-COOH NaCl, NaCl, CaO, HCl Axit axetic phản ứng với : C C2H5-OH D CH3-COO-C2H5 A CaCO3, Cu, Mg, Cu(OH)2, CaO Câu 4.Hợp chất Y :Làm cho quỳ tím chuyển sang màu B CaCO3, Mg, C2H5OH, Cu(OH)2, CaO đỏ.Tác dụng với số kim loại, oxit bazơ, bazơ, muối C Mg, C2H5OH, Cu(OH)2, NaCl, CaO cacbonat.Y có chứa nhóm : D Cu(OH)2, NaCl, CaO, HCl, C2H5OH A -CH=O B –OH C –COOH D -CH3 B- Tự luận; Câu 1: Viết CTCT , nêu tính chất hóa học ,điều chế axit axetic Viết PT Câu 2:Cho chất sau: metan, axetilen, etilen, chất béo, axit axetic Hãy cho biết chất tác dụng với ; dung dịch brom, dung dịch NaOH, Câu 3: Hồn thành phương trình hóa học sau: (1) (2) (3) (4) Butan  → Axit Axetic  → Etylaxetat  → Natri axetat  → Metan (7) ] Kẽm axetat → Axit axetic Câu 4:Trình bày phương pháp hố học nhận biết bốn chất lỏng khơng màu đựng bốn lọ riêng biệt là: CH 3COOH, C2H5OH, C6H6( benzen), nước cất Viết PTHH xảy (nếu có) Câu 5: Cho lượng kẽm tác dụng đủ với axit axetic 12 % , sau phản ứng có 2240ml khí a) Tính khối lượng kẽm phản ứng b) Tính nồng độ % chất có sau phản ứng b) Tính thể tích dung dịch KOH 5,6% ( D= 1,045g/ml) cần trung hòa 50 gam dung dịch axit axetic Câu 6: Có lọ khơng nhãn chứa ba chất lỏng : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan rượu etylic Chỉ dùng nước quỳ tím, phân biệt chất lỏng Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn lượng rượu etylic không khí, thu 4,48 lít khí CO2 a) Tính khối lượng rượu cháy.Thể tích không khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, thể tích chất khí đo đktc) b)Nếu đem lượng rượu pha thành rượu 40 có ml dd rượu (Dr = 0,8 g/ml) Câu : Đốt cháy hồn tồn 20 ml rượu etylic a0, dẫn sản phẩm khí thu qua dung dịch nước vơi dư thu 60 gam kết tủa ( biết D = 0,8g/ml) a)PT b) Hãy xác định độ rượu ? Câu :Hỗn hợp X gồm có axit axetic rượu etylic Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na, thấy 0,336 lít khí Hiđro đktc.Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M hết 200 ml a)Tính m b)Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X Câu 10* Cho hỗn hợp A gồm axit (X) rượu ( Y) có cơng thức RCOOH R 1OH - m gam A tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5 M - m gam A tác dụng vừa đủ với 3,45 gam Na - Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp A, khí sinh sau phản ứng cho qua dung dịch có chứa 0,5 mol Ca(OH) thu 20 gam kết tủa Đun nhẹ dung dịch thu lại có thêm kết tủa xuất Cho biết gốc R có dạng CnH2n +1 , gốc R1 có dạng CmH2m + số ngun tử cacbon phân tử rượu nhiều số ngun tử cacbon phân tử axit đơn vị a) Xác định CTPT CTCT có X Y b) Tính % khối lượng chất hỗn hợp A Câu 11* Cho mẫu Fe có khối lượng 11,2 gam để thời gian khơng khí ( giả sử xảy phản ứng oxi hố tạo thành oxit ) thu hỗn hợp A có khối lượng m (gam) Hồ tan hồn tồn A vào dung dịch HNO lỗng dư, sau phản ứng thu dung dịch có m1 gam muối 0,896 lít khí NO bay ( đktc) 1/ Viết phương trình phản ứng xảy 2/ Tính m 1, m KIỂM TRA BÀI SỐ – HĨA – ĐỀ A/ Trắc nghiệm : Câu 1: Chất tác dụng với Na Câu 7: Phát biểu A CH3-CH3 B CH3-CH2-CH2-OH A dầu ăn este B dầu ăn este glixerol C C6H6 D CH3-O-CH3 C dầu ăn este glixerol axit béo Câu 2: Số ml rượu etylic có 500ml rượu 450 D dầu ăn hỗn hợp nhiều este glixerol A 9ml B 22,5ml C 45ml D 225ml axit béo Câu 3: Tính chất chung rượu etylic axit axetic Câu 8:Thủy phân CH3COOCH3 mơi trường KOH thu A sơi 78,3oC B hòa tan benzen A CH3COOK CH3OH B CH3COOH C2H5OH C tan vơ hạn nước D có vị chua C CH3COOK vàC2H5OH D CH3COOK CH4 Câu 4: Để pha 200ml rượu 250 người ta cần dùng Câu 9: Phương pháp làm vết dầu mỡ bám áo A 40ml rượu etylic 160ml nước quần B 45ml rượu etylic 155ml nước A Benzen B giặt xà phòng C 50ml rượu etylic 150ml nước D 55ml rượu etylic 145ml nước C giặt giấm D giặt nước lạnh Câu 5: Trong c.nghiệp người ta điều chế axit axetic từ Câu 10: Chất tác dụng với axit axetic giải phóng khí A Butyl B Butilen C Butin D Butan hiđro Câu 6: Axit axetic dùng để A ZnO B.Zn(OH)2 C Zn D ZnCl2 A pha nước hoa B làm rượu bia C chế tạo tơ nhân tạo D pha vecni C có nhóm –OH nhóm C=O D có nhóm −COO B- Tự luận; Câu 1:Cho chất sau: metan, axetilen, etilen, chất béo, axit axetic Hãy cho biết chất tác dụng với ; dung dịch brom, dung dịch NaOH, Câu 2:Hồn thành phương trình hóa học sau: (1) (2) (3) (4) Butan  → Axit Axetic  → Etylaxetat  → Natriaxetat  → Natri cacbonat (5 Kẽm axetat Câu : Trình bày phương pháp hố học nhận biết bốn chất lỏng khơng màu đựng bốn lọ riêng biệt là: CH3COOH, C2H5OH, C6H6, nước cất Viết PTHH xảy (nếu có) Câu :Hỗn hợp X gồm có axit axetic rượu etylic Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na, thấy 0,336 lít khí Hiđro đktc.Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M hết 200 ml c) Tính m d) Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X Câu 5:Cho 10 ml rượu 200 tác dụng với natri dư a)Tính thể tích khối lượng rượu etylic ngun chất tham gia phản ứng Biết KLR rượu êtilic 0,8 g/ml b)Tính thể tích khí H2 thu ( đktc) Biết KLR nước g/ml c)Từ 10 ml rượu 200 pha rượu 80 Câu 6: Cho 150 ml dd CH3COOH tác dụng với Mg Phản ứng kết thúc đem cạn dd thu 4,26 gam muối khan a)Xác định nồng độ mol dd axit.Tính thể tích khí sinh ( đktc) b)Cho lượng axít tác dụng với 23 gam rượu etylic(có xúc tác ) thu 4,488 g etyl axetat Tính hiệu suất q trình phản ứng Câu 7:Cho 250 ml lit rượu 460 a)Tính thể tích khối lượng rượu êtylic nguyên chất, biết KLR rượu etilic 0,8 g/ml b)Tính khối lượng axit axêtic thu lên men 250ml rượu 460 Biết hiệu suất trình lên men 90 % c)Cho lượng rượu tác dụng với natri dư Tính thể tích khí hiro thu (ở đktc) Biết KLR nước g/ml d)Nếu pha 250 ml lit rượu 46o thành rượu 10o thể tích rượu thu bao nhiêu? Câu 8: Cho 60 gam axit axêtic tác dụng với 4,6 gam rượu êtilic thu 5,5 g CH3COOC2H5 Tính hiệu suất q trình phản ứng KIỂM TRA BÀI SỐ – HĨA – ĐỀ Câu Hồn thành chuỗi biến hóa sau: Glucozo Rượu etylic axit axetic etyl axetat Bari axetat Natri axetat Metan Câu Cho 50 ml dung dịch axit axetic tác dụng hồn tồn với Mg cạn dung dịch ta thu 1,42 g muối a Tính nồng độ mol dung dịch axit b Thể tích khí H2 đktc sinh c Tính thể tích dung dịch KOH 5,6% (D=1,045 gam/ml) cần trung hòa 25ml dung dịch axit Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, nêu cách nhận biết chất lỏng sau: C 2H5OH , CH3COOH , C6H6 (Benzen) H2SO4 Câu 4: Đốt cháy hồn tồn 30ml dung dịch rượu êtylic chưa rõ độ rượu cho tồn sản phẩm vào nước vơi (lấy dư) Lọc kết tủa, sấy khơ cân nặng 100g a) Tính thể tích khơng khí để đốt cháy rượu hồn tồn Biết thể tích oxi chiếm 1/5 thể tích khơng khí b) Xác định độ rượu (biết khối lượng riêng rượu ngun chất 0,8g/ml) Câu 5: Trên nhãn chai rượu có ghi 330 ml rượu 180 a )Hãy giải thích ý nghĩa số b) Tính số ml rượu etylic có 500ml rượu 450 c )Có thể pha lít rượu 250 từ 0,8 lít rượu 450 Câu 5â:Viết PTHH thực sơ đồ chuyển hố sau: C6H12O6àC2H5OHàCH3COOHà(CH3COO)2C CH3COONa CH4 Câu Cho 100 ml rượu 230 lên men giấm Dr=0,8 g/cm3 a) Tính H phản ứng lên men giấm biết khối lượng axit axetic thu 21 gam b) Cho ½ lượng axit axetic vào bình chứa 18,4 gam rượu etylic , tính khối lượng este thu Câu 7: Cân phương trình hóa học theo sơ đồ sau: CH4 àC2H2 àC2H4 C2H5ClàC2H5OH Câu Cho x gam hỗn hợp A (gồm axit axêtic rượu etylic) tác dụng với CaCO dư thu 2,24 lít khí đktc Nếu cho H2SO4 đặc vào A đun nóng thu 10,56 gam este (H= 80%) a/ Viết phương trình hố học phản ứng ? b/ Tính x Câu 9: Cho a gam hỗn hợp X gồm rượu etylic axit axetic phản ứng với Na dư thu 4,48 lít khí (đktc).Nếu cho ½ a gam hỗn hợp X tác dụng dung dịch NaHCO dư thu 1,12 lít khí đktc a) Viết PT b) Tính a c) Cho H2SO4 đặc vào X, đun nong khối lượng este thu gam , biết H = 80% Câu 10: Cho 500 ml dung dịch CH3 COOH 0,5 M tác dụng vừa đủ với ddKOH 5,6 %(D=1,045 g/ml) a/ Tính thể tích dung dịch KOH Tính CM chất có dung dịch sau phản ứng b/ Nếu cho tồn dd CH3COOH vào 200ml dd Na2CO3 0,5 M thu lít khí CO2 đktc Câu 11:Hỗn hợp X gồm axít axetíc axít hữa A có cơng thức C nH2n+1COOH Cho a gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M cạn thu 27,4g hỗn hợp muối khan a) Xác định cơng thức phân tử axít hữa (A).Biết tỉ lệ số mol axít 1:2 b)Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) axít hỗn hợp X KIỂM TRA BÀI SỐ – HĨA – ĐỀ I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời Câu 1: Những dãy chất tác dụng với natri giải phóng khí hiđro ? A CH3COOH, C6H6 C CH3COOH , C2H5OH B C2H5OH, C2H2 D CH3COOH, CH3-O-CH3 Câu 2: Rượu etylic phản ứng với natri : A.Trong phân tử có chứa C,H,O C Trong phân tử có nhóm –OH B.Trong phân tử có ngun tử oxi D Trong phân tử có ngun tử oxi ngun tử hiđro Câu 3: Hợp chất hữu vừa tác dụng với K vừa tác dụng KOH Hợp chất hữu có cơng thức phân tử : A C6H6 C C2H6O B C2H4 D.C2H4O2 Câu 4: : Một ứng dụng Axit axetic : A Pha nước hoa C Pha vecni B Làm rượu bia D Pha giấm ăn O2 Câu+ C5 : Cho sơ đồ chuyển đổi hóa học sau: A+Men B CH3COONa + H2O+ CO2 giấm A , B, C : A NaHCO3 , CH3COOH, C2H5OH C C2H5OH , CH3COONa , Na2CO3 B C2H5OH , CH3COOH , Na2CO3 D C2H4 , C2H5OH , Na2CO3 Câu 6: Chất dùng để phân biệt chất lỏng C2H5OH benzen : A Zn C Na B Na2O D Quỳ tím Câu : Cho 23 gam rượu etylic tác dụng với 60 gam axit axetic (có xúc tác thích hợp ), hiệu suất phản ứng 62,5% Khi phản ứng kết thúc khối lượng etyl axetat thu : A 7,04 (gam) C 27,5 (gam) B 55 (gam ) D 140,8 ( gam) Câu 8: Cơng thức chung chất béo : A (RCOO)3C3H5 C (CH3COO)3C3H5 B RCOOC2H5 D RCOONa o Câu 9: Số ml rượu etylic có 150 ml rượu 18 : A.54 B.27 C.12 D 24 Câu 10 : Dãy chất tác dụng với axit axetic : A K2CO3 , Ca(OH)2 ,CuO, Zn C Fe2O3 , NaOH ,K2CO3, Ag B K , K2SO4 , Cu(OH)2 ,Cu D CuO ,Na2SO4 , Zn , KOH Câu 11: Đốt cháy hồn tồn 10 ml rượu etylic chưa rõ độ rượu thu 7,168 lít khí CO (đktc).Khối lượng riêng rượu 0,8 g/ml Độ rượu xác định : A.20o B 45o C.46o D.92o Câu 12: Đốt cháy hồn tồn 2,3 g rượu etylic Thể tích khí cacbonic tạo đktc : A 4,48 (lít) B.3,36 (lít ) C 0,448 (lít ) D 2,24 (lít ) II/ PHẦN TỰ LUẬN : Câu 1: Viết phương trình thực dãy chuyển hóa sau : (1) (2) (3) (3) C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa → CH3COOH Câu 2: a) Độ rượu ? Tính thể tích rượu có 200 ml rượu 20o b) Có thể pha ml rượu 10o từ 200 ml rượu 20o ? Câu 3: Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất lỏng đựng lọ riêng biệt sau : Rượu etylic , axit axetic , dầu ăn Câu 4: Cho 100 g dung dịch K2CO3 13,8 % tác dụng đủ với dung dịch CH3COOH 12 % a) Viết phương trình hóa học b) Tính thể tích khí CO2 sinh (đktc) Tính khối lượng dung dịch CH3COOH dùng c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu sau phản ứng ( C=12 ; H=1 ; O=16 ) PHỊNG GD - ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (TIẾT 60) MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian: 45’ (Tự luận 30’) (Khơng tính thời gian phát đề) Mã đề: II/ PHẦN TỰ LUẬN : Câu 1: (1,5 điểm) Viết phương trình thực dãy chuyển hóa sau : (1) (2) (3) C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa Câu 2: (1,5 điểm) c) Độ rượu ? Tính thể tích rượu có 200 ml rượu 20o d) Có thể pha ml rượu 10o từ 200 ml rượu 20o ? Câu 3:(1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất lỏng đựng lọ riêng biệt sau : Rượu etylic , axit axetic , dầu ăn Câu 4: (2,5 điểm) Cho 100 g dung dịch K2CO3 13,8 % tác dụng đủ với dung dịch CH3COOH 12 % a) Viết phương trình hóa học b) Tính thể tích khí CO2 sinh (đktc) Tính khối lượng dung dịch CH3COOH dùng c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu sau phản ứng ( H = ; O = 16 ; C = 12 ; K= 39) -// - PHỊNG GD - ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU HUỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA TIẾT 60 MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian: 45’ (Trắc nghiệm: 15’) Mã đề: Phần I: Trắc nghiệm ( điểm) Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đề A C C D D C B A C Đề B C C D D B C C A Phần II: Tự luận ( điểm) Câu Đáp án MG Câu (1) C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O (1,5điểm) H SO đặc t (2) CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O Câu (1,5điểm ) Câu (1,5điểm ) Câu (2,5 điểm) A B 10 B A 11 D D Điểm 0,5 0,5 to (3) CH3COOC2H5 + NaOH  → CH3COONa + C2H5OH a)- số ml rượu etylic có 100ml hỗn hợp rượu với nước 200.20 = 40(ml ) - VR = 100 40.100 = 400(ml ) b) Vhh = 10 - Dùng quỳ tím nhận ra: + Chất làm quỳ tím chuyển đỏ axit xetic + Chất khơng làm quỳ tím chuyển màu rượu etylic dầu ăn - Dùng Na nhận + Chất có phản ứng với Na tạo khí rượu etylic + Chất khơng phản ứng với Na dầu ăn PT: 2C2H5OH + 2Na→ 2C2H5ONa + H2 0,5 a) 2CH3COOH+ K2CO3→ 2CH3COOK+ H2O + CO2 0,5 100.13,8 = 0,1 (mol) 100.138 2CH3COOH+ K2CO3→ 2CH3COOK+ H2O + CO2 0,2 (mol) 0,1( mol) 0,2( mol) 0,1( mol) b) nK2CO = VCO (đktc)= 0,1 22,4= 2,24 ( lit) 0, 2.60.100 mddCH COOH = = 100 (g) 12 0, 2.98.100 c) C% CH3COOK = ≈ 10,02 % 100 + 100 − 0,1.44 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 12 D D C C C2H2, C2H5OH Đuúùng ng Đ rồàii ro CH3OH, C2H5OH CH3COOH, CH3 – O – CH3 Nhửừng daừy chaỏt naứo dửụựi ủãy coự khaỷ naờng taực dúng vụựi natri giaỷi phoựng khớ hiủro ? Những dãy chất có khả tác dụng với natri giải phóng khí hiđro ? ... y=0. 59 (mol) a)Khối lượng rượu etylic ng/ chất : 0. 59. 46 = 27. 14 (g) mH O = 0.11x18 =1 .98 (g) 27. 14 = 33 .92 5ml 0.8 1 .98 = = 1 .98 ml 0.25đ 0.5đ 0.5đ b) Vrượu etilic = VH O Độ rượu = 33 .92 5 x100 = 94 . 49. .. DU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (TIẾT 60) MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian: 45’ (Tự luận 30’) (Khơng tính thời gian phát đề) Mã đề: II/ PHẦN TỰ LUẬN : Câu 1: (1,5 điểm) Viết phương trình thực dãy chuyển hóa. .. axit béo A. 17, 72 kg B. 19, 44 kg C.11 ,92 kg D.12 ,77 kg B glixerol axit béo Câu 11 : Trong cơng nghiệp lượng lớn axit axetic C glixerol xà phòng điều chế cách D glixerol muối axit béo A oxi hóa metan
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA hóa 9 tiết 60 đề 7 , ĐỀ KIỂM TRA hóa 9 tiết 60 đề 7 , ĐỀ KIỂM TRA hóa 9 tiết 60 đề 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay