Tiết 60 hóa 9 đề 5

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:54

KIỂM TRA BÀI SỐ – HÓAĐỀ Câu Hoàn thành chuỗi biến hóa sau: Glucozo  Rượu etylic  axit axetic  etyl axetat Bari axetat  Natri axetat  Metan Câu Cho 50 ml dung dịch axit axetic tác dụng hoàn toàn với Mg cô cạn dung dịch ta thu 1,42 g muối a Tính nồng độ mol dung dịch axit b Thể tích khí H2 đktc sinh c Tính thể tích dung dịch KOH 5,6% (D=1,045 gam/ml) cần trung hòa 25ml dung dịch axit Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, nêu cách nhận biết chất lỏng sau: C 2H5OH , CH3COOH , C6H6 (Benzen) H2SO4 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 30ml dung dịch rượu êtylic chưa rõ độ rượu cho toàn sản phẩm vào nước vôi (lấy dư) Lọc kết tủa, sấy khô cân nặng 100g a) Tính thể tích không khí để đốt cháy rượu hoàn toàn Biết thể tích oxi chiếm 1/5 thể tích không khí b) Xác định độ rượu (biết khối lượng riêng rượu nguyên chất 0,8g/ml) Câu 5: Trên nhãn chai rượu có ghi 330 ml rượu 180 a )Hãy giải thích ý nghĩa số b) Tính số ml rượu etylic có 500ml rượu 450 c )Có thể pha lít rượu 250 từ 0,8 lít rượu 450 Câu 5â:Viết PTHH thực sơ đồ chuyển hoá sau: C6H12O6C2H5OHCH3COOH(CH3COO)2Cu CH3COONa  CH4 Câu Cho 100 ml rượu 230 lên men giấm Dr=0,8 g/cm3 a) Tính H phản ứng lên men giấm biết khối lượng axit axetic thu 21 gam b) Cho ½ lượng axit axetic vào bình chứa 18,4 gam rượu etylic , tính khối lượng este thu Câu 7: Cân phương trình hóa học theo sơ đồ sau: CH4 C2H2 C2H4  C2H5ClC2H5OH Câu Cho x gam hỗn hợp A (gồm axit axêtic rượu etylic) tác dụng với CaCO dư thu 2,24 lít khí đktc Nếu cho H2SO4 đặc vào A đun nóng thu 10,56 gam este (H= 80%) a/ Viết phương trình hoá học phản ứng ? b/ Tính x Câu 9: Cho a gam hỗn hợp X gồm rượu etylic axit axetic phản ứng với Na dư thu 4,48 lít khí (đktc).Nếu cho ½ a gam hỗn hợp X tác dụng dung dịch NaHCO dư thu 1,12 lít khí đktc a) Viết PT b) Tính a c) Cho H2SO4 đặc vào X, đun nong khối lượng este thu gam , biết H = 80% Câu 10: Cho 500 ml dung dịch CH3 COOH 0,5 M tác dụng vừa đủ với ddKOH 5,6 %(D=1,045 g/ml) a/ Tính thể tích dung dịch KOH Tính CM chất có dung dịch sau phản ứng b/ Nếu cho toàn dd CH 3COOH vào 200ml dd Na 2CO3 0,5 M thu lít khí CO2 thoát đktc Câu 11:Hỗn hợp X gồm axít axetíc axít hữa A có công thức C nH2n+1COOH Cho a gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M cô cạn thu 27,4g hỗn hợp muối khan a) Xác định công thức phân tử axít hữa (A).Biết tỉ lệ số mol axít 1:2 b)Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) axít hỗn hợp X
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 60 hóa 9 đề 5 , Tiết 60 hóa 9 đề 5 , Tiết 60 hóa 9 đề 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay