Tiết 60 hóa 9 đề 4

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:54

KIỂM TRA BÀI SỐ – HĨA – ĐỀ A/ Trắc nghiệm : Câu 1: Chất tác dụng với Na Câu 7: Phát biểu A CH3-CH3 B CH3-CH2-CH2-OH A dầu ăn este B dầu ăn este glixerol C C6H6 D CH3-O-CH3 C dầu ăn este glixerol axit béo Câu 2: Số ml rượu etylic có 500ml rượu 450 D dầu ăn hỗn hợp nhiều este glixerol axit A 9ml B 22,5ml C 45ml D 225ml béo Câu 3: Tính chất chung rượu etylic axit axetic Câu 8:Thủy phân CH3COOCH3 mơi trường KOH A sơi 78,3oC B hòa tan benzen thu C tan vơ hạn nước D có vị chua A CH3COOK CH3OH B CH3COOH C2H5OH Câu 4: Để pha 200ml rượu 25 người ta cần dùng C CH3COOK vàC2H5OH D CH3COOK CH4 A 40ml rượu etylic 160ml nước Câu 9: Phương pháp làm vết dầu mỡ bám áo B 45ml rượu etylic 155ml nước quần C 50ml rượu etylic 150ml nước A Benzen B giặt xà phòng D 55ml rượu etylic 145ml nước C giặt giấm D giặt nước lạnh Câu 5: Trong c.nghiệp người ta điều chế axit axetic từ Câu 10: Chất tác dụng với axit axetic giải phóng khí A Butyl B Butilen C Butin D Butan hiđro Câu 6: Axit axetic dùng để A ZnO B.Zn(OH)2 C Zn D ZnCl2 A pha nước hoa B làm rượu bia C chế tạo tơ nhân tạo D pha vecni C có nhóm –OH nhóm C=O D có nhóm −COO B- Tự luận; Câu 1:Cho chất sau: metan, axetilen, etilen, chất béo, axit axetic Hãy cho biết chất tác dụng với ; dung dịch brom, dung dịch NaOH, Câu 2:Hồn thành phương trình hóa học sau: (1) (2) (3) (4) Butan  → Axit Axetic  → Etylaxetat  → Natriaxetat  → Natri cacbonat (5 Kẽm axetat Câu : Trình bày phương pháp hố học nhận biết bốn chất lỏng khơng màu đựng bốn lọ riêng biệt là: CH3COOH, C2H5OH, C6H6, nước cất Viết PTHH xảy (nếu có) Câu :Hỗn hợp X gồm có axit axetic rượu etylic Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na, thấy 0,336 lít khí Hiđro đktc.Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M hết 200 ml a) Tính m b) Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X Câu 5:Cho 10 ml rượu 200 tác dụng với natri dư a)Tính thể tích khối lượng rượu etylic ngun chất tham gia phản ứng Biết KLR rượu êtilic 0,8 g/ml b)Tính thể tích khí H2 thu ( đktc) Biết KLR nước g/ml c)Từ 10 ml rượu 200 pha rượu 80 Câu 6: Cho 150 ml dd CH3COOH tác dụng với Mg Phản ứng kết thúc đem cạn dd thu 4,26 gam muối khan a)Xác định nồng độ mol dd axit.Tính thể tích khí sinh ( đktc) b)Cho lượng axít tác dụng với 23 gam rượu etylic(có xúc tác ) thu 4,488 g etyl axetat Tính hiệu suất q trình phản ứng Câu 7:Cho 250 ml lit rượu 460 a)Tính thể tích khối lượng rượu êtylic nguyên chất, biết KLR rượu etilic 0,8 g/ml b)Tính khối lượng axit axêtic thu lên men 250ml rượu 460 Biết hiệu suất trình lên men 90 % c)Cho lượng rượu tác dụng với natri dư Tính thể tích khí hiro thu (ở đktc) Biết KLR nước g/ml d)Nếu pha 250 ml lit rượu 46o thành rượu 10o thể tích rượu thu bao nhiêu? Câu 8: Cho 60 gam axit axêtic tác dụng với 4,6 gam rượu êtilic thu 5,5 g CH3COOC2H5 Tính hiệu suất q trình phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 60 hóa 9 đề 4 , Tiết 60 hóa 9 đề 4 , Tiết 60 hóa 9 đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay