tiết 53 hóa 9 đề 4

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:54

KIỂM TRA BÀI SỐ – HÓAĐỀ A/ Trắc nghiệm : Câu 1: 0,01 mol hiđrocacbon tác dụng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,1M X : A CH4 B C2H4 C C2H2 D.C6H6 Câu 2: Cho 2,24 ( đktc) hỗn hợp khí A gồm axetilen metan cho tác dụng với dung dịch brom dư, có 16 gam brom phản ứng % thể tích axetilen metan hỗn hợp khí A là: A 50 %: 50% B.25% : 75% C 30% : 70% D 20%: 60% Câu : Cho phương trình hóa học : t0 X +5 O2 → 4CO2 + 2H2O X chất sau ? A C2H2 B.C2H4 C C2H6 D C3H6 B/ Tự luận Câu 1: a) Viết CTCT ( dạng vòng) C5H10 , C4H8 b) Viết CTCT có C3H6 Câu :Hoàn thành phương trình hoá học sau: a.s a)CH4 + Cl2  → b) CH2=CH2 + Br2 c) CH CH + Br2  → d) CH2=CH- CH3 + Br2 Fe  → e)C6H6 + Br2 t0 Câu 4: Thành phần khí thiên nhiên A.Metan B.Etilen C Axetilen D.Cacbonic Câu 5: Cho brom tác dụng với benzen tạo brombenzen.Khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brom ben zen gam Biết H= 80% a) 9,75(g) b)6,24(g) c) 12,56 (g) d) 19,625(g) Câu 6: Dầu mỏ : A Đơn chất B Hợp chất C Hỗn hợp nhiều hidrocacbon D Cả A,B,C ≡ f) MnO2 + HCl đặc Ni → g)C6H6+H2  t0 h) Cl2 + NaOH Câu 3: Viết tất công thức cấu tạo của: C3H8, C3H6 , C4H8 , C4H10, C3H4 Câu 4: a)Nêu PP hóa học tách riêng chất từ hỗn hợp CO2 etilen b) Nêu PP hóa học nhận biết lọ đựng khí sunfuro , axetilen , metan Câu 5: Cho 0,56 lit (đktc)hỗn hợp khí A gồm etilen axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, thấy có 5,6 gam brom tham gia phản ứng a) PT b) Tính phần trăm thể tích khí hỗn hợp c) Tính thể tích không khí cần đốt cháy hết hỗn hợp A Biết không khí %V oxi = 20% Câu 6: Hỗn hợp A gồm metan axetilen Tính % V , %m chất khí A Biết - Cho toàn thể tích hỗn hợp A qua bình đựng dung dịch brom dư khối lựơng bình nặng lên 2,6 gam - Đốt cháy hoàn toàn A thu đựoc 11,2 lít khí cacbonic (đktc) Câu 7: 3,36 lít(đktc) hỗn hợp khí X gồm metan etilen làm màu vừa đủ 200 g dung dịch brom 8% a) % m chất X b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng Câu : Điều chế brom benzen từ benzen brom Tính a) Khối lựợng benzen cần dùng để điều chế 39,25 gam brom benzen Biết H= 70% b) Khối luợng brom benzen thu đựoc, biết luợng benzen dùng 23,4 gam H= 80% Câu 9:Viết phương trình hoá học hoàn thành dãy chuyển hoá: Metan cacbonic  canxicacbonat  → → Axetilen ← canxicacbua ← canxi oxit   Etilen P.E benzen brombenzen Vinyl clorua PVC Câu 10: Đốt cháy gam hợp chất hữu X, thu 6,72 lít khí CO 5,4 gam nước Biết MA = 60 Xác định công thức phân tử công thức cấu tạo X ...Câu 10: Đốt cháy gam hợp chất hữu X, thu 6,72 lít khí CO 5 ,4 gam nước Biết MA = 60 Xác định công thức phân tử công thức cấu tạo X
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 53 hóa 9 đề 4 , tiết 53 hóa 9 đề 4 , tiết 53 hóa 9 đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay