tiết 53 hóa 9 đề 3

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:54

KIỂM TRA BÀI SỐ – HÓAĐỀ I-Tr¾c NghiÖm Câu 7:.Dẫn V hỗn hợp khí A gồm axetilen metan qua Câu Benzen tạo lớp phân cách với chất dung dịch brom dư Khối luợng bình nặng lên 5,2 gam A.Dầu ăn B.Nuớc C Dung dịch Đốt cháy khí thoát cần 13,44 lít khí oxi Phần trăm brom khối luợng axetilen metan : D B c E.a c B.60% 40% Câu : Chất vừa tham gia phản ứng vừa tham gia phản A 40% 60% C 52% 48% D 48% 52% ứng cộng Câu 8: Dãy chất bị nhiệt phân hủy A Axetilen B Metan C Etilen D: Benzen Câu : Đốt cháy hidrocacbon A thu đựoc CO2 nuớc cóA.CaCO3 , Na2CO3, KHCO3 B.MgCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2 tỉ lệ khối luợng 88:45 Công thức A : C.Ca( HCO3)2, Na2SO4, BaCO3 A C4H4 B C4H6 C C4H8 D C4H10 Câu 4: Khối lương benzen cần dùng để điều chế 18,84 gam D.K2CO3, Ca(HCO3)2, KClO3 Câu 9: Dãy chất không làm màu dung dịch brom brombenzen Biết hiệu suất phản ứng 80% A etilen, benzen, axetilen A9,63 g B.11,7 g C.7,704 D Kết khác B Metan, benzen, butan Câu 5: Công thức dạng vòng có C5H10 A B.4 C.5 D C Axetilen, metan, etilen D.Axetilen, etan, etilen C âu 10 : Đốt 2V lít hỗn hợp A (đktc) gồm metan Công thức dạng vòng có C4H8 axetilen cần 4,5V lít khí oxi Phần trăm thể tích khí A B.2 C.3 D metan axetilen A : A 60% 40% Công thức cấu tạo có C3H6 A B.2 C.3 D B 50% 50% C 20% 80% D 22,5% 77,5% Công thức cấu tạo có C4H10 A B.2 C.3 D Câu : Dãy nguyên tố xếp theo chiều tính phi kim giàm dần A P,N,O,F B F,O,N,P C O,N,P F D , F,P,N,O II Tù LuËn Câu 1: a)Viết phương trình hóa học phản ứng sau: Al4C3 → Metan →axetilen→ etilen → đibrom etan→ etilen Polietilen b) Từ canxi cacbua→ axetilen → Benzen→ brom benzen Tetrabrometan xiclohexan c) Nêu tính chất hóa học muối cacbonat Viết PT C©u : Phân biệt lọ đựng chất khí:CO2,CH4 ,C2H2 C©u 3: Hỗn hợp A gồm metan axetilen làm màu vừa đủ 200g dung dịch brom 16% thu đựoc dung dịch B Nếu đốt cháy hoàn toàn A cần 14,56 lít khí oxi.(đktc) a) Viết PT b) % khối luợng chất A c) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch B Câu 4: Dẫn 0,896 lít khí axetilen (đktc)vào 100ml dung dịch brom 1M a)Tính khối luợng, chất dung dịch sau phản ứng b)Nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng c) Tính khối lựơng benzen cần dùng để tác dụng với brom tạo 31,4 gam brom benzen H= 80% Câu 5: Lấy 4,48 lít khí etilen nung nhiệt độ cao , có áp suất xúc tác thích hợp , sau phản ứng có m gam polietilen ( phần rắn ) V lít ( đktc) (phần khí ) V lít khí làm màu vừa đủ g brom dung dịch a) Viết PT b) Tính hiệu suất phản ứng Câu : Nêu pp hóa học tách riêng chất từ hỗn hợp : a) Metan khí cacbonic b) Etilen metan Câu 7: Cặp chất xảy phản ứng a) K2CO3 + HCl b) NaHCO3 + H2SO4 c)Na2CO3 + Ba(OH)2 d) Na2CO3 + KCl Câu 8*: Dẫn 8,96 lít hỗn hợp X (CH4, C2H2 , C2H4) vào bình đựng dung dịch brom dư ,khối luợng bình nặng lên 5,4 gam Nếu đốt 4,3 gam X oxi dư thu đựoc 6,72 lít khí CO2 a) PT b) Phần trăm thể tích khí X Các khí đo đktc
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 53 hóa 9 đề 3 , tiết 53 hóa 9 đề 3 , tiết 53 hóa 9 đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay