10 đề kiểm tra một tiết tiết 53 hoa 9

20 19 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:53

C KIM TRA BI S HểA I Trắc nghiệm Câu 1: - Nguyên tố có số hiệu nguyên tử 16 nguyên tố nào? chu kỳ, nhóm ? A) Silic ; chu kỳ ; nhóm IV B) Photpho ; chu kỳ ; nhóm V C) Lu huỳnh ; chu kỳ ; nhóm VI D) Clo ; chu kỳ ; nhóm VII Câu2 : - Thành phần khí thiờn nhiờn : A) Metan, Etilen, xetilen B) Metan C) Etilen D) Metan, Etilen Câu 3: - Chất làm màu dung dịch nớc Brom ? A) Metan B) Metan, Etilen C) Axetilen D) Metan Axetilen Câu 4: - Nhiên liệu đợc chia làm loại ? A) Răn, lỏng B) Rắn Khí C) Rắn, Khí D Rắn, Lỏng, Khí Câu 5: - Cho Benzen vào Nớc lắc nhẹ để yên tợng xy : A) Dung dịch chuyển thành không màu B) Dung dịch có màu da cam C) Dung dịch có màu nâu D) Không phản ứng, cht lng chia làm hai lớp Câu 6: - Đốt cháy 5,6 lit khí Etilen thể tích khí CO2 sinh : A) 5,6 lit C) 6,72 lit B) 11,2 lit D) 22,4 lit II Tự luận : Câu : - Trình bày phơng pháp hoá học nhận biết khí không màu lọ nhãn riêng biệt gồm : Etilen , metan , khớ sunfuro Câu : - Viết phơng trình phản ứng dới dạng công thức cấu tạo rút gọn để thể biến hoá sơ đồ sau : (1) (2) (3) (4) a)CH4 C2H2 C2H2Br2 C2H2Br4 C2H2 (1) (2) (3) (4) (5) b) ỏ vụi vụi sng canxi cacbua axetilen etilen ibrom etan Câu : Cho Benzen tác dụng với Brom tạo Brombenzen a) Viết PTHH (ghi rõ điều kiện phản ứng) b) Tính khối lợng Brombenzen thu đợc cho 23,4 (g) Benzen tác dụng hết với Brom Biết hiệu suất phản ứng 80% Cõu 4:Khi t chỏy 2,9 gam mt hp cht hu c A thu c 8,8 gam CO2 v 4,5 gam H2O iu kin tiờu chun 2,24 lớt khớ A cú lng 5,8 gam a) Xỏc nh cụng thc phõn t ca A b) Tớnh th tớch khụng khớ cn t chỏy A (VO2=1/5 Vkk) Cõu 5: Hn hp A gm metan v axetilen -Hn hp A lm mt mu va 100g dung dch brom 16% - t ht A cn 7,28 lớt khớ oxi ( ktc) a) PT b) Tớnh % V , %m cỏc cht A Cõu 6: 4,48 lớt hn hp A ( me tan v etilen )lm mt mu va 200 gam dung dch brom , nu t ht A thu c 6,72 lớt khớ CO2 ktc a)Vit cỏc PT b) Tớnh % lng cỏc cht A.Tớnh C% dung dch brom Cõu 7: Tớnh lng axetilen thu c cho g CaC2 tỏc dng ht vi H2O H= 80% Dn lng khớ axetilen sinh trờn vo dung dch AgNO3 mụi trng NH3 d Tớnh lng kt ta thu c Cõu 8:Hn hp khớ X gm metan, etilen v axetilen Dn t t 8,96 lớt X vo bỡnh dung dch nc brom d, sau phn ng kt thỳc lng bỡnh brom tng 5,4 gam t chỏy 4,3 gam X oxi d sinh 6,72 lớt khớ CO a Vit phng trỡnh phn ng húa hc xy ra, tớnh phn trm th tớch ca mi khớ X 1 b Dn t t 5,6 lớt X vo dung dch AgNO3 (d) NH3, phn ng sinh m gam kt ta Vit phng trỡnh phn ng v tớnh giỏ tr ca m Cỏc khớ o ktc, cỏc phn ng xy hon ton KIM TRA BI S HểA I-Trắc Nghiệm: Cõu 1: t chỏy 0,1 mol hidro Cõu 7:Trong nhóm hiđrocácbon cacbon X thu c 0,1 mol CO2 v sau, nhóm hiđrocacbon có phản 0,2 mol nc X có CTHH l : ứng đặc trng phản ứng cộng: A.C2H6 B.C2H2 C.C2H4 a CH4; C2H6 b CH4; C2H4 D.CH4 c C2H2; C6H6 d C2H4;C2H2 Cõu : Mt hp cht hu c cú s Cõu 8.Etilen tham gia nguyờn t H bng s nguyờn t C v phản ứng sau đây? lm mt mu dung dch brom Hp a.Phản ứng cộng Brom cht ú l: b.Phản ứng trùng hợp tạo polietilen A Axetilen B Metan C Etilen c Phản ứng cháy tạo khí cacbonic D: Benzen nớc d Cả a, b, c Cõu :Mt hirụcacbon A cú cha 85,7 Cõu 9.Phản ứng cháy etilen % C v 14,3%H theo lng.Cụng oxi Tỉ lệ số mol CO2 số thc húa hc no sau õy ỳng vi A: moi H2O sinh A C2H2 B C2H4 C CH4 D a.1 : b : c : C6H6 d Kết khác Cõu 4: Dóy cht no sau õy l Cõu 10: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hidro cacbon khí metan Biết khí đo A C2H2 , C2H4 ,C4H10 đktc.Thể tích khí oxi cần dùng B C2H2, CH3COOH C C2H2, CH4,CO2 thể tích khí cacbonic tạo thành lần D CO, CO2 lợt là: Cõu 5: Dóy cht no sau õy ch a 33,6 lit 22,4 lit b Tất gm cỏc hp cht hu c? sai A CO2, CaCO3, CH4, C2H6O c 44,8 lit 22,4 lit d.11,2 lit C C2H4, C2H6O, C4H10, C6H5Br 22,4 lit B CaCO3, CH4, NaCl, H2CO3 Cõu 11.Những hiđrocacbon D CO, C2H4, C4H10, C6H5Br sau vừa có liên kết đơn vừa Cõu 6: Dựa vào dự kiện có liên kết ba: dự kiện sau để phân biệt a Mêtan b Axetilen c chất vô hay hữu cơ: Etilen d.Etan a.Độ tan nớc b Trạng thái Cõu 12 : Nguyên liệu để điều chế c Màu sắc d Thành khí axetilen phòng thí phần nguyên tố nghiệm A CaCO3 B CH4 C CaC2 D CO2 II Tự Luận Cõu 1: a)Vit phng trỡnh húa hc ca cỏc phn ng sau: - Metan + clo - Trựng hp etilen -t chỏy axetilen - axetilen etan -Benzen tỏc dng vi Br2 khan cú xỳc tỏc bt Fe - Benzen xiclohexan b) T canxi cacbua, hóy vit phng trỡnh húa hc iu ch benzen, poly vinylclorua (PVC) Câu : Phõn bit cỏc l ng cỏc cht khớ Cl2 , CO2, H2 , CH4 , C2H2 Câu 3: t chỏy hon ton hirocacbon, sau phn ng thu c 6,72 lớt CO2 v 5,4 g H2O T hi ca hirocacbon so vi oxi bng 1,3125 Xỏc nh cụng thc phõn t ca hirocacbon Cõu 4: Dẫn 5,6 lít hỗn hợp khí CH4 C2H2 (ở đktc) vào bình đựng dung dịch Brom d Sau phản ứng thấy có 48 g Br2 tham gia phản ứng a) Tính thể tích khí hỗn hợp khí ban đầu b) Nếu lấy toàn 5,6 lít hỗn hợp khí đốt cháy cần lít không khí (ở đktc) Biết không khí oxi chiếm 20% thể tích Cõu 5: Hn hp A gm axetilen v metan , tỏc dng va vi 200 g dung dch brom 16 % thu c dung dch B Nu t chỏy hon ton A thu c 8,96 lớt khớ CO2(ktc) a) Vit PT b) Tớnh phn trm v lng cỏc cht A c) Tớnh C% B Cõu : Hn hp khớ B cha C2H2 v CH4 a t chỏy hon ton 17,92 lớt hn hp B cn 42,56 lớt ụxi Xỏc nh % th tớch mi khớ cú B b t chỏy hon ton 17,92 lớt hn hp B, cho tt c sn phm hp th vo dung dch C cha 74 gam Ca(OH)2 Khi lng dung dch C tng hay gim bao nhiờu gam? Cỏc th tớch khớ u o iu kin tiờu chun Cõu 7: A, B, C l ba hidrocacbon t chỏy u thu c s mol khớ CO2 bng ln s mol hidrocacbon em t Bit A khụng lm mt mu dung dch Br2, mol B tỏc dng c ti a vi mol Br2, mol C tỏc dng c ti a vi mol Br2 Hóy xỏc nh cụng thc phõn t v cụng thc cu to ca A, B, C KIM TRA BI S HểA I-Trắc Nghiệm Cõu 7:.Dn V hn hp khớ A gm axetilen v Cõu Benzen s to lp phõn cỏch vi cht no metan qua dung dch brom d Khi lung bỡnh A.Du n B.Nuc C Dung dch nng lờn 5,2 gam t chỏy khớ thoỏt cn brom 13,44 lớt khớ oxi Phn trm v lung D B v c E.a v c axetilen v metan ln lt l : Cõu : Cht va tham gia phn ng th va A 40% v 60% B.60% v 40% tham gia phn ng cng C 52% v 48% D 48% v 52% A Axetilen B Metan C Etilen D: Cõu 8: Dóy cht b nhit phõn hy Benzen Cõu : t chỏy mt hidrocacbon A thu oc COA.CaCO3 , Na2CO3, KHCO3 v nuc cú t l v lung 88:45 Cụng thc B.MgCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2 C.Ca( HCO3)2, Na2SO4, BaCO3 ca A : D.K2CO3, Ca(HCO3)2, KClO3 A C4H4 B C4H6 C C4H8 Cõu 9: Dóy cỏc cht khụng lm mt mu dung D C4H10 dch brom Cõu 4: Khi lng benzen cn dựng iu A etilen, benzen, axetilen ch 18,84 gam brombenzen Bit hiu sut B Metan, benzen, butan ca phn ng l 80% A9,63 g B.11,7 g C.7,704 D Kt qu C Axetilen, metan, etilen D.Axetilen, etan, etilen khỏc Cõu 10 : t 2V lớt hn hp A (ktc) gm Cõu 5: Cụng thc dng vũng cú th cú ca metan v axetilen cn 4,5V lớt khớ oxi Phn C5H10 trm v th tớch khớ metan v axetilen A A B.4 C.5 ln lt l : D A 60% v 40% Cụng thc dng vũng cú th cú ca C4H8 B 50% v 50% A B.2 C.3 C 20% v 80% D D 22,5% v 77,5% Cụng thc cu to cú th cú ca C 3H A B.2 C.3 D Cụng thc cu to cú th cú ca C 4H10 A B.2 C.3 D Cõu : Dóy nguyờn t sp xp theo chiu tớnh phi kim gim dn A P,N,O,F B F,O,N,P F,P,N,O C O,N,P F D, II Tự Luận Cõu 1: a)Vit phng trỡnh húa hc ca cỏc phn ng sau: Al4C3 Metan axetilen etilen ibrom etan etilen Polietilen b) T canxi cacbua axetilen Benzen brom benzen Tetrabrometan xiclohexan c) Nờu tớnh cht húa hc ca mui cacbonat Vit PT Câu : Phõn bit cỏc l ng cỏc cht khớ:CO2,CH4 ,C2H2 Câu 3: Hn hp A gm metan v axetilen lm mt mu va 200g dung dch brom 16% thu oc dung dch B Nu t chỏy hon ton A cn 14,56 lớt khớ oxi.(ktc) a) Vit cỏc PT b) % v lung cỏc cht A c) Tớnh nng phn trm cht cú dung dch B Cõu 4: Dn 0,896 lớt khớ axetilen (ktc)vo 100ml dung dch brom 1M a)Tớnh lung, cỏc cht dung dch sau phn ng b)Nng mol ca cht cú dung dch sau phn ng c) Tớnh lng benzen cn dựng tỏc dng vi brom to 31,4 gam brom benzen H= 80% Cõu 5: Ly 4,48 lớt khớ etilen nung nhit cao , cú ỏp sut v xỳc tỏc thớch hp , sau phn ng cú m gam polietilen ( phn rn ) v V lớt ( ktc) (phn khớ ) V lớt khớ ny lm mt mu va g brom dung dch a) Vit PT b) Tớnh hiu sut phn ng Cõu : Nờu pp húa hc tỏch riờng cht t hn hp : a) Metan v khớ cacbonic b) Etilen v metan Cõu 7: Cp cht xy phn ng a) K2CO3 + HCl b) NaHCO3 + H2SO4 c)Na2CO3 + Ba(OH)2 d) Na2CO3 + KCl Cõu 8*: Dn 8,96 lớt hn hp X (CH4, C2H2 , C2H4) vo bỡnh ng dung dch brom d ,khi lung bỡnh nng lờn 5,4 gam Nu t 4,3 gam X oxi d thỡ thu oc 6,72 lớt khớ CO2 a) PT b) Phn trm th tớch mi khớ X Cỏc khớ o ktc KIM TRA BI S HểA I-Trắc Nghiệm Cõu Benzen s to lp phõn cỏch vi cht no Cõu 7:.Dn V hn hp khớ A gm axetilen v metan qua A.Du n B.Nuc C Dung dch brom dung dch brom d Khi lung bỡnh nng lờn 5,2 gam D B v c E.a v c t chỏy khớ thoỏt cn 13,44 lớt khớ oxi Phn trm v Cõu : Cht va tham gia phn ng th va tham gia lung axetilen v metan ln lt l : phn ng cng A 40% v 60% B.60% v 40% A Axetilen B Metan C Etilen D: Benzen C 52% v 48% D 48% v 52% Cõu : t chỏy mt hidrocacbon A thu oc CO2 v nuc cú Cõu 8: Dóy cht b nhit phõn hy t l v lung 88:45 Cụng thc ca A : A.CaCO3 , Na2CO3, KHCO3 A C4H4 B C4H6 C C4H8 D C4H10 B.MgCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2 Cõu 4: Khi lng benzen cn dựng iu ch 18,84 C.Ca( HCO3)2, Na2SO4, BaCO3 gam brombenzen Bit hiu sut ca phn ng l 80% D.K2CO3, Ca(HCO3)2, KClO3 A9,63 g B.11,7 g C.7,704 D Kt qu khỏc Cõu 9: Dóy cỏc cht khụng lm mt mu dung dch brom Cõu 5: Cụng thc dng vũng cú th cú ca C5H10 A etilen, benzen, axetilen A B.4 C.5 D B Metan, benzen, butan Cụng thc dng vũng cú th cú ca C4H8 C Axetilen, metan, etilen A B.2 C.3 D D.Axetilen, etan, etilen Cụng thc cu to cú th cú ca C3H6 Cõu 10 : t 2V lớt hn hp A (ktc) gm metan v A B.2 C.3 D axetilen cn 4,5V lớt khớ oxi Phn trm v th tớch khớ Cụng thc cu to cú th cú ca C4H10 metan v axetilen A ln lt l : A B.2 C.3 D A 60% v 40% Cõu : Dóy nguyờn t sp xp theo chiu tớnh phi kim B 50% v 50% gim dn C 20% v 80% A P,N,O,F B F,O,N,P C O,N,P F D , F,P,N,O D 22,5% v 77,5% II Tự Luận Cõu 1: a)Vit phng trỡnh húa hc ca cỏc phn ng sau: Al4C3 Metan axetilen etilen ibrom etan etilen Polietilen b) T canxi cacbua axetilen Benzen brom benzen Tetrabrometan xiclohexan c) Nờu tớnh cht húa hc ca mui cacbonat Vit PT Câu : Phõn bit cỏc l ng cỏc cht khớ:CO2,CH4 ,C2H2 Câu 3: Hn hp A gm metan v axetilen lm mt mu va 200g dung dch brom 16% thu oc dung dch B Nu t chỏy hon ton A cn 14,56 lớt khớ oxi.(ktc) a) Vit cỏc PT b) % v lung cỏc cht A c) Tớnh nng phn trm cht cú dung dch B Cõu 4: Dn 0,896 lớt khớ axetilen (ktc)vo 100ml dung dch brom 1M a)Tớnh lung, cỏc cht dung dch sau phn ng b)Nng mol ca cht cú dung dch sau phn ng c) Tớnh lng benzen cn dựng tỏc dng vi brom to 31,4 gam brom benzen H= 80% Cõu 5: Ly 4,48 lớt khớ etilen nung nhit cao , cú ỏp sut v xỳc tỏc thớch hp , sau phn ng cú m gam polietilen ( phn rn ) v V lớt ( ktc) (phn khớ ) V lớt khớ ny lm mt mu va g brom dung dch a) Vit PT b) Tớnh hiu sut phn ng Cõu : Nờu pp húa hc tỏch riờng cht t hn hp : a) Metan v khớ cacbonic b) Etilen v metan Cõu 7: Cp cht xy phn ng a) K2CO3 + HCl b) NaHCO3 + H2SO4 c)Na2CO3 + Ba(OH)2 d) Na2CO3 + KCl Cõu 8*: Dn 8,96 lớt hn hp X (CH4, C2H2 , C2H4) vo bỡnh ng dung dch brom d ,khi lung bỡnh nng lờn 5,4 gam Nu t 4,3 gam X oxi d thỡ thu oc 6,72 lớt khớ CO2 a) PT b) Phn trm th tớch mi khớ X Cỏc khớ o ktc KIM TRA BI S HểA A/ Trc nghim : Cõu 1: 0,01 mol hirocacbon cú th tỏc dng ti a vi 100ml dung dch brom 0,1M X l : A CH4 B C2H4 C C2H2 D.C6H6 Cõu 2: Cho 2,24 ( ktc) hn hp khớ A gm axetilen v metan cho tỏc dng vi dung dch brom d, cú 16 gam brom phn ng % th tớch ca axetilen v metan hn hp khớ A ln lt l: A 50 %: 50% B.25% : 75% C 30% : 70% D 20%: 60% Cõu : Cho phng trỡnh húa hc : t0 X +5 O2 4CO2 + 2H2O X l cht no sau õy ? A C2H2 B.C2H4 C C2H6 D C3H6 B/ T lun Cõu 1: a) Vit CTCT ( dng vũng) C5H10 , C4H8 b) Vit CTCT cú th cú ca C3H6 Cõu :Hon thnh cỏc phng trỡnh hoỏ hc sau: a.s a)CH4 + Cl2 b) CH2=CH2 + Br2 Cõu 4: Thnh phn chớnh ca khớ thiờn nhiờn l A.Metan B.Etilen C Axetilen D.Cacbonic Cõu 5: Cho brom tỏc dng vi benzen to brombenzen.Khi lng benzen cn dựng iu ch 15,7 gam brom ben zen l bao nhiờu gam Bit H= 80% a) 9,75(g) b)6,24(g) c) 12,56 (g) d) 19,625(g) Cõu 6: Du m l : A n cht B Hp cht C Hn hp ca nhiu hidrocacbon D C A,B,C c) CH CH + Br2 d) CH2=CH- CH3 + Br2 Fe e)C6H6 + Br2 t0 f) MnO2 + HCl c Ni g)C6H6+H2 t0 h) Cl2 + NaOH Cõu 3: Vit tt c cỏc cụng thc cu to ca: C3H8, C3H6 , C4H8 , C4H10, C3H4 Cõu 4: a)Nờu PP húa hc tỏch riờng cht t hn hp CO2 v etilen b) Nờu PP húa hc nhn bit cỏc l ng cỏc khớ sunfuro , axetilen , metan Cõu 5: Cho 0,56 lit (ktc)hn hp khớ A gm etilen v axetilen tỏc dng vi dung dch brom d, thy cú 5,6 gam brom ó tham gia phn ng a) PT b) Tớnh phn trm th tớch mi khớ hn hp c) Tớnh th tớch khụng khớ cn t chỏy ht hn hp A Bit khụng khớ %V oxi = 20% Cõu 6: Hn hp A gm metan v axetilen Tớnh % V , %m cỏc cht khớ A Bit - Cho ton b th tớch hn hp A qua bỡnh ng dung dch brom d lng bỡnh nng lờn 2,6 gam - t chỏy hon ton A thu oc 11,2 lớt khớ cacbonic (ktc) Cõu 7: 3,36 lớt(ktc) hn hp khớ X gm metan v etilen lm mt mu va 200 g dung dch brom 8% a) % m cỏc cht X b) Tớnh nng phn trm cht cú dung dch sau phn ng Cõu : iu ch brom benzen t benzen v brom Tớnh a) Khi lng benzen cn dựng iu ch 39,25 gam brom benzen Bit H= 70% b) Khi lung brom benzen thu oc, bit lung benzen dựng l 23,4 gam H= 80% Cõu 9:Vit phng trỡnh hoỏ hc hon thnh dóy chuyn hoỏ: Metan cacbonic canxicacbonat Axetilen canxicacbua canxi oxit Etilen benzen Vinyl clorua P.E brombenzen PVC Cõu 10: t chỏy gam mt hp cht hu c X, thu c 6,72 lớt khớ CO v 5,4 gam nc Bit MA = 60 Xỏc nh cụng thc phõn t v cụng thc cu to ca X KIM TRA BI S HểA Cõu 1: Dóy phi kim no sau õy khụng tỏc dng c vi A H2,O2, C B H2, S, O2 C O2, Cl2, H2 D C, O2, S Cõu 2: Sau lm thớ nghim cú nhng khớ c hi: H2S, SO2, Cl2 cú th dựng cht no sau õy loi b chỳng: A Dung dch HCl B Dung dch NaCl C Dung dch Ca(OH)2 D Nc ct Cõu 3: Tớnh axớt ca dung dch mi cht gim dn t trỏi qua phi theo cỏc dóy sau: A HI>HBr>HCl>HF B HBr>HI>HCl>HF C HF>HCl>HBr>HI D C B, C Cõu 4: X l nguyờn t phi kim húa tr III hp cht vi khớ Hirụ Bit phn trm lng ca hiro hp cht l 17,65% Nguyờn T X l nguyờn t no sau õy: A Clo B Nit C Pht D Cacbon Cõu 5: Nguyờn t X to c hp cht ssau: XH3 v X2O5 Trong bng HTTH cỏc nguyờn t húa hc, nguyờn t X cựng nhúm vi: A Agon B Nit C ễxi D Flo Cõu 6: Hũa tan hon ton 2,84g hn hp mui cacbonat ca kim loi cú húa tri II thuc chu kỡ khỏc h thng tun honbbng dung dch HCl ta thu c 0,672ml khớ CO2 (ktc) Bit kim loi ny cú s mol gp ụi kim loi Hai kim loi ú l: A Ba v Ag B Ca v Cu C Fe v Zn D Mg v Ca Cõu 7: Nc clo l hn hp gm cỏc cht: A Cl2 v H2O B Cl2, HCl, HclO C Cl2, HCl, HClO, H2O D HClO, HCl, H2O Cõu 8: Cỏc cht sau l dng thự hỡnh ca : A Nc lng v nc ỏ .B Than chỡ v kim cng C Dung dch axit clohiric v khớ hiro clorua D Vụi sng v ỏ vụi Cõu 9: Dóy cỏc nguyờn t xp theo chiu tớnh phi kim tng dn : A Mg, Na, Si, P B Ca, P, B, C C C, N, O, F D O, N, C, B Cõu 10: A Du m l mt n cht B Du m l l hn hp t nhiờn ca nhiu loi hidrocacbon C Du m sụi mt nhit xỏc nh D C a,b,c B/ T lun Cõu1Cú bn bỡnh ng riờng bit mi khớ sau: CO 2, CH4, C2H4, C2H2.Trỡnh by phng phỏp hoỏ hc nhn bit cỏc khớ trờn Vit PTHH xy nu cú Cõu 2: Cho cỏc cht cú CTCT sau: CH3CH3; CH2=CH2;CH2=CHCH=CH2;CHCH a) Vit cụng thc phõn t cỏc cht trờn.Hóy tớnh s liờn kt n, liờn kt ụi gia nhng nguyờn t cacbon phõn t mi cht trờn b) Nhng cht no s cỏc cht trờn cú kh nng lm mt mu dung dch brom? Vit PT ( dng cụng thc cu to vit gn) Cõu 3: t chỏy hon ton 8,96(lớt) hn hp X gm C 2H2 v C2H4 cn dựng va 24,64(lớt) khớ O2 sinh V(lớt) khớ CO2 v m gam H2O a) Vit PTHH xy ra.Tớnh V, m? b)Nu cho ton b sn phm sinh vo dung dch nc vụi d Dung dch thu c tng hay gim bao nhiờu gam? Bit rng th tớch cỏc khớ o ktc Cõu 4: t chỏy hon ton m gam mt hyrocacbon X, dn ton b sn phm chỏy ln lt qua bỡnh ng H2SO4 c d, bỡnh ng dung dch Ca(OH)2 d Sau phn ng xy hon ton ,ngi ta thy:Bỡnh 1: cú lng tng thờm 21,6 gam.Bỡnh 2: cú 100 gam cht kt ta trng a) Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy b) Tớnh m c) Xỏc nh cụng thc phõn t ca X bit rng t hi ca X so vi oxi l 2,25 d) Vit cụng thc cu to cú th cú ng vi cụng thc phõn t núi trờn KIM TRA BI S HểA I- TRC NGHIM Cõu Khoanh trũn vo ch cỏi u cõu tr li ỳng nht 1- Nguyờn t X cú in tớch ht nhõn bng 11+ ; cú lp electron ; cú electron lp ngoi cựng V trớ ca nguyờn t X bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc l: A- nhúm III, chu k , ụ th 11 ;C- Khụng xỏc nh c v trớ ca X ;D- C A,B,C u sai B- nhúm I, chu k , ụ th 11 2- Dóy no c sp xp theo chiu tng dn hot ng húa hc ca cỏc phi kim: A- O2 , F2 , C , Si C- O2 , Si , C , F2 B- Si , C , O2 , F2 D- C , O2 , F2 , Si 3- Cho cỏc hirocacbon sau õy: CH2= CHCH3 ; CH C CH3 ; CH3 CH2 CH2 CH3 ; ( IV) (I) (II) (III) Cht lm mt mu dung dch brom nhit thng l : A- Cỏc cht (I), (II) v (IV) ; C- Cỏc cht (II) v ( IV) ; D- Cỏc cht (I) v (IV) B- Cỏc cht (I) v (II) 4- Dóy no ch gm cỏc hp cht hu c? A KHCO3, CH3Cl, C2H4 ; C CaCO3, C2H2, CH4 B CaC2, CH4, C2H4 ; D CH4, CH3Cl, C2H4 5- Cht A l mt hi rocacbon, bit phõn t A cú s nguyờn t hid ro gp ln s nguyờn t cacbon; d A / H2 = 21 Cụng thc phõn t ca cht A l: A- C2H4 ;B- C3H6 ; C - C2H6 ; D - Gm c A v B 6- Dựng cht no lm sch metan b ln khớ cacbonic : A- Dung dch Ca(OH)2 ; B- Dung dch Br2 ; C- Dung dch NaOH ; D- C A v C 7- Bit 0,1 mol hirocacbon A cú th lm mt mu ti a 0,2 mol Br2 Vy CTPT ca A l: A CH4 ; B C2H4 ; C C2H2 ; D C B v C u ỳng 8- Ch cỏc cụng thc cu to vit sai (c ỏnh s ) H H H H H H H H HCCOH Br C = C Br H H ( I) HCOCH H H (II) HCHCO H H (III) H H (IV) A- (I) v (III) ; B- (II) v (IV) ; C- (III) v (IV) ; D- (I) v (IV) II- T LUN Cõu Hon thnh s chuyn húa húa hc sau õy ( ghi rừ iu kin nu cú): (1) (2) (3) CaC2 C2H2 C2H4 C2H4Br2 (5) C2H6 CO2 (4) Cõu Vit mt cụng thc cu to cho mi cụng thc phõn t: C3H8 v C5H10 Cõu Nờu phng phỏp húa hc phõn bit cỏc l khớ sau õy mt nhón: CO , CH4, C2H4 Vit cỏc phng trỡnh húa hc minh Cõu Cho 5,6 lớt ( ktc) hn hp khớ X gm mờtan v etilen hp th vo bỡnh ng dung dch brụm ( d) thỡ thy cú gam brụm phn ng a) Vit phng trỡnh húa hc ca phn ng b) Tớnh % th tớch ca mi cht khớ hn hp X c) Cn bao nhiờu lớt khụng khớ (ktc) t chỏy hon ton hn hp X Gi s O chim 20% th tớch khụng khớ Cõu 6* :Hn hp khớ A gm CO v mt hirocacbon t chỏy hon ton 6,72 lớt khớ A dựng ht 39,2 lớt khụng khớ Phn ng to thnh 8,96 lớt CO2 v 1,8 gam H2O Xỏc nh cụng thc phõn t ca hirocacbon v thnh phn phn trm theo th tớch cỏc khớ cú hn hp A Bit rng oxi chim 20% th tớch khụng khớ, cỏc th tớch khớ o iu kin tiờu chun Cõu 7*: Cho m (gam) dung dch H2SO4 x% tỏc dng vi mt lng hn hp hai kim loi K v Mg (ly d) Sau phn ng kt thỳc, lng khớ H thu c cú giỏ tr 0,05m (gam) Tỡm giỏ tr x KIM TRA BI S HểA I- TRC NGHIM Cõu 1: Khoanh vo ch cỏi u cõu dỳng 1) Dóy no gm cỏc cht u tỏc dng c vi dung dch HCl sinh cht khớ A MgCO3, CaO, CuO ; B NaOH, Na2CO3, Na2O C MgCO3 , Na2CO3, NaHCO3 ; D MgCO3, Mg, MgO 2) Trong cỏc cõu sau õy, cõu no sai kin thc v bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc A Trong mt chu k, cỏc nguyờn t c sp xp theo chiu in tớch ht nhõn tng dn B Trong mt chu k, cỏc nguyờn t c sp xp theo chiu s hiu nguyờn t tng dn C Trong mt chu k, cỏc nguyờn t cú s electron ca lp ngoi cựng tng t n D Trong mt chu k, nguyờn t ca cỏc nguyờn t cú s electron bng 3) Bit 0,15 mol hirocacbon A cú th lm mt mu ti a 0,3 mol Br2 Vy CTPT ca A l: A CH4 ; B C2H2 ; C C2H4 ; D C B v C u ỳng 4) Hirocacbon no lm mt mu dung dch Brom ? A Propilen C3H6 cú cu to : CH2= CHCH3 B Mờtyl axờtilen C3H4 cú cu to : CH C CH3 C Propan C3H8 cú cu to : CH3 CH2 CH3 D C A v B 5) Mt hirocacbon cú 75% theo lng l cacbon Cụng thc phõn t no sau õy l ca hirocacbon núi trờn: A C2H6 ; B C3H8 ; C CH4 ; D C2H4 Cõu 2: Khoanh trũn ch () nu kt lun ỳng, hoc ch (S) nu kt lun sai : 1/ Mi cụng thc phõn t cú th tng ng vi nhiu hp cht hu c khỏc 2/ Mi cụng thc cu to cú th tng ng vi nhiu hp cht hu c khỏc II- T LUN S S Cõu 3: Vit mt cụng thc cu to ( mch h) cho mi hp cht hu c cú cụng thc phõn t sau õy : C3H8O, C4H8 Cõu 4: Nờu phng phỏp hoỏ hc nhn bit cỏc cht khớ ng cỏc l mt nhón: SO 2, CH4, C2H4, H2 Vit cỏc phng trỡnh hoỏ hc xy Cõu 5: Hon thnh s phn ng sau õy ( mi mi tờn vit mt PTHH ) CH4 C2H2 C2H4 C2H4Br2 (4) C2H2Br4 Cõu : Cho a gam hn hp X gm khớ mờtan v khớ ờtilen lm mt mu va 50 ml dung dch Brom 1M t khớ thoỏt cn 8,96 lớt khớ oxi a) Vit phng trỡnh phn ng xy b) Tớnh a c) Cn bao nhiờu lớt khụng khớ (ktc) t chỏy hon ton hn hp X Bit O chim 20% th tớch khụng khớ Cõu 7:Cho 17, g MnO2 tỏc dng vi dd HCl c d thu c khớ X.Dn khớ X vo 500ml dung dch KOH thu c dd A Tớnh nng mol cht cú dd sau phn ng Cõu 8: X l hn hp gm mờtan v etilen Dn X qua bỡnh nc Brom d thy lng bỡnh tng lờn 5,6 gam Khớ thoỏt bỡnh em t chỏy hon ton ri hp th ton b sn phm chỏy vo bỡnh nc vụi thy cú 15 gam kt ta a) Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy b) Tớnh % th tớch cỏc cht X Cõu 9: Cú l mt nhón cha dung dch sau: Phenolphtalein, NaCl, HCl, NaOH Bng phng phỏp húa hc hóy nhn bit tng dung dch trờn m khụng dựng bt k húa cht no khỏc (vit phng trỡnh phn ng nu cú) KIM TRA BI S HểA Câu ;1 Điền dấu X vào ô trống cho thích hợp Chất Có liên Có liên Có liên Làm Tác dụng kết đơn kết đôi kết ba màu với oxi Phản Phản ứng ứng cộng ddBr2 CH4 C2H4 C2H2 Cõu 2: Vit phng trỡnh a) Canxi oxit Canxicacbua axetilen etilen P.E b) metan axetilen - Benzenbrombenzen Xiclohexan Cõu a) Nhn bit cỏc l ng cỏc cht khớ sau: hidro , etilen , lu hunh ioxit b) Lm th no thu c khớ metan tinh khit , CO2 t hn hp khớ trờn Cõu 4: a) Vỡ benzen va tham gia phn ng th , va tham gia phn ng cụng b) Vit PT minh cho tớnh cht húa hc c trng ca metan , etien len , axetilen v benzen Cõu 5:t chỏy a gam cht hu c A, thu c 8,8g CO v 3,6g H2O Th tớch oxi cn l 6,72 lớt ktc Xỏc nh cụng th phõn t ca A Bit t ca A i vi H2 l 14 Cõu 6: Cho 8,96 lit hn hp khớ X gm C2H4 v C2H2 tỏc dng va vi 2,75 lit dung dch brom 0,2 M a)Vit PTHH b)Tớnh % th tớch cỏc khớ cú hn hp X Bit th tớch cỏc khớ c o ktc Cõu 7:Cho 3,36 lớt (ktc) hn hp X gm metan v axetilen i qua bỡnh ng dd brom d , cú 34,6 gam tetrabrometan to thnh a)Tớnh thnh phn % v lng ca mi khớ hn hp ban u b)Tớnh th tớch khụng khớ ( ktc) cn t chỏy hon ton hn hp X Cõu 8: Hn hp A gm CO2 v C2H4 , V lớt hn hp cho qua bỡnh ng dung dch Ca(OH)2 d , xut hin 10 gam kt ta Nu t ht hn hp ri cho sn phm qua bỡnh ng dung dch Ca(OH)2 d , lng kt ta tng ụi a Vit PTHH xy ? b Tớnh V (ml) ? Cõu 9: Dn V lớt hn hp khớ A gm metan v axetilen qua bỡnh ng dung dch brom d Khi lng dung dch brom nng lờn 5,2 gam t khớ thoỏt cn 6,4 gam khớ oxi a) Vit phng trỡnh b) Tớnh V hn hp A c) Tớnh t ca A i vi khớ hidro Cõu 10: V lớt hn hp khớ A (metan v etilen ), cho qua bỡnh ng dung dch brom V hn hp gim 3,36 lớt Nu t ht V lớt hn hp A cn 14,56 lớt khớ oxi a) Tớnh thnh phn % v lng ca mi cht hn hp A b)*0,03 mol hn hp khớ A lm mt mu bao nhiờu ml dung dch brom 0,1 M ? b) Tớnh nng mol ca dung dch to thnh sau phn ng vi dung dch brom Cõu 11: Cp cht no xy phn ng a) Na2CO3 + H2SO4 b) KHCO3 + CO2 x c) C + CO2 d) Cl2 + H2O e) SiO2 + CO2 x f) Cl2 + KOH f) MnO2 + HCl g) CH4 + Br2 h) Na2CO3 + KCl MA TRN V KIM TRA TIT 54 HểA n v: NG THP Mc nhn thc Ni dung kin thc Nhn bit Cng Thụng hiu Vn dng Vn dng mc cao hn TN TL 1.- Axit cacbonic v mui cacbonat -Bit c TCHH ca muicacbonat - Silic-CN silicat S lc bng HTTH cỏc NTHH - Bit s lc SX gm s,xi mng, thy tinh TN TL TN TL TN TL - Tớnh thnh phn phn trm v lng ca mi mui hn hp banu - Bit qui lut bin i tớnh kim loi, phi kim chu kỡ v nhúm í ngha bng tun hon - Vit c cỏc PTHH minh hoc TC ca Si,SiO2, mui silicat S cõu hi 1 S im 1,5 1,0 2.Hidrocacbon - Bit c: + Khỏi nim v hp cht hu c v húa hc hu c + Phõn loi hp cht hu c 0,5 - T t l mol sn phm t chỏy hidrocacbon suy CTHH - Nhn bit hidrocabon da vo cỏc phn ng c trng 3,0(30%) - Tớnh thnh phn phn trm v th tớch ca hn hp hai hidrocabon - T CTPT vit CTCT hidrocabon Phõn bit c cht vụ c hay hu c theo CTPT, phõn loi cht huKN: c theo hai loi : hirocacbon v dn xut ca hirocachon Cụng thc phõn t, cụng thc cu to, c im cu to ca hidrocacbon Tớnh cht húa hc ca hidrocacbon S cõu hi 1 1 S im 0,5 1,0 0,5 2,5 1,5 1,0 7,0 (70%) Tng s cõu 1 1 10 Tng s im 2,0 2,0 0,5 2,5 1,5 0,5 1,0 10,0 (20%) (20%) (5%) (25%) I/ Trc nghim: (3,0) (15%) (5%) (10%) (100%) Hóy khoanh trũn ch mt ch cỏi A hoc B,C,D cho ý ỳng nht: Cõu 1: Trong chu kỡ 2, theo chiu in tớch ht nhõn nguyờn t tng dn thỡ S lp electron nguyờn t tng dn S electron lp ngoi cựng gim dn Tớnh phi kim gim dn Tớnh kim loi gim dn Cõu 2: Dóy gm cỏc mui u phn ng vi c dung dch NaOH v vi dung dch HCl l A NaHCO3 ; CaCO3 ; Na2CO3 B Mg(HCO3)2 ; NaHCO3 ; Ca(HCO3)2 C Ca(HCO3)2 ; Ba(HCO3)2 ; BaCO3 D Mg(HCO3)2 ; Ba(HCO3)2 ; CaCO3 Cõu 3: Nung hn hp mui MgCO3 v CaCO3 n lng khụng i thu c 3,8 g cht rn v gii phúng 1,68 lớt khớ CO2 (ktc) Hm lng MgCO3 hn hp l : A 30,57 % B 30% C 29,58 % D 28,85 Cõu 4: Thnh phn chớnh ca xi mng l A t sột v ỏ vụi B Sụa v canxi silicat C Canxi silicat v canxi aluminat D Thch anh v sụa Cõu 5: Cht hu c chỏy to sn phm CO2 v H2O vi t l s mol l : cú cụng thc phõn t l A CH4 B C2H4 C C2H2 D C6H6 Cõu 6: Nhúm cỏc cht no sau õy thuc loi hp cht hu c ? A CH4 , C4H10 , NaHCO3 B C2H6O , CH3Cl , K2CO3 C C2H4O2 , C2H3O2Na , HNO3 D CaCO3 , C6H6 , C2H4Br2 II/ T Lun: (7,0 ) Cõu 7: (2,0) Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng sau: Si + O2 - SiO2 + NaCO3 - C6H6 + O2 - C2H2 + Br2 (d) - Cõu 8: (1,5) Hóy trỡnh by phng phỏp húa hc phõn bit cỏc cht khớ: CO2 , CH4 , C2H4 Vit phng trỡnh phn ng ( nu cú) Cõu 9: (1,0 ) Vit CTCT ca cỏc hp cht cú cụng thc C4H8 Cõu 10: (2,5 ) t chỏy 28 ml hn hp khớ metan v axetilen cn phi dựng 67,2 ml khớ oxi Tớnh phn trm th tớch mi khớ hn hp Tớnh th tớch khớ CO2 sinh ( Cỏc cht khớ o cựng nhit v ỏp sut) Cõu 2: Chất Có liên kết Có liên Có liên Làm Tác dụng Phản Phản ứng đơn kết đôi kết ba màu dung với oxi ứng cộng dịch Br2 CH4 C2H4 C2H2 C6H6 I.Trc nghim (3 im) Cõu ỏp ỏn Biu im C 0,5 B 0,5 A 0,5 A 0,5 D 0,5 C 0,5 II T lun: Cõu (0,5) (0,5) (2,0) 10 (1,5) 11 (2,5) Li gii Vỡ nc clo l dd hn hp cỏc cht: Clo, HCl, HClO nờn cú tớnh ty mu tỏc dng oxi húa mnh ca HClO Do phõn t cú cu to c bit vũng cnh u, gm liờn kt ụi xen k vi liờn kt n nờn benzen va cú phn ng th, va cú phn ng cng t0 a) Cl2 + Na 2NaCl t b) CO + CuO Cu + CO2 c) CO2 + K2O K2CO3 d) Na2CO3 + HCl 2NaCl + CO2 + H2O - Dựng ddBrom nhn bit C2H2: C2H2 + Br2 C2H4Br2 - Dựng nc vụi nhn bit CO2, khớ cũn li l CH4: CaCO3 + H2O CO2 + Ca(OH)2 8,8.12 a) mC = = 2,4g 44 5, 4.2 mH = = 0,6g 18 mO = 2,4 0,6 = Vy A cú nguyờn t : C, H im b) A cú dng 0,25 CxHy 2, 0, : Ta cú: x : y = =1:3 12 x=1;y=3 CT tng quỏt ca A : (CH3)n - Vi n = CH3 (loi) n = M (CH )n = (12 + 1.3).2 = 30 < 40 (chn) n = M (CH )n = (12 + 1.3).3 = 45 > 40 (loi) Vy: CTPT ca A l : C2H6 TRNG THCS TRN QUC TON H v tờn HS: Tit 53: KIM TRA TIT Mụn: HểA HC 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Lp: I.Trc nghim (3 im) Cõu ỏp ỏn Nm hc: 2011 - 2012 (Bi lm phn trc nghim 10ph) TRNG THCS TRN QUC TON Tit 53: KIM TRA TIT H v tờn HS: Mụn: HểA HC Lp: Nm hc: 2011 - 2012 I.Trc nghim (3 im) (Bi lm phn trc nghim 10ph) Cõu ỏp ỏn TRNG THCS TRN QUC TON Tit 53: KIM TRA TIT H v tờn HS: Mụn: HểA HC Lp: Nm hc: 2011 - 2012 I.Trc nghim (3 im) (Bi lm phn trc nghim 10ph) Cõu ỏp ỏn TRNG THCS TRN QUC TON Tit 53: KIM TRA TIT H v tờn HS: Mụn: HểA HC Lp: Nm hc: 2011 - 2012 I.Trc nghim (3 im) (Bi lm phn trc nghim 10ph) Cõu ỏp ỏn TRNG THCS TRN QUC TON Tit 53: KIM TRA TIT H v tờn HS: Mụn: HểA HC Lp: Nm hc: 2011 - 2012 I.Trc nghim (3 im) (Bi lm phn trc nghim 10ph) Cõu ỏp ỏn KIM TRA TIT MễN HểA TIT 53 10 A/ Trc nghim Cõu 1: Cho cỏc cht sau, cht no cú hm lng cacbon nh nht: CH 4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl A CH4 B CH3Cl C CH2Cl2 D CHCl Cõu 2: Cht no ch liờn kt ba phõn t A Mờtan B axetilen C etilen D C a, b Cõu 3: Da vo õu cú th núi mt cht l vụ c hay hu c? A Thnh phn nguyờn t B Trng Thỏi C tan nc D Mu sc Cõu 4: Trn th tớch khớ CH4 v th tớch khớ C2H4 c 6,72lớt hn hp khớ(ktc) t chỏy ht hn hp khớ trờn, th tớch khớ CO thu c ktc l: A 6,72lớt B 8,96 lớt C lớt D 10,5 lớt Cõu 5: Cht no va tham gia phn ng cng va tham gia phn ng th? A ru etylic B etilen C benzen D axit axetic Cõu 6: Chn cõu ỳng: A Du m l mt n cht B Du m l hn hp t nhiờn ca nhiu loi hidrocacbon C Du m sụi mt nhit xỏc nh D C a,b,c Cõu 7: Sn phm chớnh ca khớ thiờn nhiờn l: A etilen B benzen C mờtan D axetilen Cõu 8: S CTCT cú th cú ng vi cụng thc phõn t C 5H12 A B C D Cõu 9: Mt hirụcacbon cú cha 75% cac bon Hirụcacbon ú cú CTHH l: A C2H2 B C4H10 C CH4 D C2H4 Cõu 10: Cú hai bỡnh ng khớ khỏc l CH v CO2 phõn bit cỏc cht ta phi dựng: A dd HCl B Dung dch Ca(OH)2 C Nc Brom D Tt c u sai Cõu 12: Nhng hirụcacbon no sau õy phõn t va cú liờn kt n, va cú liờn kt ụi gia nhng nguyờn t cacbon: A Etylen B Ben zen C Me tan D Axetylen II T lun Cõu Vit PT cho dóy chuyn húa sau : Canxi cacbonat canxi oxit canxi cacbua axetilen etilen poly etilen ] Tetrabrom etan Cõu Nhn bit cỏc khớ sau bng phng phỏp húa hc : etilen ,cacbon oxit v khớ hidro Cõu 3: Vit cụng thc cu to cú th ca cỏc hp cht : a) C4H8 ( Mch h ) b) C5H12 Cõu 4: V lớt hn hp A gm mờtan v axetilen tỏc dng vi dung dch brom 1M , thu c dung dch B cha 69,2 gam tetrabrometan Nu t ẵ th tớch hn hp A thỡ cn 7,84 lớt khớ oxi ( ktc) a) Vit PTHH b) Tớnh V , tớnh % v lng cỏc khớ A c) Tớnh nng mol cht cú dung dch B Cõu 5: t 5,6 lớt khớ metan cú ln mt ớt cht khụng chỏy khớ oxi ,ri cho ton b sn phm qua bỡnh ng nc vụi d , cú 20 gam kt ta a) Vit cỏc phng trỡnh b) Tớnh % cht cú ln khớ metan Cõu 6: t chỏy 2,8 g hp cht hu c A , thu c 4,48 lớt khớ CO2 v 3,6 gam nc a) A gm nguyờn t no Tỡm CTPT ca A , bit MA< 40 b) A cú lm mt mu dung dch brom khụng ? Vỡ ? Cõu 7: t chỏy 28 ml hn hp khớ gm CH4 v C2H2 cn 67,2 ml khớ oxi a) Tớnh th tớch khớ CO2 thu c b) Cho sn phm chỏy qua bỡnh ng nc vụi d, sau lc b kt ta , hóy cho bit lng dung dch thu c tng hay gim vi dung dch Ca(OH)2 ban u KIM TRA TIT MễN HểA TIT 53 I Trc nghim Cõu Dóy gm cỏc mui u tan nc l : A CaCO3, BaCO3, Na2CO3, Mg(HCO3)2 B BaCO3, NaHCO3, Mg(HCO3)2, Mg(HCO3)2 C CaCO3, BaCO3, NaHCO3, MgCO3 D Na2CO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2 Cõu Dóy cỏc mui u phn ng vi dung dch NaOH : A Na2CO3, NaHCO3, MgCO3 B NaHCO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2 C Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, BaCO3 D CaCO3, BaCO3, Na2CO3, MgCO3 Cõu Dóy cỏc n cht c sp xp theo chiu hot ng húa hc tng dn l A F2, Cl2, Br2, I2 B S, Cl2, F2, O2 C I2, Br2, Cl2, F2 D F2, Cl2, S, N2 Cõu Mt hp cht hu c chỏy to sn phm l CO v H2O vi t l s mol 1: ,cht hu c ú l: A CH4 B C2H4 C C6H6 D C2H2 Cõu loi b khớ etylen hn hp vi metan ngi ta ó dựng A Nc B Hidro C Dung dch brom D Khớ oxi Cõu Dóy cỏc n cht cú tớnh cht húa hc tng t clo l : A N2, O2, F2 B F2, Br2, I2 C S, O2, F2 D Br2, O2, S Cõu Trong nhúm cỏc hirocacbon sau, nhúm hirocacbon no cú phn ng c trng l phn ng cng: A C2H4, CH4 B C2H4, C6H6 C C2H4, C2H2 D C2H2, C6H6 Cõu Khớ C2H2 cú ln khớ CO2, SO2, hi nc thu c khớ C2H2 tinh khit cn dn hn hp khớ qua: A Dung dch nc brom d B Dung dch kim d C Dung dch NaOH d ri qua dd H2SO4 c D Dung dch nc brom d ri qua dd H2SO4 c II T lun Cõu Bng phng phỏp hoỏ hc hóy nhn bit khớ : CO2, CH4, C2H4, H2 Cõu Hon thnh cỏc phng trỡnh hoỏ hc sau : ? a) C6H6 + ? C6H5Cl + ? ? b) C2H4 + ? C2H5OH ? c) + Cl2 CH3Cl + ? d) CxHy + O2 ? + ? Cõu 3: T cacxi cacbua , nc , cỏc thit b v cht xỳc tỏc cn thit, vit cỏc phng trỡnh iu ch etilen Cõu 4: Vit cụng thc cu to cú th cú C2H6O ,C3H6 , C3H8 ( Phõn t ch gm liờn kt n) Cõu 5: V lớt hn hp A gm mờ tan v axetilen lm mt mu va 100 ml dung dch brom 1M t khớ thoỏt cn 22,4 lớt khụng khớ d) Vit cỏc phng trỡnh xy e) Tớnh V , tớnh % v th tớch cỏc khớ A c)*t chỏy 6,72 lớt hn hp A , tớnh th tớch khớ oxi cn dựng Cỏc khớ o cựng iu kin tiờu chun Cõu 6: t chỏy hon ton hirocacbon, sau phn ng thu c 6,72 lớt CO v 5,4 g H2O T hi ca hirocacbon so vi oxi bng 1,3125 a) Xỏc nh cụng thc phõn t ca hirocacbon b)*Dn ton b lng khớ CO to thnh trờn vo bỡnh cú cha dd Ba(OH) d , lng dung dch tng hay gim ? bao nhiờu gam KIM TRA TIT MễN HểA TIT 53 10 A/ Trc nghim Cõu 1: Cho cỏc cht sau, cht no cú hm lng cacbon nh nht: CH 4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl A CH4 B CH3Cl C CH2Cl2 D CHCl Cõu 2: Cht no ch liờn kt ba phõn t A Mờtan B axetilen C etilen D C a, b Cõu 3: Da vo õu cú th núi mt cht l vụ c hay hu c? A Thnh phn nguyờn t B Trng Thỏi C tan nc D Mu sc Cõu 4: Trn th tớch khớ CH4 v th tớch khớ C2H4 c 6,72lớt hn hp khớ(ktc) t chỏy ht hn hp khớ trờn, th tớch khớ CO thu c ktc l: A 6,72lớt B 8,96 lớt C lớt D 10,5 lớt Cõu 5: Cht no va tham gia phn ng cng va tham gia phn ng th? A ru etylic B etilen C benzen D axit axetic Cõu 6: Chn cõu ỳng: A Du m l mt n cht B Du m l hn hp t nhiờn ca nhiu loi hidrocacbon C Du m sụi mt nhit xỏc nh D C a,b,c Cõu 7: Sn phm chớnh ca khớ thiờn nhiờn l: A etilen B benzen C mờtan D axetilen Cõu 8: S CTCT cú th cú ng vi cụng thc phõn t C 5H12 A B C D Cõu 9: Mt hirụcacbon cú cha 75% cac bon Hirụcacbon ú cú CTHH l: A C2H2 B C4H10 C CH4 D C2H4 Cõu 10: Cú hai bỡnh ng khớ khỏc l CH v CO2 phõn bit cỏc cht ta phi dựng: A dd HCl B Dung dch Ca(OH)2 C Nc Brom D Tt c u sai Cõu 12: Nhng hirụcacbon no sau õy phõn t va cú liờn kt n, va cú liờn kt ụi gia nhng nguyờn t cacbon: A Etylen B Ben zen C Me tan D Axetylen II T lun Cõu Vit PT cho dóy chuyn húa sau : Canxi cacbonat canxi oxit canxi cacbua axetilen etilen poly etilen ] Tetrabrom etan Cõu Nhn bit cỏc khớ sau bng phng phỏp húa hc : etilen ,cacbon oxit v khớ hidro Cõu 3: Vit cụng thc cu to cú th ca cỏc hp cht : b) C4H8 ( Mch h ) b) C5H12 Cõu 4: V lớt hn hp A gm mờtan v axetilen tỏc dng vi dung dch brom 1M , thu c dung dch B cha 69,2 gam tetrabrometan Nu t ẵ th tớch hn hp A thỡ cn 7,84 lớt khớ oxi ( ktc) f) Vit PTHH g) Tớnh V , tớnh % v lng cỏc khớ A h) Tớnh nng mol cht cú dung dch B Cõu 5: t 5,6 lớt khớ metan cú ln mt ớt cht khụng chỏy khớ oxi ,ri cho ton b sn phm qua bỡnh ng nc vụi d , cú 20 gam kt ta c) Vit cỏc phng trỡnh d) Tớnh % cht cú ln khớ metan Cõu 6: t chỏy 2,8 g hp cht hu c A , thu c 4,48 lớt khớ CO2 v 3,6 gam nc c) A gm nguyờn t no Tỡm CTPT ca A , bit MA< 40 d) A cú lm mt mu dung dch brom khụng ? Vỡ ? Cõu 7: t chỏy 28 ml hn hp khớ gm CH4 v C2H2 cn 67,2 ml khớ oxi c) Tớnh th tớch khớ CO2 thu c d) Cho sn phm chỏy qua bỡnh ng nc vụi d, sau lc b kt ta , hóy cho bit lng dung dch thu c tng hay gim vi dung dch Ca(OH)2 ban u ... THCS TRN QUC TON Tit 53: KIM TRA TIT H v tờn HS: Mụn: HểA HC Lp: Nm hc: 2011 - 2012 I.Trc nghim (3 im) (Bi lm phn trc nghim 10ph) Cõu ỏp ỏn KIM TRA TIT MễN HểA TIT 53 10 A/ Trc nghim Cõu... THCS TRN QUC TON Tit 53: KIM TRA TIT H v tờn HS: Mụn: HểA HC Lp: Nm hc: 2011 - 2012 I.Trc nghim (3 im) (Bi lm phn trc nghim 10ph) Cõu ỏp ỏn TRNG THCS TRN QUC TON Tit 53: KIM TRA TIT H v tờn HS:... 0,5 2,5 1,5 1,0 7,0 (70%) Tng s cõu 1 1 10 Tng s im 2,0 2,0 0,5 2,5 1,5 0,5 1,0 10, 0 (20%) (20%) (5%) (25%) I/ Trc nghim: (3,0) (15%) (5%) (10% ) (100 %) Hóy khoanh trũn ch mt ch cỏi A hoc B,C,D cho
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề kiểm tra một tiết tiết 53 hoa 9 , 10 đề kiểm tra một tiết tiết 53 hoa 9 , 10 đề kiểm tra một tiết tiết 53 hoa 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay