tiết 53 hoas9 đề 9 copy

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:53

KIỂM TRA TIẾT MÔN HÓA – TIẾT 53 –Đề 10 A/ Trắc nghiệm Câu 1: Cho chất sau, chất có hàm lượng cacbon nhỏ nhất: CH 4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl A CH4 B CH3Cl C CH2Cl2 D CHCl Câu 2: Chất liên kết ba phân tử A Mêtan B axetilen C etilen D Cả a, b Câu 3: Dựa vào đâu nói chất vô hay hữu cơ? A Thành phần nguyên tố B Trạng Thái C Độ tan nước D Màu sắc Câu 4: Trộn thể tích khí CH4 thể tích khí C2H4 6,72lít hổn hợp khí(đktc) Đốt cháy hết hổn hợp khí trên, thể tích khí CO2 thu đktc là: A 6,72lít B 8,96 lít C lít D 10,5 lít Câu 5: Chất vừa tham gia phản ứng cộng vừa tham gia phản ứng thế? A rượu etylic B etilen C benzen D axit axetic Câu 6: Chọn câu đúng: A Dầu mỏ đơn chất B Dầu mỏ l hổn hợp tự nhiên nhiều loại hidrocacbon C Dầu mỏ sôi nhiệt độ xác định D Cả a,b,c Câu 7: Sản phẩm khí thiên nhiên là: A etilen B benzen C mêtan D axetilen Câu 8: Số CTCT có ứng với công thức phân tử C5H12 A B C D Câu 9: Một hiđrôcacbon có chứa 75% cac bon Hiđrôcacbon có CTHH là: A C2H2 B C4H10 C CH4 D C2H4 Câu 10: Có hai bình đựng khí khác CH4 CO2 để phân biệt chất ta phải dùng: A dd HCl B Dung dịch Ca(OH)2 C Nước Brom D Tất sai Câu 12: Những hiđrôcacbon sau phân tử vừa có liên kết đơn, vừa có liên kết đôi nguyên tử cacbon: A Etylen B Ben zen C Me tan D Axetylen II Tự luận Câu Viết PT cho dãy chuyển hóa sau : Canxi cacbonat  canxi oxit  canxi cacbua axetilen  etilen  poly etilen ] Tetrabrom etan Câu Nhận biết khí sau phương pháp hóa học : etilen ,cacbon oxit khí hidro Câu 3: Viết công thức cấu tạo hợp chất : C4H8 ( Mạch hở ) b) C5H12 a) Câu 4: V lít hỗn hợp A gồm mêtan axetilen tác dụng đủ với dung dịch brom 1M , thu dung dịch B chứa 69,2 gam tetrabrometan Nếu đốt ½ thể tích hỗn hợp A cần 7,84 lít khí oxi ( đktc) a) Viết PTHH b) Tính V , tính % khối lượng khí A c) Tính nồng độ mol chất có dung dịch B Câu 5: Đốt 5,6 lít khí metan có lẫn tạp chất không cháy khí oxi ,rồi cho toàn sản phẩm qua bình đựng nước vôi dư , có 20 gam kết tủa a) Viết phương trình b) Tính % tạp chất có lẫn khí metan Câu 6: Đốt cháy 2,8 g hợp chất hữu A , thu 4,48 lít khí CO2 3,6 gam nước a) A gồm nguyên tố Tìm CTPT A , biết MA< 40 b) A có làm màu dung dịch brom không ? Vì ? Câu 7: Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí gồm CH4 C2H2 cần 67,2 ml khí oxi a) Tính thể tích khí CO2 thu b) Cho sản phẩm cháy qua bình đưng nước vôi dư, sau lọc bỏ kết tủa , cho biết khối lượng dung dịch thu tăng hay giảm với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 53 hoas9 đề 9 copy , tiết 53 hoas9 đề 9 copy , tiết 53 hoas9 đề 9 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay