tiết 53 hóa 9 đề 8

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:53

KIM TRA BI S HểA Câu ;1 Điền dấu X vào ô trống cho thích hợp Chất Có liên Có liên Có liên Làm Tác dụng kết đơn kết đôi kết ba màu với oxi Phản Phản ứng ứng cộng ddBr2 CH4 C2H4 C2H2 Cõu 2: Vit phng trỡnh a) Canxi oxit Canxicacbua axetilen etilen P.E b) metan axetilen - Benzenbrombenzen Xiclohexan Cõu a) Nhn bit cỏc l ng cỏc cht khớ sau: hidro , etilen , lu hunh ioxit b) Lm th no thu c khớ metan tinh khit , CO2 t hn hp khớ trờn Cõu 4: a) Vỡ benzen va tham gia phn ng th , va tham gia phn ng cụng b) Vit PT minh cho tớnh cht húa hc c trng ca metan , etien len , axetilen v benzen Cõu 5:t chỏy a gam cht hu c A, thu c 8,8g CO v 3,6g H2O Th tớch oxi cn l 6,72 lớt ktc Xỏc nh cụng th phõn t ca A Bit t ca A i vi H2 l 14 Cõu 6: Cho 8,96 lit hn hp khớ X gm C2H4 v C2H2 tỏc dng va vi 2,75 lit dung dch brom 0,2 M a)Vit PTHH b)Tớnh % th tớch cỏc khớ cú hn hp X Bit th tớch cỏc khớ c o ktc Cõu 7:Cho 3,36 lớt (ktc) hn hp X gm metan v axetilen i qua bỡnh ng dd brom d , cú 34,6 gam tetrabrometan to thnh a)Tớnh thnh phn % v lng ca mi khớ hn hp ban u b)Tớnh th tớch khụng khớ ( ktc) cn t chỏy hon ton hn hp X Cõu 8: Hn hp A gm CO2 v C2H4 , V lớt hn hp cho qua bỡnh ng dung dch Ca(OH)2 d , xut hin 10 gam kt ta Nu t ht hn hp ri cho sn phm qua bỡnh ng dung dch Ca(OH)2 d , lng kt ta tng ụi a Vit PTHH xy ? b Tớnh V (ml) ? Cõu 9: Dn V lớt hn hp khớ A gm metan v axetilen qua bỡnh ng dung dch brom d Khi lng dung dch brom nng lờn 5,2 gam t khớ thoỏt cn 6,4 gam khớ oxi a) Vit phng trỡnh b) Tớnh V hn hp A c) Tớnh t ca A i vi khớ hidro Cõu 10: V lớt hn hp khớ A (metan v etilen ), cho qua bỡnh ng dung dch brom V hn hp gim 3,36 lớt Nu t ht V lớt hn hp A cn 14,56 lớt khớ oxi a) Tớnh thnh phn % v lng ca mi cht hn hp A b)*0,03 mol hn hp khớ A lm mt mu bao nhiờu ml dung dch brom 0,1 M ? b) Tớnh nng mol ca dung dch to thnh sau phn ng vi dung dch brom Cõu 11: Cp cht no xy phn ng a) Na2CO3 + H2SO4 b) KHCO3 + CO2 x c) C + CO2 d) Cl2 + H2O e) SiO2 + CO2 x f) Cl2 + KOH f) MnO2 + HCl g) CH4 + Br2 h) Na2CO3 + KCl MA TRN V KIM TRA TIT 54 HểA n v: NG THP Mc nhn thc Ni dung kin thc Nhn bit Cng Thụng hiu Vn dng Vn dng mc cao hn TN TL 1.- Axit cacbonic v mui cacbonat -Bit c TCHH ca muicacbonat - Silic-CN silicat S lc bng HTTH cỏc NTHH - Bit s lc SX gm s,xi mng, thy tinh TN TL TN TL TN TL - Tớnh thnh phn phn trm v lng ca mi mui hn hp banu - Bit qui lut bin i tớnh kim loi, phi kim chu kỡ v nhúm í ngha bng tun hon - Vit c cỏc PTHH minh hoc TC ca Si,SiO2, mui silicat S cõu hi 1 S im 1,5 1,0 0,5 3,0(30%) 2.Hidrocacbon - Bit c: + Khỏi nim v hp cht hu c v húa hc hu c + Phõn loi hp cht hu c - T t l mol sn phm t chỏy hidrocacbon suy CTHH - Nhn bit hidrocabon da vo cỏc phn ng c trng - Tớnh thnh phn phn trm v th tớch ca hn hp hai hidrocabon - T CTPT vit CTCT hidrocabon Phõn bit c cht vụ c hay hu c theo CTPT, phõn loi cht huKN: c theo hai loi : hirocacbon v dn xut ca hirocachon Cụng thc phõn t, cụng thc cu to, c im cu to ca hidrocacbon Tớnh cht húa hc ca hidrocacbon S cõu hi 1 1 S im 0,5 1,0 0,5 2,5 1,5 1,0 7,0 (70%) Tng s cõu 1 1 10 Tng s im 2,0 2,0 0,5 2,5 1,5 0,5 1,0 10,0 (20%) (20%) (5%) (25%) (15%) (5%) (10%) I/ Trc nghim: (3,0) Hóy khoanh trũn ch mt ch cỏi A hoc B,C,D cho ý ỳng nht: (100%) Cõu 1: Trong chu kỡ 2, theo chiu in tớch ht nhõn nguyờn t tng dn thỡ S lp electron nguyờn t tng dn S electron lp ngoi cựng gim dn Tớnh phi kim gim dn Tớnh kim loi gim dn Cõu 2: Dóy gm cỏc mui u phn ng vi c dung dch NaOH v vi dung dch HCl l A NaHCO3 ; CaCO3 ; Na2CO3 B Mg(HCO3)2 ; NaHCO3 ; Ca(HCO3)2 C Ca(HCO3)2 ; Ba(HCO3)2 ; BaCO3 D Mg(HCO3)2 ; Ba(HCO3)2 ; CaCO3 Cõu 3: Nung hn hp mui MgCO3 v CaCO3 n lng khụng i thu c 3,8 g cht rn v gii phúng 1,68 lớt khớ CO2 (ktc) Hm lng MgCO3 hn hp l : A 30,57 % B 30% C 29,58 % D 28,85 Cõu 4: Thnh phn chớnh ca xi mng l A t sột v ỏ vụi B Sụa v canxi silicat C Canxi silicat v canxi aluminat D Thch anh v sụa Cõu 5: Cht hu c chỏy to sn phm CO2 v H2O vi t l s mol l : cú cụng thc phõn t l A CH4 B C2H4 C C2H2 D C6H6 Cõu 6: Nhúm cỏc cht no sau õy thuc loi hp cht hu c ? A CH4 , C4H10 , NaHCO3 B C2H6O , CH3Cl , K2CO3 C C2H4O2 , C2H3O2Na , HNO3 D CaCO3 , C6H6 , C2H4Br2 II/ T Lun: (7,0 ) Cõu 7: (2,0) Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng sau: Si + O2 - SiO2 + NaCO3 - C6H6 + O2 - C2H2 + Br2 (d) - Cõu 8: (1,5) Hóy trỡnh by phng phỏp húa hc phõn bit cỏc cht khớ: CO2 , CH4 , C2H4 Vit phng trỡnh phn ng ( nu cú) Cõu 9: (1,0 ) Vit CTCT ca cỏc hp cht cú cụng thc C4H8 Cõu 10: (2,5 ) t chỏy 28 ml hn hp khớ metan v axetilen cn phi dựng 67,2 ml khớ oxi Tớnh phn trm th tớch mi khớ hn hp Tớnh th tớch khớ CO2 sinh ( Cỏc cht khớ o cựng nhit v ỏp sut) Cõu 2: Chất Có liên kết Có liên Có liên Làm Tác dụng Phản Phản ứng đơn kết đôi kết ba màu dung với oxi ứng cộng dịch Br2 CH4 C2H4 C2H2 C6H6 I.Trc nghim (3 im) Cõu ỏp ỏn Biu im C 0,5 B 0,5 A 0,5 A 0,5 D 0,5 C 0,5 II T lun: Cõu (0,5) (0,5) (2,0) 10 (1,5) 11 (2,5) Li gii Vỡ nc clo l dd hn hp cỏc cht: Clo, HCl, HClO nờn cú tớnh ty mu tỏc dng oxi húa mnh ca HClO Do phõn t cú cu to c bit vũng cnh u, gm liờn kt ụi xen k vi liờn kt n nờn benzen va cú phn ng th, va cú phn ng cng t0 a) Cl2 + Na 2NaCl t b) CO + CuO Cu + CO2 c) CO2 + K2O K2CO3 d) Na2CO3 + HCl 2NaCl + CO2 + H2O - Dựng ddBrom nhn bit C2H2: C2H2 + Br2 C2H4Br2 - Dựng nc vụi nhn bit CO2, khớ cũn li l CH4: CaCO3 + H2O CO2 + Ca(OH)2 8,8.12 = 2,4g 44 5, 4.2 mH = = 0,6g 18 mO = 2,4 0,6 = Vy A cú nguyờn t : C, H a) mC = b) A cú dng CxHy 2, 0, : Ta cú: x : y = =1:3 12 x=1;y=3 CT tng quỏt ca A : (CH3)n - Vi n = CH3 (loi) n = M (CH3 )n = (12 + 1.3).2 = 30 < 40 (chn) n = M (CH3 )n = (12 + 1.3).3 = 45 > 40 (loi) Vy: CTPT ca A l : C2H6 im 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 TRNG THCS TRN QUC TON Tit 53: KIM TRA TIT H v tờn HS: Mụn: HểA HC Lp: Nm hc: 2011 - 2012 I.Trc nghim (3 im) (Bi lm phn trc nghim 10ph) Cõu ỏp ỏn TRNG THCS TRN QUC TON Tit 53: KIM TRA TIT H v tờn HS: Mụn: HểA HC Lp: Nm hc: 2011 - 2012 I.Trc nghim (3 im) (Bi lm phn trc nghim 10ph) Cõu ỏp ỏn TRNG THCS TRN QUC TON Tit 53: KIM TRA TIT H v tờn HS: Mụn: HểA HC Lp: Nm hc: 2011 - 2012 I.Trc nghim (3 im) (Bi lm phn trc nghim 10ph) Cõu ỏp ỏn TRNG THCS TRN QUC TON Tit 53: KIM TRA TIT H v tờn HS: Mụn: HểA HC Lp: Nm hc: 2011 - 2012 I.Trc nghim (3 im) (Bi lm phn trc nghim 10ph) Cõu ỏp ỏn TRNG THCS TRN QUC TON Tit 53: KIM TRA TIT H v tờn HS: Mụn: HểA HC Lp: Nm hc: 2011 - 2012 I.Trc nghim (3 im) (Bi lm phn trc nghim 10ph) Cõu ỏp ỏn ... hn hp mui MgCO3 v CaCO3 n lng khụng i thu c 3 ,8 g cht rn v gii phúng 1, 68 lớt khớ CO2 (ktc) Hm lng MgCO3 hn hp l : A 30,57 % B 30% C 29, 58 % D 28, 85 Cõu 4: Thnh phn chớnh ca xi mng l A t sột v... Cõu 8: (1,5) Hóy trỡnh by phng phỏp húa hc phõn bit cỏc cht khớ: CO2 , CH4 , C2H4 Vit phng trỡnh phn ng ( nu cú) Cõu 9: (1,0 ) Vit CTCT ca cỏc hp cht cú cụng thc C4H8 Cõu 10: (2,5 ) t chỏy 28. .. C2H4Br2 - Dựng nc vụi nhn bit CO2, khớ cũn li l CH4: CaCO3 + H2O CO2 + Ca(OH)2 8, 8.12 = 2,4g 44 5, 4.2 mH = = 0,6g 18 mO = 2,4 0,6 = Vy A cú nguyờn t : C, H a) mC = b) A cú dng CxHy 2, 0, : Ta
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 53 hóa 9 đề 8 , tiết 53 hóa 9 đề 8 , tiết 53 hóa 9 đề 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay