tiết 53 hóa 9 đề 7

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:53

KIỂM TRA BÀI SỐ – HÓAĐỀ I- TRẮC NGHIỆM Câu 1: Khoanh vào chữ đầu câu dúng 1) Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch HCl sinh chất khí A MgCO3, CaO, CuO ; B NaOH, Na2CO3, Na2O C MgCO3 , Na2CO3, NaHCO3 ; D MgCO3, Mg, MgO 2) Trong câu sau đây, câu sai kiến thức bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học A Trong chu kỳ, nguyên tố xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần B Trong chu kỳ, nguyên tố xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần C Trong chu kỳ, nguyên tử có số electron lớp tăng từ đến D Trong chu kỳ, nguyên tử nguyên tố có số electron 3) Biết 0,15 mol hiđrocacbon A làm màu tối đa 0,3 mol Br2 Vậy CTPT A là: A CH4 ; B C2H2 ; C C2H4 ; D Cả B C 4) Hiđrocacbon làm màu dung dịch Brom ? A Propilen C3H6 có cấu tạo : CH2= CH–CH3 B Mêtyl axêtilen C3H4 có cấu tạo : CH ≡ C– CH3 C Propan C3H8 có cấu tạo : CH3 –CH2 – CH3 D Cả A B 5) Một hiđrocacbon có 75% theo khối lượng cacbon Công thức phân tử sau hiđrocacbon nói trên: A C2H6 ; B C3H8 ; C CH4 ; D C2H4 Câu 2: Khoanh tròn chữ (Đ) kết luận đúng, chữ (S) kết luận sai : 1/ Mỗi công thức phân tử tương ứng với nhiều hợp chất hữu khác Đ S 2/ Mỗi công thức cấu tạo tương ứng với nhiều hợp chất hữu khác Đ S II- TỰ LUẬN Câu 3: Viết công thức cấu tạo ( mạch hở) cho hợp chất hữu có công thức phân tử sau : C3H8O, C4H8 Câu 4: Nêu phương pháp hoá học để nhận biết chất khí đựng lọ nhãn: SO2, CH4, C2H4, H2 Viết phương trình hoá học xảy Câu 5: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau ( mũi tên viết PTHH ) CH4 C2H2 C2H4 C2H4Br2 (4) C2H2Br4 Câu : Cho a gam hỗn hợp X gồm khí mêtan khí êtilen làm màu vừa đủ 50 ml dung dịch Brom 1M Đốt khí thoát cần 8,96 lít khí oxi a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính a c) Cần lít không khí (đktc) để đủ đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X Biết O chiếm 20% thể tích không khí Câu 7:Cho 17, g MnO2 tác dụng với dd HCl đặc dư thu khí X.Dẫn khí X vào 500ml dung dịch KOH thu dd A Tính nồng độ mol chất có dd sau phản ứng Câu 8: X hỗn hợp gồm mêtan etilen Dẫn X qua bình nước Brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 5,6 gam Khí thoát khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình nước vôi thấy có 15 gam kết tủa a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính % thể tích chất X Câu 9: Có lọ nhãn chứa dung dịch sau: Phenolphtalein, NaCl, HCl, NaOH Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch mà không dùng hóa chất khác (viết phương trình phản ứng có)
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 53 hóa 9 đề 7 , tiết 53 hóa 9 đề 7 , tiết 53 hóa 9 đề 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay