tiết 53 hóa 9 đề 6

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:53

KIỂM TRA BÀI SỐ – HÓAĐỀ I- TRẮC NGHIỆM Câu Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời 1- Nguyên tố X có điện tích hạt nhân 11+ ; có lớp electron ; có electron lớp Vị trí nguyên tố X bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học là: A- Ở nhóm III, chu kỳ , ô thứ 11 ;C- Không xác định vị trí X B- Ở nhóm I, chu kỳ , ô thứ 11 ;D- Cả A,B,C sai 2- Dãy xếp theo chiều tăng dần độ hoạt động hóa học phi kim: A- O2 , F2 , C , Si C- O2 , Si , C , F2 B- Si , C , O2 , F2 D- C , O2 , F2 , Si 3- Cho hiđrocacbon sau đây: CH2= CH–CH3 ; CH ≡ C– CH3 ; CH3 –CH2 – CH2 – CH3 ; (I) (II) (III) ( IV) Chất làm màu dung dịch brom nhiệt độ thường : A- Các chất (I), (II) (IV) ; C- Các chất (II) ( IV) B- Các chất (I) (II) ; D- Các chất (I) (IV) 4- Dãy gồm hợp chất hữu cơ? A KHCO3, CH3Cl, C2H4 ; C CaCO3, C2H2, CH4 B CaC2, CH4, C2H4 ; D CH4, CH3Cl, C2H4 5- Chất A hi đrocacbon, biết phân tử A có số nguyên tử hid đro gấp lần số nguyên tử cacbon; d A / H2 = 21 Công thức phân tử chất A là: A- C2H4 ;B- C3H6 ; C - C2H6 ; D - Gồm A B 6- Dùng chất để làm metan bị lẫn khí cacbonic : A- Dung dịch Ca(OH)2 ; B- Dung dịch Br2 ; C- Dung dịch NaOH ; D- Cả A C 7- Biết 0,1 mol hiđrocacbon A làm màu tối đa 0,2 mol Br2 Vậy CTPT A là: A CH4 ; B C2H4 ; C C2H2 ; D Cả B C 8- Chỉ công thức cấu tạo viết sai (được đánh số ) H H H H H H H H H–C–C–O–H H H ( I) A- (I) (III) II- TỰ LUẬN H–C–O–C–H H H–C–H–C–O H H (II) ; B- (II) (IV) (III) ; C- (III) (IV) H Br – C = C – Br H ; H (IV) D- (I) (IV) Câu Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa hóa học sau ( ghi rõ điều kiện có): CaC2 → C2H2 → C2H4 → C2H4Br2 (4) C2H6 → CO2 Câu Viết công thức cấu tạo cho công thức phân tử: C3H8 C5H10 Câu Nêu phương pháp hóa học để phân biệt lọ khí sau nhãn: CO2 , CH4, C2H4 Viết phương trình hóa học minh họa (1) (2) (3) (5) Câu Cho 5,6 lít ( đktc) hỗn hợp khí X gồm mêtan etilen hấp thụ vào bình đựng dung dịch brôm ( dư) thấy có gam brôm phản ứng a) Viết phương trình hóa học phản ứng b) Tính % thể tích chất khí hỗn hợp X c) Cần lít không khí (đktc) để đủ đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X Giả sử O2 chiếm 20% thể tích không khí Câu 6* :Hỗn hợp khí A gồm CO hiđrocacbon Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí A dùng hết 39,2 lít không khí Phản ứng tạo thành 8,96 lít CO2 1,8 gam H2O Xác định công thức phân tử hiđrocacbon thành phần phần trăm theo thể tích khí có hỗn hợp A Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Câu 7*: Cho m (gam) dung dịch H2SO4 x% tác dụng với lượng hỗn hợp hai kim loại K Mg (lấy dư) Sau phản ứng kết thúc, lượng khí H2 thu có giá trị 0,05m (gam) Tìm giá trị x ... chiếm 20% thể tích không khí Câu 6* :Hỗn hợp khí A gồm CO hiđrocacbon Để đốt cháy hoàn toàn 6, 72 lít khí A dùng hết 39, 2 lít không khí Phản ứng tạo thành 8 , 96 lít CO2 1,8 gam H2O Xác định công...Câu Cho 5 ,6 lít ( đktc) hỗn hợp khí X gồm mêtan etilen hấp thụ vào bình đựng dung dịch brôm ( dư) thấy có gam brôm phản ứng a) Viết phương trình hóa học phản ứng b) Tính % thể
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 53 hóa 9 đề 6 , tiết 53 hóa 9 đề 6 , tiết 53 hóa 9 đề 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay