12 đề kiểm tra 1 tiết môn hoá 9 tiết 20

34 31 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:53

KIỂM TRA HĨA – TIẾT 20 –ĐỀ a- tr¾c nghiƯm : C©u1, CỈp chÊt nµo sau ®©y kh«ng cïng tån t¹i mét dung dÞch A- BaCl2 vµ HCl B- Na2SO4 vµ HCl C- AgNO3 vµ BaCl2 D- NaCl vµ Mg(NO3)2 C©u 2: H·y nèi cét I víi cét II chØ hiƯn tỵng vµ tÝnh chÊt t¹o thµnh cho phï hỵp víi c¸c néi dung sau: Cột Cột Trả lời Thí nghiệm Hiện tượng A- Nhá 2-3 giät dung dÞch 1- Cã hiƯn tỵng sđi bät vµ chÊt khÝ A Ba(NO3)2 vµo dung dÞch H2SO4 tho¸t cã mïi h¾c B- Nhá 2-3 giät dung dÞch NaOH 2- T¹o thµnh chÊt kÕt tđa mµu n©u B vµo dung dÞch CuSO4 ®á, kh«ng tan ®ỵc dung dÞch mi C- Nhá 2-3 giät dung dÞch KOH 3- Cã hiƯn tỵng sđi bät vµ khÝ tho¸t C vµo dung dÞch FeCl3 lµm ®ơc níc v«i D- Nhá 2-3 giät dung dÞch HCl vµo 4- T¹o thµnh kÕt tđa tr¾ng kh«ng tan D CaCO3 dung dÞch axÝt 5- T¹o thµnh kÕt tđa mµu xanh, tan ®ỵc dung dÞch axÝt C©u 3: X¸c ®Þnh nång ®é mol cđa dung dÞch t¹o thµnh cho: 200ml dung dÞch Fe(NO3)3 1M ph¶n øng víi 400ml dung dÞch KOH 1,5M? A- 1M B- 2M C- 2,5M D- §¸p ¸n kh¸c C©u 4: NhËn biÕt c¸c dung dÞch: BaCl2, H2SO4, NaOH, Na2SO4 ta cã thĨ dïng c¸ch nµo sau ®©y? A- Phªnolphtalªin kh«ng mµu vµ dung dÞch K2SO4 B- Q tÝm vµ dung dÞch Ba(NO3)2 C- Phªnolphtalªin kh«ng mµu vµ dung dÞch AgNO3 D- TÊt c¶ ®Ịu sai C©u 5: D·y c¸c baz¬ nµo sau ®©y bÞ ph©n hđy bëi nhiƯt? A- NaOH, Cu(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3 B- Ca(OH)2, KOH, NaOH, Mg(OH)2 C- Cu(OH)2, KOH, Ba(OH)2, Mg(OH)2 D- Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3 Câu 6: Cho cặp chất sau: 1) K2O H2O 2) CuO H2SO4 3) Ca(OH)2 Na2O 4) CO2 CaO 5) P2O5 HCl 6) Cu HCl Những cặp chất tác dụng với : A) 1, 2, B) 1, , C) , , D) 1, 2, Câu 7: Cho 6,4 g hỗn hợp gồm Mg MgO tác dụng với dung dòch HCl dư , thoát 3,36 lít khí (đktc).Khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu : A) 3,6g 2,8g B) 2,8g 3,6 g C) 0,4 g 6g D) 6g 0.4g Câu 8: Hòa tan lượng Na2O nước 500 ml dung dòch bazơ nồng độ 1M Khối lượng Na2O dùng :A) 15,5 g B) 31g C) 6,2 g D) 3,1g B/TỰ LUẬN: C©u 1: ViÕt ph¬ng tr×nh hãa häc thùc hiƯn chun ®ỉi hãa häc sau: Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe(NO3)3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 C©u 2: Cho c¸c cỈp chÊt sau : A- K2CO3 vµ NaCl B- CaCl2 vµ K3PO4 C- Fe(OH)3 vµ H2SO4 B- CuSO4 vµ NaOH DMg vµ ZnCO3 H·y cho biÕt : CỈp chÊt nµo ph¶n øng ®ỵc víi ViÕt ph¬ng tr×nh hãa häc x¶y ra? C©u 3: Cho 300 gam dung dÞch K2SO4 8,7% t¸c dơng víi 200 gam dung dÞch BaCl2 5,2% TÝnh: a/ Khèi lỵng kÕt tđa t¹o thµnh b/ Nång ®é phÇn tr¨m cđa c¸c chÊt dung dÞch sau t¸ch bá kÕt tđa Câu 4* : Cho 4,48 lít (đktc) khí CO2 vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M a) Phản ứng tạo muối ? Viết PT b) Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng  nCO   nBa (OH )2 ÷  ÷ *n ≥ →Ba(H CO3)2 ÷  ÷ * n ≤ → BaCO  ÷ *1 ≤ n ≤ →BaCO3, Ba ( HCO3)2 ÷   KIỂM TRA HĨA – TIẾT 20 –ĐỀ A.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Nhóm biểu diễn tồn phân bón đơn A KCl, CO(NH2)2 , KNO3 B (NH4)2HPO4, KNO3 C KCl, NH4NO3, Ca3(PO4)2 D (NH4)2HPO4,KCl,NH4Cl Câu 2: Dung dịch có pH = là: A KOH B HCl C NaOH D FeCl2 Câu 3: Khí CO2 làm đục dung dịch A HCl B Ca(OH)2 C CuSO4 D CuCl2 Câu 4: Muối bị nhiệt phân hủy A FeCl2 B NaCl C CaCl2 D KClO3 Câu 5: Ngâm sợi dây đồng dung dịch bạc nitrat.Ta thấy : A Một phần dây đồng bị hồ tan, kim loại màu xám bám ngồi dây đồng thấy dung dịch chuyển sang màu xanh B Khơng có chất sinh ra, phần dây đồng bị hồ tan C Kim loại màu xám bám vào dây đồng, dây đồng khơng có thay đổi D Khơng có tượng xảy Câu 6: Cho dung dịch chứa mol KOH dung dịch chứa mol H 2SO4 , dung dịch thu sau phản ứng có độ pH : A B 7 D Khơng tính Câu 7: Đề khử độc chất thải cơng nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt xác chết động vật Người ta dùng chất sau : A Ca(OH)2 B NaOH C NaCl D KNO3 Câu 8:Khi phân hủy nhiệt 14,2 g CaCO3 MgCO3 ta thu 3,36 lít CO2 đktc Thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp đầu là: A 29,58% 70,42% B 70,42% 29,58% C 65% 35% D 35% 65% B/TỰ LUẬN: Câu 1: Viết PTHH ( Nếu có ) a) MgSO3 tác dụng với dung dịch axit HCl b) K2CO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 c) Cho Mg, Fe tác dụng với dung dịch muối AlCl3 d) Điều chế Fe(OH)3 từ muối bazơ tan Câu 2: Viết PTHH chất ( có): FeCl3, K2CO3, BaCO3, KCl với dung dịch chất: a Axit clohiđric b Natrihiđroxit c Bạcnitrat Câu 3: Cho 100g dung dịch Na2CO3 10,6% tác dụng với dung dịch CaCl2 11,1% thu dung dịch A chất rắn B a Viết phương trình hố học xảy ? Tính khối lượng chất tan có dung dịch A b Tính khối lượng chất rắn B c Tính nồng độ % dung dịch A d Nếu có dung dịch: Na2CO3, CaCl2 , HCl đựng lọ nhãn Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết dung dịch mà dùng giấy q tím Câu 4*: Để phản ứng hết với 20,4 gam oxit kim loại hóa trị III cần dùng 250 ml dung dịch H2SO4 2,4M Tìm cơng thức oxit kim loại phản ứng ? KIỂM TRA HĨA – TIẾT 20 –ĐỀ A TRẮC NGHIỆM Câu 1: Dãy bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng nước: A Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2 B Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH C Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2 D Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2 Câu Dãy bazơ làm phenolphtalein hố đỏ: A NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2 B NaOH; Ca(OH)2; KOH; LiOH C LiOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3 D LiOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3 Câu Dung dịch KOH tác dụng với nhóm chất sau tạo thành muối nước ? A Ca(OH)2,CO2, CuCl2 B P2O5; H2SO4, SO3 C CO2; Na2CO3, HNO3 D Na2O; Fe(OH)3, FeCl3 Câu Nếu dùng dung dịch NaOH phân biệt dung dịch muối cặp chất sau: A Na2SO4 Fe2(SO4)3 B Na2SO4 K2SO4 C Na2SO4 BaCl2 D Na2CO3 K3PO4 Câu : Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit: A CO2; SO2; P2O5; Fe2O3 B Fe2O3; SO2; SO3; MgO C P2O5; CO2; Al2O3 ; SO3 D P2O5 ; CO2; CuO; SO3 Câu 6:Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển kết tủa khơng tạo thêm dừng lại Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng khơng đổi Thu chất rắn sau đây: A Cu B CuO C Cu2O D Cu(OH)2 Câu 7: Để làm dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3 Ta dùng kim loại A Mg B Cu C Fe D Au Câu : Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa đem nung đến khối lượng khơng đổi thu m g chất rắn Giá trị m là: A 8g B 4g C 6g D 12g B TỰ LUẬN Câu 1:Viết phương trình hóa học thực dãy chuyển đổi hóa học sau : MgO → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgSO4 → MgCl2 → Mg(NO3)2 Câu 2: Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết dung dịch sau: HCl, Ba(OH)2, NaOH, NaCl Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu 3: Cho 200ml dd MgCl2 0,25M phản ứng vừa đủ với 300ml dd NaOH Sau phản ứng, lọc kết tủa nung đến khối lượng khơng đổi a gam chất rắn: a) Viết PTHH phản ứng xảy b) Tính a c)Tính CM chất có dung dịch sau lọc bỏ kết tủa (Thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể) Câu 4:Hòa tan hồn tồn 27,2 (g) hỗn hợp X gồm Fe Fe2O3 vào dung dịch HCl 25% vừa đủ, thấy 4,48 (l) khí Y (đktc) lại dung dịch Z a) Tính khối lượng chất hỗn hợp X b) Tính khối lượng dung dịch HCl dùng c) Tính nồng độ % chất dung dịch Z Câu 5* : Hòa tan hết hỗn hợp Z gồm Na2O K2O vào nước lấy dư thu dung dịch A có nồng độ % chất Tính % khối lượng chất hỗn hợp Z KIỂM TRA HĨA – TIẾT 20 –ĐỀ A TRẮC NGHIỆM Câu 1: Oxit tan nước tạo dung dịch bazơ ? A P2O5 B Al2O3 C K2O D.CO Câu 2: Dãy oxit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit ? A BaO , Na2O , FeO, P2O5 B SO2 , CO2 , N2O5, P2O5 C SO3 , MgO , P2O5 , K2O D SO2 , SO3 , P2O5 , NO Câu 3: Cặp chất phản ứng tạo thành sản phẩm khí là: A H2SO4 BaCl2 B.K2SO4 KCl C.HCl K2SO3 D K2SO3 KOH Câu 4: Để nhận biết chất bò nhãn gồm dung dòch KCl, K 2SO4, HCl, người ta dùng chất thử : A Quỳ tím dung dòch BaCl2 B Quỳ tím dung dòch H2SO4 C Dung dòch BaCl2 dung D Dung dịch AgNO3 dòch KOH Câu 5: Có ba ống nghiêïm đựng Cu, MgO, Mg(OH) Thêm vào ống 2ml dung dòch axít sunfuríc loãng lắc nhẹ Câu sau diễn tả ? A.Chỉ có MgO Mg(OH)2 có B Chỉ có MgO phản ứng phản ứng D Cả Cu, MgO, Mg(OH)2 có C.Chỉ Cu MgO có phản phản ứng ứng Câu 6: Cho chất sau : SO2 , NaOH , H2O , Na2O Số cặp chất phản ứng với : A B.4 C.3 D.5 Câu 7: CaO làm khơ khí ẩm ? A H2 , CO2 B SO2 , O2 C CO2 , SO2 D H2 ,O2 Câu 8: Hòa tan hết 22,4 gam hỗn hợp A (gồm Fe Fe 2O3 ) dung dịch HCl dư , sau phản ứng có 2,24 lít khí khơng màu (đktc).Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp A A.25 (%) B 37,5 (%) C.50 (%) D 15 (%) B/ TỰ LUẬN Câu : Viết PTHH thực dãy chuyển hóa sau : (1) (2) (4) (4) (5) (3) → NaHSO3 → Na2SO3 → SO2 → H2SO3 Na → Na2O → NaOH  Câu : Chỉ dùng thuốc thử nhận biết dung dịch sau : KOH, KCl, H2SO4, BaCl2 phương pháp hóa học Viết PTHH xảy ( có) Câu Cho 9,6 gam Fe2O3 tác dụng vừa đủ với lượng dung dịch HCl 10,95% a) Tính khối lượng muối thu Tính khối lượng dung dịch HCl dùng c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu sau phản ứng kết thúc Câu 4:Trình bày tượng viết phương trình phản ứng xảy thí nghiệm sau: a) Ngâm nhơm dung dịch HCl lỗng b) Thổi vào dung dịch nước vơi dư Câu : Dung dịch FeCl2 12,7 % tác dụng đủ với 50 g dung dịch KOH 11,2% a) Viết phương trình, tính khối lượng chất rắn sinh ( Fe(OH)2 ) b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau tách bỏ kết tủa c)* Nhúng kim loại R vào dung dịch FeCl2 phản ứng hồn tồn, khối lượng kim loại tăng 1,6 gam Xác định kim loại R Câu 6:* Có 190 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH Ba(OH)2 có nồng độ tương ứng 3M 4M Tính thể tích dung dịch chứa đồng thời HCl H2SO4 có nồng độ 1,98M 1,1M đủ để trung hòa lượng dung dịch kiềm KIỂM TRA HĨA – TIẾT 20 –ĐỀ a- tr¾c nghiƯm : Câu Cặp chất số cặp chất cho tồn dung dịch a.NaOH HBr b H2SO4 BaCl2 c.KCl NaNO3 d.NaCl AgNO3 Câu Nhỏ giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh.Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch đến dư A.Màu xanh dung dịch khơng đổi B.Màu xanh dung dịch nhạt dần hẳn Dung dịch trở thành khơng màu C Màu xanh dung dịch nhạt dần, hẳn, chuyển sang màu đỏ D.Màu xanh dung dịch đậm Câu 3: Cho V lít khí CO2 đktc tác dung với 200 ml dung dịch NaOH 2M tạo muối trung hòa Thể tích khí CO2 cần dùng A.2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 8,96 lít Câu 4: Trong loại phân bón đây, phân Supephotphat A.NH4Cl B KNO3 C Ca(H2PO4)2 D Ca3(PO4)2 Câu 5: NaOH khơng phản ứng với dung dịch sau A.K2SO4 B.H2SO4 C.CuSO4 D FeSO4 Câu 6: Nhận định sau khơng đúng? A.Nước cất có pH= B.Nước ruộng chua có pH >7 C.Nước vơi có pH >7 D.Nước chanh ép có pH 7 D Không xác đònh Câu 2:Để hòa tan 5,1g oxit có dạng R2O3 cần dùng 43,8g dung dòch HCl 25% Công thức oxit A Cr2O3 B Ga2O3 C Fe2O3 D Al2O3 Câu 3:Hai muốùi sau tồn dung dòch : A FeSO4 K2S B NaCl AgNO3 C K2SO4 Ba(NO3)2 D Na2SO4 KNO3 Câu 4:Khí CO có lẫn CO2, SO2 , làm khí CO A Dung dòch BaCl2 B Dung dòch NaOH C Dung dòch HCl D Dung dòch H2SO4 Câu :Trộn 13,44g dung dòch KOH 25% với 32,5g dung dòch FeCl3 20% Sau phản ứng xảy hoàn toàn khối lượng kết tủa thu A 2,5g B 2,14g C 3g D 3,25g Câu 6:Cho 1g hợp kim Na tác dụng với nước thu kiềm (chỉ có Na phản ứng với nước), để trung hòa dung dòch kiềm phải dùng 50ml dung dòch HCl 0,2M Thành phần % Na hợp kim là: A 24% B 46% C 11,5% D 23% Câu 7:Nhóm chất sau tác dụng với axit sunfuric loãng có khí thoát ra: A Zn, NaNO3, BaCl2 B Al, CaCO3, Na2S C NaOH, Fe, MgCO3 D.Na2SO3, K2CO3, Ag Câu :Cho axit sau :H2SO3, HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4 Dãy oxit sau tương ứng với axit trên: A.SO2, NO2, SO3, CO, P2O5 B SO2, N2O3, SO3, CO2, P2O5 C SO2, N2O5, SO3, CO2, P2O5 D SO2, NO, SO3, CO2, P2O5 B TỰ LUẬN Câu 1:Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau: CaSO3 → FeS2 SO2 H2SO3 → Na2SO3 → SO2 Na2SO3 Câu 2: Có ba lọ đựng ba dung dòch HCl, H 2SO4, HNO3 Trình bày cách nhận biết dung dòch lọ phương pháp hóa học Viết phương trình hóa học phản ứng xảy (nếu có) Câu 3: Dẫn 1,12 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) qua 700ml dung dòch Ca(OH) 0,1M → KNO3 + ? d) KCl + ? Câu2: (1,5 đ)Có dung dịch sau: AgNO3 , H2SO4, NaOH Dung dịch tác dụng với dung dịch HCl Viết phương trình hố học (nếu có) Câu3:(1,5đ) Bằng phương pháp hố học , nhận biết dung dịch nhãn sau: H2SO4, Na2SO4, NaNO3 Câu4: (3đ) Viết phương trình hố học cho chuyển đổi hố học sau: (1) ( 2) ( 3) ( 4) (5) Mg(OH)2 → MgO → MgSO4 → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgCl2 ( 6) → Mg(NO3)2 Câu5(2đ) Trộn 100gam dd Na2CO3 16,96% với 200 gam dd BaCl2 10,4% Sau phản ứng lọc bỏ kết tủa dung dịch A a)Viết PTHH b)Chất dư sau phản ứng ? Tính khối lượng dư? c)Tính khối lượng kết tủa tạo thành ? d)Tính nồng độ phần trăm chất tan dung dịch A ? KIỂM TRA HĨA - TIẾT 20ĐỀ 16 Câu 1: (1,5đ) Bằng phương pháp hố học, nhận biết dung dịch nhãn sau: NaOH, Na2SO4, NaNO3 Câu2: (1,5đ) Có dung dịch sau: FeSO4, HCl, Ba(OH)2 Dung dịch tác dụng với: a) Dung dịch NaOH b) Dung dịch H2SO4 Viết phương trình hố học (nếu có) Câu3:(2 đ) Hồn thành phương trình phản ứng sau: a) ? + HCl → AgCl + ? b) CaO + ? → Ca(NO3)2 + ? c) Cu(OH)2 + ? → CuSO4 + ? → MgCl2 + ? d) MgSO4 + ? Câu4: ( 3đ) Viết phương trình hố học cho chuyển đổi hố học sau: (1) ( 2) ( 3) ( 4) (5) Fe(OH)2 → FeO → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 ( 6) → Fe(NO3)2 Câu5: (2đ) Trộn 200gam dd Na2CO3 5,3% với 200 gam dd HCl 7,3% thu ddA chất khí B a) Viết PTHH b)Chất dư sau phản ứng ? Tính khối lượng dư? c)Tính thể tích khí B sinh ( đktc ) ? d) Tính nồng độ phần trăm chất tan dung dịch A? ĐỀ SỐ 1: PHAN BỘI CHÂU, QUẬN TÂN PHÚ, ĐỀ A, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (3 điểm) Viết phương trình hóa học biểu diễn chuỗi chuyển hóa sau: Câu 2: (2 điểm) Trình bày tượng viết phương trình phản ứng xảy thí nghiệm sau: c) Ngâm nhơm dung dịch HCl lỗng d) Thổi vào dung dịch nước vơi dư Câu 3: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học, phân biệt dung dịch sau: NaOH, HCl, Na2SO4, NaCl Viết phương trình phản ứng minh họa Câu 4: (0,5 điểm) Trong tiết thực hành, học sinh bất cẩn làm rơi vỡ lọ đựng dung dịch H2SO4 xuống sàn gạch Trước xử lý nước có hai học sinh đề xuất cách xử lí sau: Học sinh 1: Rắc bột Na2SO3 đến dư vào để làm giảm lượng axit Học sinh 2: Rắc bột Na2CO3 đến dư vào để làm giảm lượng axit Theo em, cách làm học sinh phù hợp nhất? Giải thích ngắn gọn viết phương trình phản ứng xảy cách chọn Câu 5: (3 điểm) 1) Hòa tan hồn tồn 27,2 (g) hỗn hợp X gồm Fe Fe2O3 vào dung dịch HCl 25% vừa đủ, thấy 4,48 (l) khí Y (đktc) lại dung dịch Z d) Tính khối lượng chất hỗn hợp X e) Tính khối lượng dung dịch HCl dùng f) Tính nồng độ % chất dung dịch Z 2) Hòa tan hết hỗn hợp Z gồm Na2O K2O vào nước lấy dư thu dung dịch A có nồng độ % chất Tính % khối lượng chất hỗn hợp Z ĐỀ SỐ 2: PHAN BỘI CHÂU, QUẬN TÂN PHÚ, ĐỀ B, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Mơ tả tượng thổi thở vào nước vơi Viết phương trình phản ứng xảy Câu 2: (2 điểm) Dùng phương pháp hóa học, nhận biết dung dịch bị nhãn: HCl, H2SO4, NaOH, HNO3 Câu 3: (1,5 điểm) Hồn thành chuỗi phản ứng sau: Zn → ZnSO4 → ZnCl2 → Zn(NO3)2 → Zn(OH)2, ZnO → Zn Câu 4: (1,5 điểm) Bổ túc cân bằng: 1) BaCl2 2) ? 3) HCl + + + ? CuSO4 ? → → → NaCl Cu NaNO3 + + + ? ? ? Câu 5: (3 điểm) Cho 15,5 (g) natri oxit Na2O tác dụng với nước thu dung dịch bazơ 1) Viết phương trình phản ứng 2) Tính khối lượng bazơ thu sau phản ứng 3) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng 1,14 (g/ml) cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói ĐÊ SỐ 3: PHAN BỘI CHÂU, QUẬN TÂN PHÚ, ĐỀ C, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Giải thích tượng: 1) Cho NaOH tác dụng với AgNO3 2) Cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4 Câu 2: (1 điểm) Nhận biết dung dịch: H2SO4, CuSO4, Na2CO3, K3PO4 Câu 3: (5 điểm) Chuỗi: Cu 1) CuSO4 CuO Cu(NO3)2 Cu(OH)2 Fe(NO3)3 2) Fe FeCl3 Fe(OH)3 FeSO4 Câu 4: (2 điểm) Cho dung dịch CuSO tác dụng vừa đủ với 100 (g) dung dịch NaOH 4% 1) 2) 3) 4) Viết phương trình phản ứng hóa học Tính khối lượng CuSO4 Tính khối lượng Na2SO4 Tính khối lượng kết tủa ĐỀ SỐ 4: LÊ ANH XN, QUẬN TÂN PHÚ, ĐỀ A, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Bổ túc phương trình hóa học sau: 1) 2) 3) 4) Fe(OH)3 ? BaCl2 K2SO4 + + + + ? HCl ? ? → → → → Fe2(SO4)3 AgCl Ba(NO3)2 KCl + + + + ? ? ? ? Câu 2: (2 điểm) Nêu tượng hóa học xảy viết phương trình hóa học xảy cho thí nghiệm sau: 1) Nung nóng đồng (II) hidroxit 2) Cho kim loại sắt vào dung dịch axit clohidric HCl Câu 3: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học, nhận biết dung dịch sau: NaCl, NaNO3, KOH, H2SO4 Viết phương trình hóa học Câu 4: (1,5 điểm) Cặp chất xảy phản ứng, viết phương trình cặp chất xảy phản ứng Na2CO3 KOH BaCl2 HCl Câu 5: (3 điểm) Cho 500 (ml) dung dịch CuSO 0,4M, thêm 300 (ml) dung dịch NaOH vừa đủ thu kết tủa Lọc lấy kết tủa đem nung thu chất rắn 1) Tính khối lượng kết tủa 2) Tính nồng độ mol dung dịch NaOH 3) Tính khối lượng chất rắn ĐỀ SỐ 5: LÊ ANH XN, QUẬN TÂN PHÚ, ĐỀ B, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Bổ túc hồn thành phương trình phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): 1) 2) 3) 4) Mg(NO3)2 ? ? KClO3 + + + ? H2SO4 ? → → → → NaNO3 ZnSO4 Al2S3 ? + + ? ? + ? Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, phân biệt dung dịch sau: HCl, CuSO4, AgNO3 Viết phương trình phản ứng xảy Câu 3: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng thực chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng có): Lưu huỳnh dioxit → lưu huỳnh trioxit Axit sunfurơ → kali sunfit → lưu huỳnh dioxit Câu 4: (1 điểm) Nêu tượng, viết phương trình hóa học khi: 1) Ngâm đinh sắt dung dịch đồng (II) sunfat 2) Nhỏ dung dịch sắt (III) clorua vào ống nghiệm chứa dung dịch kali hidroxit Câu 5: (3 điểm) Hòa tan lượng bột Al 2O3 vào 300 (ml) dung dịch HNO 1M Sau phản ứng, cho lượng muối thu tác dụng với 200 (g) dung dịch NaOH 1) Viết phương trình phản ứng xảy 2) Tính khối lượng bột nhơm oxit Al2O3 sử dụng 3) Tính nồng độ % dung dịch NaOH ĐỀ SỐ 6: LÊ ANH XN, QUẬN TÂN PHÚ, ĐỀ C, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Bổ túc hòa thành phương trình phản ứng sau ghi rõ điều kiện (nếu có) 1) 2) 3) 4) Ca(NO3)2 ? ? KNO3 + + + ? H2SO4 ? → → → → CaCO3 Al2(SO4)3 Na3PO4 ? + + ? ? + ? Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học phân biệt dung dịch sau: H 2SO4, Na2SO4, Na2CO3 Viết phương trình xảy Câu 3: (2 điểm) Viết phương trình thực chuyển đổi hóa học sau: Cacbon oxit → Cacbon dioxit → Natri hidro cacbonat → Natri cacbonat → cacbon dioxit Câu 4: (1 điểm) Nêu tượng viết phương trình phản ứng xảy ra: 1) Ngâm viên kẽm dung dịch đồng (II) sunfat 2) Đốt cháy kim loại natri bình chứa khí clo Câu 5: (3 điểm) Hòa tan kim loại sắt vào dung dịch HCl Sau phản ứng cho vào dung dịch thu 160 (g) dung dịch NaOH thấy xuất 18 (g) kết tủa 1) Viết phương trình hóa học 2) Tính thể tích khí hidro (đktc) 3) Tính nồng độ % dung dịch NaOH dùng ĐỀ SỐ 7: ĐẶNG TRẦN CƠN, QUẬN TÂN PHÚ, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Hồn thành phương trình hóa học sau: 1) 2) 3) 4) HCl ZnCl2 CuSO4 CaCO3 + + + + … … … … → → → → CuCl2 AlCl3 Cu(OH)2 … + + + + … … … … + … Câu 2: (2 điểm) Hãy cho biết tượng xảy khi: thả mảnh đồng vào dung dịch bạc nitrat AgNO3 Câu 3: (2 điểm) Hãy hồn thành sơ đồ phản ứng sau: Mg → MgO → MgSO4 → Mg(OH)2 → MgO Câu 4: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch sau: Ba(OH)2, H2SO4, KCl, KOH Câu 5: (3 điểm) Hòa tan vừa đủ 13 (g) kẽm 120 (g) dung dịch axit clohidric thu dung dịch A khí B Hãy: 1) 2) 3) 4) Lập phương trình hóa học Tính thể tích khí B (ở đktc) Tính nồng độ % dung dịch axit dùng Tính nồng độ % dung dịch A ĐỀ SỐ 8: VÕ VĂN TẦN, QUẬN TÂN BÌNH, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Hồn thành phương trình phản ứng sau: 1) 2) 3) 4) KHCO3 Na2SO4 Mg KOH + + + + HCl Ba(OH)2 CuCl2 H2SO4 → → → → Câu 2: (2 điểm) Viết phương trình hóa học cho chuỗi phản ứng sau: FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → Fe(NO3)3 Câu 3: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch sau: NaOH, K2SO4, HCl, NaCl Câu 4: (1 điểm) Nêu tượng viết phương trình hóa học khi: 1) Cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4 2) Cho dung dịch CuCl2 vào dung dịch NaOH Câu 5: (3 điểm) Cho 98 (g) dung dịch H 2SO4 20% tác dụng với 400 (g) dung dịch BaCl2 1) Tính khối lượng chất kết tủa tạo thành 2) Tính nồng độ % dung dịch BaCl2 3) Tính nồng độ % dung dịch sau phản ứng ĐỀ SỐ 9: TÂN BÌNH, QUẬN TÂN BÌNH, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Bổ túc cân phương trình phản ứng sau: 1) ? → Fe2O3 + H2O 2) H2SO4 3) NaOH + + ? ? → → Na2SO4 NaCl + + H2O H2O Câu 2: (2 điểm) Cho dung dịch phản ứng với đơi một, ghi dấu (x) phản ứng xảy ra, dấu (o) khơng có phản ứng xảy ra: NaOH HCl H2SO4 CuSO4 HCl Ba(OH)2 Câu 3: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học phân biệt chất lỏng sau: NaCl, NaNO3, Na2SO4 Câu 4: (2 điểm) Hãy cho biết tượng viết phương trình có thí nghiệm sau: 1) 2) 3) 4) Cho dung dịch natri hidroxit vào dung dịch sắt (II) clorua Cho bạc vào dung dịch axit clohidric Cho dung dịch natri sunfat vào dung dịch bari clorua Cho vơi sống vào nước Câu 5: (2,5 điểm) Cho dung dịch có chứa 2,22 (g) CaCl với dung dịch có chứa 1,7 (g) AgNO3 1) Hãy cho biết tượng quan sát viết phương trình hóa học 2) Tính khối lượng chất rắn sinh 3) Tính khối lượng chất lại dung dịch sau phản ứng kết thúc ĐỀ SỐ 10: NGƠ SĨ LIÊN, QUẬN TÂN BÌNH, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Chuỗi: Al → Al2O3 → Al(OH)3 → Al2(SO4)3 Câu 2: (2,5 điểm) Xét cặp có phản ứng: 1) 2) 3) 4) 5) Cu AgNO3 NaOH Fe Na2S + + + + + HCl NaCl FeSO4 AlCl3 HCl → → → → → Câu 3: (2,5 điểm) Nhận biết lọ nhãn sau: Na 2SO4, HCl, KCl, NaOH Câu 4: Để trung hòa 200 (ml) dung dịch HCl 3,65% phải dùng hết 200 (g) dung dịch NaOH, sau phản ứng thu dung dịch A 1) Viết phương trình phản ứng 2) Tính C% dung dịch NaOH dùng 3) Cho tiếp 100 (g) dung dịch AgNO vào dung dịch A trên, sau kết thúc phản ứng thu kết tủa B dung dịch muối C Tính khối lượng kết tủa B C% dung dịch muối C ĐỀ SỐ 11: NGƠ QUYỀN, TÂN BÌNH, ĐỀ A, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng nêu tượng cho thí nghiệm sau: 1) Cho dây đồng vào dung dịch AgNO3 2) Cho BaCl2 vào dung dịch Na2SO4 Câu 2: (2 điểm) Nhận biết dung dịch sau phương pháp hóa học: HCl, HNO 3, Na2SO4, NaOH Câu 3: (3 điểm) Hồn thành phương trình phản ứng sau: 1) 2) 3) 4) 5) 6) CuCl2 Na2CO3 Cu(NO3)2 Fe Ca(OH)2 Cu(OH)2 + + + + + AgNO3 HCl KOH CuSO4 HNO3 → → → → → → Câu 4: (3 điểm) Cho 320 (g) dung dịch CuSO 5% tác dụng vừa đủ với 240 (g) dung dịch NaOH 1) Viết phương trình phản ứng 2) Tính khối lượng kết tủa thu 3) Tính nồng độ % dung dịch thu sau loại bỏ kết tủa ĐỀ SỐ 12: NGƠ QUYỀN, TÂN BÌNH, ĐỀ B, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng nêu tượng cho thí nghiệm sau: 1) Cho dây đồng vào dung dịch AgNO3 2) Cho NaOH vào dung dịch CuCl2 Câu 2: (2 điểm) Nhận biết dung dịch sau phương pháp hóa học: HCl, H 2SO4, K2SO4, KOH Câu 3: (3 điểm) Hồn thành phương trình phản ứng sau: 1) CaCl2 2) CaCO3 + + AgNO3 HCl → → 3) Mg(NO3)2 + NaOH → 4) Fe + CuCl2 → 5) BaCl2 + ZnSO4 → 6) Al(OH)3 → Câu 4: (3 điểm) Cho 300 (ml) dung dịch FeCl 0,5M tác dụng với dung dịch KOH 1M 1) Viết phương trình phản ứng? Tính khối lượng kết tủa thu được? 2) Tính thể tích dung dịch KOH phản ứng 3) Tính nồng độ mol dung dịch thu sau phản ứng (giả sử thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể) ĐỀ SỐ 13: HỒNG HOA THÁM, QUẬN TÂN BÌNH, ĐỀ A, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (1 điểm) Hãy viết phương trình phản ứng chứng minh H 2SO4 đậm đặc có tính chất hóa học riêng Câu 2: (2 điểm) Có chất sau: Ca(OH) 2, CaO, Ca, CaCO3, CaCl2, xếp chất thành dãy chuyển hóa học Viết phương trình phản ứng cho dãy chuyển hóa Câu 3: (2 điểm) Bổ túc cân phương trình phản ứng sau: 1) 2) 3) 4) Cu HCl CuSO4 CaCl2 + + + + FeCl2 ? ? ? → → → → ? AgCl Cu(OH)2 NaCl + + + + ? ? ? ? Câu 4: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, em nhận biết dung dịch nhãn sau: H2SO4, NaCl, Na2SO4, KOH Câu 5: (3 điểm) Ngâm đồng tác dụng vừa đủ với 200 (g) dung dịch AgNO 17% 1) Mơ tả tượng xảy 2) Tính khối lượng kim loại sinh 3) Tính khối lượng đồng tham gia phản ứng ĐỀ SỐ 14: HỒNG HOA THÁM, QUẬN TÂN BÌNH, ĐỀ B, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (1 điểm) Hãy viết phương trình phản ứng chứng minh H 2SO4 đậm đặc có tính chất hóa học riêng Câu 2: (2 điểm) Có chất sau: NaOH, Na 2O, Na, Na, Na2CO3, NaCl, xếp chất thành dãy chuyển hóa học Viết phương trình phản ứng cho dãy chuyển hóa Câu 3: (2 điểm) Bổ túc cân phương trình phản ứng sau: 1) 2) 3) 4) Ag H2SO4 CuCl2 Ca(NO3)2 + + + + CuSO4 ? ? ? → → → → ? BaSO4 Cu(OH)2 NaNO3 + + + + ? ? ? ? Câu 4: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, em nhận biết dung dịch nhãn sau: H2SO4, HCl, Na2SO4, KOH Câu 5: (3 điểm) Ngâm đinh sắt tác dụng vừa đủ với 200 (g) dung dịch CuSO 16% 1) Mơ tả tượng xảy 2) Tính khối lượng kim loại sinh 3) Tính khối lượng sắt tham gia phản ứng ĐỀ SỐ 15: HỒNG HOA THÁM, QUẬN TÂN BÌNH, ĐỀ C, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (3 điểm) Bổ túc cân phản ứng sau: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Zn(OH)2 ZnSO4 ZnCl2 ? ZnCl2 NaCl + + + + + + ? ? ? ZnSO4 ? ? → → → → → → ZnCl2 ZnCl2 Zn(NO3)2 ? Zn(OH)2 NaOH + + + + + + ? ? ? Zn ? ? + ? Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, nhận biết dung dịch có dung dịch sau: CaCl2, NaOH, H2SO4, Ba(OH)2 Trình bày cách làm viết phương trình phản ứng Câu 3: (1 điểm) Từ Al2O3 viết phương trình phản ứng điều chế Al(OH) Câu 4: (1 điểm) Có hóa chất sau: Cu, Fe, BaCl 2, H2SO4(lỗng) Hãy viết phương trình phản ứng thể H2SO4 lỗng có tính chất hóa học axit Câu 5: (3 điểm) Cho đinh sắt vào 340 (g) dung dịch AgNO 25% 1) Viết phương trình phản ứng xảy 2) Mơ tả tượng xảy thí nghiệm 3) Tính khối lượng kim loại bạc bám đinh sắt ĐỀ SỐ 16: HỒNG HOA THÁM, QUẬN TÂN BÌNH, ĐỀ D, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Hãy viết phương trình phản ứng, mơ tả tượng xảy cho Na tác dụng với dung dịch CuSO4 Câu 2: (2 điểm) Thực chuỗi chuyển hóa sau: NaOH → NaCl → NaOH → Na 2CO3 → CO2 Câu 3: (1 điểm) Từ MgO viết phương trình phản ứng điều chế Mg(OH) Câu 4: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch sau: KCl, K2SO4, KOH, HCl Câu 5: Hòa tan hồn tồn 19 (g) MgCl 200 (g) dung dịch NaOH 1) Viết phương trình phản ứng? 2) Tính khối lượng kết tủa tạo thành? 3) Tính nồng độ % dung dịch NaOH dùng ĐỀ SỐ 17: PHAN SÀO NAM, QUẬN 3, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (3 điểm) Hồn thành chuỗi: FeCl → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl3 → Fe → Cu Câu 2: (1 điểm) Nhận biết sử dụng quỳ tím: HCl, H 2SO4, Ba(OH)2, NaCl Câu 3: (2 điểm) 1) Viết phương trình phản ứng có: a) MgSO4 + HCl → b) Cu + AgNO3 → 2) Giải thích tượng cho đồng vào axit sunfuric đặc nóng Câu 4: (2 điểm) Cho 208 (g) dung dịch BaCl vào 21,875 (ml) dung dịch H2SO4 20% (d = 1,12 g/ml) Tính khối lượng kết tủa C% sau phản ứng loại bỏ kết tủa Câu 5: (3 điểm) Trình bày phương pháp điều chế CaSO 4, FeCl3, H2SiO3 từ CaCO3, Fe2O3, SiO2 ĐÊ SỐ 18: NGƠ TẤT TỐ, QUẬN PHÚ NHUẬN, ĐỀ A, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Xét cặp chất có xảy khơng? Viết phương trình phản ứng ghi rõ điều kiện có: 1) 2) 3) 4) Mg NaOH KCl Cu(OH)2 + + + ZnCl2 Fe2(SO4)3 NaNO3 → → → → Câu 2: (2 điểm) Thực chuỗi phản ứng sau: Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → Fe(OH)3 → Fe(NO3)3 → Fe Câu 3: (2 điểm) 1) Nêu phương pháp hóa học nhận biết lọ nhãn chứa dung dịch: dung dịch HCl, dung dịch NaCl, dung dịch Na2SO4 2) Dự đốn viết phương trình phản ứng cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4 Câu 4: (1 điểm) Xác định A, B, X, D, E, F, G, H, I hồn thành phương trình phản ứng, điều kiện: 1) 2) 3) 4) Na2CO3 B E B + + + + A X D H → → → → B + E + Na2CO3 I↓ + X + F↑ + + X NaNO3 D↑ G↑ Câu 5: (3 điểm) Cho 150 (g) dung dịch MgSO 6% tác dụng vừa đủ với 200 (g) dung dịch KOH nồng độ x% thu dung dịch A kết tủa B Tính: e) f) g) h) Khối lượng số mol MgSO4 phản ứng Khối lượng kết tủa B x% (nồng độ % dung dịch KOH) Nồng độ % chất tan dung dịch A ĐỀ SỐ 19: NGƠ TẤT TỐ, QUẬN PHÚ NHUẬN, ĐỀ B, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Cặp có xảy phản ứng Viết phương trình phản ứng ghi rõ điều kiện (↑, ↓), có: 1) 2) 3) 4) KCl Fe(OH)3 Mg(NO3)2 Ca(HCO3)2 + + + + AgNO3 HCl K2SO4 HCl → → → → Câu 2: (2 điểm) Thực dãy chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện (↑, ↓) phản ứng: CuO → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 Câu 3: (2 điểm) 1) Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch sau: NaOH, NaCl, Na2SO4 2) Nêu tượng xảy viết phương trình phản ứng có cho từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa dung dịch CuCl2 Câu 4: (1 điểm) Xác định chất A, B, C, D hồn thành phương trình phản ứng: 1) KMnO4 t → A + B + C E C t → t0 → H2O  → H 2) C + D 3) F + 4) G + V2O5 + F↑ G Câu 5: (3 điểm) Cho 150 (g) dung dịch MgSO 6% tác dụng vừa đủ với 200 (g) dung dịch KOH x%, thu dung dịch A kết tủa B 1) 2) 3) 4) Tính khối lượng số mol MgSO4 phản ứng Tính x% (nồng độ % dung dịch KOH cần dùng) Tính khối lượng kết tủa B Tính nồng độ % dung dịch A ĐỀ SỐ 20: NGƠ TẤT TỐ, QUẬN PHÚ NHUẬN, ĐỀ C, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Cặp chất có xảy phản ứng với Viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng có) 1) 2) 3) 4) HNO3 Al2(SO4)3 Ca(OH)2 Ba(NO3)2 + + + + Cu(OH)2 Fe AlCl3 CuSO4 → → → → Câu 2: (2 điểm) Thực chuỗi phản ứng sau: Mg → Al → AlCl → Al(OH)3 → Al2O3 Câu 3: (2 điểm) 1) Bằng phương pháp hóa học nhận biết lọ dung dịch nhãn chứa dung dịch hóa chất sau: Zn(NO3)2, Ba(OH)2, ZnCl2 2) Để mẩu natri hidroxit lên kính khơng khí, sau vài ngày có chất rắn màu trắng phủ ngồi Hãy viết phương trình hóa học xảy Câu 4: (1 điểm) Xác định chất A, B, C sơ đồ phản ứng thực chuỗi biến đổi (Biết A, B, C hợp chất khác đồng): A → B → Cu → C → A Câu 5: (3 điểm) Cho 208 (g) dung dịch BaCl tác dụng với dung dịch AgNO 5%, thu dung dịch A kết tủa B Tính: a) Khối lượng dung dịch AgNO3 phản ứng b) Khối lượng kết tủa B? c) Nồng độ % dung dịch A? ĐỀ SỐ 21: ĐỘC LẬP, QUẬN PHÚ NHUẬN, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Hồn thành phương trình phản ứng sau: 1) 2) 3) 4) … Na2CO3 MgCl2 Al(OH)3 + + + + HCl HCl … H2SO4 → → → → FeCl2 … Mg(OH)2 … + + + + … … … … + … Câu 2: (2,5 điểm) Hồn thành sơ đồ phản ứng sau: Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu(NO3)2 Câu 3: (1,5 điểm) Bằng cách nhận biệt chất dung dịch: KOH, K2SO4 sau theo phương pháp hóa học Viết phương trình phản ứng Câu 4: (4 điểm) Trộn 200 (ml) dung dịch có hòa tan MgSO 1M với 300 (ml) dung dịch có hòa tan NaOH 2M, lọc tách kết tủa dung dịch sau lọc Nung kết tủa đến khối lượng khơng đổi a (g) chất rắn 1) Viết phương trình phản ứng 2) Tính khối lượng chất rắn a (g) thu sau nung? 3) Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau lọc ĐỀ SỐ 22: TRẦN QUỐC TOẢN, QUẬN BÌNH TÂN, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Chuỗi chuyển hóa: CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → Cu(NO3)2 Câu 2: (2 điểm) Hồn thành phương trình phản ứng sau: 1) 2) 3) 4) ? BaCl2 ? FeCl2 + + + + ? Na2SO4 ? ? → → → → FeSO4 ? K2SO4 Fe(OH)2 + + + + Cu ? H2O ? Câu 3: (2 điểm) Nhận biết dung dịch: KNO 3, K2SO4, Ca(OH)2, HCl Câu 4: Nêu tượng viết phương trình phản ứng cho đồng vào dung dịch bạc nitrat Câu 5: Cho (g) NaOH vào 100 (ml) dung dịch HCl 1) 2) 3) 4) Viết phương trình phản ứng Tính khối lượng muối sinh Tính nồng độ mol axit phản ứng Tính nồng độ mol dung dịch sau phản ứng ĐỀ SỐ 23: BÌNH TÂN, QUẬN BÌNH TÂN, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (3 điểm) Hồn thành phương trình phản ứng sau: 1) 2) 3) 4) Zn CuO Cu(OH)2 SO2 + + + + HCl H2SO4 HCl NaOH → → → → Câu 2: (2 điểm) Nêu tượng xảy nhận xét, viết phương trình phản ứng cho kim loại kẽm Zn tác dụng với dung dịch axit clohidric HCl Câu 3: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng xảy (nếu có) cho CaO, CO 2, CuO tác dụng với: 1) H2O 2) HCl 3) NaOH Câu 4: (2 điểm) Nhận biết dung dịch sau phương pháp hóa học: HCl, H 2SO4 Câu 5: (1 điểm) Hòa tan 2,84 (g) hỗn hợp muối CaCO MgCO3 dung dịch HCl thấy có 0,672 (l) khí CO2 (đktc) 1) Viết phương trình phản ứng xảy ra? 2) Tính khối lượng hỗn hợp muối ban đầu? 3) Tính % khối lượng hỗn hợp muối ban đầu? ĐỀ SỐ 24: BÌNH TRỊ ĐƠNG A, QUẬN BÌNH TÂN, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Hồn thành phương trình phản ứng sau: 1) 2) 3) 4) Fe Al2O3 Zn Fe + + + + Cl2 HCl H2SO4 CuSO4 → → → → Câu 2: (1,5 điểm) Có lọ nhãn chứa dung dịch sau: NaOH, NaNO 3, HCl, K2SO4, làm nhận biết dung dịch? Câu 3: (2 điểm) Hồn thành sơ đồ phản ứng: Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3→ Al Câu 4: (1,5 điểm) Nêu tượng viết phương trình cho kẽm vào dung dịch muối đồng (II) sunfat Câu 5: (3 điểm) Cho 1,68 (g) kim loại sắt tác dụng vừa đủ với 200 (ml) dung dịch axit sunfuric thu dung dịch A khí hidro 1) 2) 3) 4) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Tính thể tích khí hidro thu (đktc) Tính nồng độ mol/l dung dịch axit sunfuric tham gia phản ứng Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu kết tủa B Tính khối lượng kết tủa B thu ĐỀ SỐ 25: TRẦN PHÚ, QUẬN 10, ĐỀ A, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Bổ túc phương trình phản ứng sau: 1) 2) 3) 4) ZnCl2 FeCl3 CaSO3 Ca(OH)2 + + + + … … … CO2 → → → → Zn(NO3)2 Fe(OH)3↓ CaCl2 … + + + + … … … … + SO2↑ Câu 2: (1,5 điểm) Cho dung dịch khơng màu đựng riêng biệt lọ nhãn: H2SO4, NaOH, Ba(OH)2 Chỉ sử dụng quỳ tím, trình bày cách nhận biết chúng Viết phương trình phản ứng có Câu 3: (3,5 điểm) 1) Hãy viết dãy hoạt động hóa học kim loại 2) Viết phương trình phản ứng cặp chất có phản ứng hóa học xảy ra: a) Cu + H2SO4 → b) Ca(OH)2 + K2CO3 → c) Mg + AgNO3 → 3) Hãy dự đốn tượng xảy, giải thích viết phương trình phản ứng cho đinh kẽm vào dung dịch CuCl2 Câu 4: (3 điểm) Hòa tan hồn tồn 5,675 (g) hỗn hợp gồm Zn ZnO lượng vừa đủ dung dịch phản ứng người ta thu 1,12 (l) khí H (đktc) dung dịch A 1) Viết phương trình phản ứng 2) Tính % khối lượng chất hỗn hợp 3) Cho tiếp vào dung dịch A lượng dung dịch NaOH vừa đủ vào Kết tủa thu đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi Tính khối lượng chất rắn thu sau phản ứng ĐỀ SỐ 26: TRẦN PHÚ, QUẬN 10, ĐỀ B, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Bổ túc phương trình phản ứng sau: 1) 2) 3) 4) CuCl2 Al(OH)3 CaSO3 NaOH + … + + HCl SO3 → → → → Cu(OH)2 … … … + + + + … … … … Câu 2: (1,5 điểm) Cho dung dịch khơng màu đựng riêng biệt lọ nhãn: H2SO4, NaCl, BaCl2 Chỉ sử dụng quỳ tím, trình bày cách nhận biết chúng Viết phương trình phản ứng có Câu 3: (3,5 điểm) 1) Đánh dấu (x) vào có phản ứng hóa học xảy (o) vào khơng có phản ứng xảy Viết phương trình phản ứng: Ca(OH)2 Na2SO4 BaCl2 MgSO4 2) Hãy xếp kim loại sau: Cu, K, Ag, (H), Fe, Zn, Pb theo chiều tăng dần độ hoạt động hóa học 3) Hãy dự đốn tượng xảy ra, giải thích viết phương trình phản ứng cho kim loại đồng vào dung dịch AgNO3 Câu 4: (3 điểm) Hòa tan hồn tồn 8,6 (g) hỗn hợp gồm Mg CuO lượng vừa đủ dung dịch phản ứng người ta thu 0,56 (l) khí H (đktc) dung dịch A 1) Viết phương trình phản ứng 2) Tính % khối lượng chất hỗn hợp 3) Tính khối lượng dung dịch NaOH 20% cần dùng để kết tủa hết lượng dung dịch A ĐỀ SỐ 27: LẠC HỒNG, QUẬN 10, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2,5 điểm) Có chất sau: Zn, Zn(OH) 2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl Hãy chọn chất thích hợp điền vào sơ đồ phản ứng sau lập phương trình phản ứng: 1) 2) 3) 4) 5) … H2SO4 H2SO4 NaOH … + + + + … … … CO2 → → → → → Fe2O3 Na2SO4 ZnSO4 NaCl Na2CO3 + + + + + H2O H2O H2O H2O H2O Câu 2: (2,5 điểm) 1) Phân đơn chia thành loại loại kể cho biết chúng chứa ngun tố dinh dưỡng nào? Hãy phân bón hóa học sau phân đạm, phân lân, phân kali: Ca(H 2PO4)2, KCl, CO(NH2)2 2) Cho biết tượng xảy ra, viết phương trình phản ứng: a) Khi cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4 b) Khi nhỏ dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch Na2SO4 Câu 3: (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực chuỗi chuyển hóa sau: Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → Na2SO4 Câu 4: (3 điểm) Cho lượng kim loại Mg lấy dư tác dụng với 200 (ml) dung dịch HCl Phản ứng xong, thu 4,48 (l) khí (đktc) 1) 2) 3) 4) Viết phương trình phản ứng Tính khối lượng kim loại Magie tham gia phản ứng? Tính nồng độ mol dung dịch HCl dùng? Nếu cho 100 (ml) dung dịch nói vào 40 (ml) dung dịch NaOH (đã có sẵn vài giọt dung dịch phenolphthalein) Phản ứng xong, tượng xảy ra, giải thích ĐỀ SỐ 28: HỒNG VĂN THỤ, QUẬN 10, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (3 điểm) 1) Bằng phương pháp hóa học, trình bày cách nhận biết dung dịch khơng màu sau: HNO 3, KOH, KCl, H2SO4 Viết phương trình phản ứng 2) Nêu tượng viết phương trình phản ứng xảy thí nghiệm sau: Cho dung dịch Ba(NO 3)2 vào dung dịch K2SO4 Câu 2: (2 điểm) Hồn thành phương trình phản ứng sau: 1) 2) 3) 4) H2SO4 MgO KOH SO2 + + + + KOH HCl Mg(NO3)2 NaOH → → → → ? ? Mg(OH)2 Na2SO3 + + + + H2O ? ? ? Câu 3: (2 điểm) Thực sơ đồ chuyển hóa sau:FeS → Fe2O3 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 Câu 4: (3 điểm) Cho dung dịch đồng (II) clorua (CuCl 2) 10% tác dụng với 56 (g) dung dịch kali hidroxit 10%, sau phản ứng thu kết tủa D đồng (II) hidroxit Cu(OH)2 1) Nêu tượng viết phương trình phản ứng xảy 2) Tính khối lượng dung dịch đồng (II) clorua dùng 3) Nung D đến phản ứng kết thúc, thu chất rắn E Tính khối lượng E ĐỀ SỐ 29: LÊ Q ĐƠN, QUẬN 3, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (2 điểm) Thực thí nghiệm sau: 1) 2) 3) 4) Nhỏ dung dịch Na2SO4 vào Cu(OH)2 Thả mảnh dây đồng vào dung dịch FeSO4 Nhỏ dung dịch K2SO4 vào dung dịch BaCl2 Cho viên đá vơi CaCO3 vào dung dịch HCl Thí nghiệm phản ứng, thí nghiệm khơng phản ứng Nêu tượng viết phương trình phản ứng phản ứng xảy Câu 2: (2 điểm) Để điều chế Fe(OH) 3, có hai bạn học sinh làm thí nghiệm sau: Học sinh 1: Cho Fe2O3 vào nước Học sinh 2: Cho Fe2O3 vào dung dịch axit HCl nhỏ dung dịch NaOH vào Học sinh đúng? Viết phương trình phản ứng CÂU 3: (2,5 điểm) Hồn thành phương trình phản ứng: 1) 2) 3) 4) 5) HNO3 Fe2O3 Na2SO4 P2O5 MgCO3 + + + + NaOH H2SO4 HCl H2O → → → → → Câu 4: (0,5 điểm) Nhận biết dung dịch sau: KOH, Ca(OH) 2, Na2SO4 phương pháp hóa học Câu 5: (3 điểm) Nhỏ dung dịch NaOH 20% vào 200 (g) dung dịch chứa 96 (g) CuSO 1) Viết phương trình phản ứng 2) Tính khối lượng NaOH 3) Tính nồng độ % dung dịch sau phản ứng ĐỀ SỐ 30: HAI BÀ TRƯNG, QUẬN 3, NĂM 2014 – 2015 Thời gian: 45 phút Câu 1: (3 điểm) 1) Cho chất sau: CuO, NaCl, CuSO4 chất tác dụng với: a) Dung dịch HCl b) Dung dịch NaOH c) Dung dịch AgNO3 d) Dung dịch NaNO3 2) Từ CuO viết phương trình hóa học điều chế Cu(OH)2 Câu 2: (1,5 điểm) Trình bày tượng viết phương trình phản ứng cho sợi đồng vào ống nghiệm chứa bạc nitrat (phản ứng vừa đủ), sau thêm tiếp dung dịch natri hidroxit vào dung dịch vừa thu Câu 3: (1,5 điểm) Chỉ dùng quỳ tím, phân biệt dung dịch sau: Ba(OH) 2, NaCl, Na2SO4, BaCl2 Câu 4: (1 điểm) Cho nước biển bay nước, ta chất rắn hỗn hợp nhiều muối (gọi muối thơ) có thành phần natri clorua, ngồi có magie clorua, canxi sunfat số muối khác Em giải thích muối thơ dễ bị cháy nước Câu 5: (3 điểm) Cho 200 (g) dung dịch AgNO 17% tác dụng vừa đủ với 200 (g) dung dịch BaCl2 20,8% 1) Tính khối lượng kết tủa thu 2) Tính nồng độ % thu sau phản ứng ... có 20 kg phân NPK loại 20 .10 .10 là: A 1, 6 kg B 1, 2 kg C 0,88 kg D 0,44 kg Hương dẫn : Kí hiệu 20: 10 : 10 cho biết tỉ lệ khối lượng N , P2O5 , K2O mẫu phân bón %N = 20 % , % P = 31. 2 39. 2 10 %... ứng KIỂM TRA HĨA - TIẾT 20 – ĐỀ 14 I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Ở 200 C, 10 0gam nước hồ tan 32 gam KNO3 tạo dung dịch bão hồ Nồng độ phần trăm KNO3 200 C A 32% B 3,2% C 24,24% D 16 % Câu Trong 1m3... Vậy a có giá trị: A 15 ,9g B 34,8g C 10 ,5g D 18 ,2g Câu : Hồ tan 50 gam muối ăn vào 200 gam nước thu dung dịch có nồng độ là: A 15 % B 18 % C 20% D 25% Câu 5: Cho 10 ,6 g Na2CO3 vào 200 g dung dịch HCl
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 đề kiểm tra 1 tiết môn hoá 9 tiết 20 , 12 đề kiểm tra 1 tiết môn hoá 9 tiết 20 , 12 đề kiểm tra 1 tiết môn hoá 9 tiết 20

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay