Đề kiểm tra 1 tiết môn hoá 9 tiết 20

17 24 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:53

PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ A ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Trắc nghiệm: 15 phút) Mã đề: HỌ VÀ TÊN: ………………………………………………………… – LỚP:……… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Câu 1: Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit: A CO2; SO2; P2O5; Fe2O3 B Fe2O3; SO2; SO3; MgO C P2O5; CO2; SiO2 ; SO3 D P2O5 ; CO2; CuO; SO3 Câu Dãy bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng nước: A Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2 B Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH C Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2 D Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2 Câu Dãy bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ: A NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2 B NaOH; Ca(OH)2; KOH; LiOH C LiOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3 D LiOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3 Câu 4: Để điều chế Cu(OH)2 người ta cho: A CuO tác dụng với dung dịch HCl B CuCl2 tác dụng với dung dịch NaOH C CuSO4 tác dụng với dung dịch BaCl2 D CuCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 Câu 5: Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho: A BaO tác dụng với dung dịch HCl B BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2CO3 C BaO tác dụng với dung dịch H2O D Ba(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2SO4 Câu 6: Dẫn 22,4 lít khí CO2 (đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20% Sau phản ứng tạo sản phẩm số sản phẩm sau: A Muối natricacbonat nước B Muối natri hidrocacbonat C Muối natricacbonat D.Muối natrihiđrocacbonat natricacbonat Câu 7: Cho 1,84g hỗn hợp muối ACO3 BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu 0,672 lít CO2 đktc dung dịch X khối lượng muối dung dịch X là: A 1,17(g) B 3,17(g) C 2,17(g) D 4,17(g) Câu 8: Các cặp chất tồn dung dịch CuSO4 HCl H2SO4 Na2SO3 KOH NaCl MgSO4 BaCl2 A (1; 2) B (3; 4) C (2; 4) D (1; 3) Câu 9: Hợp chất sau bị nhiệt phân hủy tạo hợp chất oxit chất khí làm đục nước vôi trong? A K2SO4 B Na2CO3 C MgCO3 D NaHCO3 Câu 10: Hợp chất bị nhiệt phân hủy thoát khí làm than hồng bùng cháy: A CaCO3 B MgCO3 C Na2SO4 D KClO3 Câu 11: Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: A Na2CO3, CaSO3, Ba(OH)2 B NaHCO3, Na2SO4, KCl C NaCl, Ca(OH)2, BaCO3 D AgNO3, K2CO3, Na2SO4 Câu 12: Hãy cho biết muối điều chế phản ứng kim loại với dung dịch Axit H 2SO4 loãng? A ZnSO4 B Na2SO3 C CuSO4 D MgSO3 (Na = 23; H = 1; O = 16; Cl = 35,5; C =12) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ B ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Trắc nghiệm: 15 phút) Mã đề: HỌ VÀ TÊN: ………………………………………………………… – LỚP:……… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Câu 1: Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho: A BaO tác dụng với dung dịch HCl B BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2CO3 C BaO tác dụng với dung dịch H2O D Ba(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2SO4 Câu Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit: A CO2; SO2; P2O5; Fe2O3 B Fe2O3; SO2; SO3; MgO C P2O5; CO2; SiO2 ; SO3 D P2O5 ; CO2; CuO; SO3 Câu Dãy bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng nước: A Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2 B Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH C Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2 D Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2 Câu 4: Dãy bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ: A NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2 B NaOH; Ca(OH)2; KOH; LiOH C LiOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3 D LiOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3 Câu 5: Để điều chế Cu(OH)2 người ta cho: A CuO tác dụng với dung dịch HCl B CuCl2 tác dụng với dung dịch NaOH C CuSO4 tác dụng với dung dịch BaCl2 D CuCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 Câu 6: Dẫn 22,4 lít khí CO2 (đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20% Sau phản ứng tạo sản phẩm số sản phẩm sau: A Muối natricacbonat nước B Muối natri hidrocacbonat C Muối natricacbonat D.Muối natrihiđrocacbonat natricacbonat Câu 7: Hãy cho biết muối điều chế phản ứng kim loại với dung dịch Axit H 2SO4 loãng? A ZnSO4 B Na2SO3 C CuSO4 D MgSO3 Câu 8: Cho 1,84g hỗn hợp muối ACO3 BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu 0,672 lít CO2 đktc dung dịch X khối lượng muối dung dịch X là: A 1,17(g) B 3,17(g) C 2,17(g) D 4,17(g) Câu 9: Các cặp chất tồn dung dịch CuSO4 HCl H2SO4 Na2SO3 KOH NaCl MgSO4 BaCl2 A (1; 2) B (3; 4) C (2; 4) D (1; 3) Câu 10: Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: A Na2CO3, CaSO3, Ba(OH)2 B NaHCO3, Na2SO4, KCl C NaCl, Ca(OH)2, BaCO3 D AgNO3, K2CO3, Na2SO4 Câu 11: Hợp chất sau bị nhiệt phân hủy tạo hợp chất oxit chất khí làm đục nước vôi trong? A K2SO4 B Na2CO3 C MgCO3 D NaHCO3 Câu 12: Hợp chất bị nhiệt phân hủy thoát khí làm than hồng bùng cháy: A CaCO3 B MgCO3 C Na2SO4 D KClO3 (Na = 23; H = 1; O = 16; Cl = 35,5; C =12) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Tự luận: 30 phút) Mã đề: II PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) Câu (2,5 điểm)Viết phương trình hóa học thực chuyển đổi hóa học theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện có) : (1) (2) (3) (4) (5) a) CaCO3 → CaO → Ca(OH)2 → CaCl2 → Ca(NO3)2 → CaCO3 Câu (1,5 điểm)Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết dung dịch sau: HCl, Ba(OH)2, KOH, NaCl Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu (3 điểm)Biết gam hỗn hợp muối CaCO CaSO4 tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl, thu 448ml khí (đktc) a Tính nồng độ mol dung dịch HCl dùng b Tính khối lượng muối thu sau phản ứng c Tính thành phần phần trăm theo khối lượng muối hỗn hợp ban đầu (Ca = 40; C = 12; O = 16; S = 32) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Tự luận: 30 phút) Mã đề: II PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) Câu (2,5 điểm)Viết phương trình hóa học thực chuyển đổi hóa học theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện có) : (1) (2) (3) (4) (5) a) CaCO3 → CaO → Ca(OH)2 → CaCl2 → Ca(NO3)2 → CaCO3 Câu (1,5 điểm)Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết dung dịch sau: HCl, Ba(OH)2, KOH, NaCl Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu (3 điểm)Biết gam hỗn hợp muối CaCO CaSO4 tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl, thu 448ml khí (đktc) a Tính nồng độ mol dung dịch HCl dùng b Tính khối lượng muối thu sau phản ứng c Tính thành phần phần trăm theo khối lượng muối hỗn hợp ban đầu (Ca = 40; C = 12; O = 16; S = 32) PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Mã đề: I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) - câu 0,25 điểm Đề A Câu 10 11 12 Đáp án C A B B C B C D C D A A Câu 10 11 12 Đáp án C C A B B B A C D A C D Đề B II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu Đáp án 0,5đ o t CaCO3  → CaO + CO2 CaO + H2O → Ca(OH)2 Câu (2,5 đ) Điểm 0,5đ Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O 0,5đ CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Ca(NO3)2 0,5đ Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaNO3 0,5đ Học sinh viết với chất khác đạt điểm tối đa Câu (1,5 đ) - Cho mẫu quỳ tím vào dung dịch: + dung dịch làm quỳ tím chuyển đỏ HCl + dung dịch không làm đổi màu quỳ tím NaCl + Các dung dịch làm quỳ tím chuyển xanh Ba(OH) KOH - Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch bazơ: + dung dịch phản ứng tạo kết tủa trắng Ba(OH)2 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ PTHH: Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaOH 0,25 đ + dung dịch không phản ứng KOH 0,25 đ Học sinh viết với chất khác đạt điểm tối đa 0, 448 = 0, 02mol 22, PTHH: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 0,25 đ mol: 0, đ nCO2 = 0,02 0,04 a ⇒ CM ( HCl ) = 0,02 0,02 0, 04 = 0, M 0, 0,5 đ b ⇒ mCaCO3 = 0,02.100 = gam 0,25 đ Câu ⇒ m CaSO4 = – = gam 0,25 đ (3 đ) mCaCl2 = 0,02.111= 2,22g 0,25 đ mmuối = + 2,22 = 5,22gam c % mCaCO3 = 100% = 40% % mCaSO4 = 100% = 60% Học sinh giải khác với đáp án, đạt điểm tối đa 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ A ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Trắc nghiệm: 15 phút) Mã đề: HỌ VÀ TÊN: ………………………………………………………… – LỚP:……… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Câu Dung dịch KOH tính chất hoá học sau đây? A Làm quỳ tím hoá xanh B Tác dụng với oxit axit tạo thành muối nước C Tác dụng với axit tạo thành muối nước D Bị nhiệt phân huỷ tạo oxit bazơ nước Câu Nhóm dung dịch có pH > là: A HCl, HNO3 B NaCl, KNO3 C NaOH, Ba(OH)2 D Nước cất, nước muối Câu 3: Có bazơ Ba(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2 Nhóm bazơ làm quỳ tím hoá xanh là: A Ba(OH)2, Cu(OH)2 B Ba(OH)2, Ca(OH)2 C Mg(OH)2, Ca(OH)2 D Mg(OH)2, Ba(OH)2 Câu 4: Để điều chế dung dịch KOH, người ta cho: A K2CO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 B K2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH C K2SO3 tác dụng với dung dịch CaCl2 D K2CO3 tác dụng với dung dịch NaNO3 Câu 5: Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO Dung dịch sau phản ứng có môi trường: A Trung tính B Bazơ C Axít D Lưỡng tính Câu 6: Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% dung dịch HCl 3,65% Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là: A 200g B 300g C 400g D 500g Câu 7: Cho 17,1 g Ba(OH)2 vào 200 g dung dịch H2SO4 loãng dư Khối lượng dung dịch sau phản ứng lọc bỏ kết tủa là: A 193,8 g B 19,3 g C 18,3 g D 183,9 g Câu 8: Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natri sunfit Chất khí sinh ? A Khí hiđro B Khí oxi C Khí lưu huỳnh đioxit D Khí hiđro sunfua Câu 9: Dung dịch tác dụng với Mg(NO3)2: A AgNO3 B HCl C KOH D KCl Câu 10: Số mol 200 gam dung dịch CuSO4 32% là: A 0,4 mol B 0,3 mol C 0,2 mol D 0,25 mol Câu 11: Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong: A Nước biển B Nước mưa C Nước sông D Nước giếng Câu 12: Cho chất: CaCO3, HCl, NaOH, BaCl2, CuSO4, có cặp chất phản ứng với nhau? A B C D (Cu = 64; S =32; Na = 23; O = 16; H = 1; N = 14; Cl = 35,5; Ba = 137) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ B ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Trắc nghiệm: 15 phút) Mã đề: HỌ VÀ TÊN: ………………………………………………………… – LỚP:……… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Câu Để điều chế dung dịch KOH, người ta cho: A K2CO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 B K2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH C K2SO3 tác dụng với dung dịch CaCl2 D K2CO3 tác dụng với dung dịch NaNO3 Câu Dung dịch KOH tính chất hoá học sau đây? A Làm quỳ tím hoá xanh B Tác dụng với oxit axit tạo thành muối nước C Tác dụng với axit tạo thành muối nước D Bị nhiệt phân huỷ tạo oxit bazơ nước Câu 3: Nhóm dung dịch có pH > là: A HCl, HNO3 B NaCl, KNO3 C NaOH, Ba(OH)2 D Nước cất, nước muối Câu 4: Có bazơ Ba(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2 Nhóm bazơ làm quỳ tím hoá xanh là: A Ba(OH)2, Cu(OH)2 B Ba(OH)2, Ca(OH)2 C Mg(OH)2, Ca(OH)2 D Mg(OH)2, Ba(OH)2 Câu 5: Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natri sunfit Chất khí sinh ? A Khí hiđro B Khí oxi C Khí lưu huỳnh đioxit D Khí hiđro sunfua Câu 6: Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO Dung dịch sau phản ứng có môi trường: A Trung tính B Bazơ C Axít D Lưỡng tính Câu 7: Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% dung dịch HCl 3,65% Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là: A 200g B 300g C 400g D 500g Câu 8: Cho 17,1 g Ba(OH)2 vào 200 g dung dịch H2SO4 loãng dư Khối lượng dung dịch sau phản ứng lọc bỏ kết tủa là: A 193,8 g B 19,3 g C 18,3 g D 183,9 g Câu 9: Cho chất: CaCO3, HCl, NaOH, BaCl2, CuSO4, có cặp chất phản ứng với nhau? A B C D Câu 10: Dung dịch tác dụng với Mg(NO3)2: A AgNO3 B HCl C KOH D KCl Câu 11: Số mol 200 gam dung dịch CuSO4 32% là: A 0,4 mol B 0,3 mol C 0,2 mol D 0,25 mol Câu 12: Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong: A Nước biển B Nước mưa C Nước sông D Nước giếng (Cu = 64; S =32; Na = 23; O = 16; H = 1; N = 14; Cl = 35,5; Ba = 137) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Tự luận: 30 phút) Mã đề: II PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 1: (2,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều n có): (1) (2) (3) (4) (5) Cu  → CuO  → CuSO4  → Cu(OH)2  → CuCl2  → Cu(NO3)2 Câu (1,5 điểm)Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết dung dịch sau: H 2SO4, Ca(OH)2, KOH, NaCl Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu 3: (3 điểm) Cho 200 gam dung dịch NaOH 4% phản ứng vừa đủ với dung dịch CuSO4 10% a Tính khối lượng kết tủa thu b Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu sau phản ứng kết thúc (Na = 23; O = 16; H =1; Cu = 64; S = 32) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Tự luận: 30 phút) Mã đề: II PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 1: (2,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực dãy chuyển đổi hóa học sau đây(ghi rõ điều n có) : (1) (2) (3) (4) (5) Cu  → CuO  → CuSO4  → Cu(OH)2  → CuCl2  → Cu(NO3)2 Câu (1,5 điểm)Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết dung dịch sau: H 2SO4, Ca(OH)2, KOH, NaCl Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu 3: (3 điểm) Cho 200 gam dung dịch NaOH 4% phản ứng vừa đủ với dung dịch CuSO4 10% a Tính khối lượng kết tủa thu b Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu sau phản ứng kết thúc (Na = 23; O = 16; H =1; Cu = 64; S = 32) PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Mã đề: I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) - câu 0,25 điểm Đề A Câu 10 11 12 Đáp án D C B A B D A C C A A C Câu 10 11 12 Đáp án A D C B C B D A C C A A Đề B II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu Đáp án Điểm t 2Cu + O2  → 2CuO CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 0,5đ Câu CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 0,5đ (2,5 đ) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O 0,5đ CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Cu(NO3)2 0,5đ o 0,5đ Học sinh viết với chất khác đạt điểm tối đa Câu (1,5 đ) - Cho mẫu quỳ tím vào dung dịch: + dung dịch làm quỳ tím chuyển đỏ H2SO4 + Các dung dịch làm quỳ tím chuyển xanh Ca(OH)2 KOH + dung dịch không làm đổi màu quỳ tím NaCl - Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch bazơ: + dung dịch không phản ứng KOH 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ + dung dịch phản ứng tạo kết tủa trắng Ca(OH)2 0,25 đ PTHH: Ba(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH 0,25 đ Học sinh viết với chất khác đạt điểm tối đa 200.4% = gam ⇒ nNaOH = = 0,2 mol 100% 40 PTHH: 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 mol: 0,2 0,1 0,1 0,1 mNaOH = Câu (3 đ) 0,5 đ 0, đ 0,5 đ a mCu (OH )2 = 0,1.98 = 9,8 gam 0,25 đ b mCuSO4 = 0,1 160 = 16 gam 0,25 đ 16.100% = 160 gam 10% ⇒ m dung dịch sau phản ứng = 200 + 160 – 9,8 = 350,2 gam 0,25 đ mNa2 SO4 = 0,1.142 = 14,2 gam 0,25 đ ⇒ mddCuSO4 = 14, 100% ≈ 4, 05% 350, Học sinh giải khác với đáp án đạt điểm tối đa C % ( Na2 SO4 ) = PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ A 0,25 đ 0,25 đ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Trắc nghiệm: 15 phút) Mã đề: HỌ VÀ TÊN: ………………………………………………………… – LỚP:……… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Câu Cặp chất sau tồn dung dịch (không có xảy phản ứng với nhau)? A NaOH Mg(OH)2 B KOH Na2CO3 C Ba(OH)2 Na2SO4 D Na3PO4 Ca(OH)2 Câu Để nhận biết dd KOH dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là: A Phenolphtalein B Quỳ tím C dd H2SO4 D.dd HCl Câu 3.Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là: A Na2CO3 B KCl C NaOH D NaNO3 Câu Dùng dung dịch KOH phân biệt hai muối : A NaCl MgCl2 B NaCl BaCl2 C Na2SO4 Na2CO3 D NaNO3 Li2CO3 Câu Nhỏ giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl dư vào dung dịch có màu xanh thì: A Màu xanh không thay đổi B.Màu xanh nhạt dần hẳn C Màu xanh nhạt dần, hẳn chuyển sang màu đỏ D Màu xanh đậm thêm dần Câu Hòa tan 112 g KOH vào nước lít dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu là: A 2,0M B 1,0M C 0,1M D 0,2M Câu Hoà tan 10,95 g KNO3 vào 150g nước dung dịch bão hoà 200C, độ tan KNO3 nhiệt độ là: A 6,3g B g C 7,3 g D 7,5 g Câu Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết dãy dung dịch không màu sau đây? A NaOH, Na2CO3, AgNO3 B Na2CO3, Na2SO4, KNO3 C KOH, AgNO3, NaCl D NaOH, Na2CO3, NaCl Câu Phản ứng phản ứng trao đổi ? A 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 B BaO + H2O  Ba(OH)2 C Zn + H2SO4  ZnSO4 +H2 D BaCl2+H2SO4  BaSO4 + 2HCl Câu 10 Chất phản ứng với CaCO3 là: A HCl B NaOH C KNO3 D Mg Câu 11 Các cặp chất tác dụng với là: K2O CO2 H2SO4 BaCl2 Fe2O3 H2O K2SO4 NaCl A 1, B 2, C 1, D 3, Câu 12 Để nhận biết lọ nhãn đựng dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng: A Quỳ tím B Dung dịch AgNO3 C Dung dịch Ba(NO3)2 D Dung dịch KOH (K = 39; H = 1; O = 16) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ B ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Trắc nghiệm: 15 phút) Mã đề: HỌ VÀ TÊN: ………………………………………………………… – LỚP:……… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Câu Để nhận biết dd KOH dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là: A Phenolphtalein B Quỳ tím C dd H2SO4 D.dd HCl Câu Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là: A Na2CO3 B KCl C NaOH D NaNO3 Câu Dùng dung dịch KOH phân biệt hai muối : A NaCl MgCl2 B NaCl BaCl2 C Na2SO4 Na2CO3 D NaNO3 Li2CO3 Câu Cặp chất sau tồn dung dịch (không có xảy phản ứng với nhau)? A NaOH Mg(OH)2 B KOH Na2CO3 C Ba(OH)2 Na2SO4 D Na3PO4 Ca(OH)2 Câu Hòa tan 112 g KOH vào nước lit dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu là: A 2,0M B 1,0M C 0,1M D 0,2M Câu Hoà tan 10,95 g KNO3 vào 150g nước dung dịch bão hoà 200C, độ tan KNO3 nhiệt độ là: A 6,3g B g C 7,3 g D 7,5 g Câu Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết dãy dung dịch không màu sau đây? A NaOH, Na2CO3, AgNO3 B Na2CO3, Na2SO4, KNO3 C KOH, AgNO3, NaCl D NaOH, Na2CO3, NaCl Câu Nhỏ giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl dư vào dung dịch có màu xanh thì: A Màu xanh không thay đổi B.Màu xanh nhạt dần hẳn C Màu xanh nhạt dần, hẳn chuyển sang màu đỏ D Màu xanh đậm thêm dần Câu Chất phản ứng với CaCO3 là: A HCl B NaOH C KNO3 D Mg Câu 10 Các cặp chất tác dụng với là: K2O CO2 H2SO4 BaCl2 Fe2O3 H2O K2SO4 NaCl A 1, B 2, C 1, D 3, Câu 11 Để nhận biết lọ nhãn đựng dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng: A Quỳ tím B Dung dịch AgNO3 C Dung dịch Ba(NO3)2 D Dung dịch KOH Câu 12 Phản ứng phản ứng trao đổi ? A 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 B BaO + H2O  Ba(OH)2 C Zn + H2SO4  ZnSO4 +H2 D BaCl2+H2SO4  BaSO4 + 2HCl (K = 39; H = 1; O = 16) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU II PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Tự luận: 30 phút) Mã đề: Câu 1: (2,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện có): Al → Al2(SO4)3 → Al(NO3)3 → Al(OH)3 → Al2O3 → AlCl3 Câu (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết dung dịch sau: HCl, Ca(OH)2, K2SO4, NaCl Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu 3: (3 điểm) Biết gam hỗn hợp muối Na2CO3 NaCl tác dụng vừa đủ với 20ml dung dịch HCl, thu 448ml khí (đktc) a Tính nồng độ mol dung dịch HCl dùng b Tính khối lượng muối thu sau phản ứng c Tính thành phần phần trăm theo khối lượng muối hỗn hợp ban đầu (Na = 23; C = 12; O = 16; Cl = 35,5) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Tự luận: 30 phút) Mã đề: II PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 1: (2,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện có): Al → Al2(SO4)3 → Al(NO3)3 → Al(OH)3 → Al2O3 → AlCl3 Câu (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết dung dịch sau: HCl, Ca(OH)2, K2SO4, NaCl Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu 3: (3 điểm) Biết gam hỗn hợp muối Na2CO3 NaCl tác dụng vừa đủ với 20ml dung dịch HCl, thu 448ml khí (đktc) a Tính nồng độ mol dung dịch HCl dùng b Tính khối lượng muối thu sau phản ứng c Tính thành phần phần trăm theo khối lượng muối hỗn hợp ban đầu (Na = 23; C = 12; O = 16; Cl = 35,5) PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Mã đề: I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) - câu 0,25 điểm Đề A Câu 10 11 12 Đáp án B C A A C B C A D A C D Câu 10 11 12 Đáp án C A A B B C A C A C D D Đề B II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu Câu (2,5 đ) Đáp án Điểm 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 0,5đ Al2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3BaSO4 0,5đ Al(NO3)3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaNO3 0,5đ 0,5đ o t 2Al(OH)3  → Al2O3 + 3H2O Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 0,5đ Học sinh viết với chất khác đạt điểm tối đa Câu (1,5 đ) - Cho mẫu quỳ tím vào dung dịch: + dung dịch làm quỳ tím chuyển đỏ HCl + dung dịch làm quỳ tím chuyển xanh Ca(OH)2 + Các dung dịch không làm đổi màu quỳ tím NaCl K 2SO4 - Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch muối: + dung dịch không phản ứng NaCl + dung dịch phản ứng tạo kết tủa trắng K2SO4 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ PTHH: BaCl2 + K2SO4 → BaSO4 + 2KCl 0,25 đ Học sinh viết với chất khác đạt điểm tối đa nCO2 = 0, 448 = 0, 02mol 22, 0,25 đ 0, đ PTHH: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 mol: Câu (3 đ) 0,02 0,04 a ⇒ CM ( HCl ) = 0, 04 = 2M 0, 02 0,04 0,02 0,5 đ 0,25 đ b ⇒ mNa2CO3 = 0,02.106 = 2,12 gam 0,25 đ ⇒ mNaCl(ban đầu) = – 2,12 = 2,88 gam ⇒ mNaCl(mới) = 0,04.58,5 = 2,34gam 0,25 đ m NaCl = 2,88 + 2,34 = 5,22 gam 0,25 đ 2,88 100% = 57, 6% 2,12 = 100% = 42, 4% 0,25 đ c % mNaCl = 0,25 đ % mNa2CO3 0,25 đ Học sinh giải khác với đáp án đạt điểm tối đa PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ A ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Trắc nghiệm: 15 phút) Mã đề: HỌ VÀ TÊN: ………………………………………………………… – LỚP:……… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Câu Nhóm dung dịch có pH > là: A HCl, NaOH B H2SO4, HNO3 C NaOH, Ca(OH)2 D BaCl2, NaNO3 Câu Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H 2SO4 1M dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ: A Làm quỳ tím chuyển đỏ B Làm quỳ tím chuyển xanh C Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ D Không làm thay đổi màu quỳ tím Câu Cặp chất không tồn dung dịch A CuSO4 KOH B CuSO4 NaCl C MgCl2 Ba(NO3)2 D AlCl3 Mg(NO3)2 Câu Cặp chất tồn dung dịch A KOH NaCl B KOH HCl C KOH MgCl2 D KOH Al(OH)3 Câu Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M dung dịch H 2SO4 10% Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là: A 9,8 g B 89 g C 98 g D.8,9 g Câu Hoà tan 5,85 g natri clorua vào nước thu 50 ml dung dịch Dung dịch tạo thành có nồng độ mol là: A 1M B 1,25M C 2M D 2.75M Câu Điện phân dung dịch NaCl bão hoà, có màng ngăn hai điện cực, sản phẩm thu là: A NaClO, H2 Cl2 B NaCl, NaClO, H2, Cl2 C NaCl, NaClO, Cl2 D NaOH, H2, Cl2 Câu Dãy chất sau bị nhiệt phân hủy nhiệt độ cao: A.BaSO3, BaCl2, KOH, Na2SO4 B AgNO3, Na2CO3, KCl, BaSO4 C CaCO3, Zn(OH)2, NaHCO3, KMnO4 D Fe(OH)3, Na2SO4, BaSO4, KCl Câu Chất tác dụng với dung dịch CuCl2 là: A NaNO3 B Na2SO4 C NaCl D NaOH Câu 10 Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: A NaHCO3, Na2SO4, KCl B Na2CO3, CaSO3, Ba(OH)2 C NaCl, Ca(OH)2, BaCO3 D AgNO3, K2CO3, Na2SO4 Câu 11 Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển kết tủa không tạo thêm dừng lại Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi Thu chất rắn sau A Cu B CuO C Cu2O D Cu(OH)2 Câu 12 Dung dịch có độ bazơ mạnh dung dịch có giá trị pH sau: A pH = B pH = 12 C pH = 10 D pH = 14 (H = 1; S = 32; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ B ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Trắc nghiệm: 15 phút) Mã đề: HỌ VÀ TÊN: ………………………………………………………… – LỚP:……… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Câu Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H 2SO4 1M dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ: A Làm quỳ tím chuyển đỏ B Làm quỳ tím chuyển xanh C Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ D Không làm thay đổi màu quỳ tím Câu Cặp chất không tồn dung dịch A CuSO4 KOH B CuSO4 NaCl C MgCl2 Ba(NO3)2 D AlCl3 Mg(NO3)2 Câu Cặp chất tồn dung dịch A KOH NaCl B KOH HCl C KOH MgCl2 D KOH Al(OH)3 Câu Nhóm dung dịch có pH > là: A HCl, NaOH B H2SO4, HNO3 C NaOH, Ca(OH)2 D BaCl2, NaNO3 Câu Hoà tan 5,85 g natri clorua vào nước thu 50 ml dung dịch Dung dịch tạo thành có nồng độ mol là: A 1M B 1,25M C 2M D 2.75M Câu Điện phân dung dịch NaCl bão hoà, có màng ngăn hai điện cực, sản phẩm thu là: A NaClO, H2 Cl2 B NaCl, NaClO, H2, Cl2 C NaCl, NaClO, Cl2 D NaOH, H2, Cl2 Câu Dãy chất sau bị nhiệt phân hủy nhiệt độ cao: A.BaSO3, BaCl2, KOH, Na2SO4 B AgNO3, Na2CO3, KCl, BaSO4 C CaCO3, Zn(OH)2, NaHCO3, KMnO4 D Fe(OH)3, Na2SO4, BaSO4, KCl Câu Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M dung dịch H 2SO4 10% Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là: A 9,8 g B 89 g C 98 g D.8,9 g Câu Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: A NaHCO3, Na2SO4, KCl B Na2CO3, CaSO3, Ba(OH)2 C NaCl, Ca(OH)2, BaCO3 D AgNO3, K2CO3, Na2SO4 Câu 10 Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển kết tủa không tạo thêm dừng lại Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi Thu chất rắn sau A Cu B CuO C Cu2O D Cu(OH)2 Câu 11 Dung dịch có độ bazơ mạnh dung dịch có giá trị pH sau: A pH = B pH = 12 C pH = 10 D pH = 14 Câu 12 Chất tác dụng với dung dịch CuCl2 là: A NaNO3 B Na2SO4 C NaCl D NaOH (H = 1; S = 32; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Tự luận: 30 phút) Mã đề: II PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 1: (2,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện có) : (1) (2) (3) (4) (5) FeS2 → SO2 → SO3 → Na2SO4 → NaCl → NaNO3 Câu 2: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết dung dịch sau: HCl, Ba(OH)2, H2SO4, NaCl Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu 3: (3 điểm) Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M phản ứng vừa đủ với dung dịch CuSO4 10% (D = 1,02g/ml) a Tính khối lượng kết tủa thu b Tính nồng độ mol dung dịch thu sau phản ứng kết thúc (Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) (Na = 23; O = 16; H = 1; Cu = 64; S = 32) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút ( Tự luận: 30 phút) Mã đề: II PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 1: (2,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện có): (1) (2) (3) (4) (5) FeS2 → SO2 → SO3 → Na2SO4 → NaCl → NaNO3 Câu 2: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết dung dịch sau: HCl, Ba(OH)2, H2SO4, NaCl Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu 3: (3 điểm) Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M phản ứng vừa đủ với dung dịch CuSO4 10% (D = 1,02g/ml) a Tính khối lượng kết tủa thu b Tính nồng độ mol dung dịch thu sau phản ứng kết thúc (Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) (Na = 23; O = 16; H = 1; Cu = 64; S = 32) PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Mã đề: I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) - câu 0,25 điểm Đề A Câu 10 11 12 Đáp án C D A A C C D C D B B D Câu 10 11 12 Đáp án D A A C C D C C B B D D Đề B II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu Đáp án Điểm t 4FeS2 + 11O2  → 2Fe2O3 + 8SO2 0,5đ V2O5 → 2SO3 2SO2 + O2  to SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O 0,5đ Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl 0,5đ NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3 0,5đ o Câu (2,5 đ) 0,5đ Học sinh viết với chất khác đạt điểm tối đa Câu (1,5 đ) - Cho mẫu quỳ tím vào dung dịch: + dung dịch làm quỳ tím chuyển đỏ HCl H2SO4 + dung dịch làm quỳ tím chuyển xanh Ba(OH)2 + dung dịch không làm đổi màu quỳ tím NaCl - Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch axit: + dung dịch không phản ứng HCl 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ + dung dịch phản ứng tạo kết tủa trắng H2SO4 0,25 đ PTHH: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl 0,25 đ Học sinh viết với chất khác đạt điểm tối đa Câu (3 đ) nNaOH = 0,2.1 = 0,2 mol 0,25 đ PTHH: 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 0, đ mol: 0,5 đ 0,2 0,1 0,1 0,1 a mCu (OH )2 = 0,1.98 = 9,8 gam 0,25 đ b mCuSO4 = 0,1 160 = 16 gam 16.100% mddCuSO4 = = 160 gam 10% 160 VddCuSO4 = ≈ 156,86ml = 0,15686l 1, 02 Vdung dịch sau phản ứng = 0,2 + 0,15686 = 0,35686 lít 0,1 CM ( Na2SO4 ) = ≈ 0, 28M 0,35686 0,25 đ Học sinh giải khác với đáp án đạt điểm tối đa 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ ... BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2 013 – 2 014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Mã đề: I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) - câu 0,25 điểm Đề A Câu 10 11 12 Đáp án D C B A B D A C C A A C Câu 10 11 12 Đáp án... 64; S =32; Na = 23; O = 16 ; H = 1; N = 14 ; Cl = 35,5; Ba = 13 7) PHÒNG GD – ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – NĂM HỌC 2 013 – 2 014 MÔN HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 20) Thời gian 45 phút... 0,2 .1 = 0,2 mol 0,25 đ PTHH: 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 0, đ mol: 0,5 đ 0,2 0 ,1 0 ,1 0 ,1 a mCu (OH )2 = 0 ,1. 98 = 9, 8 gam 0,25 đ b mCuSO4 = 0 ,1 160 = 16 gam 16 .10 0% mddCuSO4 = = 16 0 gam 10 % 16 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết môn hoá 9 tiết 20 , Đề kiểm tra 1 tiết môn hoá 9 tiết 20 , Đề kiểm tra 1 tiết môn hoá 9 tiết 20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay