Hóa 9 tiết 10 đề 13+14

3 25 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:52

KIÊM TRA TIẾT 10HÓA - ĐỀ 13 I Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) C©u : Dãy Oxit gồm oxit phản ứng với nước? A SO3 , BaO , Na2O B Na2O, Fe2O3 , CO2 C Al2O3 , SO3 , BaO D SiO2 , BaO , SO3 C©u : Khí SO2 có mùi ? A Thơm C Khai B Không mùi D Hắc C©u : Chất sau dùng để sản xuất vôi sống? A Na2SO4 C CaCO3 B Na2CO3 D NaCl C©u : Để nhận biết ba dung dịch sau : Na2SO4 , H2SO4 , NaOH người ta dùng thuốc thử là: A Dung dịch BaCl2 B Quỳ tím C Dung dịch Phenolphtalein D Dung dịch Ba(OH)2 C©u : Hãy điền Đúng ( Đ ) vào câu điền Sai ( S ) vào câu sai bảng sau : Nội dung Đ S 1) Cho BaO vào dung dịch H2SO4 xuất kết tủa trắng 2) Cho Al2O3 vào dung dịch H2SO4 thu dung dịch có màu xanh lam 3) Cho đinh sắt vào dung dịch axit clohiđric tượng xảy 4) Cho Fe2O3 vào dung dịch HCl thu dung dịch có màu vàng nâu C©u : Có oxit sau: CaO,SO2,CuO,N2O5,Fe2O3,CO2 Những oxit tác dụng với dung dịch axit là: A CaO, CuO, Fe2O3 B CaO,CO2,Fe2O3 C N2O5, ,N2O5 , CaO D CaO,SO2, Fe2O3 C©u : Cho dung dịch HCl vào CuO dung dịch có màu gì? A Đỏ C Xanh B Vàng D Tím C©u : Hãy chọn thí nghiệm cột (I) cho phù hợp với tượng cột (II) Cột (I) Cột (II) Đáp án Cho nước vào photphopentaoxit sau a Quỳ tím không đổi màu cho giấy quỳ tím vào b Quỳ tím đổi thành màu xanh Cho nước vào Canxi oxit sau cho giấy c Quỳ tím đổi thành màu đỏ quỳ tím vào C©u Cho oxit sau : CaO, SO2, SO3, Na2O, Fe2O3, P2O5, CuO Những oxit thuộc loại oxit bazơ? 9: A CaO, Na2O, Fe2O3, CuO B CaO, Na2O, Fe2O3, SO2 C CaO, Na2O, P2O5, CuO D CaO, Fe2O3, CuO, SO3 C©u 10 Lưu huỳnh đioxit tạo thành từ cặp chất sau đây? : A K2SO4 HCl B K2SO3 H2SO4 C Na2SO4 CuCl2 D Na2SO4 NaCl C©u 11 Phản ứng dung dịch H2SO4 dung dịch NaOH phản ứng: : A Thế B Hóa hợp C Trung hòa D Phân hủy C©u 12 Cho từ từ V lít dung dịch HCl 1M vào 10,6g Na2CO3 đến ngừng thoát khí Gía trị V là: : A 0,1 lít B 0,3 lít C 0,4 lít D 0,2 lít II Tự luận: (6 điểm) Câu 1: Hoàn thành chuỗi biến hoá sau ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) ( mũi tên phương trình hoá học ) (1) ( 2) ( 3) ( 4) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → CuSO4 CuCl2 (5) Na2SO3 Câu 2: Chỉ dùng quỳ tím nhận biết dung dịch sau : Na2SO4 , Ba(OH)2, NaOH Câu 3: Cho 5,6 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Ca(OH)2 a Tính nồng độ mol dung dịch Ca(OH)2 dùng? b Tính khối lượng chất kết tủa thu được? c Để trung hòa hết lượng dung dịch Ca(OH)2 cần dùng gam dung dịch HCl nồng độ 20% Câu 4: Hòa tan 7,6 gam hỗn hợp gồm sắt magie oxit vào dung dịch HCl 2M vừa đủ thu 2,24 lít khí đktc a) Tính khối lượng chất hỗn hợp đầu b)Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng KIỂM TRA TIẾT 10 - HOÁ 9- ĐỀ 14 Câu I: Khoanh tròn vào câu nhất: Câu Oxit sau oxit axit? A Na2O; B CO2; C CuO; D BaO Câu Nguyên liệu để sản xuất lưu huỳnh đioxit là: A FeS2 + S; B CaCl2 + S; C CaSO4 + FeS2; D CaSO4 + S Câu Chất khí sau gây tượng mưa axit: A O2; B SO2; C H2 ; D NH3 Câu Khí sau làm mẩu quỳ tím cốc nước hoá đỏ: A SO2 ; B O2; C H2 ; D NH3 Câu Axit sau axit mạnh ? A H2S; B HCl ; C H2CO3; D H2SO3 Câu Chất sau dùng để nhận biết dd H2SO4? A HCl; B BaCl2 ; C KCl; D NaCl Câu II : Viết PTHH để hoàn thành dãy chuyển hoá sau: FeS2 SO2 BaSO3 SO2 SO3 H2SO4 Câu III: Hoàn thành phản ứng sau cho biết phản ứng xảy ra? a HNO3 + CaCO3 e AgNO3 + NaCl i FeS + HCl b H2SO4 + Ba(NO3)2 f FeCl2 + NaOH j CaSO3 + HCl c MgCO3 + HCl g Fe(NO3)3 +KOH k NaCl + H2SO4 d Ag3PO4 + H2SO4 h Ca3(PO4)2 + H2SO4 l Fe2O3 + CO Câu IV: Bằng phương pháp hoá học nhận biết chất sau: a) Các dung dịch: H2SO4, K2SO4, HCl, NaOH b) Các chất rắn: Fe2O3, Fe , Cu Câu V : Hoà tan hoàn toàn 12,8g hỗn hợp gồm Fe FeO 500ml dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch 2,24 lít khí đktc a) Viết PTHH xảy ra? b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng Fe FeO hỗn hợp? c) Tính nồng độ mol dung dịch HCl dùng? d) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu sau phản ứng? Biết DHCl =1,05 g/ml Câu VI: Hoà tan 54,75 g dung dịch HCl 20% vào 170 g dung dịch AgNO3 40% a Tính khối lượng kết tủa thu b Tính C% chất tạo thành dung dịch thu sau lọc bỏ kết tủa c Tiếp tục thêm nước vào dung dịch thu tạo thành 500 ml dung dịch Tính C M chất thu dung dịch sau phản ứng ... đktc a) Tính khối lượng chất hỗn hợp đầu b)Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng KIỂM TRA TIẾT 10 - HOÁ 9- ĐỀ 14 Câu I: Khoanh tròn vào câu nhất: Câu Oxit sau oxit axit? A Na2O; B CO2; C CuO; D
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa 9 tiết 10 đề 13+14 , Hóa 9 tiết 10 đề 13+14 , Hóa 9 tiết 10 đề 13+14

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay