Hóa 9 tiết 10 đề 10 + 12

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:52

KIỂM TRA TIẾT 10 – HĨA – đề 10 A Trắc nghiệm I Hãy khoanh tròn trước phương án Dãy oxit sau vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch bazơ a CaO, CuO b CO, Na2O c CO2, SO2 d P2O5, MgO Lưu huỳnh đioxit tạo thành từ cặp chất sau đây? a Na2SO3 H2O b Na2SO3 NaOH c Na2SO4 HCl d Na2SO3 H2SO4 Chất sau dùng để sản xuất vơi sống a CaCO3 b NaCl c K2CO3 d Na2SO4 Phản ứng dung dịch HCl NaOH phản ứng a Hóa hợp b Trung hòa c Thế d Phân hủy Trong cơng nghiệp, sản xuất axit sunfuric qua cơng đoạn a b c d 6.Oxit vừa tan nước vừa hút ẩm là: a SO2 b CaO c Fe2O3 d Al2O3 Cặp chất sau tác dụng với sinh chất khí cháy khơng khí với lửa màu xanh? a Zn + HCl b ZnO + HCl c Zn(OH)2+ HCl d NaOH + HCl Cặp chất sau xảy phản ứng: a Na2O + NaOH b Cu + HCl c P2O5 + H2SO4 lỗng d Cu + H2SO4 đặc, nóng Để loại bỏ khí CO2 có lẫn hỗn hợp O2 CO2 Người ta cho hỗn hợp qua dung dung dịch chứa a HCl b Na2SO4 c NaCl d Ca(OH)2 10 Oxit sau tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ a SO2 b Na2O c CO d Al2O3 11 Axit sunfuric lỗng tác dụng với dãy chất sau a Zn, CO2, NaOH b Zn, Cu, CaO c Zn, H2O, SO3 d Zn, NaOH, Na2O 12 Trung hòa 100ml dung dịch HCl cần vừa đủ 50ml dung dịch NaOH 2M Hãy xác định nồng độ mol dung dịch HCl dùng: a 2M b 1M c 0,1M d 0,2M II Ghép chữ số 1,2,3,4 thí nghiệm với chữ a, b, c, d,e tượng xảy cho phù hợp Thí nghiệm Hiện tượng Kết Nhỏ dung dịch axit lên giấy quỳ tím a Xuất kết tủa trắng 1… Cho kẽm viên( Zn) vào dung dịch HCl b Xuất màu xanh lam dung 2… Đun nóng hỗn hợp Cu với dung dịch H2SO4 dịch 3… đặc c Quỳ tím chuyển sang màu đỏ 4… Nhỏ dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2d Quỳ tím chuyển sang màu xanh SO4 e Có sủi bọt khí, phản ứng tỏa nhiệt B Tự luận Câu Viết phương trình hóa học cho chuyển đổi hóa học sau ghi rõ điều kiện phản ứng ( có) S SO2 SO3 H2SO4 Na2SO4  NaCl Câu Bằng phương pháp hóa học phân biệt dung dịch nhãn sau: NaCl, H2SO4, BaCl2 Câu 3: Cho chất sau : Đồng , kẽm , đồng II oxit , natri hidroxit, Kali sunfat , natri cacbonat Chất tác dungj với dung dịch axit clohidric Viết PT Câu Hòa tan hồn tồn 6,5g kẽm 100ml dung dịch HCl a Tính thể tích khí hiđro ( đktc) b Tính nồng độ mol dung dịch HCl phản ứng c Nếu dùng 50ml dung dịch HCl trung hòa Vml dung dịch Ca(OH)2 2M Tính V? Câu 5: Hòa tan hồn tồn 10,2gam oxit kim loại hóa trị III cần 331,8gam dung dịch H 2SO4 vừa đủ Dung dịch muối sau phản ứng có nồng độ 10% Xác định cơng thức phân tử oxit kim loại? Câu 6: Hòa tan vừa hết kim loại R vào dung dịch H2SO4 9,8% vừa đủ thu dung dịch muối có nồng độ 11,22% Xác định R? KIỂM TRA TIẾT 10 – HĨA – đề 12 A.Trắc nghiệm : Câu 1: Hòa tan 50g muối ăn vào 200g nước thu dd có nồng độ % là: A 20% B 20,33% C 30% D 52,7% Câu 2: cho 16g hỗn hợp X gồm Mg MgO vào dd HCl dư thu đc 2,24 l H2 cạn dd thu g muối A 41,8g B 51,3g C 34,2g D 48,1g Câu 3: Hòa tan 155g Na2O vào 145g H2O để tạo thành dd.nồng độ % dd thu đc A 60% B 22,56% C.66,66% d.74% Câu 4: Trong dãy oxit sau oxit tác dụng với nước tạo dd bazơ A Na2O, BaO, SO2, SO3.C SO2, P2O5, CaO, NO B Na2O,K2O, BaO, CaO D MgO, SO2, P2O5, CuO Câu 5: Oxit axit có tính chất nào? A Tác dụng với nước tạo dd bazơ C.Tác dụng với oxit bazơ tạo muối B Làm đổi màu quỳ tím D A B Câu 6: Chọn đáp án A oxit bazơ oxit kim loại C Nước vơi làm dd phenolphtalein khơng chuyển màu B Các oxit bazơ tan nước tạo dd bazơ D Oxit phi ki oxit bazơ Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng sau : to A HCl CuO →  B NaOH → D → A : A Cu B CuO C Cu(OH)2 D CuSO4 Câu 8: Thể tích dd HCl 0,5M cần dùng để trung hòa 80ml dd NaOH 1M : A 170ml B 160ml C 210ml D 180ml Câu 9: Để hòa tan hết 3,6g oxit sắt cần 50ml dd HCl 2M Cơng thức oxit là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D khơng xác định Câu 10: Khi Phân tích oxit thấy oxi chiếm 60% ,oxit a) Fe2O3 b) Al2O3 c) SO3 d) Na2O Câu 11:Lấy 3,1 g Na2O cho vào nước để đươc 100ml dung dịch Nồng độ mol/l dung dịch thu : a) 1M b)0,1M c) 0,05 M d) 0,5 M Câu 12: Hóa chất sau dùng để nhận biết dd sau: H2SO4, BaCl2, NaCl lần thử A Bột kẽm B Giấy quỳ tím C Dd Na2CO3 D Tất B.Tự luận Câu 1: Viết PT cho dãy chuyển hóa : FeS2 →SO2 →SO3→H2SO4 →H2 Câu 2: Nhận biết chất lỏng sau : dd KOH , dd H2SO4 , dd NaCl , Nước Câu : Cho 1,2 g Mg tác dụng với 100 g dd HCl 7,3% a)Tính thể tích khí hidro đktc b)Tính nồng độ % dung dòch sau phản ứng c) Tính khối lượng dung dịch NaOH 2M ( D = 1,05 gam /ml) cần trung hòa 20 gam dung dịch axit Câu 4: 1,56 gam hỗn hợp A gồm nhơm nhơm oxit , tác dụng đủ với HCl 1M thu 0,672 lít khí đktc a) PT b)Tính % khối lượng mỗi chất hỗn hợp A c)Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng Câu :Hòa tan hồn tồn 2,81 g Fe2O3 , MgO,ZnO 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M vừa đủ Tính khối lượng muối khan thu sau cạn dung dịch Câu 6: Hoµ tan 3,06g oxit MxOy b»ng dung dich HNO3 d sau ®ã c« c¹n th× thu ®ỵc 5,22g mi khan H·y x¸c ®Þnh kim lo¹i M biÕt nã chØ cã mét ho¸ trÞ nhÊt ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA TIẾT 10 HĨA A Trắc nghiệm ( điểm ) I Mỗi phương án 0,25 điểm c d a b c b II Mỗi nối ghép 0,25 điểm c e b a B Tự luận ( điểm) Mỗi PTHH 0,5 điểm t0 S + O2 → SO2 V2O5 2SO2 + O2  → 2SO3 a d d 10 b 11 d 450 C SO3 + H2O  → H2SO4 - Nhỏ dung dịch lên giấy quỳ tím nếu: 0,5 điểm + Khơng có tượng Na2SO4 - Cho mẫu thử lại HCl H2SO4 tác dụng với dung dịch BaCl2 nếu: 0,5 điểm + Xuất kết tủa trắng H2SO4 + Khơng có tượng HCl - PTHH: BaCl2 + H2SO4  0,5 điểm → BaSO4 + 2HCl nZn = 6,5 : 65 = 0,1 mol a/ 0,25 điểm Zn + 2HCl + H2 0,5 điểm  → ZnCl2 1mol 2mol 1mol 0,1mol 0,2mol 0,1mol 0,5 điểm b/ VH = n 22,4 = 0,1 22,4 = 2,24 l c/ CM HCl = n : V = 0,2 : 0,1 = M 12 b d/ nHCl = 0,2 = 0,4 mol 2HCl + Ca(OH)2 2mol 1mol 0,4mol 0,2mol  → CaCl2 + 2H2O V = V Ca(OH) = 0,4: = 0, = 200 ml 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm Trường THCS Tân Lập KIỂM TRA ( Tiết 10 ) Họ tên:…………………… Mơn : HĨA HỌC : Đề Lớp : 9… Năm học: 2011 - 2012 Điểm Lời phê giáo viên A Trắc nghiệm ( điểm ) I Hãy khoanh tròn trước phương án ( điểm ) Dãy oxit sau vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch bazơ a CO2, SO2 b P2O5, MgO c CaO, CuO d CO, Na2O Lưu huỳnh đioxit tạo thành từ cặp chất sau đây? a Na2SO4 HCl b Na2SO3 H2SO4 c Na2SO3 H2O d Na2SO3 NaOH Chất sau dùng để sản xuất vơi sống a K2CO3 b Na2SO4 c CaCO3 d NaCl Phản ứng dung dịch HCl NaOH phản ứng a Thế b Phân hủy c Hóa hợp d Trung hòa Trong cơng nghiệp, sản xuất axit sunfuric qua cơng đoạn a b c d 6.Oxit vừa tan nước vừa hút ẩm là: a Fe2O3 b Al2O3 c SO2 d CaO Cặp chất sau tác dụng với sinh chất khí cháy khơng khí với lửa màu xanh? a Zn(OH)2+ HCl b NaOH + HCl c Zn + HCl d ZnO + HCl Cặp chất sau xảy phản ứng: a P2O5 + H2SO4 lỗng b Cu + H2SO4 đặc, nóng c Na2O + NaOH d Cu + HCl Để loại bỏ khí CO2 có lẫn hỗn hợp O2 CO2 Người ta cho hỗn hợp qua dung dung dịch chứa a NaCl b Ca(OH)2 c HCl d Na2SO4 10 Oxit sau tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ a CO b Al2O3 c SO2 d Na2O 11 Axit sunfuric lỗng tác dụng với dãy chất sau a Zn, H2O, SO3 b Zn, NaOH, Na2O c Zn, CO2, NaOH d Zn, Cu, CaO 12 Trung hòa 100ml dung dịch HCl cần vừa đủ 50ml dung dịch NaOH 2M Hãy xác định nồng độ mol dung dịch HCl dùng: a 0,1M b 0,2M c 2M d 1M II Ghép chữ số 1,2,3,4 thí nghiệm với chữ a, b, c, d,e tượng xảy cho phù hợp ( điểm ) Thí nghiệm Hiện tượng Kết Nhỏ dung dịch axit lên giấy quỳ tím a Quỳ tím chuyển sang màu đỏ 1… Cho kẽm viên( Zn) vào dung dịch HCl b Quỳ tím chuyển sang màu xanh 2… Đun nóng hỗn hợp Cu với dung dịch H2SO4 c Xuất kết tủa trắng 3… đặc d Xuất màu xanh lam dung 4… Nhỏ dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2dịch SO4 e Có sủi bọt khí, phản ứng tỏa nhiệt B Tự luận ( điểm ) Viết phương trình hóa học cho chuyển đổi hóa học sau ghi rõ điều kiện phản ứng ( có) điểm) (1) ( 2) ( 3) CaCO3 → CaO → Ca(OH)2 → CaSO4 (1,5 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Bằng phương pháp hóa học phân biệt dung dịch nhãn sau: Na2SO4, H2SO4, HNO3 Viết PTHH minh họa (1,5 điểm) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Hòa tan hồn tồn 3,6g Magie 150ml dung dịch HCl ( điểm) a Viết phương trình hóa học b Tính thể tích khí hiđro ( đktc) c Tính nồng độ mol dung dịch HCl phản ứng d Nếu dùng 100ml dung dịch HCl trung hòa Vml dung dịch Ba(OH)2 2M Tính V? ( Mg=24, H =1, Cl=35,5, Ba=137, Na = 23, S =32, O=16, Ca=40 ) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ... khí với lửa màu xanh? a Zn(OH) 2+ HCl b NaOH + HCl c Zn + HCl d ZnO + HCl Cặp chất sau xảy phản ứng: a P2O5 + H2SO4 lỗng b Cu + H2SO4 đặc, nóng c Na2O + NaOH d Cu + HCl Để loại bỏ khí CO2 có lẫn... = M 12 b d/ nHCl = 0,2 = 0,4 mol 2HCl + Ca(OH)2 2mol 1mol 0,4mol 0,2mol  → CaCl2 + 2H2O V = V Ca(OH) = 0,4: = 0, = 200 ml 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm Trường THCS Tân Lập KIỂM TRA ( Tiết 10. .. 0,5 điểm + Xuất kết tủa trắng H2SO4 + Khơng có tượng HCl - PTHH: BaCl2 + H2SO4  0,5 điểm → BaSO4 + 2HCl nZn = 6,5 : 65 = 0,1 mol a/ 0,25 điểm Zn + 2HCl + H2 0,5 điểm  → ZnCl2 1mol 2mol 1mol
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa 9 tiết 10 đề 10 + 12 , Hóa 9 tiết 10 đề 10 + 12 , Hóa 9 tiết 10 đề 10 + 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay