Hóa 9 KT tiết 10 dề 1 đề 7

11 23 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:52

Hóa học lớp KIỂM TRA TIẾT 10ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Oxit lưỡng tính là: Câu 7: Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng với: A Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành A Nước, sản phẩm axit muối nước B Axit, sản phẩm muối nước B Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tác C Nước, sản phẩm bazơ dụng với dung dịch axit tạo thành muối nước D Bazơ, sản phẩm muối nước C Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành Câu 8: Dãy chất sau gồm oxit: muối nước A MgO, CaO, CuO, FeO D Những oxit tác dụng với muối B MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl Câu2: C SO2, CO2, NaOH, CaSO4 Chất tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ là: D CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO A CO2, B Na2O C SO2.D P2O5 Câu 9: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: Câu 3: A 0,02mol HCl B 0,01mol HCl Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch C 0,05mol HCl D 0,1mol HCl H2SO4 loãng là: Câu 10: Nhóm chất tác dụng với dung dịch HCl A Fe, Cu, Mg B Zn, Fe, Cu với dung dịch H2SO4 loãng là: C Zn, Fe, Al D Fe, Zn, Ag A CuO, BaCl2, ZnO B CuO, Zn, ZnO Câu 4: C CuO, BaCl2, Zn D BaCl2, Zn, ZnO Nhóm chất tác dụng với nước với dung dịch HCl Câu 11 là: Oxit có phần trăm khối lượng nguyên tố kim loại A Na2O, SO3 , CO2 B K2O, P2O5, CaO C gấp 2,5 lần phần trăm khối lượng nguyên tố oxi BaO, SO3, P2O5 D CaO, BaO, Na2O là: Câu 5: Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo A MgO B Fe2O3 C CaO D Na2O thành muối nước là: Câu 12: A CO2, SO2, CuO B SO2, Na2O, CaO C Cho 0,2 mol Canxi oxit tác dụng với 500ml dung CuO, Na2O, CaO D CaO, SO2, CuO dịch HCl 1M Khối lượng muối thu là: Câu 6: Để phân biệt dung dịch HCl H2SO4 A 2,22 g B.22,2 g C 23,2 g D 22,3 g loãng Ta dùng kim loại: A Ba B Mg C Cu D Zn II PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) ; Câu Viết PTHH thực dãy biến hóa hóa học sau: S → SO2→ SO3→ H2SO4 → K2SO4→ KNO3 Câu Hãy nhận biết dung dịch sau: HCl, H2SO4,NaCl, Ba(OH)2 phương pháp hóa học Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu : Cho 16,2 gam kẽm oxit tác dụng đủ với lượng dung dịch HCl 7,3% a Viết PTHH phản ứng b Tính khối lượng muối thu c Tính nồng độ % dung dịch thu sau phản ứng kết thúc Câu 4: Cho 11,76 gam kim loại M tác dụng đủ với dung dịch HCl 7,3 % thu dung dịch A 4,704 lít khí hidro (đktc) a) PT b)Xác định kim loại M c)Tính nồng độ % chất có dung dịch A Câu 5* : Nung 2,22g hỗn hợp A gồm Fe2O3, MgO, Al2O3 dòng khí CO dư đến phản ứng xảy hoàn toàn, thấy chất rắn lại có khối lượng 1,98 gam (chất rắn B) Hoà tan hoàn toàn 1,98 gam chất rắn B cần 100 ml dung dịch HCl 1M a Viết phương trình phản ứng xảy b Tính thành phần phần trăm khối lượng chất rắn hỗn hợp A Hóa học lớp KIỂM TRA TIẾT 10ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Cặp chất sau không tồn Câu Cho 10 gam CaCO3 CaSO4 tác dụng với dung dịch? dung dịch HCl dư tạo thành 0,56 lit khí (đktc) Thành a NaCl KNO3 b Na2SO4 HCl phần phần trăm theo khối lượng muối c AgNO3 BaCl2 d BaCl2 HNO3 hỗn hợp ban đầu là: Câu Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất a 75% 25% b 25% 75% c 27,7% chất dãy sau đây? 76,3% d 53,3% 46,7% a HNO3, CuCl2 b CO2 , KNO3 Câu Dung dịch có độ bazơ lớn c NaCl, SO3 d CaCO3, ZnCl2 dung dịch có giá trị pH sau: Câu Trộn 0,1mol AgNO3 với 0,1 mol HCl dung a pH = 10 b pH = 12 dịch tạo làm quì tím đổi thành: c pH = d pH = a màu xanh b màu đỏ Câu Chọn dãy chất gồm tất bazơ không tan c không màu d màu trắng nước Câu Cho 15,5 gam Na2O tác dụng với nước, thu a.Zn(OH)2, Fe(OH)2, Cu(OH)2 0,5 lit dung dịch bazơ Nồng độ mol dung b Fe(OH)2, Cu(OH)2, NaOH dịch bazơ thu là: c.Mg(OH)2, Ca(OH)2, KOH a 4M b 2M c 1M d 3M d Fe(OH)2, Ba(OH)2, Cu(OH)2 Câu Chất sau bị phân hủy đun nóng Câu 10 Chỉ dùng khí CO2 phân biệt hai nhiệt độ cao? dung dịch sau đây? a NaOH b Ba(OH)2 a NaOH KO b Ca(OH)2 NaOH c Fe(OH)3 d KOH c KOH K2CO3 d Ca(OH)2 Ba(OH)2 Câu Cặp chất sau tác dụng với tạo Câu 11 Chất sau không tan nước thành muối kết tủa? tan dung dịch HCl? a Na2O dd H2SO4 b NaOH dd BaCl2 a NaCl b CuSO4 c CaSO3 d KNO3 c NaOH dd H2SO4 d CuSO4 dd BaCl2 Câu 12 Chất tác dụng với dung dịch K2SO4 là: a.Cu(OH)2 b.Ba(OH)2 c.Al(OH)3 d NaOH II PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) ; Câu Viết PTHH cho chuyển đổi hóa học sau: (1) (2) (3) (4) H2SO4  → SO2  → Na2SO3  → Na2SO4  → NaCl ] SO2 Câu Có lọ dung dịch không nhãn, lọ đựng dung dịch sau: NaCl, H2SO4, NaNO3., KOH Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết dung dịch Viết PTHH (nếu có) Câu 3.Trung hòa 400 ml dung dịch H2SO4 2M dung dịch NaOH 20%.(D=1,2 g/ml) a) Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng b) Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng c) Nếu thay dung dịch NaOH dung dịch Ca(OH)2 phải dùng ml dung dịch Ca(OH)2 7,4% (D = 1,05g/ml) để trung hòa dung dịch axit cho Câu 4: Cho 15,6 gam hỗn hợp A gồm Al Al2O3 tác dụng đủ với dung dịch HCl 7,3 % , phản ứng kết thúc thu 6,72 lít khí H2 (đktc) a) Viết phương trình hóa học xảy b) Tính thành phần phần trăm khối lượng chất có hỗn hợp A c) Tính khối lượng dung dịch HCl dùng Câu 5* : Hòa tan 10,2 gam oxit kim loại hóa trị III cần 331, gam dung dịch axit sunfurric vừa đủ Dung dịch muối sau phản ứng có nồng độ 10% Xác định công thức phân tử oxit Hóa học lớp KIỂM TRA TIẾT 10ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Dãy chất tác dụng với nuớc nhiệt độ Câu 7: Oxit nguyên tố có hóa trị II chứa thuờng 20% O khối lượng.Nguyên tố là: A CO , SO2, P2O5 , Na2O Mg B Fe C Cu D Ca B K2O, Fe2O3, N2O5, SO3 Câu 8: Hòa tan 50g muối ăn vào 200g nước thu C Na, CaO , NO, CO2 dd có nồng độ % là: D BaO , K , SO3, P2O5 A.20% B 20,33% C 30% D 52,7% Câu 2: Truờng hợp sau có pH < A.0,1 mol HCl + 0,2 mol NaOH Câu 9: 40ml dd H2SO4 8M pha loãng đến B.9,8 g H2SO4 + g NaOH 160ml Nồng độ mol dd H2SO4 sau pha loãng C.0,25 mol Ca(OH)2 + 0,5 mol HCl bao nhiêu: D.5,6 g KOH + 0,05 mol H2SO4 A 2M B 1M C 0,1M D.0,2M Câu : Điều chế SO2 công nghiệp dùng : Câu 10: cho 16g hỗn hợp X gồm Mg MgO vào dd A Muối sunftit axit HCl dư thu đc 2,24 l H2 cô cạn dd thu bao B Lưu huỳnh không khí nhiêu g muối C Quặng pirit không khí A 41,8g B 51,3g C 34,2g D 48,1g D Đáp án khác Câu 11: Chất kết tủa không tạo thành từ cặp Câu 4: H2SO4 tác dụng đựoc với dãy chất chất sau đây: A Fe , CuO, Fe(OH)3 ,NaCl A NaCl Ca(OH)2 B Ag ,Fe2O3,NaOH, BaCl2 B KOH CuCl2 C Ca(OH)2, NaCl, MgO, Al C Ba(OH)2 Na2CO3 D Zn, CuO , KOH, BaCl2 D.Pb(NO3)2 K2SO4 Câu 5:Cặp chất không tồn dd Câu 12: Sau đốt phôt đỏ bình có A K2SO3 H2SO4 B K2SO4 HCl nước Lắc bình lúc, bình có C Na2SO4 CuCl2 D Na2SO3 NaCl Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 14g CuO, MgO vào 500ml dung dịch Dung dịch bình làm quì tím dd HCl 1M dd A khối lượng muối dd A chuyển màu thành : là: A/ Đỏ B/ Xanh A.27,75g B 13,5g C 15,3g D 25,77g C/ Mất màu D/ Tím II PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) ; Câu 1: Viết phương trình cho dãy chuyển hóa sau FeS2  SO2  SO3 H2SO4  Na2SO4 NaCl SO2 Câu 2: Nhận biết pp hóa học ( Mỗi lọ đựng chất) Dung dịch NaCl , dung dịch KOH , dung dịch H2SO4 dung dịch NaNO3 Câu 3: Cho 9,6 gam Fe2O3 tác dụng vừa đủ với lượng dung dịch HCl 10,95% a) Tính khối lượng muối thu b) Tính khối lượng dung dịch HCl dùng c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu sau phản ứng kết thúc Câu 4: 21,6 gam hỗn hợp A gồm sắt đồng II oxit tác dụng đủ với dung dịch HCl 7,3 % , sau phản ứng kết thúc thu đựoc 2240 ml khí đktc a)Tính khối lượng chất có hỗn hợp A b)Tính khối lượng dung dịch HCl 7,3% cần dùng Câu 5*: Hoà tan hỗn hợp A ( bột sắt bột đồng ) vào dd H2SO4 20% thu 2,24 lit khí ( đktc) chất rắn không tan Hòa tan chất rắn không tan vào dung dịch H2SO4 đặc đun nóng có 4,48 lít khí a)Viết phương trình hóa học xảy b)Tính thành phần % khối lượng kim loại hỗn hợp A c)Tính thể tích dd H2SO4 20% dùng ( D=1,14g/ml) Hóa học lớp KIỂM TRA TIẾT 10ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Dãy oxit tác dụng với nước tạo thành Câu 7: CaO làm khô khí ẩm ? dung dịch axit ? A H2 , CO2 C CO2 , SO2 A CaO , Na2O , Fe2O3, P2O5 B SO2 , O2 D H2 ,O2 B SO2 , CO2 , N2O5, P2O5 Câu 8: Cho chất sau : SO2 , NaOH , H2O , C SO3 , CuO , P2O5 , K2O HCl Số cặp chất phản ứng với :+ D SO2 , SO3 , P2O5 , CO A C.3 B.4 D.5 Câu 2: Oxit tan nước tạo dung dịch bazơ ? Câu 9: Có ba ống nghiêm đựng Cu, CuO, A N2O5 C Na2O B Fe2O3 D.NO Cu(OH)2 Thêm vào ống 2ml dung dịch axít Câu : Để nhận biết chất bị nhãn gồm dung sunfuríc loãng lắc nhẹ Câu sau diễn tả ? dịch NaCl , Na2SO4 , HCl, người ta dùng chất A.Chỉ có CuO Cu(OH)2 có phản ứng thử : C.Chỉ Cu CuO có phản ứng A Quỳ tím dung dịch BaCl2 B Chỉ có CuO phản ứng C Dung dịch BaCl2 dung dịch KOH D Cả Cu, CuO, Cu(OH)2 có phản ứng B Quỳ tím dung dịch H2SO4 Câu 10: Đơn chất không tác dụng với dung dịch D Dung dịch AgNO3 H2SO4 loãng : Câu 4: Cặp chất phản ứng tạo thành sản phẩm khí A Zn B.Cu C.Fe D Mg là: Câu 11 : 1,4 gam sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch A H2SO4 BaCl2 C.H2SO4 K2SO3 7,3 % HCl Khối lượng dung dịch HCl dùng : B.Na2SO4 NaCl D Na2SO3 KOH A.25 (g) C.50(g) Câu 5: Dãy chất tác dụng với dung dịch HCl : D.200 (g) A Fe , KOH, BaO, Ag C.Fe, NaOH , Fe2O3,CuO B.100(g) B Zn, Cu(OH)2, SO3, CaO D Cu , Al2O3,Mg , MgO Câu 12: Hòa tan hết 22,4 gam hỗn hợp A (gồm Fe Fe2O3 ) dung dịch HCl dư , sau phản ứng có Câu 6: Lưu huỳnh đioxit (SO2) tác dụng với 3,36 lít khí không màu thoát (đktc).Phần trăm dãy chất sau đây? khối lượng Fe hỗn hợp A : A.H2O,NaOH,CaO C.H2O , H2SO4,CO2 A.25 (%) C.50 (%) B 37,5 (%) D 15 (%) B HCl,H2SO4,K2O D Ba(OH)2,H2SO4, H2O II PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) ; Câu 1: Viết phương trình cho dãy chuyển hóa sau FeS2  Fe2O3 Fe2(SO4)3FeCl3 Fe(OH)3  Fe2O3 Fe Câu 2: Nhận biết pp hóa học ( Mỗi lọ đựng chất) Dung dịch HCl , H2SO4 , KOH , Na2SO4 Câu 3: Cho 16,8 gam sắt tác dụng vừa đủ với lượng dung dịch axit sunfuric 9,8 % a) Tính khối lượng muối thu b) Tính khối lượng dung dịch axit sunfuric dùng c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu sau phản ứng kết thúc Câu 4: Cho 28,2 gam K2O tác dụng với nước tạo thành 300g dung dịch bazơ a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch bazo thu đựoc b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% ,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hoà 100 g dung dịch bazơ nói c) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng trung hoà Câu *:Hòa tan hết 16,2 gam kim loại X dung dịch HNO3 0,5M ,Phản ứng xong thu 5,6 lít hỗn hợp NO N2 đktc nặng 7,2 gam a) Viết PT b) Tìm kim loại X Hóa học lớp KIỂM TRA TIẾT 10ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Dãy oxit tác dụng với nước nhiệt độ Câu 6: Lưu huỳnh đioxit (SO2) tác dụng với thường dãy chất sau đây? A CaO , Na2O , CO, P2O5 A.H2O,KOH,Na2O B SO2 , CO2 , CaO, P2O5 B HCl,Fe2O3,K2O C SO3 , Na2O , P2O5 , SiO2 C.H2O , Ca(OH)2,CO D SO2 , SO3 , P2O5 , CO D Ba(OH)2,CuO, H2O Câu 2: Oxit tan nước tạo dung dịch Axit ? Câu 7: CaO làm khô khí ẩm ? A P2O5 C Na2O B Fe2O3 D.NO A H2 , CO2 C CO2 , SO2 Câu :: Để nhận biết chất bị nhãn gồm dung B SO2 , O2 D H2 ,O2 dịch NaCl , NaNO3 , HCl, người ta dùng chất thử Câu 8: Cho chất sau : SO2 , KOH , H2O , K2O Số cặp chất phản ứng với : A Quỳ tím dung dịch BaCl2 A C.3 B.4 D.5 C Dung dịch BaCl2 dung dịch KOH Câu 9: Trong sơ đồ pứ sau : B Quỳ tím dung dịch H2SO4 HCl NaOH t D Quỳ tím dung dịch AgNO3 A→ B → C→ o CuO A : Câu 4: Cặp chất không tồn dung dịch Cu B Cu(OH)2 C CuSO4 D.CuO A H2SO4 BaCl2 Câu 10: Cặp chất tồn đồng thời C.H2SO4 K2SO4 dd là: B.Na2SO4 NaCl NaOH, MgSO4 B.KCl, Na2SO4.\ D Na2SO3 KOH C CuCl D ZnSO4, H2SO4 2, NaNO3 Câu 5: Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 Câu 11: Các oxit axit là: loãng CO2, SiO2 B SO2, CO C P2O5, A Zn , NaOH, BaO, Cu Na2O D CuO, Fe2O3 B Zn, Cu(OH)2, SO3, CaO Câu 12 : Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước thu đc lít dd C.Mg, KOH , Fe2O3,CuO A Nồng độ mol/l dd A là: D Ag , Al2O3,Mg , CuO 0,05M B 0,01M C 0,1M D 1M II PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) ; Câu Viết PTHH thực dãy biến hóa hóa học sau: S → SO2 → SO3→ H2SO4 → Na2SO4 → NaNO3 Câu Hãy nhận biết dung dịch sau: H2SO4, BaCl2, NaNO3, Ca(OH)2 phương pháp hóa học Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu : Cho 13 gam kẽm tác dụng vừa đủ với lượng dung dịch HCl 14,6 % a Viết PTHH phản ứng b Tính khối lượng muối thu c Tính nồng độ % dung dịch thu sau phản ứng kết thúc Câu 4: Cho 12,4 gam Na2O tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazo có nồng độ 1M a) Víêt PTHH tính thể tích dung dịch bazơ thu b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% ,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hoà 200 ml dung dịch bazơ nói c) Tính CM chất có dd sau trung hoà Câu 5: Cho 4,29 gam kim loại M hòa tan hết 100 gam nước 1,232 lít khí hidro đktc a)PT b)Xác định kim loại M c) Tính nồng độ % chất có dung dịch sau phản ứng Hóa học lớp KIỂM TRA TIẾT 10ĐỀ I/PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Dãy gồm chất oxit axit Câu Khí CO có lẫn CO2, SO2 làm khí a CO2, SO3, Na2O, NO2 CO dung dịch: b CO2 , SO2, CuO, P2O5 a BaCl2 b NaOH c.HCl d H2SO4 c Na2O, FeO, CaO, CuO Câu Hòa tan 3,1 gam Na2O vào nước để lit d SO2, P2O5, CO2, N2O5 dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu là: Câu Cho a gam CuO tác dụng với dung dịch a 0,5M b 0,25M c.0,05M d 0,75M H2SO4 loãng thu 200 gam dung dịch CuSO4 Câu SO2 sản phẩm khí sinh cho: nồng độ 16% Giá trị a là: a Na2SO3 + NaCl b K2SO4 + HCl a 12 gam b.14gam c K2SO3 + H2SO4 d Na2SO4 + CuCl2 c 16 gam d 15 gam Câu Axit sunfuric sản xuất theo qui trình sau: Câu Dãy gồm toàn oxit tác dụng với S + X → Y;Y + X → Z;Z + H2O → H2SO4 nước tạo thành dung dịch bazơ là: X, Y, Z là: a CaO, K2O, Na2O b CaO, Fe2O3, K2O a SO3, H2, O2 c CaO, SO3, CO d K2O, SO3, P2O5 b SO2, SO3, O2 Câu Oxit sau không tác dụng với axit, c H2, O2, SO2 bazơ, nước d O2, SO2, SO3 a CaO b Fe2O3 c CO d SO2 Câu Hãy ghép chữ số cột A với chữ cột B vào cột trả lời cho phù hợp Cột A Cột B Trả lời Cho Zn tác dụng với dung dịch HCl a Tạo chất kết tủa trắng 1……… Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch b Có bọt khí không màu thoát 2……… H2SO4 Cho dung dịch H2SO4 tác dụng với Cu(OH)2 c Dung dịch thu có màu vàng nâu 3……… Cho dung dịch HCl tác dụng với Fe2O3 d Dung dịch thu có màu xanh lam 4……… II PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) ; Câu1:Có3 lọ không nhãn ,mỗi lọ đựng dung dịch sau: Na2CO3, Na2SO4 ,NaCl Hãy chọn thuốc thử để nhận biết chất Viết PTHH Câu :Viết PTHH cho chuyển đổi sau (1) ( 2) ( 3) ( 4) S → SO2 → H2SO3 → K2SO3 → SO2 (5) (8 ) ( 6) (7) SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4 Câu 3: Cho 28,2 gam K2O tác dụng với nước tạo thành 300 ml dung dịch a)Víêt PTHH tính nồng độ mol dung dịch bazơ thu b)Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% ,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hoà dung dịch bazơ nói Câu 4: 9,2 gam kim loại A phản ứng với khí clo dư thu 23,4 gam muối Xác định A Câu 5*: :Cho 20,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Al tác dụng với dung dịch HCl lấy dư Thu 10,08 lít khí hidro đktc Mặt khác 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng đủ với 6,16 lít Cl2 đktc Tính khối lượng kim loại 20,4 gam hỗn hợp X Hóa học lớp KIỂM TRA TIẾT 10ĐỀ I/PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng với: Câu 7: Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với A Nước, sản phẩm axit dung dịch kiềm là: B Bazơ, sản phẩm muối nước A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2 C Nước, sản phẩm bazơ B CaO, CuO, CO, N2O5 D Axit, sản phẩm muối nước C SO2, MgO, CuO, Ag2O Câu 2: Oxit axit là: D CO2, SO2, P2O5, SO3 A Những oxit tác dụng với dd axit tạo thành muối Câu 8: Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng nước với dung dịch axit là: B Những oxit tác dụng với dd bazơ tạo thành muối A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2 nước B CaO, CuO, CO, N2O5 C Những oxit không tác dụng với dd bazơ dd axit C CaO, Na2O, K2O, BaO D Những oxit tác dụng với muối D SO2, MgO, CuO, Ag2O Câu 3: Kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric Câu 9: Kim loại X tác dụng với HCl sinh khí sinh ra: hiđro Dẫn khí hiđro qua oxit kim loại Y đun A Dd có màu xanh lam chất khí màu nâu nóng thu kim loại Y Hai kim loại X Y lần B Dd không màu chất khí có mùi hắc lượt là: C Dd có màu vàng nâu chất khí không màu A Cu, Ca B Zn, Cu C Pb, Ca D Pb, Cu D Dd không màu chất khí cháy k khí Câu 10 :Hòa tan 12,6 gam natri sunfit vào dung dịch Câu 4: Chất phản ứng với dung dịch HCl tạo axit clohidric dư Thể tích khí SO2 thu đktc là: chất khí có mùi hắc, nặng không khí làm A 2,24 lít B 3,36 lit C 1,12 lít D 4,48 lít đục nước vôi trong: Câu 11: Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu A Zn B Na2SO3 C FeS D Na2CO3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu Câu 5: Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 2,24 lít khí (đktc) Thành phần phần trăm theo khối loãng sinh chất kết tủa màu trắng: lượng kim loại hỗn hợp ban đầu là: A ZnO, BaCl2 B CuO, BaCl2 A 61,9% 38,1% B 63% 37% C BaCl2, Ba(NO3)2 D Ba(OH)2, ZnO C 61,5% 38,5% D 65% 35% Câu 6: Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH: Câu 12: Một oxit photpho có thành phần phần A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2 B CaO, CuO, CO, N2O5 trăm P 43,66% Biết phân tử khối oxit C CO2, SO2, P2O5, SO3 D SO2, MgO, CuO, Ag2O 142đvC Công thức hoá học oxit là: A P2O3 B P2O5 C PO2 D P2O4 II PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) ; Câu 1:Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau: FeS2 → SO2 K2SO3 → K2SO4 → KNO3 ] BaSO3 → SO2 Câu 2: Có ba lọ đựng ba dung dịch HCl, H2SO4, HNO3 Trình bày cách nhận biết dung dịch lọ phương pháp hóa học Viết phương trình hóa học phản ứng xảy (nếu có) Câu 3:Cho 6,4 gam hỗn hợp gồm magie magie oxit tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch HCl thu 2,24 lít khí (đktc) a.Viết PTHH b Tính khối lượng chất hỗn hợp c Tính nồng độ % dd HCl dùng Câu 4*:Để hoà tan 4gam FexOy cần 51,14 ml dd HCl 10% (d= 1,05 g/ml ) Xác định công thức phân tử oxit sắt Câu 5*:Hòa tan 34,2 gam hỗn hợp oxit Fe2O3 Al2O3 vào 1lít dung dịch HCl 2M Sau phản ứng HCl dư 25% so với lượng ban đầu Dung dịch A tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M cho kết tủa tạo thành vừa đạt khối lượng bé a) Viết phương trình phản ứng xảy b)Tính khối lựong oxit hỗn hợp ban đầu c)Tính thể tích dung dịch NaOH dùng Hóa học lớp KIỂM TRA TIẾT 10ĐỀ I/PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Đơn chất không tác dụng với dung dịch Câu 7: Hòa tan 50 gam muối ăn vào 200 gam nước H2SO4 loãng : thu dd có nồng độ % là: a) Zn b) Fe c) Cu d) Mg a) 20% b) 20,33% c) 30% d) 52,7% Câu 2: Dãy chất gồm oxit bazo Câu 8: Khối lượng NaOH có 200 ml dd a) CO2,N2O5,SO3,BaO NaOH 2M : b) CO,CuO,K2O,SO2 a) 16 g b) 23 g c) 12 g d) 1,6 g c) P2O5,SO2,Al2O3,SiO2 Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 14 gam CuO , MgO vào d) Na2O,CaO,MgO,Fe2O3 500 ml dd HCl 1M dd A , khối lượng muối Câu 3: Dãy oxit axit : dd A là: a) P2O5,N2O5,SO3,CO2 a) 27,75 g b) 13,5 g c) 15,3 g d) 25,77 g b) SO2,CO,CuO,K2O Câu 10 :Oxit nguyên tố có hóa trị II chứa c) Na2O,SO2, Al2O3,P2O5 20% oxi khối lượng Nguyên tố : d) SiO2,CaO,MgO,Mn2O7 a) Mg b) Fe c) Cu d) Ca Câu 4: Cặp chất phản ứng tạo khí : Câu 11: Cho cặp chất sau : A H2SO4 BaCl2 B H2SO4 K2SO3 1)K2O CO2 2) CO K2O C Na2SO4 NaCl D Na2SO3 KOH 3) K2O H2O 4) KOH CO2 Câu 5: Cho 6,5 gam Zn vào dd HCl dư thể tích 5) CaO SO3 6) P2O5 H2O khí H2 thoát đktc : 7) CaO NaOH 8) Fe2O3 H2O A.2,24 lít B.1,12 lít C.22,4 lít D 11,2 lít Cặp chất tác dụng với nhau: Câu 6: Giấy quỳ tím chuyển đỏ nhúng vào dung a) 1,3,5,7,8 b)1,2,3,4,7 c)1,3,4,5,6 d) 2,3,4,5,6 dịch tạo thành từ: Câu 12:Dãy chất tác dụng với dd HCl: A.0,5 mol H2SO4 1,5 mol NaOH a) Fe,NaOH,CaO,Cu B 1,5 mol HCl 1,5 mol KOH b) Zn, Fe(OH)3, SO2,Na2O C 1,5 mol Ca(OH)2 1,5 mol HCl c) Fe,NaOH,K2O,CuO D dd chưa gam HCl dd chứa gam NaOH d) Mg,Al2O3,CO,Ca(OH)2 II PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) ; Câu 1:Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau: (1) (2) (3) (4) Na  → NaOH  → Na2 CO3  → Na2 SO4  → NaNO3 (6) ] NaCl  → NaNO3 Câu 2: Có ba lọ không nhãn , lọ đựng chất rắn sau: Cu(OH)2 , BaO, P2O5 Hãy chọn thuốc thử để nhận biết chất Câu 3:Cho 5,6 gam sắt tác dụng với 100 gam dung dịch HCl 14,6 % a) Tính thể tích khí hidro ( đktc) b) Tính nồng độ % chất có dung dịch sau phản ứng Câu 4: Hỗn hợp gồm sắt sắt III oxit tác dụng đủ với 250 gam dung dịch HCl 7,3 %, thu 2,24 lít khí đktc dung dịch X a)Tính thành phần phần trăm chất hỗn hợp đầu b)Tính khối lượng muối thu cô cạn dung dịch X Câu 5: Hòa tan 35,2 gam oxit kim loại A có hóa trị III vừa đủ 330 gam dd HCl 14,6% a)Xác định A b)Tính nồng độ % chất có dd sau phản ứng c)*Xác định A trường hợp không rõ hóa trị A Hướng dẫn : Đặt công thức oxit PT : AxOy + 2yHCl xACl 2y/x + yH2O Câu 6: Hòa tan vừa hết kim loại R vào dd H2SO4 9,8% vừa đủ thu dd muối có nồng độ 11,22% Xác định R Hóa học lớp KIỂM TRA TIẾT 10ĐỀ I/TRẮC NGHIỆM Câu 1: Dãy oxit sau vừa tác dụng với nước, Câu 7: Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ không khí là: vừa tác dụng với dung dịch bazơ: A Na2SO3; B CaCO3; C MgCO3; D Mg A CO2, SO2 B P2O5, MgO Câu 8: Cho phương trình phản ứng: C CaO, CuO D CO, Na2O Câu 2: Oxit sau tác dụng với nước tạo thành H2SO4 + 2B → C + H2O B C là: A NaOH, Na2SO4 B Ba(OH)2, BaSO4 dung dich bazơ: C BaCl2, BaSO4 D A & B A CO B Al2O3 C SO2 D Na2O Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hóa sau, biết X chất rắn: Câu 3: Để loại bỏ khí CO2 có lẫn hỗn hợp O2, X → SO2 → Y → H2SO4 X, Y lần lược phải là: CO2 Người ta cho hỗn hợp qua dung dịch chứa: A FeS, SO3 B FeS2 S, SO3 A NaCl B Ca(OH)2 C HCl D Na2SO4 C O2, SO3 D A, B Câu 4: Dẫn 112ml khí SO2 (đktc) qua 700ml dung Câu 10 :Cho gam hỗn hợp Mg MgO tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch axit sunfuric loãng.Thể tích dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01M, sản phẩm muối khí thu 2,24 lít khí (đktc) Khối lượng Mg canxi sunfic.Vậy khối lượng chất sau phản ứng MgO hỗn hợp là: là: B 2,4 1,6 gam A 0,148 (g) 0,6 (g) B 0,25 (g) 0,6 (g) A 2,2 1,8 gam C 1,2 2,8 gam D 1,8 1,2 gam C 0,22 (g) 0,8 (g) D 0,148 (g) 0,7 (g) Câu 11: Cho gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 ml Câu 5: Cần gam Na2SO3 cho vào nước để dung dịch HCl 0,8M Nồng độ mol/l muối thu điều chế lít dd có nồng độ 8% (D=1,075g/ml) sau phản ứng là: A 430g B 410g C 415g D 200g A 0,4M B 0,8M C 0,5M D 1M Câu 6: Cho mẫu quì tím vào dd NaOH Thêm từ từ Câu 12Cho 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) tác dụng vừa đủ với dd HCl vào dư, ta thấy mẫu giấy quì: 100 ml dung dịch KOH tạo thành muối K 2CO3 Nồng độ A.Màu đỏ B.Màu đỏ chuyển dần sang xanh mol/l dung dịch KOH là: A 1,5 M B 2M C 1M D 3M C.Màu xanh; D.Màu xanh chuyển dần sang đỏ II TỰ LUẬN : Câu 1: Viết PT cho dãy chuyển hóa sau: (1) (2) (3) (4) (5) FeS  → SO2  → SO3  → H SO4  → K SO4  → KNO3 Câu 2: Hãy nhận biết dung dịch sau: HCl, H 2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2 phương háp hóa học Viết phương trình phản ứng minh họa Câu 3: Cho 14,4 gam hỗn hợp Cu, CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng thu 0,1 mol khí dung dịch A a) Viết PTPƯ xảy b) Tính khối lượng chất hỗn hợp đầu c) Tính thể tích dung dịch NaOH 0,2 M cần tác dụng hết lượng axit Câu 4: Cho hỗn hợp A gồm Mg MgCO tác dụng với dung dịch axit HCl (dư) Dẫn khí tạo thành qua nước vôi có dư thu 10 gam kết tủa 2,8 lít khí không màu (ở đktc) a) Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ? b) Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A Câu 5: Hòa tan 0,8 gam hỗn hợp gồm kim loại hóa trị II kim loại hóa trị III cần dùng 34 ml dung dịch HCl 2M a)Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu gam muối khan b)Nếu kim loại hóa trị III Al có số mol lần số mol kim loại hóa trị II kim loại hóa trị II kim loại nào? Câu 6*:Khi cho a gam dung dịch H2SO4 nồng độ p% tác dụng với lượng hỗn hợp bột Na Mg lấy dư, sau phản ứng kết thúc thu 0,05a gam H2 Tính giá trị p Hóa học lớp KIỂM TRA TIẾT 10ĐỀ 10 I/TRẮC NGHIỆM Câu 1: Dãy oxit sau vừa tác dụng với nước, Câu 7: Cho 25,5 gam hỗn hợp gồm K2CO3 NaCl vừa tác dụng với dung dịch bazơ ? vào dung dịch HCl dư, có 2,24 lít khí thoát ( đktc) A CaO; CuO; K2O B CO; Na2O; BaO Klượng muối hỗn hợp ban đầu : C CO2; SO2; P2O5 D P2O5; MgO; SO3 A 13,8 gam 11,7 gam B 6,9 gam 18,6 gam Câu 2: Dãy chất oxit axit : C 2,1 gam 23,4 gam D 20,7 gam 4,8 gam A Na2O ; Fe2O3 ; CuO ; BaO Câu 8: Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng C NaOH ; Fe ; CO2 ; H2SO4 A Fe ; MgO ; BaCl2 ; KOH B CO2 ; SO2 ; N2O5 ; P2O5 C Fe2O3 ; Cu ; Cu(OH)2 ; Ba(OH)2 D KCl ; H2SO3 ; MgO ; SO2 B CuO ; Fe ; KOH ; Na2SO4 Câu 3: Có thể dùng thuốc thử sau để phân D Ag ; MgO ; Al(OH)3 ; KOH biệt hai dung dịch H2SO4 K2SO4? Câu 9: Có thể nhận biết ba oxit MgO, P2O5, Na2O A Dung dịch BaCl2 B Dung dịch KCl thuốc thử sau đây: C Khí CO2 D Fe A Chỉ dùng nước B.Chỉ dùng axit Câu 4: Cho 0,72 gam kim loại A (có hóa trị II ) tác C Chỉ dùng quỳ tím D Dùng nước quỳ tím dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng kết Câu 10: Lưu huỳnh đioxit tác dụng với dãy chất thúc thu 0,672 lít khí hidro ( đktc) A sau đây? A Fe B Ca C Cu D.Mg A Na2O; H2O ;NaOH B HCl ; H2O; CO2 Câu 5: Cặp chất sau tác dụng với sinh C H2SO4; CO2 ; Fe2O3 D Ba(OH)2 ;H2SO4 ; H2O chất khí cháy không khí với lửa màu Câu 11: Oxit sau điều chế xanh? phương pháp hóa hợp phương pháp phân hủy? A ZnO + HCl B Na2CO3 + HCl A Đồng (II) oxit B Natri oxit C Zn + HCl D Zn(OH)2+ HCl C Kali oxit D Điphotpho pentaoxit Câu 6: Dung dịch tạo thành sau phản ứng sau Câu 12: Cho 4,2 gam sắt tác dụng đủ với 50 gam làm quỳ tím chuyển đỏ ? dung dịch HCl Nồng độ phần trăm dung dịch A 0,1 mol HCl + 0,2 mol NaOH HCl là: B 5,6 g KOH + 0,1 mol H2SO4 A 7,3 ( %) B 10,95 (%) C.0,25 mol Ca(OH)2 + 0,5 mol HCl C 14,6 (% ) D 18,25 (%) D 4,9 g H2SO4 + g NaOH II/ Tự luận : Câu 1:Viết phương trình hóa học cho chuyển đổi hóa học sau ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): (1) ( 2) ( 3) ( 4) (5) FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → CaSO3 Câu 2: Bằng phương pháp hóa học phân biệt dung dịch bị nhãn sau: Dung dịch muối natri clorua, dung dịch axit sunfruric loãng, dung dịch muối kali sunfat Viết phương trình phản ứng (nếu có) Câu 3:Cho 21 gam hỗn hợp chất rắn gồm: bột nhôm nhôm oxit tác dụng với dung dịch HCl dư thoát 13,44 lít khí (đktc) a/ Viết phương trình hóa học xảy b/ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng chất rắn hỗn hợp ban đầu ? c/ Tính khối lượng muối clorua thu sau phản ứng ? Câu 4: Cho 7,75g natri oxit tác dụng với nước, thu 250ml dd bazơ a) Tính nồng độ mol dd bazơ thu b) Tính khối lượng dd H2SO4 20% cần dùng để trung hòa hết lượng bazơ nói Từ tính thể tích dd H2SO4 đem dùng, biết D(dd H2SO4) = 1,14g/ml Câu 5: Đề hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm đồng II oxit , sắt III oxit magie oxit cần dùng 225 ml dung dịch axit clohidric 2M Mặt khác đốt nóng 12 g hỗn hợp X dòng khí CO dư để phản ứng xảy hoàn toàn , thu 10g chất rắn Y khí D a) Tính thành phần % theo khối lượng chất X b) Dẫn khí D hấp thụ vào 500ml dung dịch bari hidroxit nồng độ CM , sau phản ứng thu 14,775 gam kết tủa Tính CM Hóa học lớp ... tan 10 , 2 gam oxit kim loại hóa trị III cần 3 31, gam dung dịch axit sunfurric vừa đủ Dung dịch muối sau phản ứng có nồng độ 10 % Xác định công thức phân tử oxit Hóa học lớp KIỂM TRA TIẾT 10 – ĐỀ... Thu 10 , 08 lít khí hidro đktc Mặt khác 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng đủ với 6 ,16 lít Cl2 đktc Tính khối lượng kim loại 20,4 gam hỗn hợp X Hóa học lớp KIỂM TRA TIẾT 10 – ĐỀ I/PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: ... H2 thoát đktc : 7) CaO NaOH 8) Fe2O3 H2O A.2,24 lít B .1, 12 lít C.22,4 lít D 11 ,2 lít Cặp chất tác dụng với nhau: Câu 6: Giấy quỳ tím chuyển đỏ nhúng vào dung a) 1, 3,5 ,7, 8 b )1, 2,3,4 ,7 c )1, 3,4,5,6
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa 9 KT tiết 10 dề 1 đề 7 , Hóa 9 KT tiết 10 dề 1 đề 7 , Hóa 9 KT tiết 10 dề 1 đề 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay